สื่อทางกิจกรรมบำบัดเพิ่มทักษะการรู้คิด การคิดบวก อารมณ์ดี และการสื่อสารสังคมในผู้รับบริการโรคภาวะโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง(PTSD)