"หลักธรรมสำหรับผู้บริหาร"

 คุณธรรม จริยธรรม 

             เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วได้รายงานเรื่อง  คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหาร ได้แลกเปลี่ยนรู้กับอาจารย์และเพื่อน ๆ เกี่ยวกับหลักธรรมของผู้บริหาร  จึงขอนำเสนอหลักธรรมสำหรับผู้บริหารไว้ ดังนี้


>> ผู้บริหาร ที่ดีนั้นควรจะมี หลักธรรมที่เรียกว่า พรหมวิหาร 4 (Holy Abiding) ได้แก่

1.             เมตตา (Living  Kindness) แปลว่า ความรัก หมายถึง รักที่มุ่งเพื่อปรารถนาดี โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ

2.             กรุณา (Compassion) แปลว่า ความสงสาร หมายถึง ความปรานี ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ สงเคราะห์สรรพสัตว์ที่มีความทุกข์ให้หมดทุกข์ตามกำลังกาย กำลังปัญญา กำลังทรัพย์

3.             มุฑิตา (Sympathetic Joy) แปลว่า มีจิตอ่อนโยน หมายถึง จิตที่ไม่มีความอิจฉาริษยาเจือปน มีอารมณ์สดชื่นแจ่มใสตลอดเวลา  

4.             อุเบกขา (Neutrality)แปลว่า ความวางเฉย นั่นคือ มีการวางเฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบ และทรงความยุติธรรมไม่ลำเอียงต่อผู้ใดผู้หนึ่ง

              ผู้บริหารอย่าหลงไปยึดถือเอา พรมวินาศ 4 เป็นที่ตั้ง  ซึ่งได้แก่บ้าอำนาจ ฉ้อราษฎร์บังหลวง หลอกลวงลูกน้อง ยกย่องคนชั่ว

              >> ผู้บริหาร ที่ดีนั้นควรจะมี ธรรมะที่เรียกว่า สังคหวัตถุ 4 (Base of Sympathy) ซึ่งเป็นธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อื่น หรือธรรมเพื่อให้คน เป็นที่รักของคนทั่วไป อันได้แก่

1.             ทาน (Giving Offering) คือการให้ เสียสละ แบ่งปันแก่ผู้อื่น

2.             ปิยวาจา (Kindly Speech) คือ พูดจาด้วยถ้อยคำสุภาพ นุ่มนวล เหมาะแก่ บุคคล เวลา สถานที่ พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ พูดในทางสร้างสรรค์ พูดให้เกิดเกิดพลังใจ

3.             อัตถจริยา (Useful Conduct) ทำตนให้เป็นประโยชน์ ตามกำลังสติปัญญา ความรู้ ความ สามารถ กำลังทรัพย์ และเวลาที่มี อย่างไม่เป็นที่เดือนแก่ตน หรือผู้อื่น

4.             สมานัตตตา (Even and Equal Treatment) คือวางตนให้เสมอต้น เสมอปลาย วางตนเหมาะสมกับฐานะ ตำแหน่งหน้าที่การงาน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ร่วมทุกข์ร่วมสุข สม่ำเสมอ คือ เราควร
จะเป็นคนที่โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ปวงชน วางตนได้เหมาะ

              >> ผู้บริหาร ที่ดีนั้นควรจะมี จริยธรรม (Ethics) มีมาตรฐานของการกระทำ และพฤติกรรม   อันเป็นเครื่องบ่งบอกให้เห็นถึงการเป็นผู้ทรงเกียรติ ที่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูก หรืออะไร      ที่ผิด โดยใช้ดุลยพินิจพิจารณาในเชิงศีลธรรม คือ

1.             มีบุคลิกภาพการเป็นผู้มีจริยาที่ดี ทั้งการแต่งกาย การพูดจา การแสดงออกทั้งทาง กายจริยา (กาย) วจีจริยา (วาจา) และมโนจริยา (ใจ) ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ โดยต้องอยู่ในพื้นฐานของการให้เกียรติ (Honorific) ผู้อื่นเสมอ

1.             กายจริยา หมายความว่า การปฏิบัติการงานซึ่งต้องใช้กายเป็นสำคัญ โดยต้องรักษาระเบียบแบบแผน ถือเอาเหตุผลเป็นสำคัญขณะเดียวกันต้องไม่ถ่วงเวลาผู้อื่น ไม่ละเลยงานในหน้าที่ และต้องทำงานให้ลุล่วงทั้ง "ต่อหน้าและลับหลัง"

2.             วจีจริยา หมายความว่า การปฏิบัติการงานด้วยคำพูดเป็นสำคัญ ต้องน่าเชื่อถือได้ ต้องถือหลักว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์"

3.             มโนจริยา หมายความว่า ตั้งจิตใจมั่นในการปฏิบัติงานทุกอย่างซึ่งเป็นหน้าที่ของตน

                       สรุป  หลักธรรมบทจะไม่บังเกิดผลถ้าหากคนไม่นำไปปฏิบัติ

ที่มา  ว่าที่ร.ต.สมชาย  พุกผล

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 281286
 เขียน:  
 ความเห็น: 18  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รัชดาวัลย์
เขียนเมื่อ Wed Jul 29 2009 18:59:00 GMT+0700 (ICT)

ผู้บริหารเป็นง่าย แต่ผู้บริหารที่ยึดหลักธรรมสำหรับผู้บริหารหาได้.....ที่ไหน?

แอน
เขียนเมื่อ Wed Jul 29 2009 19:01:47 GMT+0700 (ICT)

เพราะหัวข้อ "หลักธรรมสำหรับผู้บริหาร"

ทำให้แอนเข้ามาอ่านคะ

อ่านแล้วก็คุ้มค่าคะ ดีมากเลยที่นำหลักการทางศาสนามาประยุกต์ใช้

อำนวยพร
เขียนเมื่อ Wed Jul 29 2009 19:33:27 GMT+0700 (ICT)

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ ถ้าปฏิบัติได้จริงตามหลักธรรมดังกล่าวนอกจากจะได้งาน ได้ใจลูกน้องแล้ว ยังได้เข้าใกล้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคะ

เสงี่ยม บำรุงพงษ์
เขียนเมื่อ Wed Jul 29 2009 21:48:38 GMT+0700 (ICT)

PPP

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม

ประเทือง
เขียนเมื่อ Thu Jul 30 2009 15:53:20 GMT+0700 (ICT)

พี่แวะมาเยี่ยมค่ะ ขอบคุณที่ให้ความรู้ มีข้อคิดดี ๆ หลายประเด็น ขอเก็บเกี่ยวเอาไปใช้บ้างนะคะ

เสงี่ยม บำรุงพงษ์
เขียนเมื่อ Thu Jul 30 2009 18:52:59 GMT+0700 (ICT)

ขอคุณค่ะพี่ประเทืองที่แวะมาเยี่ยม

ณฐมนต์ ปัญจวีณิน
เขียนเมื่อ Fri Jul 31 2009 13:58:40 GMT+0700 (ICT)

สาธุ,,, เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะพี่

ณี
เขียนเมื่อ Fri Jul 31 2009 16:17:36 GMT+0700 (ICT)

พี่ชอบบทความที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ก็เลยแวะมาชื่นชมผลงานของเหงี่ยม ดีจริงๆ

เสงี่ยม บำรุงพงษ์
เขียนเมื่อ Fri Jul 31 2009 17:30:13 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณน้องตุ๊ก และพี่ณีมากค่ะที่แวะมาเยี่ยมเยือน

 

PP

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Fri Jul 31 2009 22:19:07 GMT+0700 (ICT)

มาเยี่ยมชมผลงานครับและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพวกเราครับ

ครูเมี้ยว
เขียนเมื่อ Sat Aug 01 2009 11:53:22 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

แวะมาเยี่ยมชมและรับสาระดีๆค่ะ

เสงี่ยม บำรุงพงษ์
เขียนเมื่อ Sat Aug 01 2009 19:10:32 GMT+0700 (ICT)

PPขอบคุณอาจารย์ ดร.ดิศกุล และพี่เมี้ยวที่มาให้กำลังใจ

นาง รัฐกานต์ สุขศิริ(แจ่มแจ้ง)
เขียนเมื่อ Wed Aug 05 2009 13:56:54 GMT+0700 (ICT)

เป็นกำลังใจให้พี่ค่ะ

เสงี่ยม บำรุงพงษ์
เขียนเมื่อ Thu Aug 06 2009 19:32:00 GMT+0700 (ICT)

ขอคุณค่ะ

นางสาว รัตติยา จันทร์เศรษฐ
เขียนเมื่อ Wed Aug 12 2009 10:27:15 GMT+0700 (ICT)

คิดถึงจึงแวะมาจ๊ะพี่ บทความมีประโยชน์ต้องแวะมาอ่านค่ะ อย่างนี้ต้องให้รางวัล

 

เสงี่ยม บำรุงพงษ์
เขียนเมื่อ Thu Aug 13 2009 21:51:23 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณน้องหน่อยที่มอบดอกไม้ตั้ง 2 ช่อ

นางสาว รัตติยา จันทร์เศรษฐ
เขียนเมื่อ Tue Sep 08 2009 21:37:37 GMT+0700 (ICT)

อย่าลืมเปิดเมลดูนะคะน้องส่งตัวอย่างบทที่5 ของพี่เอกไปให้

ครูเมี้ยว
เขียนเมื่อ Mon Mar 29 2010 23:21:23 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

พี่เมี้ยวแวะมาเยี่ยมด้วยความคิดถึงค่ะ และได้อ่านหลักธรรมของผู้บริหาร ถ้าใครปฏิบัติได้จะเป็นบุคคลที่น่ายกย่องที่สุดจ้ะ

ขอบคุณนะคะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า