สมาชิก
แลกเปลี่ยน

การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

มาตราฐานที่ 2 (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตร)

    วันที่ 8 มีนาคม 2554 คณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดไดุ้ข้ามาประเมินคุณภาพสถานศึกษา กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประเมินทั้ง 6 มาตราฐาน โดยมาตราฐานที่ 2 (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา) คณะกรรมการได้แนะนำว่าหลักฐานและเอกสารต่าง ๆยังไม่ครบและยังไม่สมบูรณ์ ดังนี้                                     

 1. ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ต้องให้คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายลงนามเซ็นรับทราบด้วย                                                   2. ในรายงานการประชุมเรื่องการพัฒนาหลักสูตร ต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง                                                                 3. ในเรื่องของการประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาใส่แนบมาด้วยทุกครั้ง                                                         4. การเขียนหลักสูตรในวิชาเลือกต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 5. ต้องใส่ลำดับที่ในวิชาเลือกทุกวิชาที่ออกหลักสูตร                                             6. ในหลักสูตรสถานศึกษาควรต้องมีจุดเด่น จุดด้อย รวมถึงการวิเคราะห์ SWOT ด้วย     7. จะต้องมีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร                                                                                                   8. จะต้องมีบันทึกการประชุมทุก ๆการประชุมเมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม                                                                                                   9. ต้องมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชนว่าต้องการอะไร (อาจจะเป็นในรูปแบบเวทีชาวบ้านหรือการประชุมประชาคม) จากนั้นก็สรุปรายงานแล้วเอามาใส่ไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตร                                                                                    10. แบบประเมินจะต้องมี เมื่อมีแล้วต้องทำการวิเคราะห์ สรุปผลและก็นำมาใช้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: ประกันคุณภาพ 
· หมายเลขบันทึก: 430314 · เขียน:  
· ความเห็น:
1
 · อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
สิทธิ กศน.ตำบลกะมัง
เขียนเมื่อ Wed Mar 09 2011 11:41:59 GMT+0700 (ICT)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์