อนุทิน 104159 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

  ติดต่อ

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐น. ได้ทำสัญญางานวิจัยจำนวน ๑ เรื่อง คือ รูปแบบและแนวทางในการอนุรักษ์ป่าชุมชนแนวพุทธ กรณีจังหวัดอุบลราชธานี กับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์โดยมี ดร.พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (ผอ.รูปใหม่) งานนี้มีทีมงาน๕ ท่าน ส่งรายงานความคืบหน้าเดือนมิถุนายน รายงานฉบับสมบูรณ์ภายในเดือน กันยายน๒๕๕๕ นี้

  เขียน:  

ความเห็น (0)