ดัชนีที่ 3-1 กิจกรรมพัฒนานิสิต

 องค์ประกอบที่3 ดัชนีที่3-1 
ดัชนีที่3-1    กิจกรรมพัฒนานิสิต

หลักฐานอ้างอิง

3.1.1(1)นโยบายและแผนกลยุทธ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร .. 2546-2550(คลิก)

3.1.1(2)แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2550 -2554 ปรับปรุง ส.ค. 49 (คลิก)

3.1.1(3)แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 หน้า 29-61 (ตั้งแต่ มิ.ย. ถึง ก.ย. 49)(คลิก)

  3.1.1(4)แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 หน้า 34 -48 (ตั้งแต่ ต.ค. 49 ถึง ก.ย. 50)(คลิก)

หลักฐานอ้างอิง 

3.1.2(1) คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่2815/2548, 224/2550 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

3.1.2(2)  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษากิจการนิสิตคำสั่งคณะสหเวชศาสตร์ที่ 35/2549 

3.1.2(3)เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 และ 2550   คำสั่งคณะสหเวชศาสตร์ที่ 017/2549, 008/2550

3.1.2(4)เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม คณะสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 254คำสั่งคณะสหเวชศาสตร์ 069/2548,070/2548,071/2548

* คณะฯมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านกิจกรรมพัฒนานิสิตครบทั้ง 5 ด้านดังนี้
กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ
หลักฐานอ้างอิง
3.1.3(1)กิจกรรมพี่ช่วยน้องเรียน   (คลิก)
3.1.3(2)โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (คลิก)
3.1.3(3)กิจกรรมสหเวชอาสาพัฒนาชนบท (คลิก)
3.1.3(4)กิจกรรมสมองประกายรังสี (คลิก)
2. ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
หลักฐานอ้างอิง
3.1.3(5)โครงการกีฬาภายใน (หนองอ้อเกมส์)  (คลิก)
3.1.3(6)โครงการเทคนิคการแพทย์-สหเวชสัมพันธ์ครั้งที่ 12 (คลิก)
3.1.3(7)กิจกรรมกีฬาแก้วเจ้าจอมสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (คลิก)
3.1.3(8)กิจกรรมกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คลิก)
3. ด้านกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ
หลักฐานอ้างอิง
3.1.3(9)   กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์วัดวาอาราม (คลิก)
3.1.3(10)โครงการเปิดห้องเชียร์  (คลิก)
3.1.3(11)กิจกรรมโต้วาที   (คลิก)
3.1.3(12)กิจกรรมเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ (คลิก)
3.1.3(13)กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำ (คลิก)
4. ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
หลักฐานอ้างอิง
3.1.3(14)ครงการไหว้ครู (คลิก 1)(คลิก2) , (คลิก3)
3.1.3(15)โครงการปฐมนิเทศ (คลิก)
3.1.3(16)โครงการปัจฉิมนิเทศ (คลิก)
3.1.3(17)กิจกรรมลอยกระทง (คลิก)
3.1.3(18) กิจกรรมเนื่องในเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา  (คลิก)
5.ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
หลักฐานอ้างอิง
3.1.3(3)กิจกรรมสหเวชอาสาพัฒนาชนบท (คลิก)
3.1.3(9)กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์วัดวาอาราม (คลิก)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 83648
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า