อนุทิน 104519 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

วันที่๑๐กุมภาพันธ์ ได้ไปทำการบรรยายให้นิสิตมหาจุฬาที่จังหวัดอำนาจเจริญเรื่องระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งนิสิตให้ความสนใจดีมาก มีการสอบถามถึงชื่อเรื่องจะตั้งอย่างไร เอามาจากที่ไหน เมื่อไดด่หัวข้อแล้วจะทำอย่างไรต่อไป ทำให้ผู้สอนมีความชื่นใจมากที่ลูกศิษย์มีความสนใจ อย่างนี้เรียกว่าศิษย์ดีเพราะมีครู การสอนนั้นใช้ชุด Powerpoint ประกอบซึ่งทำให้เข้าใจได้ดีขึ้น การทำวิจัยนั้น ๑)สำรวจตนเองว่ามีความสนใจที่อยากจะศึกษาหรืออยากรู้เรื่องใด ก็ต้องพยามคิดหาเหตุหาที่มา จึงมาสรุปเป็นเรื่องให้สั้น กระชับ ๒)นำไปสู่การตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓)เขียนกรอบการวิจัย(แบบเค้าโครง) ๔)ตั้งสมมติฐาน ๕)ศึกษาวิธีการทำเครื่องมือ ๖)นำเครื่องมือไปเก็บข้อมูล ๗)นำข้อมูลมาวิเคราะห์ ๘)เขียนรายงานการวิจัย ๙)เผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการคร่าวๆ รายละอียดปลีกย่อยอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการเสริมเติมให้เต็มตามเวลา อย่างไรก็ตามยังมีหลายท่านที่อยากทำวิจัยหน้าเดียว ซึ่งเมื่อสอบถามถึงขั้นตอนแล้วก็ยังไม่เข้าใจ ดังนั้นจะวิจัยกี่หน้า ถ้าไม่เข้าใจหลัการทั้งหมดก็ไม่สามารถสรุปมาเป็นหน้าเดียวได้ การวิจัยจึงเปรียบเหมือนการสานแห สานสวิงของชาวบ้าน จะเอาสั้น ยาวกว้างแคบขึ้นอยู่กับเรากำหนด แต่หลักและกระบวนการเป็นอันเดียวกัน.

เขียน 10 Feb 2012 @ 16:34 () แก้ไข 10 Feb 2012 @ 16:36, ()


ความเห็น (0)