อนุทิน 104087 - วิรุฬห์

                                                   สถิติศาสตร์

สถิติศาสตร์ คือศาสตร์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความรู้จากข้อมูล ที่ได้เก็บรวบรวมมา (หรือเรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์) ที่อยู่ในรูปของข้อมูลเชิงเลข พื้นฐานของสาขานี้คือทฤษฎีสถิติซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์เชิงประยุกต์ ในทฤษฎีสถิติ ความสุ่มและความไม่แน่นอนจะถูกจำลองโดยทฤษฎีความน่าจะเป็น เนื่องจากเป้าหมายหนึ่งของสถิติศาสตร์คือการสร้างสารสนเทศที่ดีที่สุดจากข้อมูลที่มีอยู่ หลายคนจึงจัดให้สถิติศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของทฤษฎีการตัดสินใจ แนวปฏิบัติทางสถิตินั้นรวมถึงการวางแผน, การสรุปย่อ, และการตีความผลการสังเกต ที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนได้

State หมายถึง ข้อมูลเพื่อรัฐ

ความหมายของสถิติ มีอยู่ 2 นิยามคือ

 1. ข้อเท็จริงที่เป็นตัวเลข Numberical fact หรือข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่เราสนใจหรืออยู่รอบๆตัวที่ได้รวบรวมไว้ทั้งที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
 2. ศาสตร์วิชาที่เกี่ยวข้องกับทษฏีและระเบียบวิธี ว่าด้วยการเก็บรวมรวมข้อมูลการประมวลผล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและการตีความของข้อมูล

ระเบียบวิธีทางสถิติ Statistiel Methods

 • การเก็บรวบรวมข้อมูล Data Collection
 • การนำเสนอข้อมูล Data Presentation
 • การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis
 • การตีความหมายข้อมูล Data Interpretation

ประโชยน์ของสถิติ

 • ประโยชน์ในระดับบุคคล
 • ประโยชน์ในระดับครัวเรือน
 • ประโยชน์ในระดับหน่วยงานธุรกิจเอกชน
 • ประโยชน์ในระดับประเทศ

ประเภทของสถิติ

 • สถิติพรรณนา Descriptive Statistice

สถิติที่ว่าด้วยระเบียบวิธี เพื่อแสดงลักษณะของกลุ่มข้อมูลที่เก็บข้อมุลเท่านั้น ไม่สามารถอ้างอิงลักษณะที่ได้ไปยังกลุ่มอื่น

 • สถิติอ้างอิง Inferential Statistics

สถิติที่ว่าด้วยระเบียบวิธี แต่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำผลที่ได้ไปสรุปอ้างอิงประชากรได้

 

 

                                       

 

เขียน 25 Jan 2012 @ 12:17 () แก้ไข 03 Feb 2012 @ 11:21, ()


ความเห็น (0)