การทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทย

 การทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทย 
การจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
 
หลักการทั่วไป     
                บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเป็นเอกสารทะเบียนราษฎรอีกประเภทหนึ่งที่นายทะเบียนออกให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับใช้แสดงตนเพื่อการการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล โดยยุคก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๗ บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะเป็นบัตรกระดาษเคลือบด้วยพลาสติกที่ไม่มีวัสดุป้องกันการปลอมแปลง ซึ่งส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าบัตรชนกลุ่มน้อย โดยชนกลุ่มน้อยแต่ละกลุ่มจะได้บัตรประจำตัวที่มีสีแตกต่างกัน เช่น ญวนอพยพจะเป็นบัตรสีขาวขอบน้ำเงิน  จีนฮ่ออพยพจะเป็นบัตรสีเหลือง  จีนฮ่ออิสระจะเป็นบัตรสีส้ม ลาวอพยพจะเป็นบัตรสีฟ้า  เนปาลอพยพจะเป็นบัตรสีเขียว  ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าจะเป็นบัตรสีชมพู  ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยจะเป็นบัตรสีเหลืองขอบน้ำเงิน ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชาจะเป็นบัตรสีขาวขอบแดง  ชุมชนบนพื้นที่สูงจะเป็นบัตรสีเขียวขอบแดง เป็นต้น จนกระทั่งกรมการปกครองได้ออกระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้เปลี่ยนวัสดุและสีของบัตรให้เป็นบัตรพลาสติกชนิดที่มีแถบแม่เหล็ก ตัวบัตรเป็นสีชมพูทั้งสองด้าน โดยชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มจะได้รับบัตรประจำตัวสีเดียวกันแต่จะระบุชื่อกลุ่มชนกลุ่มน้อยของเจ้าของบัตรไว้ที่หน้าบัตรใต้รายการเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ซึ่งภายใต้ระเบียบฉบับนี้กำหนดอายุของชนกลุ่มน้อยที่จะทำบัตรได้ต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปีบริบูรณ์ และให้บัตรมีอายุการใช้ได้ ๖ ปี
               ต่อมาเมื่อมียุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ได้มีการแบ่งกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ออกเป็น ๖ กลุ่มแต่เรียกในภาพรวมว่า “กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” ซึ่งบุคคลในกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งเป็นคนต่างด้าวแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่สถานะยังไม่ชัดเจนว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว เช่น กลุ่มเด็กนักเรียนที่บิดามารดาไม่ได้แจ้งการเกิด กลุ่มคนไร้รากเหง้าที่ไม่อาจสืบเสาะแสวงหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ชีวประวัติของตนเอง เป็นต้น และด้วยยุทธศาสตร์ดังกล่าวที่กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำทะเบียนประวัติและออกเอกสารแสดงตนให้กับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กรมการปกครองได้ออกระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับคนซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งภายใต้ระเบียบฉบับนี้ได้กำหนดบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นบัตรพลาสติกที่มีแถบแม่เหล็ก ด้านหน้าเป็นสีขาว ด้านหลังเป็นสีชมพู กำหนดอายุของคนที่จะทำบัตรตั้งแต่ ๑ ขวบขึ้นไป และให้บัตรมีอายุการใช้ ๑๐ ปี
               การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยพระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กล่าวถึงบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการบัญญัติถึงการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกำหนดอายุของคนที่จะทำบัตรตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๗๐ ปี บัตรมีอายุการใช้ ๑๐ ปี แต่ถ้าผู้ถือบัตรพ้นจากสถานะการเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือกลายเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง บัตรนั้นจะหมดอายุการใช้ทันที  ส่วนบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่นายทะเบียนออกให้ก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ยังคงใช้ได้ต่อไป  สำหรับแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัตรนั้น กรมการปกครองได้ออกระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยยกเลิกระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๔๗   
                โดยสรุป ปัจจุบันบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะมีอยู่ ๒ แบบ ได้แก่ (๑) บัตรพลาสติกที่มี   สีชมพูทั้งด้านหน้าและด้านหลัง นายทะเบียนจะออกให้กับคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย (มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือมีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๔) และคนต่างด้าวที่ได้รับผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ เช่น ชนกลุ่มน้อย  แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ หรือทะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘) และ (๒) บัตรพลาสติกที่ด้านหน้าเป็นสีขาว ด้านหลังเป็นสีชมพู นายทะเบียนจะออกให้กับคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยคนที่จะทำบัตรทั้งสองแบบต้องมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีแต่ไม่เกิน ๗๐ ปี และบัตรทั้งสองแบบมีอายุการใช้ ๑๐ ปี เว้นแต่ผู้ถือบัตรพ้นจากสถานะคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือกลายเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง บัตรนั้นจะหมดอายุการใช้ทันที 
 
การจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
                กฎหมาย
                กฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑
                ข้อ ๒  คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในกฎกระทรวงนี้ หมายถึง
               (๑) คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  และ  มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว แล้วแต่กรณี และบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
               (๒) คนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติฯลฯ
                ข้อ ๗  คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามข้อ ๒ (๑) และ (๒) ที่มีชื่อและรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎรและมีอายุตั้งแต่ห้าปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ต้องมีบัตรประจำตัว โดยให้ยื่น      คำขอมีบัตรต่อนายทะเบียนภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่
                (๑) วันที่อายุครบห้าปีบริบูรณ์
                (๒) วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
                (๓) วันที่บัตรเดิมหมดอายุ
                (๔) วันที่บัตรสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด หรือ
                (๕) วันที่แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิดในทะเบียนบ้าน 
                ข้อ ๘  บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยมีอายุใช้ได้สิบปีนับแต่วันที่ออกบัตร สำหรับบัตรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ให้ใช้ต่อไปได้ตลอดชีวิต
               กรณีผู้ถือบัตรประจำตัวตามข้อ ๗ พ้นจากสถานะการเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามข้อ ๒ (๑) หรือ (๒) ให้บัตรนั้นหมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรพ้นจากสถานะดังกล่าวและให้ผู้นั้นส่งมอบบัตรคืนนายทะเบียนภายในสิบวันนับแต่วันที่พ้นสถานะ
                ข้อ ๙  บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่นายทะเบียนออกให้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นบัตรที่ออกตามกฎกระทรวงนี้
                ข้อ ๑๐  กรณีมีเหตุจำเป็น ผู้อำนวยการทะเบียนกลางโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกลุ่มอื่นมีบัตรประจำตัวตามข้อ ๗ ได้ โดยให้   นำความในข้อ ๘ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 

                ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                ขั้นตอนการปฏิบัติ
๐ ผู้ที่จะต้องขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ได้แก่
                (๑) คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว)
                (๒) คนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
                (๓) บุตรของบุคคลตาม (๑) และ (๒) ที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
                ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน ๗๐ ปี และต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ
๐ ระยะเวลาการขอทำบัตร ต้องยื่นคำขอภายในหกสิบวัน นับแต่
               (๑) วันที่มีอายุครบห้าปีบริบูรณ์
               (๒) วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔ หรือ ท.ร.๑๓)
               (๓) วันที่บัตรเดิมหมดอายุ
               (๔) วันที่บัตรเดิมหาย ถูกทำลาย หรือบัตรชำรุด 
               (๕) วันที่ผู้ถือบัตรแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิดในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔ หรือ ท.ร.๑๓)
๐ สำนักทะเบียนที่ติดต่อขอทำบัตร
         สำนักทะเบียนที่มีระบบการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในท้องที่อำเภอหรือท้องถิ่นที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือทะเบียน เช่น นายสัพตู มีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสำโรง ซึ่งไม่มีระบบการจัดทำบัตรด้วยคอมพิวเตอร์ แต่เทศบาลตำบลสำโรงอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองฯ ซึ่งมีระบบการจัดทำบัตรด้วยคอมพิวเตอร์ นายสัพตู ต้องไปยื่นคำขอทำบัตรที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองฯ  เป็นต้น
                ขั้นตอนการแจ้ง
๑. ผู้ขอทำบัตรแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน ได้แก่
                  (๑) สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) สำหรับผู้ขอที่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว  หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) สำหรับผู้ขอที่เป็นชนกลุ่มน้อย เลขประจำตัว ๑๓ หลักขึ้นต้นด้วยเลข ๖ และเลข ๗ หรือสำเนาทะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘/๑ สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา  หรือสำเนาทะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘ ข สำหรับกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
                   (๒) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว กรณีการขอมีบัตรครั้งแรกของคนต่างด้าวที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๔
                   (๓) บัตรประจำตัวเดิม (กรณีขอมีบัตรเนื่องจากบัตรหมดอายุ บัตรชำรุด และกรณีแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด)
                   (๔) เอกสารราชการอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนารายการบัตรเดิมที่เคยถ่ายเอกสารไว้หรือขอคัดจากระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียน  หนังสืออนุญาตให้เดินทางออกนอกเขตพื้นที่ เป็นต้น
๒. นายทะเบียน
                     (๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานของผู้ขอมีบัตร
                     (๒) ตรวจสอบรายการบุคคลตามคำขอมีบัตร และภาพใบหน้าจากรายการประวัติการจัดทำบัตรเดิมในระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียน
                     (๓) สอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ กรณีมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลของผู้ขอมีบัตร
                     (๔) พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขอมีบัตรโดยพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาและซ้าย แต่ถ้าผู้ขอมีบัตรไม่มีนิ้วหัวแม่มือข้างหนึ่งให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือเฉพาะข้างที่เหลืออยู่เพียงนิ้วเดียว  ถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างให้พิมพ์ลายนิ้วมือนิ้วใดนิ้วหนึ่งข้างละหนึ่งนิ้วเริ่มตั้งแต่นิ้วชี้ และหากไม่มีนิ้วมือเหลืออยู่เลย  ให้ยกเว้นการพิมพ์ลายนิ้วมือ โดยให้บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในคำขอมีบัตรด้วย
                    (๕) ถ่ายรูปผู้ขอมีบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
                    (๖) พิมพ์คำขอมีบัตรจากระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียน
                    (๗) ตรวจสอบรายการบุคคลและภาพใบหน้าในคำขอมีบัตรตาม (๖) เปรียบเทียบกับหลักฐานที่มีอยู่อีกครั้ง
                    (๘) ออกใบรับคำขอมีบัตรให้แก่ผู้ขอไว้เป็นหลักฐาน
                     (๙) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยถ้าเป็นการทำบัตรครั้งแรกของ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ส่วนกรณีอื่นๆ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตรละ ๖๐ บาท
                    (๑๐) ส่งข้อมูลการทำบัตรของผู้ขอมีบัตรไปยังศูนย์บริหารการทะเบียนภาคโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตบัตร
                    (๑๑) เมื่อได้รับบัตรที่ผลิตแล้วจากศูนย์ฯ ภาค ให้มอบบัตรแก่ผู้ขอมีบัตรโดยเรียกใบรับคำขอมีบัตรคืนและให้ผู้รับบัตรลงชื่อรับบัตรไว้เป็นหลักฐาน
 
กรณีตัวอย่าง  เด็กชายมานะ อายุ ๑๔ ปี เป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยเผ่าไทยใหญ่ บิดามารดามีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ และได้จัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแล้ว แต่เด็กชายมานะ ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรเนื่องจากในขณะสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อย เด็กชายมานะ ไปบวชเณรอยู่ต่างจังหวัดแต่ ปัจจุบันได้กลับมาอยู่กับบิดามารดาแล้ว ถ้าเด็กชายมานะ ต้องการได้บัตรประจำตัวจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หรือจะต้องทำอย่างไร
คำตอบ  ผู้ที่จะขอทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะต้องเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง และจะต้องมีหลักฐานทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ หรือทะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘ หรือ ท.ร.๓๘ ก  กรณีเด็กชายมานะ ถึงแม้จะพิสูจน์ได้ว่าตนเป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยเผ่าไทยใหญ่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ ซึ่งถือเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ก็ตาม แต่เนื่องจากเด็กชายมานะ ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรจึงไม่อาจขอทำบัตรประจำตัวได้
                การแก้ไขปัญหากรณีของเด็กชายมานะ จะต้องดำเนินการให้ตนเองมีชื่อและรายการบุคคลในเอกสารทะเบียนราษฎรก่อนซึ่งมีวิธีดำเนินการ ดังนี้
                ๑. ถ้าเด็กชายมานะ เป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทย สามารถแจ้งการเกิดเกินกำหนดตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕๘ หรือขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ ข้อ ๑๐๕ ซึ่งจะได้ทำบัตรสีชมพูทั้งสองด้าน
                ๒. ถ้าเด็กชายมานะ ไม่ได้เกิดในประเทศไทยแต่เข้ามาในประเทศไทยพร้อมบิดามารดาหรือเข้ามาภายหลังบิดามารดาแต่เข้ามาก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จะต้องใช้ช่องทางการสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์กลุ่มที่ ๑ หรือถ้าเด็กชายมานะ กำลังศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียน สามารถใช้ช่องทางการสำรวจกลุ่มเด็กนักเรียน ซึ่งจะได้ทะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘ ก และได้ทำบัตรด้านหน้าสีขาว ด้านหลังสีชมพู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 308256
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 66  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

มัชรี
IP: xxx.120.208.158
เขียนเมื่อ Tue Mar 30 2010 17:14:42 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบค่ะว่าถ้าหากพ่อแม่มีบัตรสีฟ้า มีทะเบียนบ้าน แต่ลูกไม่มีการแจ้งเกิด และ ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน แต่มีวุฒิการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องทำยังไงค่ะที่จะให้มีสัญชาติไทย (พี่ชายทำบัตรประชาชนแล้วเพราะได้แจ้งไว้)และมีบัตรค่ะ

เพราะอยากจะเรียนต่อ และอยากทำงานค่ะ รบกวนตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ms
IP: xxx.84.34.8
เขียนเมื่อ Mon Jun 14 2010 23:21:38 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันเครียดมากเลยค่ะสงสารน้องเพราะยังไม่ได้สัญชาติไทยส่วนดิฉันได้แล้วค่ะเพราะทำช่วงนั้นฉันอายุ20แล้วขอเอง ส่วนน้องอายุไม่ถึงก็เลยไม่ได้ทำพร้อมกันเราสองคนก็เกิดในเมืองไทยของฉันขอแค่1ปีก็ได้แล้วขอแบบถูกกฎหมายด้วยไม่ใช้เงินเพราะไม่มีเงินแต่ของน้องขอทำใบเกิดตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปีนี้ก็ยังไม่ได้เลยค่ะไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรสมัยนี้มีบางคนที่ไม่ดีหาผลประโยชน์ใส่ตนเองจนมีอีกหลายคนที่เขาเดือดร้อนไม่รู้ต้องทำยังไงแล้วค่ะทุกข์ใจจริงๆ มีวิธีไหนบอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

อรพรรณ ศรีสวัสดิ์
IP: xxx.180.133.131
เขียนเมื่อ Tue Jun 29 2010 15:31:18 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันมีสามีที่มีบัตรสีชมพู(บุคคลไม่มีสัญชาติ)อยากทราบว่าสามีของดิฉันจะมีบัตรประชาชนคนไทยได้ไหม พอมีวิธีไหมค่ะ ถ้ามีต้องทำอย่างไร สงสารเขาไบสมัครงานที่ไหนก็ลำบาก ไม่มีบริษัทไหนรับ อยากจดทะเบียนสมรสกับดิฉันก็จดไม่ได้และอยากทราบว่าสิทธิ์ของคนที่ถือบัตรนี้สามารถทำอะไรได้บ้าง

อรพรรณ ศรีสวัสดิ์
IP: xxx.180.133.131
เขียนเมื่อ Tue Jun 29 2010 15:36:07 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันมีหลานชายเกิดที่ประเทศไทยมีใบเกิด แต่พ่อกับแม่เขามีบัตรชมพู(บุคคลไร้สัญชาติ)อยากทรคาบว่าหลานจะทำบัตรประชาชนคนไทยได้หรือเปล่าค่ะ รบกวนด้วยค่ะ

pinky
IP: xxx.9.81.197
เขียนเมื่อ Sun Aug 01 2010 18:36:22 GMT+0700 (ICT)

เสนอความคิดเห็นถึงผู้มีอำนาจในการทำบัตรประชาชนเพิ่มเติมค่ะ เห็นควรว่าควรจะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้วเพื่อพิสูจน์ความเป็นตัวตนของบุคคล ซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อการจัดทำข้อมูลระบบที่เที่ยงตรง และได้มาตรฐาน

นิรันต์
IP: xxx.7.169.55
เขียนเมื่อ Sat Aug 07 2010 20:39:30 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าการทำบัตร 10 ปีควรมีการลงทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่ช่วยตอบกลับมาที่ danmymin1234@hotmail. com ช่วยตอบกลับมาด้วยนะครับ

แพน
IP: xxx.84.98.42
เขียนเมื่อ Mon Aug 16 2010 22:00:10 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันเกิดในประเทศไทย พ.ศ.2538 อยากทราบว่าดิฉันจะมีโอกาสได้สัญชาติไทยมั้ยค่ะ

ดิฉันมีใบเกิดแต่ในใบเขียนไว้ว่าบูคคลไม่มีสัญชาติไทย

ตอนนี้ดิฉันอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 3 อยากทราบว่าจะได้สัญชาติไทยมั้ยคะ

แล้วถ้าได้จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

ตอนนี้ดิฉันอยู่กับแม่2 คนพ่อเสียถ้าดิฉันเรียนสูงขึ้น

ลำพังแม่คงส่งเสียไม่ไหวเพราะยิ่งสูงมากเท่าไหร่

ค่าเทอมยิ่งมากเท่านั้นจึงอยากยืมเงินจาก ทกศ แต่ถ้าไม่ไช่คนไทยก็ยืมไม่ได้

จึงอยากทราบว่าดิฉันมีสิทธิที่จะได้สัญชาติมั้ยค่ะ

เพราะตอนนี้เครียดมาก

ขอรบกวนตอบช่วยตอบกลับด้วยนะค่ะ

แพน
IP: xxx.84.98.42
เขียนเมื่อ Mon Aug 16 2010 22:03:01 GMT+0700 (ICT)

รบกวนช่วยตอบกลับมาที่ nut_cute2010@live.com ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

คนเศร้า
IP: xxx.172.72.109
เขียนเมื่อ Thu Sep 02 2010 19:58:12 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องอยากจะรบกวน คือว่าตอนนี้ดิฉันเรียน ปวช. แต่ดิฉันมีแต่บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ถ้าถึงตอนที่ต้อง ฝึกงาน ดิฉันจะสามารถไปฝึกงานได้ไหมค่ะ

ดิฉันกลัวเขาจะไม่รับ แล้วจะมีการเปลี่ยนบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนไหมค่ะ

รบกวนตอบให้ดิฉันด้วยนะค่ะ เครียดมาก ขอบคุณค่ะ

อนุพงษ์ อาหยิ
IP: xxx.9.237.249
เขียนเมื่อ Tue Sep 14 2010 20:46:02 GMT+0700 (ICT)

้บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

จะของมีบัตรประจำตัวประชาชน ขั้นตอนการดำเนินยังไง

ช่วยตอบกลับมาหน่อย เพราะผมลำบากมากที่ต้องทนกับงาน การขับรถ การเดินทาง ฯลฯ

appa44@hotmail.com

เจ้าสุวรรณ
IP: xxx.53.63.103
เขียนเมื่อ Sat Dec 18 2010 18:45:30 GMT+0700 (ICT)

สวัสดิครับ

บัตรที้ถายต้อน ปี50 และ51ทำมัยบางที้ยกเลือกเพราะไร  ต้อบน้อยครับถ้ารู้

อรทัย อุ่นจิตต์
IP: xxx.172.96.71
เขียนเมื่อ Tue Jan 25 2011 14:38:57 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบการทำบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนต้องทำอย่างไรคร้า

วัชรินทร์
IP: xxx.172.75.222
เขียนเมื่อ Mon Apr 04 2011 12:07:49 GMT+0700 (ICT)

้บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

จะของมีบัตรประจำตัวประชาชน ขั้นตอนการดำเนินยังไง

ช่วยตอบกลับมาหน่อย pakdisorn1@gmail.com ขอบคุณมากครับ

บอย
IP: xxx.204.26.146
เขียนเมื่อ Mon Apr 11 2011 13:42:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ+ ขอถามเรื่องบัตรประจำตัวบุคคลไม่สทานะทางทะเบียนน่อยนะครับ ผมเคยทำมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ เพราะอะไรครับ อยู่อยู่ก็ใช่ให้ไปพิมพ์ลายนิ้วมือตลอด ไม่ทราบว่าเขาจะเอาไปทำอะไรกันกันหนา ทำตั้งแต่ ปี 50 ยังไม่ได้เลย เซงมากๆๆครับบ้านผมอยู่แม่สาย ตอนนี้ผมมาทำงานที่เชียงราย การที่จะออกนอกพื้นที่ลำบากมากๆครับ มีด่าน เยอะ ต้องแอบไป อย่างเดียว ตอนนี้ก็ยังทำใหม่อี่ก ไม่รู้ว่ามันจะจบ ตอนไหน

 

 

Kan
IP: xxx.52.209.47
เขียนเมื่อ Tue Jun 07 2011 11:37:51 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะดิฉันมีน้องสาวเขามีใบแจ้งเกิดในประเทศไทยเขาเกิดต้นเดือนก.พ.2534แต่พ่อแม่ถือบัตรบุคคนผู้ไมม่สถานะทางทะเบียนอยากทราบว่าน้องสาวสามารถมีสัญชาติไทยได้ไหมค่ะตอนนี้น้องสาวเรียนจบปวช.แล้วค่ะมักมีปัญหาเกี่ยงกับการเรียนบ่อยๆแล้วก้อการทำงานน่ะค่ะเพราะส่วนใหญ่เขาจะไม่รับเข้าทำงานเคยไปถามทางอำเภอแล้วแต่ก็เงียบหายเลยค่ะขอรบกวนหน่อยนะค่ะอยากให้น้องมีบัตรประจำตัวประชาชนน่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ

รัตน์
IP: xxx.46.66.96
เขียนเมื่อ Sun Jul 10 2011 06:12:05 GMT+0700 (ICT)

คือว่าตอนนี้ดิฉันอยากหั้ยแฟนดิฉันมีบัตรประชาชนมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้แฟนดิฉันมีบัตรชาวเขา(บัตรสีชมพู)จะทำบัตรประชาชนหั้ยเขาต้องทำอย่างไรบ้างค่ะเพระว่าแต่งงานกันมากหลายปีแล้วค่ะปัยไหนมาไหนก้อลำบากพอจะมีวิธีทำไหมค่ะช่วยตอบหน่อยตอนนี้แฟนมีชื่อในจังหวัดกาญจนบุรี  อำเภอสังขละบุรีค่ะทำยากมากจะทำอย่างไรดี

โหลง
IP: xxx.42.107.79
เขียนเมื่อ Mon Jul 11 2011 15:48:38 GMT+0700 (ICT)

ผมเกิดในประเทศไทย ปี2540 แล้วถ้าผมอายุครบ15 ปี ผมจะมีโอกาสที่จะได้ถ่ายบัตรประชาชนคนไทยไหมครับ

พ่อแม่ผม มีบัตรสีชมพู ตอนนี้ผมก็ถือบัตร 10ปี ไม่รู้ผมจะได้แปลงเป็นคนไทยได้หรือเปล่าครับ

นาย จะนู สกุล ลาหู่นะ
IP: xxx.183.145.6
เขียนเมื่อ Thu Jul 28 2011 15:14:01 GMT+0700 (ICT)

สัวสัดีครับท่านผู้มีเกี่ยวทุกท่านก่อนอื่นผมขออภัยด้วยครับ สิ่งที่ผมอยากถามและอยากทราบคือเรื่องบัตรประชาชนครับ ผมเป็นชาวเขาและเป็นบัตรสีชมพูเป็นบุคคลบนพื้นที่สูงตัวผมอยู่ที่ บ้านปูนะ ต เทอดไทย อ แม่ฟ้าหลวง จ เชียงราย ขณะนี้ตัวผมเรียนอยู่ที่วัทยาลัยเทคนิคเชียงราย(สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง)ตอนนี้ผมอยากได้บัตรประจำตัวประชาชนเพราะว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะเรียนทำไม่เรียนจบก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้(ไม่ใช่เป็นคนไทย)อนคตของผมคือถ้าเป็นไปได้ก็อยากเป็นช่างไฟฟ้าคนหนึ่งเพื่อรับใช้ประชากรในหมู่บ้าน

สุดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกี่ยวทุกท่านครับผมหวังว่าคงจะได้ในเร็วๆนี้ครับ

หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัย ณ ที่นี้ด้วยครับ

จะนู ลาหู่นะ

นางสาว นวลสีรี จันตะ
IP: xxx.109.23.132
เขียนเมื่อ Sat Mar 10 2012 20:55:47 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่า ตอนนี้หนูเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่5 คือว่าถ้าหากจบม.6แล้วหนูยังคิดไม่ออกเลยว่าจะไปต่อมหาลัยไหนดี ถ้าเกิดจะไปทำงานเราก็ไม่ใช่คนไทย100%แล้วใครอยากจะรับเข้าทำงานบ้างค่ะ ตอนนี้บัตรของหนูเป็นสีชมพู(6ปี)สัญชาติไทยใหญ่ เชื้อชาติไทยใหญ่ และเป็นบุคคลพื้นที่สูง แต่ไม่ใช่ชาวเขา (หนูจะมีโอกาสได้บัตรประชาชนไหมค่ะ) กรุณาช่วยตอบกลับหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่า

สิงห์ ใหม่แก้ว
IP: xxx.98.4.231
เขียนเมื่อ Mon Apr 23 2012 10:09:06 GMT+0700 (ICT)

บัตรสิบปีหมดอายุแล้ว แล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไง และเปลี่ยนเป็นบัตรอะไรครับ

เซนหลาง แซ๋ต๋วน
IP: xxx.49.130.89
เขียนเมื่อ Sun Sep 16 2012 19:28:38 GMT+0700 (ICT)

อยากถามว่าผมเป็นคนพื้นที่สูงผมมีบัตรสีชมพูใกล้หมดอายุแล้วพอต่อบัตรจะได้บัตรแบบไหนครับ ขอถามอีกผมสามารถซื้อรถและที่ดินได้ไหมครับ จดทะเบียนสมรสกับแฟนได้ไหม

สมนึก แสงวงษ์ทอง
IP: xxx.67.103.36
เขียนเมื่อ Mon Nov 19 2012 18:32:59 GMT+0700 (ICT)

พ่อกับแม่ผมถือบัตรสีชมพูพลัดถิ่นสัญชาติพม่ามีทะเบียนบ้านแต่ในทะเบียนไม่มีชื่อผมหากผมต้องการถ่ายบัตรผมจะยังถ่ายใด้มั้ยและผมต้องดำเนินการย่างไรผมเกิดที่ไทยเรียนหนังสือไทย.

หลิน
IP: xxx.52.132.224
เขียนเมื่อ Sat Dec 15 2012 05:59:06 GMT+0700 (ICT)

ขอโทษนะค่ะหนูอยากทราบว่า

พ่อ กับแม่เป็นคนลาวแต่เข้ามาอยูในไทยนานแล้วมีบัตปะชาชนลาวอบพยพพี่ชายหนูก็ได้บัตรลาวอบพยหนูมีทะเบียบ้านกลางแต่เป็นสันชาตลาว แต่ของหนูมันไม่ปลากฎสันชาต แล้วหนูจะได้บัต ลาวอบพยพมัยค่ะ

แล้วหนูมีสิททำงานในปะเทศไทยมากน้อยแค่ไหนค่ะ

แล้วหนูต้องทำอยางไงบางค๊ ฝากด้วยน๊ค่ะ

pw
IP: xxx.67.101.238
เขียนเมื่อ Sat Dec 15 2012 22:04:37 GMT+0700 (ICT)

คือหนูเครียดมากเลยค่ะว่าถ้าพ่อเป็นคนไทย แล้วแม่เป็นไทยใหญ่ หนูจะต่อม.4หรือมหาวิทยาลัยได้ไหมค่ะ คือหนูกับพ่อมีทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบเกิด มีครบที่คนทยต้องมีอ่ะแล้ว ก็มีใบรับรองบุตรด้วยว่าแม่ไม่สิทธิ์ในตัวหนูเลย หนูจะเรียนต่อได้ไหมค่ะ แม่มีบัตรสีชมพูนะค่ะ หนูสามารถเรียนต่อไหม(หนูอยู่โรงเรียนเอกชน)

ผู้ลี้ภัยสงคราม
IP: xxx.180.212.196
เขียนเมื่อ Mon Dec 17 2012 20:14:39 GMT+0700 (ICT)

ครอบคัวของผมเป็น ครอบคัวหนื่งที่อพยพลี้ภัยสงครามในลาว มาอยู่ในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 1984 อาสัย อยู่ที่ศูนณ์ อพยพ ชาวลาว ในจังหวัดนครพนม 2ปี ต่อมา คึอปี
1986 ผมใด้เกีดที่นี้ ครอบคัวของผมมี4คนคึอ พ่อชี่อนายสมสัก แก้วดาราแม่ชี่อนาง
บัววัน แก้วดารา พี่สาว ชี่อ นางสาวสุริดาแก้วดารา ผมชี่อสุริยาแก้วดารา
ครอบคัวของผมอาสัยอยุ่กิน ในศูนณ์อพยพ จนมาถึง วันที่ 21/2/1991 UN ให้ ครอบคัว
ของผมใด้ถ่ายรูป เพี่อจะเข้าสัมภาษ รูปนี้ยังอยู่...หลังจากสัมภาษ ครอบคัวของผม
ก็ใด้ อพยพ กับไปลาวในปี 1993  ในปี 1994 พ่อของผม ชี่อนายสัมสักแก้วดารา
ใด้ถูก จับตัวไป  คนที่กับไปลาว ในตอนนั้น จะเป็นแบบพ่อผม ทุกคนเลย
เพี่อนของพ่อผม น้องชาย ของพ่อ ก็ ใด้หายตัวไป แม่
ใด้สอบถามเรี่องราวต่างๆใด้ขอสรุปว่า ลัดทะบานลาว ใด้ จับคนลาวที่กับมาในตอนนั้น
ชี่งไม่รู้แน่ชัดว่าเอาไปใว้ไหน แม่ออกตามหาพ่อ ทุกหนทุกแห่งก็ไม่เจอ แม่ใด้ไปถาม
ครอบคัว 1ที่กับมาจากศูนณ์อพยพ เช่นกัน เค้าบอกว่า ผัวของเค้าก็หายไปแบบไร่ร่องลอย
เหมีอนพ่อเลย ตอนนั้น ผมยังเด็ก แทบไม่รู้เรี่องอะไร หลังจากที่พ่อ หายไป
ครอบคัวของผม ก็ทุกลำบากมาก จนมาถึง ปี 2004 มีหนังสึอ จาก UN ส่งมาถึงครอบคัวของผม
แม่ใด้นำเอาหนังสึอสบับนั้น เข้าไปที่ สถานทูต USA ประจำอยู่ลาว
ครอบคัวของผมใด้เข้าสัมภาษ แล้วแม่ก็ใด้ไป USA  แต่ผมกับพี่สาว ไม่ใด้ไป
คนที่สถานทูต เค้าบอกว่า ผมกับพี่สาว อายุเกีน เลยไม่ใด้ไป ปี 2007 ผม ใด้ มา
อยุ่ใน ประเทศไทย  ชี่งตอนนี้ผมก็อยุ่ ที่ประเทศไทย ผมเขียน หนังสึอไป
1ครั้งแล้ว เมี่อ 6เดีอน ที่เเล้ว แต่ไม่มีการตอบรับใดๆเลย วันนี้ คึอวันที่
24/8/2012 ผมเลยตัดสินใจ ที่จะเขียนหนังสึอส่งถึง  UN อิกครั้ง 1 เพี่อจะให้
ช่วยเหลีอ อะไรก็ใด้  คึอผม อยุ่ในประเทศไทย ไม่มีหนังสึอ ไม่มีเอกสาร ใดๆเลย
ผมอยู่แบบ คนต่างด้าว หนีเข้าเมีองผิดกฎหมาย ตอนนีผม อายุ 26 ปี เเล้ว ถ้าเป็นไปใด้
ผมอยากไปอยู่กับแม่ที่อะเมริกา หรีอถ้าไม่ใด้ไปก็ขอไห้
ผมอยู่ในประเทศไทยแบบถูกกฎหมาย หรีอ เป็นคนไทยไปเลยก็ยังดี ผมไม่อยาก กับไปลาว
กับไปแล้วกลัวเป็นแบบพ่อ หายไปโดยไร่ร่องลอย ตอนนี้ผมไม่เหลีอใครแล้ว พ่อก็หาย แม่
ก็ อยุ่อะเมริกา ผมไม่รู้จะทำอะไรดี เมี่อ6 เดีอน ที่แล้ว ผม เขียนหนัง สึอไปถึง UN
เค้าบอกไห้ผม เล่าลายละเอียดทุกอย่างไห้ฟัง ผมก็เล่า ผมมี บัต ประจำตัว ผู้อพยพ
ของพ่อกับแม่  แล้วก็รูปถ่าย ที่ถ่ายทั้งครอบคัว ที่อพยพ มีนัมเบอร์ ผู้
อพยพ  นัมเบอร์ ผู้อพยพ คึอ  NP 003899  21/2/1991. 
ผมอยากไห้  UN ช่วย ด้วย เบอร์ ติดต่อ ผม 0802712378-0850946400 ตอนนี้ผม อยุ่
จังหวัดตราด  ในประเทศไทย ...ช่วยผมด้วย...ผู้ออกบัตอบพยพไห้ พ่แกับแม่ของผม ตอนอยู่ศูญอบพยพ คึอ นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล

ผู้ลี้ภัยสงคราม
IP: xxx.180.212.196
เขียนเมื่อ Mon Dec 17 2012 20:28:14 GMT+0700 (ICT)

ใครที่พอรู้เรี่อง  ช่วยด้วยครับ ผม เขียนหนังสึอไป หา UN2 ครั้งละ ยังไม่มีการตอบรับ ใดๆ เค้ามีแต่บอกว่าไห้รอ ๆๆๆๆๆๆๆๆ จะรออิกนานแค่ไหน จะ ถึง ปี ละ วันนี้ วันที่ 17/12/2555  ช่วยด้วย  ช่วย คนใด้บุญนะครับ ใคร ที่พอรู้เรี่อง นี้ ขอไห้ เมล มาหาผมที หรีอไม่ก็โทรมาหาผมก็ใด้ ผมไม่รู้จะทำอย่างไร  ขอบพระคุญเป็นอย่างมาก i love the king

ผู้ลี้ภัยสงคราม
IP: xxx.180.212.196
เขียนเมื่อ Mon Dec 17 2012 20:29:46 GMT+0700 (ICT)

 เมล            souliya191@hotmail.com

daw
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ Fri Jan 04 2013 19:46:30 GMT+0700 (ICT)

จะมีโอกาสได้สัญชาติไทยอย่างคนอื่นเขาใหม ทำอะไรก็ลำบากสมัครงานก็ลำบากใครไม่เป็นคนกลุ่มอย่างเราไม่รู้หรอกว่ามันลำบากอะไรบ้าง มีคนดูถูกดูแคน ขอไห้ได้สัญชาติด้วยเถอะสาธุ เห็นใจพวกเราบ้าง บอกไห้รอๆๆๆๆๆๆนานหลายเดือนแล้วได้ทุกคนใจเย็นๆนี่คือคำตอบใช่ใหมค่ะ   ช่วยด้วยค่ะ


วันชัย
IP: xxx.183.238.192
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 09:54:04 GMT+0700 (ICT)

ผมอยากทราบว่าผมมีบัตรผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนแล้วมีวุฒ ม 3 แต่ไม่มีใบแจ้งเกิดอยากทราบว่าเราสามารถข้อสํญชาตฺไทยได้ไหมครับ

ได้สัญชาติไทยแล้วค่ะ
IP: xxx.4.85.99
เขียนเมื่อ Sun Feb 03 2013 19:21:54 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีทุกคนที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการขอสัญชาตินะค้ะ  ดิฉันเป็นคนนึงที่เมื่อก่อนมีบัตรสีชมพู มีพี่น้อง 5 คน แต่พี่คนโตมีบัตรไทยค่ะ เพราะว่าพ่อพี่เป็นคนไทย หลังจากเลิกกับสามีใหม่ก็มาพบกับพ่อของดิฉัน พ่อและแม่มีบัตรสีชมพูเหมือนกันค่ะ แต่ว่าสมัยก่อนจะเป็นสีเขียว หลังมาเลยเปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะ พ่อกับแม่คอยติดตามเดินเรื่องอยู่หลายปีค่ะกว่าจะได้ ทุกคนอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะค้ะ ดิฉันได้สัญชาติไทยและเปลี่ยนมาเป็นบัตรไทยเมื่อสองปีที่แล้วนี้เอง ดีใจมากเลยค่ะ เพพราะว่ากว่าจะได้มายากมากเลยค่ะ 

    สำหรับใครที่ยังไม่ได้สัญชตินะค้ะ ให้ทุกคนไปติดตามได้ที่อำเภอที่เรามีภูมิลำเนาอยู่ เรื่องก็ยุ่งยากซับซ้อนหน่อยนะค้ะ แต่ทุกคนอย่าได้กังวลหมดกำลังใจนะค้ะ จากนั้นก็ทำตามที่อำเภอแจ้งมา เตรียมเอกสารให้แน่มากที่สุด เอกสารทุกอย่างเลยค่ะ ขาดไม่ได้เลยต้องมีคนรับรองด้วยนะค้ะ ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะ ถ้าอำเภอไม่ติดต่อกลับมาเราก็ต้องไปติดต่อที่อำเภอบ่อยๆนะค้ะ เพราะไม่ได้มีแค่เราคนเดียว ยิ่งขยันตามเรื่องก็ยิ่งได้เร็วค่ะ  ขอให้ได้สัญชาติไทยกันเร็วๆนะค้ะ

คนได้สัญชาติไทย
IP: xxx.172.67.10
เขียนเมื่อ Fri Feb 08 2013 13:43:52 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ได้สัญชาติไทยในหมู่ชนกลุ่มน้อย ดิฉันเป็นคนจีนฮ่ออพยพ แต่เกิดในเมืองไทยนะคะ ดิฉันเคยมีบัตรสีขาวมาก่อนค่ะ แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีชมพู และได้ถ่ายบัตรประชาชนเมื่อ4ปีที่แล้วเป็นครั้งแรก ดิฉันดีใจมากเลยค่ะ ดิฉันมีพี่น้องทั้งหมด5คนค่ะดิฉันเป็นคนที่3ตอนนี้เหลือน้องชายคนเดียวที่ยังไม่ได้บัตรประชาชน ไปถามที่อำเภอเขาบอกว่าให้รอผู้ใหญ่บ้านประกาศเรียกชื่อ และตอนนี้อายุน้องชายก็จะครบ 20 ปีแล้ว ตอนนี้ก็เหลือแต่รอเรียกไปดำเนินเรื่องขอสัญชาติ อยากฝากคนที่อยากมีบัตรไม่ว่าจะเป็นบัตรต่างด้าวหรือบัตรประชาชน ถ้าขยันที่จะตามเรื่องก็หมายความว่าคุณไม่ทิ้งโอกาสของคุณค่ะ

บอล
IP: xxx.24.209.196
เขียนเมื่อ Tue Feb 12 2013 03:42:08 GMT+0700 (ICT)

อยากรุ้ว่าพอบัตร10ปีหมดอายุแล้วจะเป็นบัตรแบบไหนต่อคับไงก่อช่วยตอบที0870811300

บอล
IP: xxx.24.217.250
เขียนเมื่อ Mon Feb 18 2013 21:55:25 GMT+0700 (ICT)

ผมอยากรุ้ว่าบัตร10ปีนี้จะขอเปลี่ยนชื่อได้ไหมคับแค่เปลี่ยนชื่อเชยๆถ้าจะเปลี่ยนต้องเตรียมไรไปบ้างคับแล้วต้องเสียเท่าไรแล้วนานไหมกว่าจะได้  แต่ผมว่ารัทบาลชุดนี้ไม่น่าจะโกงกินหรอคับสมัยนี้แล้วคงกินยาก  ถ้าเป็นเมื่อก่อนมีเยอะตอนผมไปทำบัตรแรกๆ ไม่รุ้ไรนักหนาเรียกตัวไปกินเงอนอยุ่นั้นแระเดียวก่อห้ายรอนานมั่งยกเลิกมั่งนายอำเภอไม่มามั่ง  ไงก่อช่วยตอบทีน่ะคับ  0870811300

ดิน คับ
IP: xxx.4.203.85
เขียนเมื่อ Mon Feb 18 2013 22:48:38 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคับ ตอนนี้ผม อายุได้ 19ปีแล้วคับ ผมเกิด 2 มกราคม 2537 เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 2 แล้วคับ จะจบแล้วคับจะต่อมหาลัยอะคับ ค่าใช่จ่ายมันสูงคับ  ผมมีบัตรสีชมพู  ไม่ใช่คนไทยคับ ผมอยากได้บัตรประจำตัวประชาชน ไทย อะคับ ผมจะมีสิทธิ์ได้หรือป่าวคับ ต้องทำไงบ้างคับ  จะยืม กยศ อะคับ ถ้าไม่ใช่คนไทย ไม่มีสิทธิ๋ยืมคับ ช่วยหน่อยนะคับ Somchai_Din@hotmail.com  ขอบคุณร่วงหน้าคับ

อังคณา
IP: xxx.52.114.226
เขียนเมื่อ Sun Mar 10 2013 20:58:00 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ หนูชื่ออังคณา   ไม่มีนามสกุล อายุ 18 ย้าง 19 ปี จบ ปวช แล้วค่ะจะต่อ ปวส คือว่า หนูมีบัตร10ปี ซึ่งทะเบียนบ้านเป็นทะเบียนกลางของจังหวัดกาญจนบุรี  เกิดที่ไทยค่ะ แต่ไม่สะดวกตรงที่ว่าจะไปไหนมาไหนต้องขออนุญาติออกนอกพื้นที่ทุกครั้งเพราะทะเทียนบ้านเป็นแบบที่ว่ามาค่ะ  มีคนจะรับเป็นลูกบุญธรรมจะให้ใช้นามสกุล  ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านเขาจะได้ไมค่ะ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ  หนูกลัวว่าพอจบแล้วเขาจะไม่รับเข้าทำงาน แล้วอยากทราบว่าอีก 3-4 บัตรหนูจะหมดอายุ  ตอนที่ทำบัตรเขาบอกกันว่าพอหมดสิบปีจะได้บัตรใหม่คือบัตรอะไรหรอค่ะ รบกวนช่วยตอบกับด้วยนะค่ะ ถ้ามีอะไรแก้ไขได้ต้องนี้หนูก็จะรีบๆทำ ขอบคุณร่วงหน้านะค่ะ


เดชา
IP: xxx.48.209.37
เขียนเมื่อ Wed Mar 13 2013 12:22:43 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่า จะทำบัตรสีฟ้า ต้องทำอย่างไรเเละขั้นตอนมีอะไรบ้าง

ซัน
IP: xxx.171.37.64
เขียนเมื่อ Wed Apr 03 2013 23:18:54 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคับ ผมชื่อซันคับ ผมอายุ21ปี(ถือบัตรคนพื้นที่สูง)ตอนนนี้ศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชฎัชเชียงใหม่ คณะ มนุษย์ศาสตร์เเละสังคมศาตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน กระผมเเละครอบครัวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเมื่อประมาณปี37-38 (ไม่ได้เกิดในไทย)ตลอดเวลาผมที่ผมเรียนและใช้ชีวิตในไทยผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นต่างด้าว ผมรักประเทศไทย รักในหลวงของไทย แต่ตลอดเส้นทางการสึกษาของผมลำบากมากผมต้องขาดโอกาศหลายอย่างในการศึกษา ผมอย่าเป็นทหารรับใช้ประเทศ แต่เพียงเพราะผมไม่ใช่คนไทยจึงเป็นไปไม่ได้ สิ่งเดียวที่ผมหวังในใจลึกๆคือถ้าผมเรียนสูงขึ้นผมอาจจะมีโอกาสในการขอสัญชาติแต่ครั้งเเล้วครั้งเล่าที่ผมไปยืนขอผมกลับได้คำตอบที่ว่า ต่อให้คุณเรียนจบสูงเเค่ไหนคุณก็ไม่มีโอกาสได้บัตรและเมื่อคุณไม่ใช่คนไทยเรียนไปก็ไม่ต่างอะไรกับต่างด้าวคนอื่น คำพูดนี้มันทำร้ายจิตใจผมมากเเต่ผมก็ยังยืนยันที่จะเรียน และยอมีโอกาสได้เป้นคนไทยเพื่อตอบเเทนพื้นแผ่นดินที่ผมเหยียบบ้างและผมเองรักในหลวงไม่เเพ้คนไทยทุกคนเลย ผมจึงอยากทราบว่าผมไม่มีโอกาสเลยหรอคับที่จะได้รับสัญชาติอยากทราบจริงๆ

rongjng
IP: xxx.171.18.237
เขียนเมื่อ Sun Apr 14 2013 15:04:46 GMT+0700 (ICT)

ผมอยากทราบว่าผมมีบัตรผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนแล้วมีวุฒ ม 3 แต่ไม่มีใบแจ้งเกิดอยากทราบว่าเราสามารถข้อสํญชาตฺไทยได้ไหมครับ

ชลดา
IP: xxx.67.200.216
เขียนเมื่อ Wed Apr 24 2013 17:53:16 GMT+0700 (ICT)

หนูมีใบเกิดมีทะเบียนบ้านเล่มเหลือง แต่ในใบเกิดระบุว่าไม่ได้สัญชาติไทยซึ่งบิดามารเป็นคนพม่า กรมการปกครองของจังหวัดจึงแนะนำบอกว่ายังไงก็ไม่ได้สัญชาติไทยไห้ไปขอสัญชาติพม่าแล้วทำพาสปอร์นแล้วหนูจะอยู่ในประเทศไทยถาวรหรือเป่าค่ะ แต่หนูก็อยากได้สัญชาติไทยนะค่ะ .ตอนนี้เรียนก็ไม่ได้สมัครงานก็ไม่ได้ ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ

da
IP: xxx.67.68.247
เขียนเมื่อ Sat May 18 2013 13:14:48 GMT+0700 (ICT)

รับสมัครแม่บ้านทำความสะอาดจำนวน 1 ตำแหน่งประจำโรงเรียนสอนภาษาตรงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร   งานไม่หนัก ดูแลแค่เรื่องความสะอาด รับสมัครทั้งแบบรายวันและรายเดือน ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกจ้างรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 022 766 838 

ติดต่อวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8.30 -17.30 ต้องการคนที่ทำจริงๆและทำได้เป็นเวลานาน

นายพัฒนา ไกรทอง
IP: xxx.171.119.216
เขียนเมื่อ Wed May 29 2013 13:35:51 GMT+0700 (ICT)

ดีครับผู้ใหญ่ทุกๆท่านผมตอนนี้อายุ๓๑แล้วครับทำบัตรมาปีหนึ่งแล้วยังไม่รู้ไรเลยเงีนก็ให้เขาไป2000BHTแล้วแต่ไม่ได้อะไรเลยทำไงดีครับช่วยผมหน่อยครับ

นายพัฒนา ไกรทอง
IP: xxx.171.119.216
เขียนเมื่อ Wed May 29 2013 13:38:54 GMT+0700 (ICT)

ผมเกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้เจ้งเกิดอยู่กับแม่เลี้องมาหลายปีผมต้องทำไรครับทีจะได้บัตรประชาชนครับ

นิดา
IP: xxx.168.52.248
เขียนเมื่อ Sat Jun 01 2013 00:11:20 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันเคยติดต่อเรื่องทำบัตรแต่ทางอำเภอก็บอกให้รอๆๆๆๆๆแล้วจะติดต่อกลับไปตอนนี้อายุ27ปีรอมา11ปีแล้วค่ะท้อแท้มากค่ะทำงานไม่เคยมีเงินเก็บหมดไปกับการทำบัตรเยอะค่ะแต่ก็จะรอ

อยากได้สัญชาติไทย
IP: xxx.55.136.193
เขียนเมื่อ Mon Jun 03 2013 21:24:39 GMT+0700 (ICT)

ผมเกิดในประเทศไทย ปี พ.ศ2538 ตอนนี้กำลังเรียนอยุ่ชั้น ม.6 ถือบัตรประจำตัวสีชมพู(ชุมชนพื้นที่สูง)สัญชาติไทลื้อ เคยไปติดต่อเรื่องการโอนสัญชาติ ตั้งแต่อายุ 15ปี จากนั้นก็พยายามติดต่อเรื่อยมา เขาก่อบอกให้รอ แต่ผมรอมานานมากแล้ว จนตอนนี้อายุจะ 18 ปี  อยากได้สัญชาติไทยมากเพราะจะเรียนมหาลัยแล้ว จึงอยากกุ้เงินจาก กยศ รบกวนช่วยตอบหน่อยครับ ว่าผมมีสิทรที่จะได้สัญญชาติไทยไหม

อยากได้สัญชาติไทย
IP: xxx.55.136.193
เขียนเมื่อ Mon Jun 03 2013 21:25:51 GMT+0700 (ICT)

amnuay.1232@gmail.com


คมคาย ยิ้มสวย
IP: xxx.55.3.162
เขียนเมื่อ Wed Jun 12 2013 13:09:17 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันได้บัตรประจำตัวบุตรคนไม่มีสถานะทางทะเบียนตั้งแต่พ.ศ  2550 ถึง ปีนี้ก็ 6 ปีแล้คะอยากสาบว่าถ้าครบ 10 จะเปลี่ยนบัตรชาชนให้ไหมคะช่วยดิฉันหน่อยคะ

เต
IP: xxx.49.24.124
เขียนเมื่อ Mon Jun 17 2013 14:31:31 GMT+0700 (ICT)

ผมเกิดในเมืองไทยตั้งแต่เด็กจบตอนนี้ผมเรียนจบ ม.6 แล้ว ผมก็ยังไม่เห็นได้บัตรประชาชนเลย เพราะอะไร 

ฝน
IP: xxx.183.205.172
เขียนเมื่อ Sun Jun 30 2013 21:28:22 GMT+0700 (ICT)

มีแต่คนถามไม่มีคนตอบเลย เราก้อบัตรสีชมพูเหมือนกันเกิดประเทศไทยพ่อแม่เป็นพม่าแต่แม่ไม่ได้แจ้งเกิดอยู่นี้มาตั้งแต่เกิดล่ะตอนนี้อายุ27แล้วยังไม่ได้อะไรคืบหน้าเลยไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำยังไงดีและคงหมดปัญญาจะหาวิธีก้ออยู่ตามเวรตามกรรมไปอย่างนี้แหล่ะ

สุนันทา จันทะวงศ์
IP: xxx.1.255.223
เขียนเมื่อ Thu Jul 04 2013 09:19:44 GMT+0700 (ICT)

เกิดในไทย แต่พ่อแม่เป็นต่างด้าว แต่ลูกมีการแจ้งเกิด มีใบเกิด

 แล้วก้อเรียนหนังสืออยู้ ตอนนี้ก้ออายุจะครบ 20 ปีแล้ว 

แต่ยังไม่เห็นว่าเขาจะทำให้เป็นคนมีสัญชาติไทยเลย...

เมื่อไหร่ถึงจะีให้สัญชาติไทยสักทีหรอค่ะ...

น้อย
IP: xxx.206.188.72
เขียนเมื่อ Mon Jul 15 2013 08:17:22 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ หนูชือน้อย ครอบครัวหนูได้บัตรประชาชนกันหมดแล้ว เหลือแค่หนูคนเดียวไม่รู้จะทำยังไงดีค่ะถามเจ้าหน้าที่ที่เขารบผิดชอบด้าน เขาก็ไม่สนใจ ไปถามกี่ครั้งเขาก็บอกให้ รอไปก่อน หนูจะทำยังไงดีค่ะ ครอบครัวหนูได้แล้วทั้งตระกูล เหลือหนูคนเดียว

เล็ก
IP: xxx.172.4.207
เขียนเมื่อ Thu Sep 05 2013 11:40:37 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ หนูอยากทราบว่าครอบครัวของหนูมีบัตรพื้นที่สูงและอยู่ในประเทศไทยมา10ก่วาปีแล้ว เรียนจบม.3 และตอนนี้บัตรพื้นที่สูงสีชมพูใก้ลจะหมดอายุแล้ว อยากทราบว่าอีกนานไหมครอบครัวของหนูจะได้บัตรประชาชน แล้วหนูต้องทำยังไงคะรบกวนตอบด้วยค่ะ ข้องใจมาก ขอบคุณค่

ภูวรรณ สวัสดิ์พง์ษ
IP: xxx.156.50.229
เขียนเมื่อ Mon Sep 09 2013 02:12:37 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ หนูอยากทราบว่าแม่ของหูนจะสามาสทําบัตรประชาชนไทยใด้ไหมแม่เป็นคนลาวแต่อยู่กินกับพ่อมานานแล้วชี้งเป็นคนไทย แต่ลูกๆๆทฺกๆๆคนมีบัตรประชาชนกันหมดสวนแม่มีแค่บัตรต่างล้าวเท่านั้นจะทํายังไงแม่ถืงจะมีบัตรประชาชนเหืมอนลูกๆได้ ตอบด้วยนะค่าแม่อยู่เมืองไทย30กว่าปีแล้วอยากให้แม่มีบัตรประชาชนไทยมากๆ

 

อาหลินฟฉิ่ง
IP: xxx.84.4.149
เขียนเมื่อ Mon Dec 02 2013 09:56:53 GMT+0700 (ICT)

หนูเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่มีสัญชาติ แต่ปีนี้หนูอายุ19แล้วค่ะ แต่จะเรียนต่อก็ไม่มีเงินท

เรียนก็ไม่มีเงินเรียนต่อค่ะ ไปทำงานก็ไม่มีคนรับค่ะ ช่วยหนูทีนะค่ะ ครอบครัวก็ลำบากมากเลยค่ะ

ณัฎฐินันท์ กันทะ
IP: xxx.100.170.34
เขียนเมื่อ Tue Dec 03 2013 04:06:18 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะหนูมีบัตรบุกคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนไม่มีใบเกิดแม่เป็นไทยใหญ่ได้สามีคนไทยไม่ได้จดทะเบียนมีลูกด้วยกัน1คนแต่เสียชีวิตแล้วหนูเป็นลูกติดแม่พ่อเลยอยากรับเป็นบุตรบุญธรรมไปถามอำเภอหลายครั้งแล้วเค้าบอกว่าทำไม่ได้ แล้วหนูจะได้บัตรประชาชนคนไทยมั้ยค่ะ แล้วจะพอมีวิธีไหนบ้างค่ะที่จะได้บัตรประชาชนคนไทย เป็นมีความสามารถคนหนึ่งค่ะแต่ทำงานไม่ได้ ขอคำชี้แจงจากหน่วยงานทุกหน่วยที่เกียวข้องด้วยนะค่ะ namhomV9@Gmail.com ขอบคุณมากค่ะ

Bew
IP: xxx.29.178.228
เขียนเมื่อ Wed Dec 11 2013 20:17:31 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะหนูมีบัตรบุตรคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนแม่ไม่มีหลักฐานอะไรแต่ยายมีบัตรประจำตัวประชาชนแม่หนูสามารถตรวจเลือดได้กับยายมั้ยค่ะตอนนี้หนูศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที3แล้วหนูกำลังจะจบแล้วจะเรียนต่อแต่แม่ไม่มีเงินที่จะส่งต่อได้แล้วหนูก็กู้เงินจากที่ไหนไม่ได้เพราะไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนพอที่จะช่วยหนูได้ทางไหนบ้างค่ะช่วยตอบกลับมาให้ทีค่ะ(ขอบคุณมากค่ะ)

คำตอบ
IP: xxx.172.176.77
เขียนเมื่อ Sun Dec 22 2013 15:43:07 GMT+0700 (ICT)

ตอบทุกคนน่ะ เรื่องบัตรสีชมภู ตอนนี้ก็คงหมดอายุกันเกือบทุกคนใช่ไหม ก็ให้ไปต่ออายุที่อำเภอ ส่วนใครที่อยากได้บัตรประชาชนไทย ก็ไปถามผู้ใหญ่บ้านครับ ส่วนใหญ่ไม่ได้บัตรประชาชนไทยแต่ได้พาสปอสแทน แต่ความเห็นผม ผมไม่ไปทำหรอกครับ เสียเวลาเปล่า ผู้ใหญ่บ้านฉวยโอกาศเรียกเงินเยอะ แล้วก็ไม่ทำให้จริง บอกได้แต่ว่ารอไปก่อน หรือไม่ก็กำลังส่งเรื่องไป รอไปเหอะครับชาติหน้าก็คงไม่ได้ อย่าไปทำเลยครับ มีบัตรสีชมภูนี้ก็ดีอยู่แล้วไม่ทำเป็นบัตรประชาชนไทยตำรวจก็ไม่ใช่ว่าจะมาจับเข้าคุกนี่ครับบัตรหมดอายุก็แค่ไปต่อ ถ้าเขาจะให้บัตรประชาชนไทยเดียวมันก็มาเองแหละครับ จะไปเที่ยวก็เสียเวลาไปทำใบอนุญาติซัก1วันก็ไม่เห็นเป็นไร อยากทำงานก็ขอใบซะ3เดือน หรือไม่ก็6เดือน ดีซะอีกจะได้กลับบ้านบ่อยหาพ่อแม่ ตั้งหน้าตั้งตาทำงานดีกว่าเสียเวลาเปล่า (อันนี้ความเห็นส่วนตัวครับ)

สิทธิ์
IP: xxx.96.240.161
เขียนเมื่อ Sat Feb 08 2014 15:05:52 GMT+0700 (ICT)

ผมเกิดที่ไทยเรียนที่ไทยอายุผมตอนนี้25แล้วแต่ไม่มีบัตรไทยเคยไปทำทะเบียน ท ร 38ไว้เพื่อพิสูญสัญชาติแต่ไม่มีอะไรเลยครับอยากให้หน่วยงานช่วยหน่อยครบเพราะไปไหนมาไหนลำบากมาก ไปสมัครงานขับรถก็ไม่ได้เพราะไม่มีบัตร ขอคำปรึกษาหน่อยครับ รอคำตอบทุกหน่วยงานอยู่ครับ ขอบคุณครับ 0943139352

สิทธิ์
IP: xxx.96.240.67
เขียนเมื่อ Mon Feb 10 2014 16:31:48 GMT+0700 (ICT)

ผมเกิดที่ไทยเรียนที่ไทยแต่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติไทยแต่ได้จดทะเบีนเป็น ท.ร.38/1ผมพอจะมีทางได้บัตรประชาชนไทยมั้ยครับเพราะผมอยู่เมืองไทยตั้งแต่เล็กจนอายุ25ปีแล้วตอนนี้ ช่วยตอบกับมาหน่อยครับ 093139352

สา
IP: xxx.230.185.226
เขียนเมื่อ Fri Feb 21 2014 22:35:01 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ หนูอยากทราบว่าพ่อของหนูจะสามารถมีบัตรประชาชนไทยได้ไหมค่ะ พ่อหนูอยู่ในประเทศไทยมา 30 กว่าปีแล้วแต่ไม่มีบัตรประชาชนเลย แม่เป็นคนไทยและทุกคนก้อมีสัญชาติไทยยกเว้นพ่อ พ่อเคยมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ตอนนี้หมดอายุไปประมาณ 6 ปีแล้วและเคยไปพิสูจน์สัญชาติแต่ไม่พบข้อมูล หนูอยากรู้ว่าพ่อจะทำพาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวได้มั้ยค่ะ (ขอบคุณค่ะ)

หลู่
IP: xxx.109.116.14
เขียนเมื่อ Sun Mar 30 2014 22:06:40 GMT+0700 (ICT)

ขอตอบทุกคนในเพสนี้ครับ คนที่มีบัตรพื้นที่สูง บัตร 10 ปี(บัตรเลข0 น่ะครับ) พอดีผมก่อถือบัตรเลข0ครับ ตอนนี้ก้อเรียนมหาลัยครับ อย่าพึ่งพยายามไปขอสัญชาติไทยเลยจะดีกว่าครับเพราะขอไปก่อแค่นั้นมันไม่ได้หรอกครับ อีกหน่อยปี2558เค้าก่อจะเปิดอาเซียน aec แล้วครับ สำหรัยนักเรียนนักศึกษาก่อเก็บบัตรของตัวเองใว้ดีๆ เพราะเป็นหลักฐานสำคัญว่าเราอยู่ในปรัเทศไทย ตอนนี้เราเป็นบุคคลที่3 เป็ดอาเซียนจริงรัฐบาลไทยก่อต้องเอาเราเป็นประชากรของเค้าเอง ก่อเรามีหลักฐานแล้วนิ รอเปิดอาเซียนรู้กันครับ ใครมีปัญหาอะไรโทรมาปรึกษาได้ครัย เราเป็น ไต เหมือนกัน 0871872934 หลู่

พลอย
IP: xxx.207.122.110
เขียนเมื่อ Wed May 21 2014 17:56:19 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ   เราก้ใฃ้บัตรฃึ้งไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือเรียกว่าบัตร์10ปีเหมือนกันค่ะ

รบกวนถามว่าจะชื้อรถและทำใบขับขี่ได้ไหม รบกวนหาข้อมูลให้หน่อยคะ

ขอบคุณคะ

ลูกไม้ แฟชัน
IP: xxx.6.98.126
เขียนเมื่อ Sat Jun 07 2014 12:29:58 GMT+0700 (ICT)

ไม้มีใครตอบอะไรเลย  ทำไหมคนทีรู้หรือคนทีชวยอะไรได้ทำไหมไม้สระเวลาอันน้อยนิดของทันมาช้วยน่อครับ

ตอนนี้ทางอำเภอกำลังจะทำให้อยู่ค่ะรอไปก่อนใจเย็นๆนะค่ะน้องๆพี่ๆทุกคนเพราะตอนนี้เค้ากำลังทำเรื่องขอให้กับคนที่ไปทำเรื่องตามที่เค้าบอกคือเตรียมเอกสารให้ครบเอกสารที่มีชื่อเราอยุ่อ่ค่ะลองไปติดต่อดูน่ะค่ะ
IP: xxx.175.88.112
เขียนเมื่อ Tue Jul 29 2014 14:22:29 GMT+0700 (ICT)

รอเดี๋ยวก้อได้เองค่ะ

ออย
IP: xxx.11.132.12
เขียนเมื่อ Sat Aug 16 2014 09:22:57 GMT+0700 (ICT)

ทุกวิธีอยากได้บัตรปชช.คือเป็นเมียนายอำเภอหรือเป็นผัวนางอำเภอคับ ง่ายสุด ไม่ง่ายหรอกคับที่จะได้เป็นคนไทยหรือได้บัตรไทย ถ้าได้กันง่ายปัจจุบันคงไม่ม่ีต่างด้าวหรอกคับ ทางที่ดีต่อไปนี้ทำใจคับ ผมก้บัตรสีชมพูคับ ผมอยุ่ประเทศไทย17ปีละ ยังไม่มีวี่แววเลย ผมเลยเลือกที่จะมีแฟนคนไทย มีลูกแล้วคับลูกได้สัญชาติไทยตามแม่ตอนนี้ทุกอย่างจบที่ผม ลูกผมก็เป็นคนไทยแล้ว จบจะไม่เอาอีกละคับบัตรสีชมพูเหนือย ขอให้เราลำบากคนเดียวพอ 

kaitong
IP: xxx.98.253.112
เขียนเมื่อ Sat Aug 16 2014 15:38:36 GMT+0700 (ICT)

ช่วยผมหน่อยครับ ผมเป็นคนไทยพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย มีเป็นคนไทย มีทะเบียนบ้าน มีบัตรประชาชนคนไทย แต่ผมแต่งงานกับแฟนผม ก็มีลูกค้า มีสูติบัตร ลูกคนที่ 1 คนที่ 2 ในท้องครับ แต่ที่จะถามคือว่า พ่อตา ผมขอเป็นคนแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ ซื่อออกจากบ้านุมาตั้งแต่ อายุ 18 ปี แต่ตนนี้ อายุ 78 ปี ครับ แต่งงานกับแม่ยาย ผมซื่อมีทะเบียนบ้านมีบัตรประชาชน มีลูก 2 คน ซื่อ คนพี่ 40 ปี มีบัตรประชาชน แฟนุก็ 32 ก็มีบัตรประชาชน ปัญหาคื่อ ตอนนี้พ่อตา  เช้าโรงพยาบาท ที่ลำปาง ผมจะต้องการบัตรประชาขน ผมจะต้องทำอย่างไรดีครับ ซื่อพ่อตา อาการ ก็ 50 50 จำที่อยู่บ้านแม่แจ่ม ก็ไม่ได้ นามสกุลจริงก็ไม่ได้  ช่วยผมหน่อยครับ Mail kitong1112@gmail.com หรือ kitong1112@Hotmail.com หรือ 0869116141 นะครับ

ปริญญา
IP: xxx.46.76.122
เขียนเมื่อ Fri Aug 29 2014 10:15:37 GMT+0700 (ICT)

คือเพื่อนเค้าเป็นคนไม่มีสัญชาติ อยู่แม่สอด เข้ามาเรียนที่มหาลัย ที่กรุงเทพ ถ้าเค้าจบเข้าจะได้ปริญญาบัตรมั้ยคะ แล้วมีวิธีจะไหนที่จะมีโอกาสได้บัตรประชาชนมั้ยคะ พ่อ แม่เป็นพม่า แต่เค้าเกิดที่ไทย ต้องขออนุญาติออกนอกพื้นที่ตลอดคะ มีบัตรคนไม่มีสัญชาติคะ ขอบคุณสำหรับคำตอบคะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า