ชุมพรเมืองปาล์มน้มัน

 แนวคิดร่วมวิสาหกิจปาล์มน้ำมันเพื่อการแข่งขัน(Cluster Palm)  

                  หลายๆเดือนที่ผ่านมาผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันแลน้ำมันปาล์มประกอบด้วยตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ตัวแทนผู้เพาะกล้าปาล์ม ตัวแทนลานรวมรวมทะลายปาล์ม ตัวแทนโรงสกัด ส่วนราชการต่างและตัวแทนสถาบันการศึกษาเช่น ม.แม่โจ้วิทยาเขตชุมพร ม.วลัยลักษณ์ ฯลฯ เราหารือกันหลายครั้งภายใต้แนวคิดร่วมวิสาหกิจปาล์มน้ำมันเพื่อการแข่งขัน(Cluster Palm) สรุปพอสังเขปดังนี้.-

                   ยุทธศาสตร์   เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพปาล์มน้ำมัน /น้ำมันปาล์มจังหวัดชุมพรทั้งระบบรวมทั้งการพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานทดแทนของจังหวัดเป้าประสงค์n     เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันจาก 16 %   เป็น 18 %    วัดที่โรงงานn     รักษาค่าความเป็นกรดไม่เกิน 5% (ตามค่ามาตรฐานกลางที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย)n      เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ต่อปีจาก 2.5  ตัน:ไร่ต่อปี   เป็น 3 ตัน:ไร่ต่อปี n      รักษาระดับต้นทุนการผลิตต่อไร่อยู่ในระดับ  1.74   บาท ต่อ กิโลกรัม                   ประเด็นยุทธศาสตร์1.        การพัฒนาระบบมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพปาล์มน้ำมัน/น้ำมันปาล์มทั้งระบบ2.        การพัฒนาผู้ประกอบการ3.        การพัฒนาด้านการตลาด        4.    การศึกษาวิจัยและพัฒนาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม5.        การบริหารจัดการและการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ6.        การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1      การพัฒนาระบบมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพปาล์มน้ำมัน/   น้ำมันปาล์มทั้งระบบ               แนวทางการดำเนินงาน              -  ให้มีการกำหนดมาตรฐานการรับซื้อปาล์มจากเปอร์เซ็นต์น้ำมัน             -  ให้มีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพในเรื่อง พันธุ์  ผลผลิต  น้ำมันดิบ             -  ให้มีการกำหนดมาตรฐานกระบวนการผลิตและการจัดการ แปลงกล้า    สวนปาล์ม ลานเท โรงงาน ที่ยอมรับร่วมกัน          -   วางกลไกการบังคับใช้มาตรฐานต่างๆ โดยกำหนดผู้ทำหน้าที่ควบคุม     คุณภาพและการรับรองคุณภาพตลอดสายการผลิตอย่างชัดเจน             ประเด็นยุทธศาสตร์  2.   การพัฒนาผู้ประกอบการตลอดสายการผลิต                แนวทางการดำเนินงาน                -   จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคุณภาพและมาตรฐาน           ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มตลอดสายการผลิต               -   สนับสนุนการปรับปรุงระบบการผลิต การจัดการผลผลิตและ           ในกระบวนการแปรรูปเพื่อให้เกิดการปฏิบัติในมาตรฐาน            เดียวกัน                -   สนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้เพาะกล้า ผู้ผลิต ลานเท ในรูป ของเครือข่ายคุณภาพ                 ประเด็นยุทธศาสตร์3.    การพัฒนาด้านการตลาด                แนวทางการดำเนินงาน                 -   ให้มีการกำหนดเขตพื้นที่การผลิต กับ โรงงานอย่างเหมาะสม  โดยใช้ระบบข้อตกลง (Contract farming) เพื่อการควบคุม คุณภาพ และลดต้นทุนการดำเนินการและการขนส่ง                -    สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้รวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมัน              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4.        การวิจัยและพัฒนาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม                แนวทางการดำเนินงาน               -  สนับสนุนการศึกษาพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ (พื้นที่เหมาะสม/ผลผลิต/เปอร์เซ็นต์น้ำมัน)             -  เร่งรัดการพัฒนาเครื่องมือ วัดคุณภาพ เปอร์เซ็นต์น้ำมันให้ได้มาตรฐาน สะดวก และรวดเร็ว            -  สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน/น้ำมันปาล์ม           -  ให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานทดแทน (Bio Diesel)ในการเกษตรและประมงของ จ.ชุมพร            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่5.   การบริหารจัดการระเบียบข้อบังคับและการบังคับใช้           แนวทางการดำเนินงาน            -  ให้มีการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย         -  ให้มีการควบคุมกำกับหน่วยงานเพื่อให้มีการบังคับใช้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง อย่างเป็นธรรม        -  มีการจัดตั้งองค์กรร่วมพัฒนาเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ให้มีการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่6.   การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์            แนวทางการดำเนินงาน                 -  ให้มีระบบฐานข้อมูลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่เป็นปัจจุบัน (รวมถึงข้อมูล stock น้ำมัน)                - ให้มีการประชาสัมพันธ์/สื่อความรู้/คู่มือ เผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตและข้อตกลงต่าง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): km เกษตรชุมพร 
 หมายเลขบันทึก: 49100
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

คนทำสวน
IP: xxx.156.176.51
เขียนเมื่อ Tue Sep 26 2006 10:51:16 GMT+0700 (ICT)

- ขอบคุณในความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้

- ควรเน้นหนัก เรื่อง

          การใช้พันธุ์ที่ได้มาตรฐาน และคำนึงถึงผลผลิตต่อไร่ ( ไม่ใช่ทะลายใหญ่น้ำหนักต่อทะลายมากอย่างเดียว แต่จำนวนต้นที่เก็บเกี่ยวต่อไร่น้อย เพราะเกษตรกรบางรายยังคิดจะปลูกพันธุ์ที่ทะลายใหญ่อย่างเดียว) พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมก็สำคัญมาก ผ่านไปในบางพื้นที่มีการปลูกบนภูเขา ทำให้เกรงว่า บนพื้นที่สูงปริมาณน้ำในดินในฤดูแล้งน้อยมากถ้าต้นปาล์มมีอายุมากขึ้นผลผลิตอาจจะไม่คุ้มทุนก็ได้

 

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า