แนวข้อสอบบรรจุข้าราขการครู กทม (ครูกทม ปี 2554)

 

ค้นคว้าโดย  นายชัยวัฒนา  ดีใหม่  (นักวิชาการศึกษา 3)

แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ปี 2554  

(เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร)

1 กรุงเทพมหานคร เดิมเรียกกันว่า

-        "เมืองบางกอก"

2 กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นเขตการปกครอง

-    ปกครองพิเศษ

3.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็น

- ทบวงการเมือง มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

4.มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร มาจาก

- การเลือกตั้ง

 5.มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน อยู่ในตำแหน่งตามวาระคราวละ

-  4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

6.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานและมีการแต่งตั้ง 

-  ปลัดกรุงเทพมหานครร่วมบริหารงาน

7.การดำเนินงานมีสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงทำงานร่วมด้วยผู้ว่าราชการคนปัจจุบัน คือ

-  

8. ปลัดกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันคือ

9.ตราของกรุงเทพมหานคร เป็น

- รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ทรงสายฟ้า  

 

10.ต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานคร คือ

-  ต้นไทรย้อยใบแหลม (Ficus benjamina)

 

11.คำขวัญของกรุงเทพมหานคร 

- ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษ แก่ปัญหารถติด ทุกชีวิตรื่นรมย์

1  “ข้าราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและ

แต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานคร

หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานคร

นำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 

2“ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” หมายความว่า

ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร แต่ไม่รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา

 

3“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร” หมายความว่า

(๑) ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ

(๒) ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และให้หมายความรวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนด

 

 

4“ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า

 ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามที่

คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนด

 

5“บุคลากรกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า ลูกจ้างกรุงเทพมหานครและพนักงานกรุงเทพมหานคร

 

6“ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครโดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณหมวดค่าจ้างของกรุงเทพมหานครหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานคร

นำมาจัดเป็นค่าจ้างของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

 

7“พนักงานกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร

 

8“หน่วยงานการศึกษา” หมายความว่า

(๑) สถานศึกษา

(๒) แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศกรุงเทพมหานคร

(๓) ส่วนราชการอื่นตามประกาศกรุงเทพมหานคร

 

 

9  “สถานศึกษา” หมายความว่า

 โรงเรียนหรือสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามประกาศกรุงเทพมหานคร

 

10“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า

สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาของกรุงเทพมหานครตามประกาศกรุงเทพมหานคร

 

11“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 

12 มาตรา ๕ ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ใช้บังคับเพื่อให้สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ใช้กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้นแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครด้วย โดยให้บรรดาคำว่า “ข้าราชการพลเรือน” หรือ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หรือ “ข้าราชการครู” หรือ “บุคลากรทางการศึกษา” หรือ “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” ที่มีอยู่ในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้น หมายความถึง

“ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” หรือ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร”

หรือ “ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา” แล้วแต่กรณีด้วย

 

13 มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 

14  คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร” เรียกโดยย่อว่า “ก.ก.” ประกอบด้วย

 

15 มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๕) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ

(๖) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๗) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(๘) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๙) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร

 

16 มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานคร

มีวาระการดำรงตำแหน่งคราว

-          ละสี่ปี

 

17  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๘

 

18 ให้มีคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า

- “อ.ก.ก. สามัญข้าราชการ” เพื่อเป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครดังต่อไปนี้

 

19 คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เรียกโดยย่อว่า

- “อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญ”

 

20 คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ก. สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

 

21 คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา

เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ก. สามัญข้าราชการอุดมศึกษา”

 

22.ให้มีคณะอนุกรรมการสามัญประจำหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า

“อ.ก.ก. สามัญหน่วยงาน” โดยออกชื่อหน่วยงานนั้น เพื่อเป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลของ

หน่วยงานกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามที่ ก.ก. กำหนด

 

23 หน่วยงานใดที่ ก.ก. ยังมิได้กำหนดให้มี อ.ก.ก. สามัญหน่วยงาน ให้ อ.ก.ก.

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่ อ.ก.ก. สามัญหน่วยงานนั้น โดยให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น

เป็นอนุกรรมการเพิ่มขึ้นด้วย

 

24 ให้นำมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการและ อ.ก.ก. สามัญหน่วยงาน โดยอนุโลมมาตรา ๑๖ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญ ประกอบด้วย

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

25  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับ

การคัดเลือกตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๒ มีวาระการดำรงตำแหน่ง

-          คราวละสองปี

26 ให้มีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเรียกโดยย่อว่า

-  “สำนักงาน ก.ก.” มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

27 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร มาตรา ๒๙ ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า

-          “ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร”

 

28             มาตรา ๓๐ ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปี

(๓) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

(ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา

(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

หรือเทียบเท่า หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น

(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีอัยการพิเศษ

ประจำเขต หรือเทียบเท่า

(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

หรือเทียบเท่าตามที่ ก.ก. กำหนด

(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา

และดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีที่ดำรงตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

 

 

29.  ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย

ตอบ……… ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมาย

จากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน กรรมการ ก.ก. ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกโดย ก.ก. และ

ให้หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เป็นกรรมการและเลขานุการให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐จำนวนห้าคน

 

30 ข้าราชการกรุงเทพมหานครมี ๓ ประเภท คือ

(๑) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

(๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

(๓) ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา

 

31 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

 

33 พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๕๐เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

 

34  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๕๐”

 

35  ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.ก.

มาตรา ๕ ตำแหน่งข้าราชการครูกรุงเทพมหานครมี ๓ ประเภท ดังต่อไปนี้

ก. ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนประจำในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ข. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ค. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

 

 

36 ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนประจำในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครได้แก่ตำแหน่ง

ดังต่อไปนี้

(๑) ครูผู้ช่วย

(๒) ครู

(๓) อาจารย์

(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(๕) รองศาสตราจารย์

(๖) ศาสตราจารย์

37  ตำแหน่งใน (๑) และ (๒) จะมีในสถานศึกษาใดก็ได้ ส่วนตำแหน่งใน (๓) ถึง (๖) ให้มีใน

สถานศึกษาที่สอนระดับปริญญา

(๓) อาจารย์

(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(๕) รองศาสตราจารย์

(๖) ศาสตราจารย์

 

38 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ตำแหน่งดังต่อไปนี้

(๑) รองผู้อำนวยการ

(๒) ผู้อำนวยการ

(๓) ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ก. กำหนด

 

39  ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาซึ่งไม่สังกัดสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ได้แก่ตำแหน่งดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษานิเทศก์

(๒) ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ก. กำหนด

 

40  ให้ตำแหน่งข้าราชการครูกรุงเทพมหานครดังต่อไปนี้ เป็นตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ

ได้แก่

 (๑) ครูชำนาญการ

(๒) ครูชำนาญการพิเศษ

(๓) ครูเชี่ยวชาญ

(๔) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

 

41. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะดังต่อไปนี้

(๑) รองผู้อำนวยการชำนาญการ

(๒) รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

(๓) รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

(๔) ผู้อำนวยการชำนาญการ

(๕) ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

(๖) ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

(๗) ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

 

42 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

(๒) ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

(๓) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

(๔) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ

 

43 ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ก. กำหนดให้มีวิทยฐานะ

มาตรา ๗ ให้ตำแหน่งข้าราชการครูกรุงเทพมหานครดังต่อไปนี้ เป็นตำแหน่งทางวิชาการ

(ก) อาจารย์

(ข) ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(ค) รองศาสตราจารย์

(ง) ศาสตราจารย์

44  การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้

มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ และตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจ

สั่งบรรจุและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูล

 46 การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนประจำในสถานศึกษาของ

กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕ ก. (๑) ถึง (๔) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ตามมาตรา ๕ ข. ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาซึ่งไม่สังกัดสถานศึกษาของ

กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕ ค. ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชำนาญการและตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ

ชำนาญการพิเศษ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบจาก

ก.ก.

 

 

ปล.  สนใจติดต่อได้ครับผ่านเมล

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 432972
 เขียน:  
 ความเห็น: 131  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
ทนงศักดิ์
IP: xxx.29.24.199
เขียนเมื่อ Sun Mar 27 2011 15:06:03 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ...ผมมีความสนใจ

แนวข้อสอบบรรจุข้าราขการครู กทม (ครูกทม ปี 2554) ครับ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรครับ...ผมทิ้งเมล์ไว้นะครับ เพราะว่าผมหาเบอร์ คุณชัยวัฒนาไม่เจอ..

ทนงศักดิ์
IP: xxx.29.24.194
เขียนเมื่อ Sun Mar 27 2011 15:08:05 GMT+0700 (ICT)

ติดต่อกลับเมล์นี้ด้วยนะครับ  thanonk@gmail.com ขอบคุณครับ

นา
IP: xxx.89.60.154
เขียนเมื่อ Sun Mar 27 2011 19:32:08 GMT+0700 (ICT)

สนใจมากค่ะ  อยากได้แนวข้อสอบค่ะ...ขอบคุณค่ะ

นา
IP: xxx.89.60.154
เขียนเมื่อ Sun Mar 27 2011 19:35:10 GMT+0700 (ICT)

ติดต่อกลับด้วยนะคะ  ฝากเมลล์ไว้ค่ะ  maji_m01@hotmail.com

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

น้องบรรณารักษ์
IP: xxx.53.231.50
เขียนเมื่อ Sun Mar 27 2011 21:49:30 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ข้อสอบครู กทม  มากค่ะ  ส่งมาที่เมล kung_4393@hotmail.com  ได้เลยน่ะค่ะ

ขอบคุณอย่างสูงน่ะค่ะ

ออย
IP: xxx.49.234.19
เขียนเมื่อ Wed Mar 30 2011 16:01:50 GMT+0700 (ICT)

มีความสนใจในข้อสอบค่ะรบกวนช่วยส่งให้หน่อยนะค่ะ

oil_sunisa0529@hotmail.com

กวาง
IP: xxx.137.211.161
เขียนเมื่อ Wed Mar 30 2011 16:47:32 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบนักวิชาการการศึกษา3 ของกทม.ปี2554 ค่ะ รบกวนส่งมาให้ทางเมลด้วยนะค่ะ ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าค่ะ

กวาง
IP: xxx.137.211.161
เขียนเมื่อ Wed Mar 30 2011 16:49:08 GMT+0700 (ICT)

ลืมฝากอีเมลค่ะ ookwang_oo@hotmail.com

ดาว
IP: xxx.136.119.37
เขียนเมื่อ Thu Mar 31 2011 16:29:25 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบข้าราชการครูกทม.ปี๕๔ค่ะ  รบกวนด้วยนะค่ะ...ขอบคุณคะ

รังสรร IP 119.31.89.27
IP: xxx.31.89.27
เขียนเมื่อ Thu Mar 31 2011 22:51:02 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบครู กทม ครับ อยากให้พ่อแม่ภูมิใจครับ

IP: xxx.175.2.74
เขียนเมื่อ Fri Apr 01 2011 10:46:48 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบครุูกทมค่ะ  รบกวนด้วนะค่ะ  ติดต่อเมลล์ monsicha@hotmail.com

IP: xxx.172.224.33
เขียนเมื่อ Fri Apr 01 2011 17:55:28 GMT+0700 (ICT)

อยากได้เหมือนกันค่ะ...รบกวนขอแนวข้อสอบด้วยอีกคนนะค่ะ...อยากเป็นครูจริงๆ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ชา
IP: xxx.52.33.87
เขียนเมื่อ Sat Apr 02 2011 04:57:03 GMT+0700 (ICT)

.รบกวนขอแนวข้อสอบด้วยอีกคนนะค่ะอยากได้ข้อสอบครู กทม  มากค่ะ

sasa2517@windowslive.com   ขอความอนุเคราะห์ด้วยคะ

สุวรรณา
IP: xxx.205.167.63
เขียนเมื่อ Sat Apr 02 2011 12:37:33 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ข้อสอบครู กทม  มากค่ะ  ส่งมาที่เมล aralay98@hotmail.com ได้เลยน่ะค่ะ

ขอบคุณอย่างสูงค่ะ

กิ่งก้อย
IP: xxx.53.138.215
เขียนเมื่อ Sun Apr 03 2011 01:01:43 GMT+0700 (ICT)

ขอรบกวนอีกคนนะคะ พอดีว่าการสอบครั้งนี้เป็นการสอบครั้งแรกและไม่ทราบแนวข้อสอบว่าเคยออกอย่างไร แล้วหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับครู กทม ยากมากค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะkontiddin_14@hotmail.com

 

สมชาย
IP: xxx.210.216.131
เขียนเมื่อ Sun Apr 03 2011 20:20:19 GMT+0700 (ICT)

ขอรบกวนด้วยอีกคนครับ อยากได้มากครับ เพื่อเป็นแนวทางการสอบ มีวิชาเอกศิลปะไหมครับถ้ามี รบกวนส่งหน่อยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับผม

สมชาย
IP: xxx.210.216.131
เขียนเมื่อ Sun Apr 03 2011 21:19:41 GMT+0700 (ICT)

ฝากเมล์ตามนี้เลยครับ artcraft2009@hotmail.com ขอบคุณมากๆครับ

วัชรชัย ศรีสว่าง
IP: xxx.26.162.100
เขียนเมื่อ Mon Apr 04 2011 12:34:46 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบครู กทม ครับ อยากให้พ่อแม่ภูมิใจครับ

serm
IP: xxx.175.44.3
เขียนเมื่อ Tue Apr 05 2011 17:07:29 GMT+0700 (ICT)

     ขอรบกวนด้วยอีกคนครับ อยากได้มากครับ เพื่อเป็นแนวทางการสอบ ผมสอบกลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาทาง การโฆษณา  รบกวนช่วยส่งให้หน่อยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับผม serm12@hotmail.com

แก้ว
IP: xxx.24.219.175
เขียนเมื่อ Tue Apr 05 2011 22:12:01 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบเพิ่มเติมอะค่ะ  ขอบคุณนะคะ

ชูเกียรติ
IP: xxx.9.183.187
เขียนเมื่อ Thu Apr 07 2011 00:45:48 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับ

ผมพึ่งจะได้ใบประกอบวิชาชีพครู เลยมีการเตรียมตัวช้า ถ้าได้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการสอบเพิ่มเติม จะขอบคุณมากครับ

ศศิธร
IP: xxx.205.239.94
เขียนเมื่อ Thu Apr 07 2011 15:23:37 GMT+0700 (ICT)

ขอรบกวนด้วยนะค่ะ ช่วยฝากเมล์ตามนี้เลยค่ะ mutnarak@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

พิมนาคร
IP: xxx.24.61.205
เขียนเมื่อ Thu Apr 07 2011 16:37:44 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุนมากนะคะสำหรับข้อมูล ถ้ามีแนวข้อสอบเพิ่มเติมรบกวนส่งเมลมาให้นะคะ korn_narak@hotmail.com

ขอบคุนจิงๆค่า

บุญทัน
IP: xxx.52.121.89
เขียนเมื่อ Thu Apr 07 2011 23:30:54 GMT+0700 (ICT)

สนใจแนวข้อสอบมากครับ ยังไงขอรบกวนด้วยคนครับ ขอบพระคุณครับ

บุญทัน
IP: xxx.52.121.89
เขียนเมื่อ Thu Apr 07 2011 23:33:18 GMT+0700 (ICT)

รบกวนแนวข้อสอบด้วยแล้วกัน ขอบพระคุณครับ bt_computer@hotmail.com

IP: xxx.49.242.103
เขียนเมื่อ Sat Apr 09 2011 06:43:08 GMT+0700 (ICT)

สนใจอยากสอบติดค่ะ real_yj@hotmail

 

youngirl
IP: xxx.49.232.21
เขียนเมื่อ Sun Apr 10 2011 09:26:31 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบครู กทม. ปี 54 ด้วยค่ะ  อีเมล  youngirl_d_th@hotmail.com  ขอบคุณมากค่ะ

นัฐฐยา
IP: xxx.120.35.133
เขียนเมื่อ Tue Apr 12 2011 13:25:35 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบค่ะ รบกวน ติดต่อกับที่อีเมล nattaya_2518@hotmail.com ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

somimi
IP: xxx.25.24.106
เขียนเมื่อ Tue Apr 12 2011 16:56:09 GMT+0700 (ICT)

สนใจค่ะ

เหมียว
IP: xxx.52.120.152
เขียนเมื่อ Thu Apr 14 2011 17:43:19 GMT+0700 (ICT)

เพิ่งได้รับการประกอบวิชาชีพวันที่ 2 เมษายน จึงมีเตรียมตัวน้อย รบกวนขอแนวข้อสอบด้วยนะคะ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ขอบคุณมากนะคะ

เหมียว
IP: xxx.52.120.152
เขียนเมื่อ Thu Apr 14 2011 17:46:14 GMT+0700 (ICT)

skyline_data@hotmail.com

mink
IP: xxx.180.136.130
เขียนเมื่อ Fri Apr 15 2011 23:50:15 GMT+0700 (ICT)

คงจะช้าไป แต่ก็ยังอยากได้ไว้อ่านบ้าง ขอด้วยคนนะคะ

mink_chanya@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

otani
IP: xxx.207.100.206
เขียนเมื่อ Sat Apr 16 2011 14:14:52 GMT+0700 (ICT)

sirilak_9119@hotmail.com

คึก
IP: xxx.84.106.233
เขียนเมื่อ Sun Apr 17 2011 17:13:28 GMT+0700 (ICT)

ขอนแนวข้อสอบครูกทม.ด้วยครับจักเป็นพระคุณยิ่งขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ

ส่งเมลนี้ได้เลยครับ

ครูคอม
IP: xxx.10.137.203
เขียนเมื่อ Mon Apr 18 2011 22:20:10 GMT+0700 (ICT)

รบกวนแบ่งปันข้อมูลด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ

ครูคอม
IP: xxx.10.137.203
เขียนเมื่อ Mon Apr 18 2011 22:25:21 GMT+0700 (ICT)

รบกวนแบ่งปันข้อมูลด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ t.n.bt@hotmail.com

Jetsada Saetung
IP: xxx.174.57.126
เขียนเมื่อ Tue Apr 19 2011 10:08:37 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวข้อสอบจาก อาจารย์ชัยวัฒนา ดีใหม่ ไปใช้ในการสอบเพราะผมยังไม่มีฐานความรู้ทางนักวิชาการศึกษาเป็นการเปลี่ยนแนวการสอบจากนักพัฒนาสังคม จึงอยากรบกวนอาจารย์ช่วยส่งแนวข้อสอบมาที่อีเมล: mastervan@hotmail.co.th ด้วยครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

รักษ์
IP: xxx.19.66.106
เขียนเมื่อ Tue Apr 19 2011 14:33:07 GMT+0700 (ICT)

ขอแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา3ของกทม.ด้วยคนค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ลูกจ้าง
IP: xxx.19.66.106
เขียนเมื่อ Tue Apr 19 2011 14:38:24 GMT+0700 (ICT)

ขอข้สอบนักวิชาการศึกษา3กทม.อีเมล sirirakpu@hotmail.com

ออย
IP: xxx.89.221.190
เขียนเมื่อ Tue Apr 19 2011 17:03:59 GMT+0700 (ICT)

ขอความกรุณาหน่อยนะค่ะ...อยากสอบบรรจุได้จริงๆๆแต่ไม่มีแนวข้อสอบเลยค่ะ...รบกวนด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ออย
IP: xxx.89.221.190
เขียนเมื่อ Tue Apr 19 2011 17:09:59 GMT+0700 (ICT)

snoppy_9_59@hotmail.com เมื่อกี้ลืมให้เมลล์ค่ะ ....ขอความกรุณาด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

เบล
IP: xxx.120.185.15
เขียนเมื่อ Wed Apr 20 2011 09:38:34 GMT+0700 (ICT)

full_bell@hotmail.com

รบกวนข้อด้วยนะครับ

patcha
IP: xxx.52.124.216
เขียนเมื่อ Wed Apr 20 2011 09:43:54 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

bb
IP: xxx.121.176.109
เขียนเมื่อ Wed Apr 20 2011 12:43:25 GMT+0700 (ICT)

ขอด้วยครับแนวข้อสอบ ครูกทม ขอบพระคุณมากครับ

nice
IP: xxx.180.189.1
เขียนเมื่อ Fri May 06 2011 15:52:30 GMT+0700 (ICT)

suphattra-nice@hotmail.com

เปิ้ล
IP: xxx.46.9.197
เขียนเมื่อ Wed May 11 2011 18:29:49 GMT+0700 (ICT)

รบกวนหน่อยนะค่ะ ไม่ทราบว่ามีแนวข้อสอบนักวิชาการอุดมศึกษาไหมค่ะ กำลังจะเตรียมตัวสอบนักวิชาการอุดมศึกษาระดับมหาวิทยาลัยค่ะ แต่ไม่ทราบว่าหาจะความรู้และอ่านจากที่ไหน ถ้าพอจะมีแนวข้อสอบ รบกวนติดต่อกลับที่ E-mail    freshy_bio@hotmail.com ขอบคุณมากนะค่ะ

deen
IP: xxx.204.17.128
เขียนเมื่อ Mon May 16 2011 13:28:39 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอด้วยน่ะครับ run_jarun@hotmail.com

ศร
IP: xxx.93.228.217
เขียนเมื่อ Wed May 18 2011 13:15:19 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ...สำหรับ..ข้อสอบนักวิชาการศึกษา...ผมจะไปสอบนักวิชาการศึกษาที่ กทม...พอดี ถ้าเป็นไปได้ขอความกรุณท่านส่งข้อสอบ..ทั้งภาค กและข..ของนักวิชาการศึกษากทม.อีก (ถ้าท่านมีเวลา)

จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับ...เนื่องจากกระผมกำลังสอบครั้งแรก..ไม่รู้จะอ่านอย่างไร ...และไม่รู้ว่า...แนวข้อสอบออกแบบไหน...อย่างไรก็ตาม..ผมขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ..

pla
IP: xxx.25.96.217
เขียนเมื่อ Sat May 21 2011 11:51:10 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ

ขอเพิ่มส่งทางเมลล์ได้ไหมค่ะ

mam_mam22@hotmail.com

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

tee
IP: xxx.137.39.253
เขียนเมื่อ Mon May 23 2011 15:57:38 GMT+0700 (ICT)

ขอเพิ่มส่งทางเมลล์ ขอบคุณมากค่ะ

tee_krab_pom@hotmail.com

คนบ้านไกล
IP: xxx.174.91.143
เขียนเมื่อ Tue May 24 2011 11:27:45 GMT+0700 (ICT)

ขอข้อสอบ นักวิชาการศึกษา กทม. ระดับ 3 ด้วยครับ สอบครั้งแรกในชีวิตครับ

ขอข้อเสนอแนะด้วย ขอเป็นเพื่อนสักคน

ขอบคุณครับ

นก
IP: xxx.229.22.223
เขียนเมื่อ Sun Oct 23 2011 11:02:05 GMT+0700 (ICT)

ขอเเนวข้อสอบครูกมท ด้วยนะคะ

นก
IP: xxx.229.22.223
เขียนเมื่อ Sun Oct 23 2011 11:03:43 GMT+0700 (ICT)

ขอเเนวข้อสอบครูกมท ด้วยนะคะ Email: chanokphorn@yahoo.com

คนอยากสอบครูได้
IP: xxx.49.233.183
เขียนเมื่อ Mon Nov 07 2011 12:52:19 GMT+0700 (ICT)

ขอด้วยครับแนวข้อสอบ ครูกทม ขอบพระคุณมากครับ chalong_kaew@hotmail.com

ขี้เกียจอ่านหนังสือ
IP: xxx.122.216.119
เขียนเมื่อ Sun Nov 20 2011 14:23:27 GMT+0700 (ICT)

ขอแนวข้อสอบ ครูกทม

คนขี้เกียจอ่านหนังสือ
IP: xxx.122.216.119
เขียนเมื่อ Sun Nov 20 2011 14:24:27 GMT+0700 (ICT)

ขอแนวข้อสอบ ครู กทม sangjiram@gmail.com

จุฬาลักษณ์
IP: xxx.52.66.47
เขียนเมื่อ Sun Jul 15 2012 12:25:17 GMT+0700 (ICT)

รบกวนข้อสอบครู กทม.ค่ะ

ทิพย์เทวี
IP: xxx.55.8.11
เขียนเมื่อ Tue Jul 17 2012 12:11:28 GMT+0700 (ICT)

ขอแนวข้อสอบด้วยนะคะ พึ่งสอบปีนี้เป็นปีแรก รบกวนส่งทาง tiptewee_cjk@hotamil.co.th ขอบคุณค่ะ

วิไลรัตน์
IP: xxx.51.198.155
เขียนเมื่อ Tue Jul 17 2012 22:47:24 GMT+0700 (ICT)

ขอแนวข้อสอบครูกทมค่ะ

โบว์
IP: xxx.97.44.223
เขียนเมื่อ Sun Jul 29 2012 00:15:41 GMT+0700 (ICT)

ขอแนวข้อสอบด้วยนะคะ kanphitcha@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

jopa
IP: xxx.89.42.12
เขียนเมื่อ Thu Aug 09 2012 20:51:45 GMT+0700 (ICT)

ขอแนวข้อสอบ ด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ onnichain@gmail.com

IP: xxx.89.67.138
เขียนเมื่อ Tue Aug 14 2012 19:04:10 GMT+0700 (ICT)

สนใจคะจะสอบปี55ขอแนวข้อสอบด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าคะ

พรสุดา
IP: xxx.53.212.33
เขียนเมื่อ Thu Aug 16 2012 15:36:11 GMT+0700 (ICT)

ขอแนวข้อสอบหน่อยนะค่ะ จะสอบต้นเดือนหน้านี้แล้ว

พรสุดา
IP: xxx.53.212.33
เขียนเมื่อ Thu Aug 16 2012 15:36:57 GMT+0700 (ICT)

ขอแนวข้อสอบหน่อยนะค่ะ จะสอบสิ้นเดือนนี้แล้ว
saai_psd@hotmail.co.th ขอบคุณค่ะ

อนุชา
IP: xxx.2.224.44
เขียนเมื่อ Thu Jan 31 2013 09:55:20 GMT+0700 (ICT)

ขอด้วยครับแนวข้อสอบ ครูกทม ขอบพระคุณมากนะครับ cing_1423@hotmail.com

ทิพย์
IP: xxx.55.175.207
เขียนเมื่อ Wed Mar 06 2013 06:20:17 GMT+0700 (ICT)

จะรอดูข้อสอบนะค่ะ


กิ่ง
IP: xxx.51.78.141
เขียนเมื่อ Wed Apr 10 2013 23:22:18 GMT+0700 (ICT)

ขอความอนุเคราะห์แนวข้อสอบครูกทม.ค่ะ เอกสังคม  ขอบคุณมากค่ะ king_sa_sa@hotmail.com

ตั้ม
IP: xxx.183.41.181
เขียนเมื่อ Sat May 18 2013 12:31:49 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบครูกทม   เอกการประถมศึกษา ขอบคุณมากๆครับ tum_bo503@hotmail.com

ฉลอง
IP: xxx.57.155.169
เขียนเมื่อ Fri Jun 14 2013 15:27:03 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบครูกทม เอกสังคมศึกษา  ขอความกรุณาส่งมาที่ chalong_kaew@hotmail.com

joy
IP: xxx.96.36.46
เขียนเมื่อ Fri Jul 05 2013 22:23:27 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบครูกทม เอกสังคมศึกษา รบกวนส่งให้หน่อยน่ะค่ะ

ตัวเล็ก
IP: xxx.52.75.84
เขียนเมื่อ Fri Jul 05 2013 23:27:11 GMT+0700 (ICT)

แนวข้อสอบครู กทม เอกวิทยาศาสตร์ 

ตัวเล็ก
IP: xxx.52.75.84
เขียนเมื่อ Fri Jul 05 2013 23:28:55 GMT+0700 (ICT)

แนวข้อสอบครู กทม เอกวิทยาศาสตร์aor_mew@hotmail.com

อุ๋มอิ๋ม
IP: xxx.129.54.77
เขียนเมื่อ Sat Jul 06 2013 12:54:10 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบภาค ก ของครู  กทม  และข้อสอบวิชาเอก  เอกวิทยาศาสตร์  รบกวนส่งให้หน่อยนะค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ  ti_p-_-20@hotmail.com

ฤทธิไกร
IP: xxx.49.234.16
เขียนเมื่อ Sat Jul 06 2013 14:12:32 GMT+0700 (ICT)

รบกวนส่งแนวข้อสอบครู กทม.ด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ burkban@gmail.com

Angsumalin
IP: xxx.67.34.191
เขียนเมื่อ Sun Jul 07 2013 06:34:36 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบครูกทม.ด้วยค่ะขอบคุณค่ะemail:ang_chemis@hotmail.com

amnat
IP: xxx.7.178.117
เขียนเมื่อ Sun Jul 07 2013 09:45:01 GMT+0700 (ICT)

สนใจข้อสอบขอรบกวนด้วยค่ะ..ขอบคุณมากนะค่ะ

amnat
IP: xxx.7.178.117
เขียนเมื่อ Sun Jul 07 2013 09:46:30 GMT+0700 (ICT)

ที่ amnat23aod@gmail.com

ครูดาครูบา
IP: xxx.231.114.119
เขียนเมื่อ Mon Jul 08 2013 11:04:32 GMT+0700 (ICT)

สนใจแนวข้อสอบครู กทม.มากค่ะ เป็นปีแรกที่จะสมัครสอบ รบกวนส่งให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ครูดาครูบา
IP: xxx.231.118.119
เขียนเมื่อ Mon Jul 08 2013 11:06:33 GMT+0700 (ICT)

E-mail ของครูดาค่ะ koykantong@windowslive.com

niya
IP: xxx.93.215.227
เขียนเมื่อ Mon Jul 08 2013 15:23:29 GMT+0700 (ICT)

สนใจแนวข้อสอบครู กทม.ค่ะ ปีนี้สอบปีแรกมะรู้ว่าข้อสอบเป็นยังไง

รบกวนส่งให้ด้วยน่ะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ปุ๋ยครับ
IP: xxx.172.101.18
เขียนเมื่อ Mon Jul 08 2013 16:17:15 GMT+0700 (ICT)

ขอแนวข้อสอบทุกวิชาแบบเต็ม ๆ ด้วยนะครับ

อัจฉรีย์
IP: xxx.164.112.207
เขียนเมื่อ Tue Jul 09 2013 12:26:10 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบครู กทม 56 ได้ไหม คะ ขอบคุณคะ ส่งมาที่เมล์เลยนะคะ

อัจฉรีย์
IP: xxx.164.112.207
เขียนเมื่อ Tue Jul 09 2013 12:26:32 GMT+0700 (ICT)

อีเมล์

together117@hotmail.co.th

lee
IP: xxx.77.179.207
เขียนเมื่อ Thu Jul 11 2013 12:18:29 GMT+0700 (ICT)

รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

lee
IP: xxx.77.179.207
เขียนเมื่อ Thu Jul 11 2013 12:19:19 GMT+0700 (ICT)

รบกวนด้วยนะคะ suwaleeo@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

oad
IP: xxx.114.124.45
เขียนเมื่อ Thu Jul 11 2013 16:00:14 GMT+0700 (ICT)

รบกวนด้วยนะครับ

bam
IP: xxx.1.226.232
เขียนเมื่อ Fri Jul 12 2013 09:48:53 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบมากค่ะ kanlayanee_1985@hotmail.com ขอบคุงคะ

นู๋วิววี้
IP: xxx.205.236.134
เขียนเมื่อ Fri Jul 12 2013 13:16:12 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบมากค่ะ น่าสนใจดี กรุณาส่งมาที่ poy-na-ka@hotmail.com ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณมากล่วงหน้าค่ะ

สุดารัตน์
IP: xxx.29.213.78
เขียนเมื่อ Sat Jul 13 2013 11:26:44 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบครู กทม ปี 2556 ภาค ก และวิชาเอกคอมพิวเตอร์ รบกวนส่งให้หน่อยน่ะค่ะที่ pupu3037@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ

นริศรา
IP: xxx.122.24.247
เขียนเมื่อ Sun Jul 14 2013 14:23:56 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบครู กทม ปี 2556 ภาค ก และวิชาเอกสังคมศึกษา ที่ naridsara_taa@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ

ปนัดดา
IP: xxx.46.91.4
เขียนเมื่อ Mon Jul 15 2013 15:13:42 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบเหมือนกันค่ะครู กทม ปี 2556 ภาค ก และวิชาเอกสังคมศึกษา ขอบคุณล่วงหน้าค่ะpanudda2626@hotmail.com

chai
IP: xxx.53.40.166
เขียนเมื่อ Tue Jul 16 2013 13:34:05 GMT+0700 (ICT)

thank you

chai
IP: xxx.53.40.166
เขียนเมื่อ Tue Jul 16 2013 13:34:36 GMT+0700 (ICT)

vichaiooooo@hotmail.com

อัฉราภรณ์
IP: xxx.154.30.100
เขียนเมื่อ Tue Jul 16 2013 13:35:41 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบค่ะ ขอบคุณค่ะ

อัฉราภรณ์
IP: xxx.154.30.100
เขียนเมื่อ Tue Jul 16 2013 13:36:03 GMT+0700 (ICT)

potisuvan_math@hotmail.com

อรอุมา
IP: xxx.52.128.124
เขียนเมื่อ Tue Jul 16 2013 13:40:04 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบครู กทม ค่ะ ส่งมาที่ waru06@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

วันวิสาข์
IP: xxx.93.158.149
เขียนเมื่อ Tue Jul 16 2013 14:51:07 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบค่ะ ( ขอบคุณค่ะ )

วันวิสาข์
IP: xxx.93.158.149
เขียนเมื่อ Tue Jul 16 2013 14:52:34 GMT+0700 (ICT)

nice_peak@hotmail.com

ปลาค่ะ
IP: xxx.88.249.6
เขียนเมื่อ Wed Jul 17 2013 14:05:40 GMT+0700 (ICT)

ขอแนวข้อสอบค่ะ รบกวนด้วยนะคะ 2516pla@gmail.com

ติ๊ก ค๊ะ
IP: xxx.8.195.8
เขียนเมื่อ Wed Jul 17 2013 14:28:14 GMT+0700 (ICT)

กรุณาด้วยคะ ขอข้อสอบครู กทม. 56 เเละวิชาเอกนาฏศีล

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า