คำศัพท์การบริหารองค์กร

 คำศัพท์การบริหารองค์กร 

สรุปคำศัพท์โดยย่อเกี่ยวกับการบริหารองค์การ ดังนี้นะคะ

 

การอธิบายคำศัพท์การบริหารองค์กร

 1. TOTAL QUALITY MANAGEMENT(TQM)

ความหมายของ TQM (องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศตาม ISO / CD 8402-1 )

                การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) หมายถึง แนวทางในการบริหารขององค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพ โดยสมาชิกทุกคนขององค์กรมีส่วนร่วมและมุ่งหมายผลกำไรในระยะยาวด้วยการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ารวมทั้งการสร้างผลประโยชน์ตอบแทนแก่หมู่สมาชิก

2. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์(Result Based Management – RBM)  คือวิธีการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทำให้ผู้บริหารทราบผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเป็นการควบคุมทิศทางการดำเนินงานให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ฯของหน่วยงาน

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์                   

3.  การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach : WSA) เพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ คือ การจัดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การดำเนินงานในด้านการจัดการเรียนการสอนประสบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิประจำวันได้โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

4. งบประมาณแบบ PBB (Performance-based Budgeting) หรือ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ซึ่งสำนักงบประมาณร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมสามัญศึกษา ได้ทำข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงานตามโครงการนำร่อง โครงการปรับปรุงระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เพื่อทดลองใช้รูปแบบงบประมาณดังกล่าวกับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภายใต้เงื่อนไขการดำเนินงานปรับปรุงขีดความสามารถตามมาตรฐาน การจัดการทางการเงิน 7 ด้าน
1.การวางแผนงบประมาณ  2.การคำนวณต้นทุนของกิจกรรม 3.การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

 4.การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 5.การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน

 6.การบริหารสินทรัพย์ 7.การตรวจสอบภายใน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 300357
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นาง รัฐกานต์ สุขศิริ(แจ่มแจ้ง)
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 15:31:32 GMT+0700 (ICT)

โอ๊เย่ มีประโยชน์มากเลย

ปัทมา
เขียนเมื่อ Fri Sep 25 2009 19:17:27 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณสำหรับความรู้ที่เพิ่มเติมให้ค่ะ

ฉันทนา รัตนพลแสน
เขียนเมื่อ Fri Sep 25 2009 22:22:28 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆเลย

นักศึกษา
IP: xxx.27.53.156
เขียนเมื่อ Thu Feb 25 2010 21:36:31 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคราบบบบบ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า