ขอบข่ายการบริหารงาน

 โครงสร้างการบริหารกิจการโรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 

          ข้าพเจ้าได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคลากร และงานบริหารทั่วไปโดยมี ผู้บริหาร หัวหน้างาน 4 งานและ คณะกรรมการสถานศึกษา มีหน้าที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาโรงเรียน มีการติดตามการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้

1. งานวิชาการ มีขอบข่ายการบริหาร ดังนี้ 

- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

- การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน

- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

-  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

- การนิเทศการศึกษา

- การแนะแนวการศึกษา  

- การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  

- การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น   

- การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว องค์กร

หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

2. การบริหารแผนงานและงบประมาณ มีขอบข่ายการบริหาร  ดังนี้ 

- การจัดทำและเสนอของบประมาณ

- การจัดสรรงบประมาณ 

- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล      และรายงานผลการใช้เงิน   และผลการ

ดำเนินงาน 

- การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

- การบริหารการเงิน  

- การบริหารบัญชี  

- การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

3. การบริหารงานบุคคล มีขอบข่ายการบริหาร ดังนี้   

- การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง    

- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง     

-  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ              

-  วินัยและการรักษาวินัย    

- การออกจากราชการ

4. การบริหารทั่วไป มีขอบข่ายการบริหาร ดังนี้

- การดำเนินงานธุรการ 

- งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

- การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

- การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ 

- การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

- การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

 - การรับนักเรียน 

- การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย   

- การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

- งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน

- การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  

- การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล   ชุมชน องค์กร  หน่วยงาน   และสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา  

 -  งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น    

 -  การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน

 -  งานบริการสาธารณะ  

 - งานที่ไม่ได้ระบุไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ขอบข่ายการบริหารงาน 
 หมายเลขบันทึก: 498712
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

Dr. Ple
เขียนเมื่อ Wed Aug 15 2012 15:07:59 GMT+0700 (ICT)

การบริหารงาน ===> คืองาน  ทำงานให้ไม่มีปัญหา (ปัญหามีน้อยลงนะคะ)

ขอบคุณมากค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า