ครู กศน.ตำบล ครูของชุมชน

 ทุกรอยเท้าก้าวไปในหมู่บ้าน เพื่อทำงานการศึกษาเป็นหน้าที่ 

กศน.ตำบล: แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

สรุปแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชน

 

ที่ตั้ง  อาคารสถานที่  สิ่งสนับสนุน  ควรเป็นอย่างไร

                ที่ตั้งควรอยู่ในที่ที่เหมาะสม กล่าวคือ สถานที่ใกล้ชุมชน ไม่ควรอยู่ห่างไกลหมู่บ้านจนเกินไป และมีความชัดเจน ควรเป็นอาคารและสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ให้บริการได้ตามวันเวลาที่กำหนด สิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุน  คือ งบประมาณการบริหารจัดการด้านสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์  นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย

 บทบาทหน้าที่ของ  ศรช. ที่ควรจะเป็นมีอะไรบ้าง

             เป็นศูนย์ประสานเครือข่าย และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับกลุ่มเป้าหมาย นอกเหนือจากภารกิจการจัดการเรียนการสอน และหมั่นพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

บทบาทหน้าที่ของ  ครู  ศรช.

             จัดการเรียนรู้โดยการพบกลุ่ม

                 มอบหมายงานให้นักศึกษา

                ประสานงานเครือข่าย

อาสาสมัคร  กศน.  และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร

                 ภารกิจหลักของอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ประสานผู้เข้ากิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการ องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ศรช.

            คณะกรรมประกอบด้วย   ตัวแทน ประชาคม  ตัวแทนนักศึกษา   ตัวแทนกลุ่มอาชีพ   ตัวแทนภูมิปัญญาท้องถิ่น  ครูประจำ ศรช.  ประธาน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ

ระบบบริหารจัดการของ  ศรช.เป็นอย่างไร

                ควรมีโครงสร้างของ ศรช. อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

กิจกรรมการศึกษาที่ ศรช. ควรดำเนินการ

                ครูศูนย์การเรียนชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน  ในลักษณะประจำศูนย์การเรียนชุมชนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของการศึกษานอกโรเรียน ส่งเสริมและจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน  ตามความต้องการและสภาพปัญหาของชุมชน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะแนวและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน    จัดบริการข่าวสารข้อมูล      สื่อการเรียนรู้     ประสานความร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้รู้

และหน่วยงานเครือข่าย     โดยคำนึงถึงการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายรัฐและนโยบายของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนทั้ง   4   ด้าน  ได้แก่

1.             การศึกษาพื้นฐาน

2.             การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

3.             การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

4.             การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  การกำหนดสาระการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน  ได้ยึดกรอบสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม ของผู้เรียน แบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็น  8 หมวดวิชา ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ที่เป็นทักษะพื้นฐานไปใช้ในการดำเนินชีวิต

กลุ่มที่ 1  กลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน  เป็นองค์ความรู้ที่เป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็น  ใน   การดำเนินชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิธีชีวิต การงานและอาชีพ และการพัฒนาสังคมและชุมชน   หมวดวิชาภาษาไทย  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ

กลุ่มที่ 2  กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์  เป็นองค์ความรู้ที่เป็นทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ  เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีสุนทรียภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  เนื่องจากกลุ่มผู้เรียนการศึกษานอกระบบเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในชีวิตมาพอสมควร องค์ความรู้และสาระการเรียนรู้ที่จัดให้จึงพัฒนาให้เหมาะสมกับวัยและสามารถนำไปใช้ในชีวิตทันที   หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน   หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1    หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2  หมวดวิชาพัฒนาอาชีพ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นเงื่อนไขที่ผู้เรียนทุกคนต้องทำก่อนการจบหลักสูตร  โดยผู้เรียนจะทำกิจกรรมดังกล่าวทุกภาคเรียนหรือภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่งรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  100  ชั่วโมง  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ   กิจกรรมพัฒนาตนเองและครอบครัว /  กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ  ศรช.   มีอะไรบ้าง

1.             อาคารสถานที่

2.             ครู  ศรช.  ที่รับผิดชอบ

3.             กิจกรรมที่ดำเนินการ

4.             ความสนใจของผู้ใช้บริการ

5.             การประชาสัมพันธ์

การประสานเครือข่ายอื่นๆ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): บางนา 
 หมายเลขบันทึก: 402647
 เขียน:  
 ความเห็น: 11  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Thu Oct 14 2010 23:03:55 GMT+0700 (ICT)

มาเยี่ยม ให้กำลังใจในการทำงานครับ

อ.ดาธิณี
เขียนเมื่อ Fri Oct 15 2010 12:03:00 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะท่าน ผอ.ดิสกุล ที่เป้นกำลังใจในการทำงานค่ะ

ติ๋ว
IP: xxx.53.94.165
เขียนเมื่อ Tue Dec 14 2010 12:44:31 GMT+0700 (ICT)

ข้อมูลดีมากเลยค่ะอยากจะปรึกษาการทำงาน เรื่อง ครู ศรช

ครูศรช.อ.เมืองอุดธานี
IP: xxx.207.33.122
เขียนเมื่อ Tue Dec 14 2010 13:55:01 GMT+0700 (ICT)

เหมาะสมแล้วที่จะได้เป็นพนักงานราชการ เป็นกำลังใจให้นะคะ

ครูแป๋ง กศน.ตำบลขุนทะเล นครศรีฯ
IP: xxx.173.40.171
เขียนเมื่อ Wed Dec 15 2010 11:19:58 GMT+0700 (ICT)

เป็นครู ศรช. ใหม่ค่ะ เยี่ยมชมแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล ได้ไอเดียเพิ่มเติมขึ้น อยากเป็นเพื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยอีกสักคน ขอบคุณมากค่ะ

อ.ดาธิณี
เขียนเมื่อ Wed Dec 15 2010 14:53:05 GMT+0700 (ICT)
ฐิติวรฎา มูลสาร
IP: xxx.53.72.98
เขียนเมื่อ Thu Dec 16 2010 08:01:34 GMT+0700 (ICT)

เป็นครู ศรช 9 เดือนค่ะเป็นหัวหน้า กศน.ตำบลไผ่ล้อมเหมือนกันค่ะ(นครพนมค่ะ)อยากร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกคนนะคะเพราะยังไม่มีประสบการณ์ขอบคุณค่ะ

บุ้งกี๋ค่ะ

อ.ดาธิณี
เขียนเมื่อ Thu Dec 16 2010 08:27:10 GMT+0700 (ICT)
 • ทำบล็อกของตัวเองหรือยังคะ
 • จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • อย่างรวดเร็วค่ะ
 • ขอบคุณที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อ.ดาธิณี
เขียนเมื่อ Thu Dec 16 2010 08:29:22 GMT+0700 (ICT)
 • ทุกคนพร้อมสอบพนักงานราชการหรือยังคะ
 • เรื่องนี้สามารถ
 • เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
 • ยินดีค่ะ
บุ้งกี๋
IP: xxx.180.36.97
เขียนเมื่อ Tue Jan 04 2011 13:35:44 GMT+0700 (ICT)

ทำแล้วค่ะแต่ไม่ทราบว่าเป็นยังไงลองเข้ามาดูนะคะ http//boonggee.blogspot.com ค่ะ

คนอยากสอบพนักงานราชการ
IP: xxx.53.247.5
เขียนเมื่อ Tue Jul 05 2011 09:46:47 GMT+0700 (ICT)

เจอให้ทำแนวทางการพัฒนา กศน. ตำบล งง..เลยคะ ไม่รู้ต้องเริ่มจากอะไรยังไง เพราะไม่เคยสอน กศน. มาก่อน ไม่ทราบว่าต้องเขียนประมาณไหนคะ พอจะมีแนะนำแนวทางการเขียนไหม เขาให้เราคิด เรื่องเอง หลักการและเหตุผล แนวทางการพัฒนา และ ผลที่ได้รับคะ ยังไง ถ้ามีตัวอย่างเก่าๆๆ ช่วยส่งมาให้ทางอีเมล์ด้วยจะขอบพระคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
  บันทึกก่อนนี้
  บันทึกใหม่กว่า