มาตรฐานการบัญชี

 มาตรฐานการบัญชี ร่างมาตรฐานการบัญชี และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

     มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) 
       เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
      
    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 
       เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) 
       เรื่อง งบกระแสเงินสด

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2549) 
       เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) 
       เรื่อง สัญญาเช่า


    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) 
       เรื่อง สินค้าคงเหลือ

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550)
       เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
 

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) 
       เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)
       เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
 

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550)
       เรื่อง การรวมธุรกิจ
 

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) 
       เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) 
       เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) 
       เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 51 (ปรับปรุง 2550) 
       เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 52 (ปรับปรุง 2549) 
       เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) 
       เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

    ร่างมาตรฐานการบัญชี และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปี 2552) 
      
                          *** เพื่อขอให้แสดงความคิดเห็น***

    ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
       เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

    ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 
       เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

 
    ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 (ปรับปรุง 2550) 
       เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

    ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2550) 
       เรื่อง รายได้

    ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 
       เรื่อง ภาษีเงินได้

    ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 57 (ปรับปรุง 2550) 
       เรื่อง เกษตรกรรม

    ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 
       เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

    ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 
       เรื่อง สัญญาประกันภัย

    ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
       เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่


    ร่างมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 
       เรื่อง การรายงานทางการเงินภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

    ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 
       เรื่อง การปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศครั้งแรก

    ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 8 
       เรื่อง ส่วนงานปฏิบัติการ

 

ที่มา  สภาวิชาชีพบัญชี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): มาตรฐานการบัญชี 
 หมายเลขบันทึก: 323543
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

เพชรน้อย
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 15:00:51 GMT+0700 (ICT)

   ตามมาเรียนด้วยคนค่ะ

PHATCHA
เขียนเมื่อ Tue Jan 26 2010 21:59:32 GMT+0700 (ICT)

ด้วยความยินดีค่ะคุณ Pเพชรน้อย

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า