แผน BBL ภาษาไทย ป. ๒

 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

แผนการจัดการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ภาษาไทย                                                                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

หน่วยการเรียนรู้ที่   เรื่อง  ร้องรำทำเพลง                                                             เวลา  ๑๙   ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒  เรื่อง  เพลงอึ่งอ่าง                                                เวลา      ชั่วโมง

                                                                                               

๑. สาระสำคัญ

          การฟัง การพูด  การอ่านและการเขียนเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สิ่งต่างๆดังนั้นจำเป็นต้องเรียนรู้อย่างตั้งใจจึงจะเข้าใจสามารถจับใจความสำคัญของเรื่องและแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามได้ถูกต้อง

 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.      อ่านออกเสียงบทเพลงได้ถูกต้อง

๒.    ร้องเพลงอึ่งอ่างได้ถูกต้อง

๓.     เขียนคำในบทเพลงและบอกความหมายของคำในบทเพลงได้ถูกต้อง

๔.     นักเรียนมีความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงาน

 

๓. สาระการเรียนรู้

๑.      การอ่านออกเสียงบทเพลงอึ่งอ่าง

๒.    การเขียนคำในบทเพลงอึ่งอ่าง

๓.     การบอกความหมายของคำในบทเพลง

 

๔. กระบวนการจัดการเรียนรู้              

๑.         นำรูปภาพอึ่งอ่างให้นักเรียนดูพร้อมสนทนาเกี่ยวกับรูปภาพ เช่น  ให้นักเรียนบอกว่าเป็นรูปอะไร

         เมื่อนักเรียนตอบถูกแล้วสนทนาต่อไปถึงเรื่องรูปร่างลักษณะ  ที่อยู่อาศัย  อาหาร  และประโยชน์  นักเรียน    

         ช่วยกันเล่าถึงประสบการณ์ของนักเรียนเกี่ยวกับอึ่งอ่างในเรื่องต่างๆ ใช้เวลาพอสมควร

๒.       ติดแผนภูมิเพลงอึ่งอ่างให้นักเรียนดู ครูอ่านให้ฟัง ๑ เที่ยว  ให้นักเรียนอ่านตามสัก ๒ ๓ เที่ยว พร้อมอ่าน

สลับไป-มาระหว่างคำจนคิดว่า อ่านได้คล่องแล้ว   ( เนื้อเพลง อึ่ง  อ่าง อยู่ภาคผนวก )

๓.        ครูสอนท่าประกอบการร้องเพลง อึ่งอ่าง  เพื่อใช้เรียกสมาธิ ให้ฝึกจนทำได้พร้อมฝึกร้องเพลงไปด้วย

๔.        นักเรียนอ่านคำศัพท์ที่ครูเตรียมมาเช่น  อึ่งอ่าง   ข้าง  โอ่ง  หลัง  โก่ง   จับ   คอยฯ ( มีในภาคผนวก )

๕.        เปิด ซี ดี เพลงอึ่งอ่างให้นักเรียนฟังแล้วให้ร้องตามสัก ๒ ๓ เที่ยวพร้อมตบมือให้จังหวะตามไปด้วย

๖.         นักเรียนเล่นเกมต่อคำที่หายไปในแผนภูมิเพลง

 

 

รายละเอียดของเกม -ครูเอากระดาษปิดตรงคำในแผนภูมิเพลงตามความเหมาะสม

                                      -นำกล่องคำศัพท์มาวางไว้แล้วนักเรียนเปลี่ยนกันออกมานำแผ่นคำศัพท์ติดตรงคำที่หายไปในบทเพลงให้ครบใครออกมาหลายครั้งกว่าเพื่อนจะถือว่าเป็นผู้ชนะ

๗.        ทดสอบโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ ๑ .๑ เรื่องช่วยพี่อึ่งอ่างด้วยและแบบฝึกที่ ๑.๒เรื่องเขียนเพลงให้เพื่อนร้อง   แบบฝึกที่ ๑.๓ เรื่องนำคำไปใช้ให้เหมาะสม

๘.        ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม

-          ในวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง เช่นมีการอ่านบทเพลง การร้องเพลง  การเล่นเกม  ฯลฯ

-          นักเรียนได้อะไรจากกิจกรรมวันนี้  (ตอบทีละคน) เช่น   ร้องเพลงอึ่งอ่างได้   ได้คำศัพท์จากเพลง

เช่นคำว่า  อึ่งอ่าง   นั่ง   ข้าง  โอ่ง   เป็นต้น

 

วัสดุอุปกรณ์ /สื่อ / และแหล่งการเรียนรู้

๑.            แผนภูมิเพลง อึ่งอ่าง

๒.          ตรวจผลงาน    -แบบฝึกที่  ๑.๑ เรื่องช่วยพี่อึ่งอ่างด้วย

                                                      -แบบฝึกที่  ๑.๒ เรื่องเขียนเพลงให้เพื่อนร้อง

                          - แบบฝึกที่  ๑.๓  เรื่องนำคำไปใช้ให้เหมาะสม

๓.           บัตรคำ

๔.           แผ่นซี ดี เพลง อึ่งอ่าง

 

กระบวนการวัดผลประเมินผล

๑.           สังเกตพฤติกรรมการอ่านบทเพลงอึ่งอ่าง

๒.          สังเกตพฤติกรรมการรองเพลงอึ่งอ่าง

๓.          การตรวจผลงาน

                                -แบบฝึกที่  ๑.๑ เรื่องช่วยพี่อึ่งอ่างด้วย

                                               -แบบฝึกที่  ๑.๒ เรื่องเขียนเพลงให้เพื่อนร้อง

                   - แบบฝึกที่  ๑.๓  เรื่องนำคำไปใช้ให้เหมาะสม

๔.          สังเกตพฤติกรรมความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงาน

เครื่องมือการประเมิน

๑.            แบบประเมินพฤติกรรมการอ่านบทเพลงอึ่งอ่าง

๒.          แบบประเมินพฤติกรรมการร้องเพลงอึ่งอ่าง

๓.           แบบบันทึกการตรวจผลงาน

๔.           แบบประเมินพฤติกรรมความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงาน

 

เกณฑ์การประเมิน

๑.      ผลการประเมินพฤติกรรมการอ่านบทเพลงอึ่งอ่างนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐

๒.    ผลการประเมินพฤติกรรมการร้องเพลงอึ่งอ่างนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

๓.     ผลการบันทึกการตรวจผลงานนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐

             ๔.  ผลการประเมินพฤติกรรมความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

สรุปผลการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน

                การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ  BBL ในชั่วโมงนี้

นักเรียนใช้สมองในการเรียนรู้  ๖ ส่วนคือการคิด  การมองเห็น ได้ยิน ระยะมิติการ สัมผัส เคลื่อนไหว

ฉะนั้นการเรียนรู้ของนักเรียนจึงเกิดเป็นการเรียนรู้ที่ฝังแน่นเพราะได้ใช้สมองหลายๆส่วนพร้อมกัน

 

* หมายเหตุ*  แบบประเมินต่าง ๆ อาจารย์ท่านใดสนใจจะส่งเป็น E- mail  ไปให้นะคะ 

 เพราะพื้นที่ในการจัดส่งมีไม่เพียงพอค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): edkm erkm สพท.สน.2 
 หมายเลขบันทึก: 283931
 เขียน:  
 ความเห็น: 25  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

....
IP: xxx.25.34.51
เขียนเมื่อ Sat Aug 08 2009 13:58:37 GMT+0700 (ICT)

very good...

นางรำไพ หมุดน้อย
IP: xxx.26.67.110
เขียนเมื่อ Thu Aug 20 2009 15:31:16 GMT+0700 (ICT)

ขอแบบประเมินภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑

เรื่อง ร้องรำทำเพลง

จีรพร แดงไฟ
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ Wed Nov 11 2009 16:27:17 GMT+0700 (ICT)

ขอแบบประเมินต่างๆของอาจารย์ด้วยค่ะ เพื่อเป็นแนวทาง

จรีรัตน์ จุมปาลี
IP: xxx.172.74.233
เขียนเมื่อ Wed Nov 18 2009 09:56:18 GMT+0700 (ICT)

ขอแบบประเมินของอาจารย์ด้วยนะคะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอนภาษาไทยฺ bbl ป.๓

เฉลิมศรี
IP: xxx.173.204.139
เขียนเมื่อ Tue Dec 08 2009 19:57:14 GMT+0700 (ICT)

ขอแบบประเมินต่าง ๆ ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ

นางสมบูรณ์ เลียงวัฒนชัย
IP: xxx.53.199.173
เขียนเมื่อ Thu Apr 29 2010 16:03:39 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะ ครูน้อยขอตัวอย่างแผน bbl เต็มรูปแบบด้วยและแบบประเมินด้วยค่ะ

ขอขุณล่วงหน้า

สมบูรณ์ เลียง

ครูเอ๋
IP: xxx.25.39.77
เขียนเมื่อ Fri May 14 2010 10:37:42 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ครูน้อยขอตัวอย่างแผน BBL ป.2 เต็มรูปแบบด้วยนะค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

เสียงเล็กๆ فؤاد
เขียนเมื่อ Fri May 14 2010 10:43:27 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจมากครับ...หากไม่เป็นการรบกวนขอรูปแบบการเขียนแผน BBL ภาษาไทยและแผนการประเมินได้ไหม๊ครับกำลังจะไปปรับใช้และทดลองกับน้องๆ ป.๓ ครับ ตามอีเมล์นี้ครับ

v_onetime@hotmail.com

ขอบคุณสำหรับวิทยาทานครับ

ครูดา
IP: xxx.173.226.250
เขียนเมื่อ Tue May 18 2010 21:41:01 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างแผนการสอน bbl ทั้งการสอนอ่าน สอนฟัง สอนเขียน และรูปแบบการประเมิน ด้วยค่ะ เพราะเพิ่งสอน bbl เป็นปีแรก ยังไม่ค่อยคล่อง ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ ตามอีเมล์ข้างล่างนะคะ

sadee05@hotmail.com

ครูน้อยสกล
IP: xxx.174.2.73
เขียนเมื่อ Sun May 23 2010 22:35:43 GMT+0700 (ICT)

กำลังดำเนินการให้นะคะเพราะที่บ้านเน็ตมีปัยหาเลยลงข้อมูลให้ได้ไม่เยอะแต่สัญยาว่าจะส่งให่ในเร็วนี้คะขอบคุณที่สนใจในผลงาน

เพราะต้องการจะให้ข้อมูลสำหรับผ฿ที่สนใจมากๆเลย

ครูน้อยสกล
IP: xxx.174.2.73
เขียนเมื่อ Sun May 23 2010 22:38:03 GMT+0700 (ICT)

กำลังดำเนินการให้นะคะเพราะที่บ้านเน็ตมีปัญหาเลยลงข้อมูลให้ได้ไม่เยอะแต่สัญยาว่าจะส่งให่ในเร็วนี้คะขอบคุณที่สนใจในผลงาน

เพราะต้องการจะให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจมากๆเลย

อัจฉราภรณ์
IP: xxx.173.154.81
เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 23:02:22 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะ ขอแบบประเมินด้วยได้ไหมคะ ตามอีเมล์ข้างล่างนี้

adcharaporn.j5755@yahoo.com

บังอร
เขียนเมื่อ Fri Jun 04 2010 11:40:31 GMT+0700 (ICT)

ขอแบบประเมินด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ สำหรับวิทยาทาน ขอข้อมูลทำรายงานและฝึกสอนด้วยค่ะ

ayano_orn@hotmail.com

ไลลา
IP: xxx.91.18.194
เขียนเมื่อ Wed Sep 29 2010 10:24:23 GMT+0700 (ICT)

ขอแบบประเมินด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.47.1.192
เขียนเมื่อ Fri Oct 15 2010 15:24:30 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจมากค่ะ ขอตัวอย่างแผนการสอน bbl ทั้งการสอนอ่าน สอนฟัง สอนเขียน และรูปแบบการประเมิน ด้วยค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ ตามอีเมล์ข้างล่างนะคะ

jazz1404@windowslive.com

กิตติชัย
IP: xxx.26.126.152
เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 11:12:18 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ครูน้อยขอตัวอย่างแผน bbl ภาษาไทยและแผนการประเมินได้ไหม๊ครับกำลังจะไปปรับใช้และทดลองกับน้องๆ ป.๓ ครับ

เต็มรูปแบบด้วยและแบบประเมินด้วยครับ

ขอบคุณณล่วงหน้า

ตามอีเมล์นี้ครับ

zeza_biohazard@hotmail.com

ยุวดี สุขเรือน
IP: xxx.180.16.187
เขียนเมื่อ Fri Nov 05 2010 20:36:22 GMT+0700 (ICT)

เรียนครูน้อยสกล ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนภาษาไทย ชั้น ป.1 และ ป.2 แบบbbl และยังไม่มีแผนการสอน

ขอรบกวนครูน้อยช่วยถ่ายเอกสารส่งมาให้ด้วยจะได้หรือไม่คะ ขอขอบพระคุณค่ะ และถ้ามีค่าใช้จ่ายอย่างไร

ก็ยินดีที่จะสนับสนุนค่ะ

จันทิมา เครือสีดา
IP: xxx.26.127.119
เขียนเมื่อ Sun Nov 07 2010 20:57:02 GMT+0700 (ICT)

เรียนครูน้อยสกลขอวิทยาทานแผนการสอนและแบบประเมินด้วยนะคะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

อำนวย นะวงศ์
IP: xxx.173.208.142
เขียนเมื่อ Thu Nov 18 2010 23:34:43 GMT+0700 (ICT)

เรียนครูน้อยสกลขอวิทยาทานแผนการสอน ป. ๒ และแบบประเมินด้วยนะคะ จะเอามาใช้เป็นแบบอย่างและใช้่สอนเด็กนราธิวาสให้อ่านออก เขียนได้ และเรียนรู้อย่างมีความสุขตามหลัก BBL ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

IP: xxx.52.36.190
เขียนเมื่อ Sun Jan 23 2011 10:46:18 GMT+0700 (ICT)

ครูน้อยสัญญาว่า จะส่งแผน bbl ทั้งการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน มาให้ ยังไม่ได้รับเลยค่ะ รบกวนส่งให้ด้วยได้ไหมค่ะ ขอบคุณๆๆๆๆ ล่วงหน้าค่ะ

IP: xxx.52.36.190
เขียนเมื่อ Sun Jan 23 2011 10:48:22 GMT+0700 (ICT)

ครูน้อยสัญญาว่า จะส่งแผน bbl ทั้งการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน มาให้ ยังไม่ได้รับเลยค่ะ รบกวนส่งให้ด้วยได้ไหมค่ะ ขอบคุณๆๆๆๆ ล่วงหน้าค่ะ ตามอีเมล์นี้นะคะ sadee05@hotmail .com

สุนิสา
IP: xxx.206.33.101
เขียนเมื่อ Sat May 14 2011 07:19:31 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะ ขอตัวอย่างแผน bbl เต็มรูปแบบด้วยและแบบประเมินด้วยค่ะ ขอบพระคณอย่างสูงค่ะ ooo-chinping@hotmail.com

วาทิณี ม่วงชื่น
IP: xxx.207.5.20
เขียนเมื่อ Wed Aug 17 2011 02:00:14 GMT+0700 (ICT)

เรียนครูน้อยสกล ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนภาษาไทย ชั้น ป.2 แบบbbl และยังไม่มีแผนการสอน และแบบประเมิน

ขอรบกวนครูน้อยช่วยถ่ายเอกสารส่งมาให้ด้วยจะได้หรือไม่คะ ขอขอบพระคุณค่ะ และถ้ามีค่าใช้จ่ายอย่างไร

ก็ยินดีที่จะสนับสนุนค่ะเรียนครูน้อยสกล

wasutta@hotmail.com

Fangkamol
IP: xxx.53.15.194
เขียนเมื่อ Mon Feb 06 2012 23:41:29 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างแผนการสอน bbl ทั้งการสอนอ่าน สอนฟัง สอนเขียน และรูปแบบการประเมิน ด้วยค่ะ เพราะเพิ่งสอน bbl เป็นปีแรก ยังไม่ค่อยคล่อง ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ ตามอีเมล์ข้างล่างนะค่ะ

pun_thailand@hotmail.com

ครูเอื้อง
IP: xxx.172.246.137
เขียนเมื่อ Sun Jun 29 2014 19:04:16 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอแผนการสอนภาษาไทย BBL ป.2  ด้วยนะค่ะ  อ่านแล้วน่าสนใจมากค่ะ เป็นครูใหม่ค่ะ ยังไม่ถนัดเรื่องการทำแผน  ดีจังเลยค่ะที่มีเพื่อนครูที่แบ่งปันกันแบบนี้  รบกวนส่ง cmunan@gmail.com นะค่ะ  ขอบคุณมาก ค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า