เรียนรู้ผักพื้นบ้านล้านนา 2

 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนเรื่องการดำรงชีวิตประจำวัน สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแต่ไม่ควรลืมวิถีความเป็นอยู่แต่ดั่งเดิม 

ต่อจากบันทึกที่แล้วค่ะ ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องผักพื้นบ้านล้านนานี้ มี  6 แผนการจัดการเรียนรู้ 

บันทึกนี้ขอนำเสนอแผน ฯ ที่ 2  เรื่องประโยชน์ของผักพื้นบ้านล้านนาค่ะ


( นำเสนอกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นรูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม)


                                                      แผนการจัดการเรียนรู ที่ 2

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง ผักพื้นบ้านล้านนา  เรื่องประโยชน์ของผัก และสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา  

รายวิชาช่างอาหารพื้นเมือง (ง20205 (สาระเพิ่มเติม)   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  จํานวน   2  ชั่วโมง

ชื่อผูสอน นางรุจี  เฉลิมสุข  โรงเรียนสันทรายวิทยาคม  จังหวัดเชียงใหม่   สพม. 34

..............................................................................................................................................................

1. มาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรู้

  มาตรฐาน 1.1 เข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ

  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

ผลการเรียนรู

พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันในการทำงานกลุ่มเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของผักและรู้จักผักที่เป็นสมุนไพรของพื้นบ้านล้านนา

สาระสำคัญ

การสร้างความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการทำงานกลุ่มในเรื่องประโยชน์ของผักพื้นบ้านล้านนาสามารถพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มอย่างเป็นระบบมีวิธีการแก้ปัญหา การจัดการดยเน้นทักษะการคิด และทักษะการทำงานกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายประโยชน์ของผักพื้นบ้านล้านนาได้

2. สามารถบอกผักพื้นบ้านล้านนาที่เป็นสมุนไพรได้

3. สามารถทำงานกลุ่มร่วมกันด้วยการออกแบบการนำผักพื้นบ้านทำเป็นอาหารได้

4. มีพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้ในการทำงานกลุ่มร่วมกันอย่างมีความสุข

5. สามารถคิด วิเคราะห์ได้

สาระการเรียนรู้

ความรู้

1. ประโยชน์ของผักพื้นบ้านล้านนา

2. ผักที่เป็นสมุนไพรของพื้นบ้านล้านนา

ทักษะ/กระบวนการ

1. ทักษะการทำงานกลุ่ม

คุณลักษณะ อันพึงประสงค์

ใฝเรียนรู

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน

ความสามารถในการคิด

ภาระงาน / ชิ้นงาน

- บันทึกการสืบค้น เรื่อง การกำหนดแนวทางการเรียนรู้

- แผนผังความคิดเรื่องประโยชน์ของผักพื้นบ้านล้านนา

กิจกรรมการเรียนรู

ขั้นเชื่อมโยงปัญหาและระบุปัญหา

1.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตาม

อาหารหลัก 5 หมู่ และหลักโภชนาการ

  2.   นักเรียนสังเกตรูปภาพคนที่มีอาการท้องผูกและคนที่มีอาการปกติ สุขภาพดี อภิปราย

  3.  นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 5  คน ระดมพลังสมองในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการเกิดท้องผูกเพราะอะไร ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร

ประเด็นปัญหา

1.  การเกิดอาการท้องผูกเพราะอะไร 

2.  จะมีผลต่อสุขภาพอย่างไร

3.  ผักและสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา

  จะช่วยให้สุขภาพร่างกายดีได้อย่างไร

ขั้นกำหนดแนวทางที่เป็นไปได้

4. แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกทุกคนโดยให้สมาชิก ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

   - วิเคราะห์ภาระงาน

  -  วางแผนการทำงาน

  -  ลงมือปฏิบัติงาน

  -  ประเมินผลงาน

โดยให้เขียนแนวทางในการสืบค้นถึงสาเหตุการเกิดอาการท้องผูก ที่เกี่ยวกับผักและสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา

5. นักเรียนระดมพลังสมองโดยระบุแนวทางในการสืบค้นที่เป็นไปได้ และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยแต่ละกลุ่มบันทึกลงใน แบบบันทึกเรื่อง การกำหนดแนวทางการเรียนรู้

ขั้นดำเนินการศึกษาค้นคว้า

  6. นักเรียนกำหนดหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มโดยบอกวิธีการทำงานที่จะเกิดผลสำเร็จนั้นควรทำอย่างไรบ้างของแต่ละคน แล้วให้แยกกันไปศึกษาค้นคว้าตามแนวทางที่ได้ระบุไว้

ขั้นสังเคราะห์ความรู้

7. นักเรียนในแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาอภิปรายร่วมกันในกลุ่มแล้ว สรุปข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของผักพื้นบ้านและสมุนไพร กับโรคท้องผูก และศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่องประเภทของผักพื้นบ้านล้านนา

ขั้นสรุปและประเมินค่า

8. แต่ละกลุ่มสรุปผลการศึกษาของกลุ่มตนเองเพื่อนำเสนอหน้าห้องเรียนให้กลุ่มอื่นๆ และอภิปรายร่วมกันในหัวข้อสาเหตุของการเกิดอาการท้องผูก และการกินอาหารประเภทผักต่างๆ โดยเฉพาะผักที่เป็นสมุนไพร

9. ครูรวบรวมคําตอบโดยการสุมถามในแตละกลุม จากนั้นครูสรุปเพิ่มเติมในประเด็น

10. ใหตัวแทนนักเรียนนำเสนอประโยชน์ของผักพื้นบ้านล้านนา เช่น ผักกินใบ ผักกินผล

และเมล็ด

ขั้นนำเสนอ และประเมินผลงาน

11.  นักเรียนดำเนินการสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาเป็นแผนผังความคิดลงใน

กระดาษชาร์ทแล้วนำเสนอ เพื่อให้ครูและเพื่อนๆในห้อง ประเมินผลงานการทำงานกลุ่ม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสำคัญของนักเรียน

สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้

1. รูปภาพคนที่มีอาการท้องผูกและคนที่มีอาการปกติ

2. ใบความรู้ที่ 1 เรื่องประเภทของผักพื้นบ้านล้านนา

3. ใบงานที่ 1 เรื่องการกำหนดแนวทางการเรียนรู้

4. กระดาษชาร์ท / สีเมจิก

5. สื่อทางอินเตอร์เน็ต /เว็ปไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  - http://www.lannafood.com/lanna_vegetable.php

  - http://kwangkrung.com/forum/index.php?topic=119.30

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เป้าหมาย

วิธีวัด

เครื่องมือวัด

เกณฑ์ประเมิน

ด้านความรู้

1. อธิบายประโยชน์ของผักพื้นบ้านล้านนาได้

2. สามารถบอกผักพื้นบ้านล้านนาที่เป็นสมุนไพรได้

1. การซักถามปัญหา

2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน

2.  การสรุปความรู้และขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่ม

1. แบบบันทึกการกำหนดแนวทางการเรียนรู้

2. แบบบันทึกการทำงานกลุ่ม

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ   80

ด้านทักษะกระบวนการ

3. สามารถทำงานกลุ่มร่วมกันด้วยการออกแบบการนำผักพื้นบ้านทำเป็นอาหารได้

1. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน

2.  การสรุปความรู้และขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่ม

2. แบบประเมินทักษะการทำงานกลุ่ม

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ    80

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. มีพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้ในการทำงานกลุ่มร่วมกันอย่างมีความสุข

3.  สังเกตพฤติกรรม

การใฝ่เรียนรู้ของกลุ่ม

3.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ    80  

ด้านสมรรถนะสำคัญ

5. สามารถคิด วิเคราะห์ได้

สังเกตพฤติกรรม

การนำเสนองาน

3.  แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ

นักเรียนที่ได้

ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ  80

                                                        

                                                      

                                                                      (ภาพจากอินเตอร์เน็ต)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 533969
 เขียน:  
 ดอกไม้: 19  ความเห็น: 11  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

Dr. Ple
เขียนเมื่อ Fri Apr 26 2013 12:58:52 GMT+0700 (ICT)


             

ฝักเพกา ..... นำมาเผา .... แล้วลอกเปลือกออก .... หั่นบางๆเหมือนหน่อไม้ นำมาผัดไข่อร่อยแบบสุดๆๆ นะคะ

เพชรน้ำหนึ่ง
เขียนเมื่อ Fri Apr 26 2013 13:02:32 GMT+0700 (ICT)

-สวัสดีครับครู....

-ตามมาดูแผนการสอน...หากผมเป็นนักเรียนคงชอบวิชานี้มาก ๆครับ 55

-"ในการดำรงชีวิตประจำวัน กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง...แต่ก็ไม่ควรลืมวิถีความเป็นอยู่แต่ดั่งเดิม" ครับ..

-ขอบคุณครับครู

tuknarak
เขียนเมื่อ Fri Apr 26 2013 14:33:39 GMT+0700 (ICT)

ชอบค่ะ สมุนไพรบ้านเรา

...ปริม ทัดบุปผา...
เขียนเมื่อ Fri Apr 26 2013 15:43:31 GMT+0700 (ICT)

พี่ครูตูมเจ้า

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลสุดคะนึงอีกรอบค่ะ สุดยอดแห่งความเหมาะสมจริงๆ

วันหน้าจะไปขอคำปรึกษาเรื่องผักไม้บ้านเฮานะเจ้า ;)))

กานดาน้ำมันมะพร้าว
เขียนเมื่อ Fri Apr 26 2013 20:27:01 GMT+0700 (ICT)

ทำให้พี่ดามีการบ้านด้วยเลย ว่า ผักพื้นบ้านมีผักอะไรบ้างที่ทำให้ไม่ท้องผูก ช่วยให้ระบายท้อง ดีมากเลยค่ะ ทำให้ต้นตว้า เรียนรู้จริง และนำไปใช้ตั้งแต่เดี่ยวนี้จนถึงเป็นผู้ใหญ่หรือสอนผู้อื่นได้ด้วย  ผักดีต่อสุขภาพมากทุกวัย  สนับสนุนและให้กำลังใจนักเรียนทุกคนนะคะ

krutoom
เขียนเมื่อ Fri Apr 26 2013 23:21:33 GMT+0700 (ICT)

 ใช่ค่ะ เพกา อยู่ปลายฟ้า เผาแล้วผัดกับเครื่องปรุงอร่อยค่ะ  ทางเหนือเรียก มะลิดไม้

  น้องเพชรเป็นนักเคหกิจแบบนั้นดีแล้วล่ะ สนุกกับชาวบ้าน  เป็นนักเรียนจะไม่ยอมโตสักที  อิอิ

  สมุนไพรมีคุณค่าหาง่ายในสวนครัวเรานะคะ

   ยินดีจ๊าดนักเจ้า น้องสาว มาแอ่วก็เอิ้นเน้อเจ้า

   เด็กๆ เค้าจะหาผักที่มีเส้นใยเซลลูโลสค่ะ เช่นผักสีเขียว ผักพื้นบ้าน ผักแคบ ผักปั๋ง ค่ะ


นงนาท สนธิสุวรรณ
เขียนเมื่อ Fri Apr 26 2013 23:26:51 GMT+0700 (ICT)

มาเรียนรู้ด้วยค่ะ..

ไอดิน-กลิ่นไม้
เขียนเมื่อ Sat Apr 27 2013 06:21:47 GMT+0700 (ICT)

"ไอดิน-กลิ่นไม้" ชื่นชมว่า นี่เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ มีองค์ประกอบครบถ้วน ละเอียดชัดเจน และสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้เรียน จึงมีคุณค่ามากค่ะ เหมาะที่ครูบาอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง 

ธรรมทิพย์
เขียนเมื่อ Sat Apr 27 2013 08:42:36 GMT+0700 (ICT)

แวะมาเรียนรู้เรื่องผักพื้นบ้าน
น่าสนใจมากค่ะ

krutoom
เขียนเมื่อ Sat Apr 27 2013 22:45:37 GMT+0700 (ICT)

 ขอบคุณพี่ใหญ่มากค่ะ

  ขอบคุณค่ะอาจารย์ที่ให้กำลังใจในการพัฒนากระบวนการค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะที่สนใจเรื่องผักพื้นบ้านค่ะ แต่งกลอนเรื่องผักบ้างนะคะ

                        

ครูทิพย์
เขียนเมื่อ Sun Apr 28 2013 05:12:50 GMT+0700 (ICT) | ขอบคุณเมื่อ Sat Dec 28 2013 17:41:49 GMT+0700 (ICT)

           มาเรียนรู้ผักพื้นบ้าน  ด้วยค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า