สมาชิก
แลกเปลี่ยน

โครงการวันสำคัญทางศาสนา

กิจกรรมวันมาฆบูชา

โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม

             พระราบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มีจุดม่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ คนไทยจะเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจดีงามได้ ก็ต้องได้รับการปลูกฝังค่านิยมในด้านศาสนา ตระหนักในคุณค่าความเป็นไทย และร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย ดังนั้นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรักในศาสนา จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตทีดี เสริมสร้างให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นกำลังที่ดี และเข้มแข็งของประเทศชาติ 

              ดังนั้น โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม จึงได้จัดให้มกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา ขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาเกิดความเข้าใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเสริมสร้างการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

· คำสำคัญ: makut.makabucha 
· หมายเลขบันทึก: 360449 · เขียน:  
· อ่าน: แสดง 
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์