อนุทิน 105355 - จ่าตรี ณรงค์วิทย์ ศิริขันธ์

ผู้นำเสนอ : ศรีสมบัติ อภิวัมน์ชัชวาลย์ ชื่อเรื่อง : การปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสกลนคร ข้อดี : ทราบถึงหลักธรรมภิบาล ทำให้ทราบหลักนิติธรรม ทำให้ทราบการมีส่วนร่วม ข้อเสีย : - ข้อเสนอแนะ : ควรมีเครื่องมือเกี่ยวกับการวิจัยขั้นตอนต่างๆในการจัดการเก็บข้อมูล สรุปผลการประเมิน : ระดับ 2 คร้าบ (1)น้อย (2)ปานกลาง(3)มาก รายละเอียดในการวิพากษ์ 1.ขนาดตัวอักษร 2.สีตัวอักษร 3.การออกแบบพื้นหลัง 4.ภาพประกอบ รวทั้งภาพเคลื่อนไหว 5.เสียงประกอบ 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7.วิธีการนำเสนอประกอบ Power Point 8.สรุปผลการประเมิน ผุ้ประเมิน นาย ณรงค์วิทย์ ศิริขันธ์ รหัสนักศึกษา 55422319113 สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 11

เขียน 11 Mar 2012 @ 12:40 ()


ความเห็น (0)