บทความที่ 8 บทบาทผู้บริหารกับการบริหารสารสนเทศในสถานศึกษา

 บทความที่ 8 บทบาทผู้บริห่ารกับการบริหารสารสนเทศในสถานศึกษา 

การจัดการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไพ่มเติม(ฉบับที่2)2545สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาเกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคสสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใจกว้างยอมรับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ ทางการศึกษา ในปัจจุบันงานด้านข้อมูลสารสนเทศมีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารสถานศึกษา การบริหารงาน4งานในโรงเรียนใช้โปรแกรมสารสนเทศที่แตกต่างกัน การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปใช้โปรแกรม smiss ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน งานธุรการใช้โปรแกรมe-office งานบริหารการเงินใช้โปรแกรมคำนวนต้นทุนการผลิต และการบริหารงานวิชาการใช้โปรแกรมstudent44 จะเห็นได้ว่าสารสนเทศมีความสำคัญต่อสถานศึกษาชึ่งผู้บริหารจะต้องวางแผนการดำเนินการร่วมกับบุคคลากรหลายฝ่าย ในการบริหารจะต้องดำเนินการดังนี้

1 ผู้บริหารต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อทำหน้าที่จัดทำข้อมูล

2 ผู้บริหารต้องมีการติดตามการปฏิบัติงาน กรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

3 ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4 ผู้บริหารมีบทบาทในการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้

5 สนับสนุนบุคคลากรทุกคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ตลอดจนรู้จัสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ

จะเห็นได้ว่าข้อมูลสารสนเทศมีความสำคัญต่อการบริหารงานของสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาบุคคลากร เพื่อร่วมกันดำเนินการบริห่ารข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 339875
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า