บทคัดย่องานวิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการตามขั้นตอนของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการตามของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

กกกกกกกกการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะที่ผลิตขึ้นตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการตามขั้นตอนของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนจากแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการตามขั้นตอนของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553  จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  1) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมกาตามขั้นตอนของโพลยาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการตามขั้นตอนของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการตามขั้นตอนของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ/ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบแบบ t - test

กกกกกกกกผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

              1) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการตามขั้นตอนของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 93.84/84.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80

              2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการตามขั้นตอนของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

              3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนจากแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการตามขั้นตอนของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): บทคัดย่องานวิจัย 
 หมายเลขบันทึก: 450820
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

แม่พิมพ์ของชาติ
IP: xxx.180.222.13
เขียนเมื่อ Mon Jul 25 2011 14:08:20 GMT+0700 (ICT)

เป็นงานวิจัยที่น่่าสนใจมากค่ะ เพราะสามารถนำไปแก้ปัญหาให้กับเด็กๆ ได้

ครูคณิตรุ่นใหม่
IP: xxx.180.222.13
เขียนเมื่อ Mon Jul 25 2011 14:10:06 GMT+0700 (ICT)

เป็นรูปแบบงานวิจัย/นวัตกรรม ที่น่่าสนใจมากครับเพราะสามารถนำไปใช้ได้จริงๆๆ

ครูคณิต
IP: xxx.207.250.117
เขียนเมื่อ Sun Sep 01 2013 05:14:51 GMT+0700 (ICT)

กำลังจัดทำงานแบบนี้อยู่ ช่วยให้คำปรึกษาได้ไหมค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า