อนุทิน 102052 - krunuch

krunuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พระพุทธเจ้า ทรงแสดงความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาไว้ ๔ ประการ คือ.-

 • ๑.กัมมสัทธา คือ เชื่อกรรม
 •  ๒.วิปากสัทธา คือ เชื่อผลของกรรม 
 • ๓.กัมมัสสกตาสัทธา คือ เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว 
 • ๔.ตถาคตโพธิสัทธา คือ เชื่อปัญญาการตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้า (พระพุทธเจ้า)

กัมมสัทธา คือความเชื่อกรรม ได้แก่ ความเชื่อการกระทำของตนเอง ที่แสดงออกได้ทางกาย วาจา และใจ ว่าการแสดงออกทางกาย วาจา ใจนั้น เมื่อทำแล้ว เป็นอันทำ ไม่ใช่ทำแล้วไม่เป็นอันทำ                                                                หมายความว่า

 • การกระทำทางกาย เรียกว่า กายกรรม
 • การกระทำทางวาจา เรียกว่า วจีกรรม
 •  การกระทำทางใจ เรียกว่า มโนกรรม
 • กรรม เป็นคำกลาง ๆ ไม่ดี ไม่ชั่ว ได้แก่กิริยาอาการ เช่น ยืน เดือน นั่ง นอน เป็นต้นกรรมจะดีหรือชั่วได้นั้น ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้กระทำ

 

 •  กายกรรม คือ กรรมที่ทำด้วยกาย ๓ อย่าง ได้แก่

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากทำลายชีวิต 
๒. อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้ 
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากประพฤติผิดในกาม

 • วจีกรรม คือกรรมที่ทำด้วยวาจา ๔ อย่าง ได้แก่

๔. มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากพูดเท็จ 
๕. ปิสุณายวาจาย เวรมณี เว้นจากพูดส่อเสียด 
๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี เว้นจาก พูดคำหยาบ 
๗. สัมผัปปลาปา เวรมณี เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ
.

 • มโนกรรม กรรมที่ทำด้วยใจ ๓ อย่าง ได้แก่

๘. อนภิชฌา ไม่โลภคอยจ้องอยากได้ของเขา 
๙. อพยาบาท ไม่คิดร้ายเบียดเบียนเขา 
๑๐.สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบตามคลองธรรม

เขียน 09 Dec 2011 @ 09:43 () แก้ไข 09 Dec 2011 @ 10:21, ()


ความเห็น (0)