ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมกับการสอนแบบ CIPPA Model ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 ครูอำนวย แก้วสง่า โรงเรียนบ้านโคกวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 

ชื่อผลงาน     ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
                  คำศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมกับการสอนแบบ CIPPA Model       
                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา         นางอำนวย  แก้วสง่า

ปีที่พิมพ์        มีนาคม  2555

บทคัดย่อ

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมกับการสอนแบบ CIPPA Model สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมกับการสอนแบบ CIPPA Model ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมกับการสอนแบบ CIPPA Model  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมกับการสอนแบบ CIPPA Model  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาได้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 16 คน ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้ศึกษาสอนประจำชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมกับการสอนแบบ CIPPA Model  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ  ซึ่งค่าความยาก (P) ของข้อสอบทั้ง  30  ข้ออยู่ระหว่าง ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอำนาจจำแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.73  มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.87  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมกับการสอนแบบ CIPPA Model ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  รูปแบบการศึกษาเชิงทดลอง แบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อน-หลัง (One  Group  Pretest – Posttest Design) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษาพบว่า  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ 89.41/87.26  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75  2. ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมกับการสอนแบบ CIPPA Model  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมกับการสอนแบบ CIPPA Model ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (2.67)       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): แบบฝึกเสริมทักษะ cippa model 
 หมายเลขบันทึก: 500403
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

Dr. Ple
เขียนเมื่อ Tue Aug 28 2012 14:58:37 GMT+0700 (ICT)

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ...เป็น กิจกรรมที่ดี....มีคุณภาพ นะคะ

 

ขอบคุณมากค่ะ

 

 

 

สรัญญา เทาศิริ
เขียนเมื่อ Sat Oct 20 2012 20:29:08 GMT+0700 (ICT)

เป็นการนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดเรียนการสอนที่หลากหลายและดีมากๆคะ ขอเป็กนกำลังใจให้พัฒนาคุณภาพในระดับสูงๆขึ้นไปอีกนะคะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า