อนุทิน 105153 - นางสาว สุภาพร พวงชมภู คำพิมาย

วันท่ี 4 มีนาคม 2555 วันนี้ข้าพเจ้าได้เรียนเรื่อง "การร่วมสร้างธารปัญญา"

  เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการความรู้ดดยใช้เครื่องมือชุด "ธารปัญญา"

ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือหลัก 5 ชิ้น คือ

  1. ตารางแห่งอิสระภาพ เป็นเครืองมือในการทำ KM ในส่วนท่ีเป็นหัวปลาเป็นส่วนการจัดทำวิสัยทัศน์จัดการความรู้ คือ เร่ิมด้วยการตั้งเป้าหมายท่ีมีวิสัยทัศน์ร่วม ต้องรู้ว่าเราต้องการอะไร เน้นอะไร และเราต้องร่วมกันกำหนด
  2. แผนภูมิแม่น้ำ หลังจากที่เราประเมินตนเองแล้ว ก็นำข้อมูลไปทำเป็นกราฟของแต่ละหน่วยงาน โดยแกน x ระบุขีดความสามารถ แกน y แสดงค่าระดับจาก 1 ถึง 5
  3. แผนภูมิขั้นบันได มีลักษณะคล้ายกับแผนภูมิแม่น้ำ มีแกน x เป็นค่าระดับจาก 1 ถึง 5 แต่แกน y คือค่าความแตกต่างระหว่างระดับที่ตั้งไว้เป็นเป้าหมายกับระดับที่ประเมินได้ในปัจจุบัน
  4. ขุมความรู้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทุกคน ดดยให้นำเสนอความรู้ แล้วมีการจดบันทึกเป็นส่วน คือ ประเด็น/หลักการ เรื่องเล่า/คำพุด และแหล่งข้อมูลหรือบุคคล
  5. พื้นท่ีประเทืองปัญญา เป็นการนำข้อมูลท่ีได้ไปจัดเก็บในรูปแบบต่างๆ เช่น ICT โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นได้
เขียน 06 Mar 2012 @ 14:29 () แก้ไข 11 Mar 2012 @ 08:51, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เขียนอธิบาย สั้นกระชับ เข้าใจง่าย แต่ถ้าอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมจะดีกว่า นะคะ