บทคัดย่อรายงานการใช้แบบฝึกทักษะการคูณเลขเร็วประกอบเทคนิคนิ้วมือ

 บทคัดย่อครูจรัส จันทร์แจ้ง 

ชื่อเรื่อง                 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการคูณเลขเร็วประกอบเทคนิคนิ้วมือ

                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา                  นางจรัส  จันทร์แจ้ง

หน่วยงาน             โรงเรียนบ้านสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์                2554

 

บทคัดย่อ

 

                 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)  พัฒนาแบบฝึกทักษะการคูณเลขเร็วประกอบเทคนิคนิ้วมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ 75/75  (2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณเลขเร็วประกอบเทคนิคนิ้วมือ และ  (3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณเลขเร็วประกอบเทคนิคนิ้วมือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   วิธีดำเนินการศึกษา ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะการคูณเลขเร็วประกอบเทคนิคนิ้วมือ จำนวน 17 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 50 ข้อและแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าที่  (t-test)

                   ผลการศึกษา พบว่า

                          1.  แบบฝึกทักษะการคูณเลขเร็วประกอบเทคนิคนิ้วมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 80.78/77.94 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้

                         2.  หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณเลขเร็วประกอบเทคนิคนิ้วมือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                         3.  หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณเลขเร็วประกอบเทคนิคนิ้วมือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 475153
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

พรชัย
เขียนเมื่อ Fri May 25 2012 19:56:42 GMT+0700 (ICT)

ยินดีมากที่ครูสร้างสื่อคณิตศาสตร์ทำให้เรียนไม่น่าเบื่อครับ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า