มาตรฐานการพยาบาล สำนักการพยาบาล

 ประเมินตนเอง 

หนังสือ มาตรฐานการพยาบาล ในโรงพยาบาล โดยสำนักการพยาบาล

เกณฑ์คุุณภาพการปฏิบัติการพยบาลที่เป็นเลิศ  สำนักการพยาบาล 

คู่มือการเขียนรายงาน ตามเกณฑ์คุณภาพที่เป็นเลิศ  สำนักการพยาบาล

เทียบเคียงมาตรฐานการพยาบาลสภาการพยาบาล และสำนักการพยาบาล

 

รายละเอียดที่น่าสนใจ

          สำนักการพยาบาล
  ตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล พ.ศ.2550 (ฉบับล่าสุด)  
             
องค์ประกอบของการประกันคุณภาพการพยาบาล :    
1. การกำหนดมาตรฐาน /ระบบ /แนวทาง (Plan)    
2. การปฏิบัติตามมาตรฐาน (Do)        
3. การวัดและประเมิน (Check)        
4. การแก้ไขปัญหา /ข้อบกพร่อง (Act)  และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)
             
1. การกำหนดมาตรฐาน /ระบบ /แนวทาง (Plan)      
     ประกอบด้วย  10 งาน        
     1.1   การบริหารการพยาบาล        
     1.2   การบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก      
     1.3   การบริการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน    
     1.4   การบริการพยาบาลผู้ป่วยใน      
     1.5   การบริการพยาบาลผู้ป่วยหนัก      
     1.6   การบริการพยาบาลผู้ป่วยทางสูติกรรม      
     1.7   การบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด      
     1.8   การบริการพยาบาลวิสัญญี        
     1.9   การบริการพยาบาลด้านการปรึกษาสุขภาพ    
     1.10 การบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
             
2. การปฏิบัติตามมาตรฐาน (Do)        
             
3. การวัดและประเมิน (Check)          
     ซึ่งมี  4 มิติ          
     มิติที่ 1 : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ      
     มิติที่ 2 : ด้านคุณภาพการให้บริการพยาบาล      
     มิติที่ 3 : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล    
     มิติที่ 4 : ด้านการพัฒนาองค์กรพยาบาล      
             
การประเมินคุณภาพ :          
แบ่งเป็น  2 ประเภท          
  - การประเมินคุณภาพตนเอง        
  - การประเมินคุณภาพภายใน (จากหน่วยงานหรือองค์กร)  และ  
     การประเมินคุณภาพภายนอก (จากผู้ทรงคุณวุฒิ)      
             
เป้าหมายของการประเมิน :          
  - มุ่งเน้นการประเมินระบบงาน        
  - นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข  เพื่อพัฒนางานบริการพยาบาลต่อไป
             
4. การแก้ไขปัญหา /ข้อบกพร่อง (Act)  และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)
     มีการเทียบเคียง          
     - ระดับคุณภาพ  หรือระดับความสำเร็จ      
     - ผลลัพธ์          
             
เครื่องมือการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายในโรงพยาบาล :  
มีมิติการประเมิน  2 มิติ  ได้แก่        
1. มิติกระบวนการ          
2. มิติผลลัพธ์          
             
วิธีการรวบรวมข้อมูล :        
มาจาก  3 วิธีการ          
1. การทบทวนและวิเคราะห์เอกสาร      
2. การสัมภาษณ์ /การสนทนา        
3. การสังเกต  โดยการสังเกตสภาพอาคารและสิ่งแวดล้อม    
             
กรอบแนวคิดในการพัฒนาแบบประเมินคุณภาพการพยาบาลภายใน :
ประกอบด้วยเกณฑ์การพัฒนา  7 หมวด  ได้แก่      
หมวด 1 : การนำองค์กร        
หมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์      
หมวด 3 : การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
หมวด 4 : การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้    
หมวด 5 : การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล      
หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ        
หมวด 7 : ผลลัพธ์การดำเนินการ  ซึ่งในเกณฑ์ PMQA  มี  4 มิติ  ได้แก่  
    - มิติด้านประสิทธิผล        
    - มิติด้านคุณภาพการให้บริการ      
    - มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ    
    - มิติด้านพัฒนาองค์กร      
             
แบบประเมิน  ปรับเป็น  2 ลักษณะ  คือ      
1. แบบประเมินคุณภาพการบริหารการพยาบาล  ประกอบด้วย  2 ส่วน  
     ส่วนที่ 1  แบบประเมินคุณภาพการบริหารการพยาบาลระดับองค์กร
  : มิติกระบวนการ (หมวด 1 - 6)      
     ส่วนที่ 2  แบบประเมินคุณภาพการบริหารการพยาบาลระดับองค์กร
  : มิติผลลัพธ์ (หมวด 7)        
             
2. แบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาล (10 งาน)  ประกอบด้วย  3 ส่วน
     ส่วนที่ 1  แบบประเมินคุณภาพการบริหารการพยาบาลระดับหน่วยงาน
  : มิติกระบวนการ (หมวด 1 - 6)      
     ส่วนที่ 2  แบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาล (10 งาน)  
  : มิติกระบวนการ (หมวด 6)      
     ส่วนที่ 3  แบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาล (10 งาน)  
  : มิติผลลัพธ์ (หมวด 7)        
             
    การประเมินคุณภาพการพยาบาลภายใน  
             
             
มิติกระบวนการ         มิติผลลัพธ์
  - Approach (A)           - Performance Level (Le)
  - Deployment (D)           - Trend (T)
  - Learning (L)           - Comparison (C)
  - Integration (I)           - Linkage (Li)
             
การประเมินคุณภาพภายใน          
แบ่งเป็น  2 มิติ          
1. มิติกระบวนการ  ประกอบด้วย        
  - Approach (A)     หมายถึง  มีแนวทาง /วิธีการที่ใช้เพื่อให้กระบวนการบรรลุผล
  - Deployment (D)   หมายถึง  มีการนำแนวทางที่กำหนดไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่าง
                                        ครอบคลุมและทั่วถึง  
  - Learning (L)   หมายถึง  มีการปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น
  - Integration (I)   หมายถึง  ความสอดคล้อง (Aligned) กับข้อกำหนดในมาตรฐาน
                       หมวดอื่นๆ    
2. มิติผลลัพธ์  ประกอบด้วย        
  - Performance Level (Le) หมายถึง  ผลการดำเนินการปัจจุบันเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่
                       หน่วยงาน /องค์กรกำหนด
  - Trend (T)   หมายถึง  แนวโน้มของผลการดำเนินงาน  เพื่อแสดงทิศทางของ
                       ผลลัพธ์และอัตราการเปลี่ยนแปลงของการปรับปรุง
                       ผลของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
  - Comparison (C)   หมายถึง  การเปรียบเทียบผลลัพธ์การดำเนินงานในระหว่าง
                       หน่วยงานบริการพยาบาล /องค์กรที่มีภารกิจที่คล้ายคลึงกัน  
                       และระดับเทียบเคียงที่เหมาะสม
  - Linkage (Li)   หมายถึง  การพิจารณาผลลัพธ์ของการปฏิบัติการพยาบาล  โดย
                       เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานด้านต่างๆ
             
             
             
             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): แบบประเมินตนเอง 
 หมายเลขบันทึก: 444669
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า