อนุทิน 105334 - สันติสุข

สันติสุข

เสนอ อ.สุรพร พงษ์สุวรรณ

ผู้นำเสนอ นางศรีสมบัติ อภิวัฒน์ชัชวาลย์ ช่ือเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของ

      เทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสกลนคร

ข้อดี ขนาดตัวอักษรเล็ก สีอ่านได้ง่าย การออกแบบพื้นหลังน่าสนใจ เทคนิค

      การเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้าดี 

ข้อเสีย การบรรยายเนื้อหาไม่ค่อยชัดเจน ข้อเสนอแนะ ขนาดตัวอักษรควรมีขนาดใหญ่ ประเมิน ในระดับ 2

เขียน 11 Mar 2012 @ 11:56 ()


ความเห็น (0)