อนุทิน 105538 - นางสาว ปราณี กุลมิน

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ข้อดีคืออะไร ข้อปรับปรุง ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) น้อย(2) ปานกลาง (3)

1.ขนาดตัวอักษร 2. สีตัวอักษร 3. การออกแบบพื้นหลัง 4. ภาพประกอบ 5. เสียงประกอบ 6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7. วิธีการนำเสนอ power point 8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ

เขียน 17 Mar 2012 @ 11:41 () แก้ไข 02 Apr 2012 @ 11:40, ()


ความเห็น (14)

ชื่อผู้นำเสนอ พรทิพย์ อาจวิชัย

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบการเขียนแบบผังมโมมติ กับการสอนตามปกติ

ข้อดีคืออะไร เทคนิคการนำเสนอเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา

ข้อปรับปรุง พื้นหลัง สีของตัวอักษร ตัวอักษรที่ใช้ควรเป็นฟอร์ตเดี่ยวกันทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) น้อย(2) ปานกลาง (3)

1.ขนาดตัวอักษร ได้ 2

2. สีตัวอักษร ได้ 2

3. การออกแบบพื้นหลัง ได้ 2

4. ภาพประกอบ ได้ 2 เช่น ผังมโนมติที่ใช้

5. เสียงประกอบ ได้ 1

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ได้ 2

7. วิธีการนำเสนอ power point ได้ 2

8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ ได้ 2

ชื่อผู้นำเสนอ ธัญลักษณ์ แสนคำ รหัสนักศึกษา 5542123135

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธศึกษาปีที่ 2 จากการเรียนวีดีทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์กับการสอนแบบปกติ เรืื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อดีคืออะไร เทคนิคการนำเสนอเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา น้ำเสียง

ข้อปรับปรุง พื้นหลัง สีของตัวอักษร รูปภาพที่ไม่เกี่ยวข้อง ตัวอักษรที่ใช้ควรเป็นฟอร์ตเดี่ยวกันทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) น้อย(2) ปานกลาง (3)

1.ขนาดตัวอักษร ได้ 2

2. สีตัวอักษร ได้ 2

3. การออกแบบพื้นหลัง ได้ 2

4. ภาพประกอบ ได้ 2 เช่น ผังมโนมติที่ใช้

5. เสียงประกอบ ได้ 1

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ได้ 2

7. วิธีการนำเสนอ power point ได้ 2

8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ ได้ 2

ชื่อผู้นำเสนอ รังรอง วภักดิ์เพชร รหัสนักศึกษา 55421231104

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาชุดฝึกทักาะการอ่านภาษาอักกฤษเพื่อจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดีคืออะไร น้ำเสียงในการรายงาน

ข้อปรับปรุง เนื้อในการรายงานมากเกินไป

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) น้อย(2) ปานกลาง (3)

1.ขนาดตัวอักษร ได้ 2

2. สีตัวอักษร ได้ 2

3. การออกแบบพื้นหลัง ได้ 2

4. ภาพประกอบ ได้ 2 เช่น ผังมโนมติที่ใช้

5. เสียงประกอบ ได้ 1

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ได้ 2

7. วิธีการนำเสนอ power point ได้ 2

8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ ได้ 2

ชื่อผู้นำเสนอ นายไพฑูรย์ เขียนวรัตน์

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาโปรแกรมการฝึกการอบรมตามแนวทางไตรสิขา เพื่อสเริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5

ข้อดีคืออะไร มีเทคนิคการนำเสนอที่ดีสอดคล้องกับเนื้อหา

ข้อปรับปรุง พื้นหลัง สีของตัวอักษร ตัวอักษรที่ใช้ควรเป็นฟอร์ตเดี่ยวกันทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) น้อย(2) ปานกลาง (3)

1.ขนาดตัวอักษร ได้ 2

2. สีตัวอักษร ได้ 2

3. การออกแบบพื้นหลัง ได้ 2

4. ภาพประกอบ ได้ 2 เช่น ผังมโนมติที่ใช้

5. เสียงประกอบ ได้ 1

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ได้ 2

7. วิธีการนำเสนอ power point ได้ 2

8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ ได้ 2

ชื่อผู้นำเสนอ ดาระณี ภูนิคม

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบกรสอนเพื่อพัฒนากาาคิดและการทำโครงงาน

ข้อดีคืออะไร มีความสอดคล้องกับเนื้อหามีการนำเสนอเหมาะสม

ข้อปรับปรุง สีของตัวอักษรไม่เหมือนกัน ตัวอักษรที่ใช้ควรเป็นฟอร์ตเดี่ยวกันทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) น้อย(2) ปานกลาง (3)

1.ขนาดตัวอักษร ได้ 2

2. สีตัวอักษร ได้ 2

3. การออกแบบพื้นหลัง ได้ 2

4. ภาพประกอบ ได้ 2 เช่น ผังมโนมติที่ใช้

5. เสียงประกอบ ได้ 1

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ได้ 2

7. วิธีการนำเสนอ power point ได้ 2

8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ ได้ 2

ชื่อผู้นำเสนอ สว่าง พิมพิชัย

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์กับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ข้อดีคืออะไร เทคนิคการนำเสนอเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา

ข้อปรับปรุง สีของตัวอักษร ตัวอักษรที่ใช้ควรเป็นฟอร์ตเดี่ยวกันทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) น้อย(2) ปานกลาง (3)

1.ขนาดตัวอักษร ได้ 2

2. สีตัวอักษร ได้ 2

3. การออกแบบพื้นหลัง ได้ 2

4. ภาพประกอบ ได้ 2 เช่น ผังมโนมติที่ใช้

5. เสียงประกอบ ได้ 1

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ได้ 2

7. วิธีการนำเสนอ power point ได้ 2

8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ ได้ 2

ผู้นำเสนอ นางดวงฤดี แก้วเสถียร เลขที่ 08

ชื่อเรื่อง ผลของการใช้เทคนิคผังกราฟฟิกในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อการนำเสนอข้อความรู้ด้วยผังกราฟฟิกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อดี มีรูปแบบการนำเสนองานวิจัยที่น่าสนใจ สอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอ

ข้อปรับปรุง ตัวอักษรที่ใช้กับสีพื้นหลังกลมกลืนทำให้อ่านไม่ค่อยชัดเจนบางเฟรมที่นำเสนอ

ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1) (ปานกลาง 2) (มาก 3)

1.ขนาดตัวอักษร ได้ (3) 2.สีตัวอักษร ได้ (3) 3.การออกแบบพื้นหลัง ได้ (3) 4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว ได้ (3) 5.เสียงประกอบ ได้ (1) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า ได้ (3) 7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง ได้ (3) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี ได้ (2) 9.สรุปผลการประเมิน (อยู่ข้างบน) ) ได้ (3)

ผู้นำเสนอ นางสุภาภรณ์ น้อยทรงค์ เลขที่ 05

ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านระเบียบวินัยนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพท.สกลนคร เขต 1

ข้อดี เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ การนำเสนอที่มีเนื้อหากระชับ ครอบคลุม

ข้อปรับปรุง 1. ตัวอักษรที่ใช้ในการนำเสนอเล็กเกินไป

2. พื้นหลังที่ใช้กลมกลืนกับสีของตัวอักษร อย่างเช่น เฟรมที่ 3 ทำให้อ่านไม่ค่อนได้
3. สีของตัวหนังสือใช้สีเข้มมากเกินไป

ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1) (ปานกลาง 2) (มาก 3)

1.ขนาดตัวอักษร (3)

2.สีตัวอักษร (2)

3.การออกแบบพื้นหลัง (3)

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว (3)

5.เสียงประกอบ (1)

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า (3)

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี (3)

9.สรุปผลการประเมิน (อยู่ข้างบน) ได้ระดับ 3

ผู้นำเสนอ นางอรัญญา ช่วยวัฒนะ เลขที่ 32

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ข้อดี รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ มีความสอดคล้องกับเนื้อหา มีการนำเสนอที่เหมาะสม

ข้อปรับปรุง ตัวอักษรที่ใช้ในการนำเสนอเล็กเกินไป พื้นหลังกลมกลืนกับตัวอักษรในบางเฟรมที่นำเสนอ

ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1) (ปานกลาง 2) (มาก 3)

1.ขนาดตัวอักษร (3)

2.สีตัวอักษร (3)

3.การออกแบบพื้นหลัง (2)

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว (3)

5.เสียงประกอบ (1)

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า (2)

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี (3)

9.สรุปผลการประเมิน (อยู่ข้างบน) ได้ 2

ผู้นำเสนอ นางกุลกนก เสียงล้ำ เลขที่ 36

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี เนื้อหากระชับครอบคลุมสอดคล้องกับเนื้อที่นำเสนอ

ข้อปรับปรุง - ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1) (ปานกลาง 2) (มาก 3) ได้ระดับ 3 เกณฑ์ (ให้เป็นระดับ 1,2,3) 1.ขนาดตัวอักษร (3)

2.สีตัวอักษร (3)

3.การออกแบบพื้นหลัง (2)

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว (2)

5.เสียงประกอบ (1)

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า (3)

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี (3)

9.สรุปผลการประเมิน (อยู่ข้างบน) ได้ 2

ผู้นำเสนอ นางดุษฎี เหลาแหลม เลขที่ 16

ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติกับการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทางการเรียนจากการสืบเสาะหาความรู้

ข้อดี เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ การนำเสนอมีเนื้อหาครอบคลุม

ข้อปรับปรุง 1. พื้นหลังของการนำเสนอใช้สีมากจนเกินไปทำให้อ่านไม่ค่อยชัด 2.ตัวอักษรที่ใช้เล็กเกินไป 3.เนื้อหาที่นำเสนอในบางเฟรมใช้เนื้อหามากจนเกินไป

ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1) (ปานกลาง 2) (มาก 3)

1.ขนาดตัวอักษร (3)

2.สีตัวอักษร (3)

3.การออกแบบพื้นหลัง (2)

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว (3)

5.เสียงประกอบ (1)

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า (3)

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี (3)

9.สรุปผลการประเมิน (อยู่ข้างบน) ) ได้ 3

ผู้นำเสนอ นางสาวศิราณี กลางประพันธ์ เลขที่ 27

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การฝึกปฏิบัติชุดจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้อัลกอริทึม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข้อดี เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ การนำเสนอดีมาก

ข้อปรับปรุง เนื้อหาที่ใช้บางเฟรมใช้เอกสารที่เป็นไฟร์ที่สแกลน ในการนำเสนอผลงงาน

ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1) (ปานกลาง 2) (มาก 3)

1.ขนาดตัวอักษร (3)

2.สีตัวอักษร (3)

3.การออกแบบพื้นหลัง (3)

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว (3)

5.เสียงประกอบ (1)

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า (3)

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี (3)

9.สรุปผลการประเมิน (อยู่ข้างบน) ได้ระดับ 3

ผู้นำเสนอ นางวิลัยพร วรรณวิจิตร เลขที่ 26

ชื่อเรื่อง การฝึกบริหารจิตตามวิธีของโยคะที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการวาดรูประบายสีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ เนื้อหากระชับครอบคลุม

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1) (ปานกลาง 2) (มาก 3) ได้ระดับ 3 เกณฑ์ (ให้เป็นระดับ 1,2,3)

1.ขนาดตัวอักษร (3)

2.สีตัวอักษร (3)

3.การออกแบบพื้นหลัง (2)

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว (2)

5.เสียงประกอบ (1)

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า (3)

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี (3)

9.สรุปผลการประเมิน (อยู่ข้างบน) ได้ 3

ผู้นำเสนอ นางสาวพรพรรณ ศรีประสงค์ เลขที่ 29

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI ข้อดี รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ เนื้อหากระชับครอบคลุม

ข้อปรับปรุง –

ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1) (ปานกลาง 2) (มาก 3)

1.ขนาดตัวอักษร (3)

2.สีตัวอักษร (3)

3.การออกแบบพื้นหลัง (2)

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว (3)

5.เสียงประกอบ (1)

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า (3)

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี (3)

9.สรุปผลการประเมิน (อยู่ข้างบน) ได้ระดับ 3