อนุทิน 104212 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

ใบงาน ของนิสิต ครุ๑ คำชี้แจง ๑. ให้นิสิตแบ่งออกเป็น กลุ่มละ๔ รูป ให้ศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องต่อไปนี้ เนื้อหาที่ได้ให้จัดพิมพ์ลงกระดาษเอ๔ ไม่ต่ำกว่า ๕ หน้ากระดาษขึ้นไป ๒. มีเอกสารอ้างอิง,บรรณานุกรมให้ถูกต้อง บันทึกลงซีดี ๑ แผ่นส่งพร้อมเอกสาร ๑ ชุด
๓. สั่งงานวันที่ ๓๐ มกราคม ส่งงานวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

หัวข้อที่ ๑ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย หัวข้อที่ ๒ แนวโน้มทางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี หัวข้อที่ ๓ ความคาดหวังของสังคมไทยต่อบทบาทของสถาบันการศึกษาสงฆ์ หัวข้อที่ ๔ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างศาสนทายาทของคณะสงฆ์ไทย หัวข้อที่ ๕ ทางออกการศึกษาคณะสงฆ์ไทย (นักธรรม,บาลี,สามัญ,อุดมศึกษา) หัวข้อที่ ๖ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกับการศึกษาสงฆ์ หัวข้อที่ ๗ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ หัวข้อที่ ๘ พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน หัวข้อที่ ๙ พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหายาเสพติด หัวข้อที่ ๑๐ พุทธวิธียุติความขัดแย้งทางสังคม หัวข้อที่ ๑๑ การบริหารการศึกษาแนวพุทธ หัวข้อที่ ๑๒ บทบาทของพระสงฆ์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
หัวข้อที่ ๑๓ พุทธวิธีสร้างความมั่นคงกับวิถีชีวิตชาวนา

เขียน 31 Jan 2012 @ 10:15 ()


ความเห็น (0)