จะเริ่ม 5 ส. ในหน่วยงานอย่างไร จึงได้รับการตอบรับ

 วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานและพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ 

 

 

จะเริ่ม 5 ส. ในหน่วยงานอย่างไร
จึงได้รับการตอบรับ

         

       ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการทำความสะอาด สถานที่ทำงาน ถือว่ามีความจำเป็น ทำอย่างไรจึงจะทำให้ทุกคนในที่ทำงาน มีส่วนร่วมจัดระเบียบเรียบร้อยในที่ทำงาน  ปฏิบัติกันเป็นกิจวัตร และถือเป็นเรื่องของสามัญสำนึก สร้างนิสัยในตัวเอง ผู้เขียนพยายามที่จะนำ 5 ส. มาใช้ในโรงเรียน เพื่อให้เป็นกิจกรรม ก้าวสู่กิจวัตร และเป็นวัฒนธรรม โดยครูและนักเรียนต่างเดินไปพร้อมกันอย่าง มีเป้าหมายที่โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม สำหรับผู้มาเยือนได้เกิดความประทับใจ

         ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 5 ส.  คือ  กิจกรรม 5 ส. เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ เป็นการรักษาสถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพที่ดี สำหรับคนในที่ทำงานนั้น เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับกิจกรรมอื่น โดยเริ่มจากส่วนเล็กๆ ทำเป็นพื้นที่ตัวอย่าง แล้วยกระดับพัฒนาไปทีละขั้น

 

5 ส. มีความหมายว่าอย่างไร

                           

5 ส.

คำจำกัดความ

ความหมายในทางปฏิบัติ

สะสาง

(Seiri)

แยกและกำจัดสิ่งของ

ที่ไม่จำเป็น

แยกสิ่งของที่ไม่จำเป็นและเคลื่อนย้ายออกไป

รวมทั้งปริมาณของที่เกินความจำเป็น ออกจากบริเวณที่ทำงาน

สะดวก

(Seiton)

จัดให้ง่ายในการใช้

จัดให้ง่ายในการใช้ เก็บไว้ในสภาพที่ดี

หลีกเลี่ยงการปะปน คำนึงถึงความปลอดภัย

สะอาด

(Seiso)

ทำความสะอาดทั่วทั้งหมด

การทำความสะอาด มุ่งเน้นเครื่องมือและอุปกรณ์ บริเวณห้องในที่ทำงาน

สุขลักษณะ

(Seiketsu)

รักษามาตรฐานที่ดี

ป้องกันไม่ให้เกิดความสกปรกและรักษาสุขอนามัยที่ดีไว้

สร้างนิสัย

(Shitsuke)

การรักษาวินัยของตนเอง

สร้างนิสัย สร้างวินัยในตนเอง

 

จะทำ 5  ส. อย่างไรดี

(เริ่มจากล่างสู่บนสุด)

                                                                        เริ่มต้น 5 ส. ทั้งองค์กร

                                                             เตรียมการขยายทั้งองค์กร

                                                       ขยายไปกลุ่มอื่น

                                               1. ยกระดับพื้นที่ตัวอย่าง

                                              2. ขยายไปยังพื้นที่อื่น

                                        ดูผลสำเร็จที่เห็นชัด

                                   ปฏิบัติเฉพาะสะที่จำเป็น

                              เลือกพื้นที่ตัวอย่าง

                         พื้นที่/บริเวณวิกฤตที่จำเป็นต้องทำ 5 ส.

 

         การเริ่มต้นจากพื้นที่ตัวอย่าง ซึ่งทำได้ดีแล้ว ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นสิ่งกระตุ้นให้กลุ่มอื่นๆอยากทำตามและขยายผลต่อไปได้

 

ก้าวสู่ 5 ส. ในหน่วยงานอย่างยั่งยืน   5  ขั้นตอน

        1.  ขั้นเตรียมการ ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม 5 ส. ศึกษางานจากหน่วยงานที่ดำเนินการประสบความสำเร็จ แล้วสร้างความตระหนักให้ทุกคนเห็นพ้อง แล้วจัดทำแผนการดำเนินการ จึงประกาศนโยบาย 5 ส.

        2. ขั้นดำเนินการ เริ่มต้นโดยจัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่(Big Cleaning Day)ผู้บริหารต้องเข้าร่วมในวันนั้น กิจกรรมนี้ต้องเตรียมการอย่างละเอียด รอบคอบ มีการประชุมเตรียมการและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

        3. ขั้นดำเนินการและขยายผล  หลังจากวันทำความสะอาดใหญ่แล้ว ต้องดำเนินการ 3 ส. แรกก่อนโดยดำเนินการ ดังนี้

          (1) แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบ

          (2) ทุกพื้นที่จะต้องกำหนดแผนปฏิบัติการ โดยเริ่มสะสาง ตามด้วยสะดวก และสะอาด แผนปฏิบัติการจะเกิดจากหัวหน้าพื้นที่กับสมาชิกกลุ่มร่วมกันกำหนด

          (3) ทำพื้นที่ตัวอย่าง

       การปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนเป็นนิสัย ไม่สิ้นสุดและมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น  มีการประเมินผลที่เป็นที่ยอมรับของสมาชิก วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานและพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้

      4. ขั้นปรับปรุงและสร้างมาตรฐาน นำผลของการตรวจติดตามความคืบหน้า PDCA : Plan Do Check Act ไปสู่การสร้างมาตรฐานจากดำเนินการที่ได้ผลดี PDSA : Plan Do Standard Act

      5. ขั้นยกระดับ เมื่อดำเนินการประสบความสำเร็จแล้วจึงนำเทคนิคขั้นสูงอื่นมาใช้ในหน่วยงาน

      กิจกรรม 5 ส. ถ้ามองแบบวิถีพุทธ ก็คือการฝึกตนให้เป็นปกติ เริ่มที่ทุกคนต้องมีความเข้าใจตรงกัน ว่าเป็นการทำงานปกติ ไม่ได้เพิ่มภาระงาน ที่ทุกคนสามารถทำกิจกรรม ทำต่อเนื่องจนเป็นกิจวัตรก่อให้เกิดวัฒนธรรม ซึ่งเป็นวิถีชีวิต ส่งผลให้งานเกิดผล คนเป็นสุข


      ท่านใดที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการ กิจกรรม 5 ส. ขอความกรุณาเล่าให้ฟังถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

 

 

 

                           

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 313073
 เขียน:  
 ความเห็น: 39  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

บุษรา
เขียนเมื่อ Thu Nov 12 2009 20:14:08 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ อาจารย์
 • แวะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำกิจกรรม 5ส. ของอาจารย์ค่ะ

         4 ล. กับข้อคิดดี ๆ สำหรับคนรัก 5ส.  (เท่านั้น)    

 • ลองแล  :  5 ส. รอคุณอยู่   ลองทำ 5 ส.ดู   แล้วคุณจะรู้ว่าดีอย่างไร 
 • ลองทำ  :  ไม่เริ่มคิดก็ไม่ทำ  ไม่เริ่มทำก็ไม่เกิด    โรงเรียนไทยรัฐวิทยามาร่วมกันเถิดทำให้เกิด “  5 ส.”  
 • ลองดู ทุกอย่างวางถูกที่ สร้างสิ่งดีแก่สายตา ร่วมแรงพัฒนา สร้างคุณค่าด้วย 5 ส.  
 • ลองทบทวน :  สะดวกหยิบใช้ สบายค้นหา ดูดีสะอาดตา ล้ำหน้าด้วย 5 ส.  
 • "ผลการทำกิจกรรม 5ส. ในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลสำเร็จของกิจกรรม 5 ส.ในอนาคต"
 • สิ่งที่บุษรายึดถือในการทำกิจกรรม 5ส.ของโรงพยาบาลพะโต๊ะมาโดยตลอด ไม่ทราบว่าพอเป็นแนวทางได้บ้างหรือไม่
 • ขอเป็นกำลังใจให้คะ เชื่อแน่ว่าความสำเร็จคงอยู่ไม่ไกลถ้านายหัวลงร่วมกิจกรรมนี้ด้วย
 • ขอบคุณค่ะ
พรชัย
เขียนเมื่อ Thu Nov 12 2009 20:50:35 GMT+0700 (ICT)

เรียน น้องบุษรา

ผมจะเริ่มต้นที่ตนเองก่อน ทำพื้นที่ของตนเองโดยขอให้นักเรียนร่วมทำ 5 ส. ห้องตนเองก่อน

ทดลองพื้นที่ให้นักการทำพื้นที่ที่วิกฤต จะใจเย็น อดทน รอความสำเร็จ แบบค่อยเป็นค่อยไป

ไม่ถอนรากถอนโคน

ขอบคุณที่เป็นแรงจูงใจให้คิดถึง 5 ส. สงสัยจะมีที่ปรึกษาชื่อบุษรา เสียแล้วกระมัง

น้องซิลเวีย
เขียนเมื่อ Thu Nov 12 2009 21:34:31 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์

 • หนูมาเรียนรู้เทคนิกการทำ 5 ส. ค่ะอาจารย์
 • อาจารย์อธิบายขั้นตอนและวิธีการได้ชัดเจนมากค่ะ
 • เห็นทีจะต้องเริ่มทำแล้ว..เริ่มจากห้องของตัวเองที่หอพักก่อนค่ะ
 • ขอบคุณค่ะอาจารย์..สำหรับความรู้จากบันทึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงๆค่ะ
พรชัย
เขียนเมื่อ Thu Nov 12 2009 22:28:21 GMT+0700 (ICT)

เรียน Miss Silvia

         กำลังศึกษาว่าที่ผ่านมาทำยังไม่ถึงเป้าหมายครับ
ที่แท้เราขาดความต่อเนื่อง ต้องทำแบบไม้ให้คนอื่นเกิดความรู้สึกว่า เป็นงาน
แต่จะใช้วิธีทำให้ดู อยู่ให้เห็น ให้ทำตามแบบที่ครูเขาอยากทำครับ

ธรรมฐิต
เขียนเมื่อ Fri Nov 13 2009 09:45:05 GMT+0700 (ICT)

มาเรียนรู้กับท่านผอ.ด้วยขอรับ..

ครูใจดี
เขียนเมื่อ Fri Nov 13 2009 20:42:47 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ท่านผอ.

* การทำ 5 ส. ต้องทำความเข้าใจกับบุคลกร ให้ชัดเจน  (ท่าน ผอ. ทราบดีอยู่แล้ว  นะคะ )

* นอกจากนั้นก็ต้องบวกด้วย ความร่วมมือร่วมใจ จริงจังกับมัน  รับผิดชอบร่วมกัน ผู้บริหารให้กำลังใจอย่าสม่ำเสมอ...

* รับรองสำเร็จ จริงไหมค่ะ ที่โรงเรียนทำ 5 ส. ใหญ่มาแล้ว ตอนนี้รักษาสภาพ  และมีกิจกรรม บิ๊กคลิ่นนิ่งเดย์เพิ่มมาอีก...อะไรๆ ก็ดีขึ้นค่ะ

* มีความสุขทุกวันนะคะท่าน ผอ.

                    

 

กิติยา เตชะวรรณวุฒิ
เขียนเมื่อ Sat Nov 14 2009 11:01:48 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

*** คงจะต้องเริ่มทำแล้ว..เริ่มจากบ้านของตัวเองวันนี้ค่ะ ...วันจันทร์จะเริ่มที่ทำงาน

*** เราหลงลืมอะไรหลายอย่างเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Nov 14 2009 11:21:03 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...ผอ.พรชัย

เริ่มที่ตัวเราก่อนค่ะ เราพร้อมแล้วถามเพื่อนร่วมงานด้วยค่ะ

ว่าพร้อมหรือไม่ (ให้แสดงความคิดเห็น) ถ้าทุกคนพร้อมลุย (งาน) ....เลยค่ะ...

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sat Nov 14 2009 11:29:18 GMT+0700 (ICT)

มาเชียร์ ผอ เริ่มจากจุดเล็กๆๆก่อนครับ แล้วค่อยไปจุดใหญ่ๆๆๆ

แดง
เขียนเมื่อ Sat Nov 14 2009 11:40:09 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ที่ทำงาน จะแบ่งโซนรับผิดชอบ

จัดประกวด และทำเป็นงานประจำเลยค่ะ

มีการเยี่ยมตรวจประจำ สะท้อนกลับ ปรับปรุง

 

พรชัย
เขียนเมื่อ Sat Nov 14 2009 18:17:31 GMT+0700 (ICT)

นมัสการ อาจารย์ธรรมฐิต

ขอบพระคุณท่านที่กรุณามาเยี่ยมชม คงทำนอง ธรรมะ คือ หน้าที่ กระมังครับ

การปฏิบัติหน้าที่ คือ การปฏิบัติธรรม

พรชัย
เขียนเมื่อ Sat Nov 14 2009 18:19:09 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณครูใจดี

ขอบพระคุณที่มาแนะนำในการดำเนินการ จะพยายามต่อไปครับ

พรชัย
เขียนเมื่อ Sat Nov 14 2009 18:21:25 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณครูกิติยา เตชะวรรณวุฒิ

ขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนเริ่มก้าวสู่ 5 ส. พร้อมกัน ขอให้ประสบความสำเร็จครับ

พรชัย
เขียนเมื่อ Sat Nov 14 2009 18:24:31 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์บุษยมาศ

เรายกตนเองได้เพียงมือทั้วสองข้างเท่านั้น ส่วนเพื่อนๆ ยกเราได้ทั้งตัว

ถ้าได้รับการอมรับ การให้ความร่วมมือ ความสำเร็จก็ แค่เอื้อม

ขอบพระคุณในคำแนะนำครับ มีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงครับ

พรชัย
เขียนเมื่อ Sat Nov 14 2009 18:27:19 GMT+0700 (ICT)

เรียน ดร ขจิต ฝอยทอง

ขอบบพระคุณครับ ท่านได้พบเห็นมากกว่าก็แนะนำด้วย

บางทีการกระระทำ เสียงดังกว่าคำพูด เริ่มอย่างมั่นคง จะเดินไปได้ไกล

อ้อยเล็ก
เขียนเมื่อ Sat Nov 14 2009 18:27:29 GMT+0700 (ICT)

มาให้กำลังใจ..สะอาดสานที่ สะอาดกาย สะอาดใจ อย่าให้เขามาเหม็นค่ะ..ดังภาพล้อค่ะอาจารย์..สู้ๆค่ะ

อ้อยควั้น_ชายแดนใต้
เขียนเมื่อ Sat Nov 14 2009 21:07:26 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ...ท่านผอ.
 • สบายดีนะค่ะ
 • แวะมาเรียนรู้ 5 ส.ด้วยคนค่ะ 
เพชรน้อย
เขียนเมื่อ Sun Nov 15 2009 02:36:40 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์

- แวะแลกเปลี่ยนด้วยคนค่ะ

- ที่ รพ.ก็ทำ 5 ส. แต่ทำไมไม่ค่อยได้ใจเลย

- ต่างจาก โรงงานเยอะค่ะ

** การมีส่วนร่วมของคนองค์กร ต้องสำคัญ ร่วมแรง ร่วมใจ ตั้งปณิธานว่าจะทำร่วมกัน

** ผู้บริหารเปิดไฟเขียว ช่วยทุกอย่าง ตั้งแต่ แนวคิด การให้การสนับสนุน งบประมาร

การช่วยเหลือ หรือแม้แต่ การลงแรงทำเป็นตัวอย่าง ได้ใจค่ะ ดีกว่าสั่ง แต่ยืนดูเฉย ๆ

** ประกาศเป็นนโยบายหลัก ทำเป็นประจำ สม่ำเสมอ จะได้เกิดเรื่อง สร้างนิสัย

เพราะเราทำได้อย่างมาก 3 - 4 ข้อแรก ข้อสุดท้ายจอดไม่ต้องแจวเลยค่ะ

** การสร้างขวัญกำลังใจ แรงดึงดูด เสริมแรงทางบวก ใครทำดี ยกย่อง ชมเชย เป็นตัวอย่าง

ศึกษาดูงาน ไม่จำเป็นต้องนอกบ้าน ในบ้านก็ได้ค่ะ ใครได้คะแนนเยอะ ขอดูหน่อยสิ ใครได้คะแนนน้อยไม่ต้องประกาศ

หรอกค่ะ ดูเศร้า เป็นการเสริมแรงทางลบ ขออุบ ไว้ดีกว่า

** การขอคำแนะนำของคนนอกองค์กร ที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ มีรางวัลเป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ เป็นที่ปรึกษา

เพราะคนในองค์กร มักจะไม่ค่อยเชื่อกันเอง ครั้งแรก ๆ ควรให้คนนอกมาแนะนำน่าจะดี พอทีม 5 ส. เข้มแข็ง ต่อไปเราก็

ลุยเองค่ะ

ขอบคุณค่ะ

แดง
เขียนเมื่อ Sun Nov 15 2009 06:53:43 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ยินดีต้อนรับสู่เมืองขอนแก่นนะคะ

มาเดือนมค. จะพาไปทานปลาจุ่มนะคะ เมนูปลาเพื่อสุขภาพค่ะ

มีโอกาสแวะมารับกล้วยไม้ เอื้องครั่งสั้น ไม้ป่าที่เริ่มหายาก ปีที่แล้วตก กก. ละ สี่ร้อยบาท ที่บ้านมี สามสี่กอค่ะ

 

small man
เขียนเมื่อ Sun Nov 15 2009 10:31:40 GMT+0700 (ICT)

คงต้องเริ่ม 5 ส ที่ "ใจ" ก่อนครับ

ปัดกวาด"ขยะในใจ" เสียก่อน ก่อนที่จะทำ 5 ส นอกใจ

หลายหน่วยงาน 5 ส มีแต่ป้าย มีแต่แผน มีแต่บอร์ด ที่สำคัญ มีแต่รูปแบบ ทำแบบ "ผักชี" ทำแบบ "ไฟไหม้ฟาง" เพราะไม่ได้มาจาก "ใจ" ครับ

ธรรมทิพย์
เขียนเมื่อ Sun Nov 15 2009 11:30:29 GMT+0700 (ICT)
 • เรียน  ผอ. พรชัย
 • แวะมาเรียนรู้กิจกรรม ๕ ส.
 • ขอบพระคุณสำหรับข้อคิดเห็นดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านค่ะ 
  สมกับเป็นผู้บริหารที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงค่ะ
@space@
เขียนเมื่อ Sun Nov 15 2009 11:43:59 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...ท่าน ผอ.

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม 5 ส. ไม่สม่ำเสมอค่ะโดยเฉพาะ ส.แรกค่ะงานเก่ายังไม่เรียบร้อย งานใหม่เข้าอีกแล้วค่ะท่าน

พรชัย
เขียนเมื่อ Sun Nov 15 2009 16:04:46 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณอ้อยเล็ก

ดูทางทางคนที่เหม็นน่ารักออก ขอบคุณครับที่มาแนะนำและให้กำลังใจ ถ้าทำ 5 ส. ได้ กาย ใจ คงเป็นสุข

พรชัย
เขียนเมื่อ Sun Nov 15 2009 16:06:20 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณอ้อนควั่น

ขอบคุณที่มาร่วมให้กำลังใจครับ พริ้นเตอร์จะซื้ออาทิตย์หน้าครับ

พรชัย
เขียนเมื่อ Sun Nov 15 2009 16:08:01 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณ เพชรน้อย

ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่ให้คำแนะนำ ท่านมีประสบการณ์ตรงแนะนำได้ตรงจุด

จะนำไปปรับใช้ครับ

พรชัย
เขียนเมื่อ Sun Nov 15 2009 16:10:30 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณแดง พยาบาลผู้มากด้วยน้ำใจ

ผมจะไปไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเฟี้ยฟาน) วันที่ 16 พ.ย. เช้า ประมาณ 09.30 น.

ขอบคุณที่ต้อนรับสู่ขอนแก่น ด้วยมิตรภาพ

พรชัย
เขียนเมื่อ Sun Nov 15 2009 16:12:44 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่าน Small man

ท่านว่ามานั้น จริงทั้งหมด ถ้าคนในองค์กรไม่มีใจ ต่อให้ผู้บริหารทุ่มเท่าไร ก็ไปไม่รอด

พรชัย
เขียนเมื่อ Sun Nov 15 2009 16:15:03 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณธรรมทิพย์

ขอบคุณที่มาให้กำลังใจครับ จะทำ 5 ส. แบบใช้ใจ จะไม่เน้นให้คนในองค์กรเข้าใจว่าเป็นภาระ

พรชัย
เขียนเมื่อ Sun Nov 15 2009 16:16:46 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณครูอิ๊ด

ขอบคุณที่มาเยียมให้กำลังใจ ผมว่า คิดจะทำทำให้ดี แม้ไม่มีรางวัล

บุษรา
เขียนเมื่อ Sun Nov 15 2009 17:10:46 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ คุณครูพรชัย
 • ขอบคุณที่แอบแวะไปดูนาฬิกา...ข้างตู้ บ่อย ๆ
 • บุษราก็เลยตามมาดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 5ส.ของคุณครูค่ะ
 • ศิษย์นี้ขอเป็นกำลังใจอยู่ห่าง ๆ ค่ะ ถ้ามีปัญหาในการทำกิจกรรม 5ส. จะให้บุษราไปช่วยก็ยินดีนะค่ะ แต่มีข้อแม้ ไม่มีค่าน้ำมันรถค่ะ (555)
 • ขอบคุณนะค่ะ
พรชัย
เขียนเมื่อ Mon Nov 16 2009 17:49:17 GMT+0700 (ICT)

เรียน น้องบุษรา

ตอนนี้คงเดินยิ้ม ทักทาย ใครใคร ทั่วโรงพยาบาล มีความสุขทุกเวลาครับ

รศ.ดร. เพชรากร หาญพานิชย์
เขียนเมื่อ Mon Nov 16 2009 19:08:04 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

ทำด้วยทีมงาน ทำด้วยใจ ทำด้วยความอยาก ทำอย่างตั้งใจ ทำด้วยศรัทธา เป็นส่วนหนึ่งของ 5 ส นะครับ

ตาหยู
เขียนเมื่อ Wed Nov 18 2009 14:57:46 GMT+0700 (ICT)

ส่วนใหญ่ เน้นกัน ที่ ส.สวยงาม กันเยอะเลยครับ

namsha
เขียนเมื่อ Sun Nov 22 2009 15:16:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อ.พรชัย วันนี้หนูมาขอ ลปรร. 5ส.ในที่ทำงานค่ะ

สำคัญแรก ผู้บริหารเห็นความสำคัญ อันนี้สำคัญสูงสุด ไม่งั้นจะไม่ไปถึง จะเหนื่อย จะท้อ ในที่สุดก็เหมือนไฟไหม้ฟาง แต่ที่ รร.อาจารย์ ผู้นำ/ผู้บริหารให้ความสำคัญ อันนี้ไปโลดเลยค่ะ

สำคัญต่อมา

-สร้างความเข้าใจกับทุกคนในองค์กร หนูให้สำคัญรองลงมาจากผู้นำเลยค่ะ กำหนดเป็นนโยบายขององค์กรอีกข้อหนึ่งลำดับต้นๆ เมื่อยั่งยืนแล้วจะลำดับไหนก็ได้

-สร้างทีมงาน เพื่อทีมนี้จะเป็นตัวแทนในการกระตุ้นให้ 5ส.ยั่งยืน และให้ความสำคัญกับทีม ประกาศให้ทุกคนรับทราบ ประกาศหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ทีมนี้อาจเป็นทีมผู้ตรวจสอบก็ได้ค่ะ ทีมนี้ต้องมีใจหนักแน่น ทนทานก็คำพูดที่อาจได้รับมาเวลาตรวจสอบพื้นที่ เช่น งานตัวเองดีแล้วหรือถึงมาตรวจสอบ, เพราะเค้าเป็นกรรมการตรวจสอบนะซิ เค้าถึงได้คะแนนดี, ทำไปก็เหนื่อยเปล่าสุดท้ายก็เหมือนเดิม ที่เหนื่อยสุดเห็นจะเป็นที่ไม่พูดและไม่ทำ อันนี้ผู้บริหารต้องลงมาเล่นเองค่ะ ซึ่งทีมพวกเราก็จะรายงานไปเป็นลำดับขั้น ที่พูดแล้วทำนี่ปล่อยให้พูดไปเถอะค่ะ ทีมตรวจสอบของ รพ.จะเลือกมาจาก(เกือบ)ทุกหน่วยงาน และควรเป็นคนเดียวกันในการตรวจสอบแต่ละครั้ง เพราะแต่ละคนมีน้ำหนักในเรื่อง Standard ไม่เท่ากัน ถึงแม้จะมีมาตรฐานเป็นรูปธรรมที่ถือในมือ

-ศึกษาดูงาน (ก่อนหรือหลังทำก็ได้ค่ะ เพื่อต่อยอดการพัฒนา เห็นคนอื่นบ้าง และเป็นการให้กำลังใจกับทีม) ข้อนี้เห็นด้วยค่ะว่าศึกษาในพื้นที่เราก็ได้ ที่ไหนทำดีแล้ว ลองไปชม เพื่อได้ไอเดียดีๆกับมาใช้กับองค์กร

-สร้างมาตรฐาน 5ส.ในองค์กรเราเอง แบบทุกคนมีส่วนร่วม เรากำหนดเลยค่ะว่าต้องการได้ 5ส.แบบไหน เราจะตรวจสอบกันอย่างไร อะไรที่เรายอมให้มี อะไรจำเป็นต้องสะสางทิ้งไป หรือเก็บไว้ที่บ้าน และกำหนดด้วยว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าใดในการตรวจสอบแต่ละครั้ง (ที่ รพ.จะตรวจสอบทุก 3 เดือน กำลังจะปรับเป็น 2 เดือน/ครั้งแล้วค่ะ และจะแจ้งให้ทราบก่อนลงตรวจสอบก่อน 1 สัปดาห์)

-การแบ่งพื้นที่หรือโซน ส่วนใหญ่ในหน่วยงานตนเองจะไม่มีปัญหา ที่มีปัญหาจะเป็นบริเวณทางเดินร่วม พื้นที่ที่ไม่มีคนไปใช้ ไม่มีใครอยากรับผิดชอบ ต้องตกลงกันว่าใครจะร่วมรับผิดชอบบ้าง หรือพิจารณาจากใครใช้พื้นที่นั้นบ้างแล้วมาร่วมกันรับผิดชอบ(ที่ รพ.จะทำ 5ส.ครบ 100% ทุกพื้นที่ ดังนั้นทุกพื้นที่จะไม่ถูกละเลย

-สิ้นปี สนุกกับกิจกรรม Big Cleaning Day มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นการให้กำลังใจ (ที่ รพ.จะประกาศคะแนนรวมของการตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดและให้รางวัล 1-3 ส่วนหน่วยอื่นที่คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 ขึ้นก็จะให้รางวัลปลอบใจทุกหน่วยงาน)

ทั้งหมดเป็นรายละเอียดคร่าวๆ ที่ รพ.จะจัดทำมาตรฐานงาน 5ส.ใน รพ. มีผู้มาศึกษาดูงานครบทุกจังหวัดในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นของ สธ. สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ของ อ.แก่งคอย เองก็มาศึกษาที่ รพ.ค่ะ เพราะเค้าเห็นว่าดี หลายโรงเรียนค่ะที่มา ของพื้นที่การศึกษาต่างจังหวัดเห็นจะเป็นที่พัทลุง ที่ขอมาศึกษา 2 รอบ รพ.ในจังหวัดของเราเองเราก็ไปช่วยทำ ช่วยเป็นพี่เลี้ยงก็มีค่ะ ถือว่าช่วยกันพัฒนาองค์ พัฒนาประเทศ คณะกรรมการ 5ส.ของพวกเรามีคำนิยมที่ยึดถือคือ "เราจะทดแทนพระคุณแผ่นดิน"

หนูมีรายละเอียดที่เป็นมาตรฐานของ รพ. เผื่ออาจารย์จะนำไปใช้ประโยชน์ได้บ้างหนูยินดีเผยแพร่ ถ้าอาจารย์อยากได้แจ้งไปที่ blog ของหนูหรือของ รพ.แก่งคอยได้นะคะ

เราทำ 5ส.เป็นรูปธรรมจริงๆ และได้รับรางวัล ตั้งแต่ ปี 2544-ปัจจุบัน ช่วงแรกการได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก ถือว่าดีมาก เมื่อองค์กร Maintenance รางวัลนั้นไม่มีก็ได้ เพราะทีมเข้มแข็งแล้ว

ขอบคุณค่ะ

namsha
เขียนเมื่อ Sun Nov 22 2009 15:26:19 GMT+0700 (ICT)

เพิ่มเติมค่ะ

ส.ที่ทำยากที่สุดเห็นจะเป็นก่อน ส.สะดวก เพราะต้องคิดอย่างแยบยล จะเก็บอะไรไว้ตรงไหน อันไหนจะเก็บอันไหนจะทิ้ง ที่เก็บไว้จะวางตรงไหนต้องคิดและวางแผนให้ดีค่ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วตอนทำค่อยมาทำ ส.สะดวก เป็นการทำป้ายบอกเตือนต่างๆ

อีกเรื่อง ความเป็น Unity สำคัญมากเช่นกันค่ะ ถ้าหากต้องใช้อุปกรณ์มาทำ ส.สะดวก เสนอว่าถ้าทำเหมือนกันทั้งองค์กรจะทำให้ประหยัดทรัพยากรมาก เพราะแบ่งกันใช้ได้ เก็บที่เหลือจากตรงโน้นมาใช้ตรงนี้ได้ และง่ายต่อการตรวจสอบของกรรมการ แต่จะประยุกต์ใช้ของที่มีอยู่ก็ดีค่ะ ดีคนละอย่างแล้วแต่องค์กรจะชอบแบบไหน

ขอบุคณค่ะ

พรชัย
เขียนเมื่อ Sun Nov 22 2009 20:41:09 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ ผศ เพชรรากร หาญพานิชย์

ทีมงานเข้มแข็ง สำเร็จสูงครับ

พรชัย
เขียนเมื่อ Sun Nov 22 2009 20:41:52 GMT+0700 (ICT)

เรียน ตาหยู

ทำ 5 ส . แล้วสวยงามครับ

พรชัย
เขียนเมื่อ Sun Nov 22 2009 20:43:18 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณ Masha

ขอบคุณที่ให้คำแนะนำครับ จะตามไปถามรายละเอียดในบล็อกครับ

BUNYAWEE
IP: xxx.168.93.34
เขียนเมื่อ Wed Apr 06 2011 17:00:13 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้ที่โรงเรียนกำลังให้ทำ 5 ส  ต้องเป็นหัวหน้าโครงการค่ะ  ก็เลยหาข้อมูลยกใหญ่  เพราะที่ผ่านมาไม่เคยสำเร็จซักครั้ง เพราะไม่ต่อเนื่อง  ครูบางคนก็ดื้อ หนักใจค่ะ แต่ก็จะพยายาม อ่านของคุณ Masha แล้ว จะนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ  ขอขอบพระคุณเจ้วของบล็อก(อ.พรชัยด้วยนะคะ)

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า