โรงเรียนชุมชนบ้านผำ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

        เทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๒ รัฐบาลได้ประกาศให้มีวันหยุดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๐ และ ๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๕๒ ทำให้มีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๙ เมษายน ๒๕๕๒ รวมทั้งสิ้น ๑๐ วัน โอกาสดีได้กลับบ้านเกิด โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๒ ข้อ คือ ๑.เพื่อทำบุญที่วัดบ้านผำ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้สูงอายุ ๒.เพื่อร่วมงานชุมนุนศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านผำ เป็นการทอดผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าบ้านผำเพื่อพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โอกาสนี้จึงขอเล่าย้อนถึงอดีต ปัจจุบันและอนาคต ของโรงเรียนชุมชนบ้านผำ ส่วนบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์บ้านผำ ขอนำเสนอในบันทึกต่อไปครับ

       

กว่า ๘๘ ปีที่มีการก่อตั้งโรงเรียนบ้านผำ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๔๖๔ โดยอาศัยศาลาวัดบ้านผำ เป็นสถานที่เรียนมีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองผือ ๔หรือโรงเรียนวัดบ้านผำ เปิดสอนระดับประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๔ ครูใหญ่คนแรกชื่อ นายสีกา ศิลาวรรณ ส่วนครูผู้สอนสมัยนั้นมีหลายท่าน อาทิเช่น คุณครูแก้ว ธุระพันธ์ คุณครูเหรียญ แสนสิงห์ คุณครูอุ่น แก่นสา คุณครูจันทร์ศรี และคุณครูทองมาผาภูมิ คุณครูบวร วงศ์กัญญา คุณครูทองสา ก้านจักร คุณครูทองมา แสงสกุล และอีกหลายท่าน ต่อมาพุทธศักราช ๒๕๑๓ จึงได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ที่โนนวัดเก่าและใช้ชื่อว่า โรงเรียนชุมชนบ้านผำจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อความเหมาะสม การจัดงานในครั้งนี้จึงใช้ชื่องานว่า งานชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านผำเพื่อให้หมายถึงทั้งศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบ้านผำและโรงเรียนชุมชนบ้านผำด้วย

 

รายนามผู้บริหารโรงเรียนบ้านผำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

        ๑. นายสีกา  ศิลาวรรณ   ตำแหน่ง ครูใหญ่

        ๒. นายนวล จันทร์ศรี หรือนายมานิตย์ จันทร์ศรี

        ๓. นายตุ่น วงศ์โยธา หรือนายโกสินธุ์ วงศ์โยธา

        ๔. นายไพโรจน์ จันทร์ศรี        ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ และย้ายโรงเรียนมาตั้งที่แห่งนี้และตั้งชื่อว่า โรงเรียนชุมชนบ้านผำ

        ๕. นายสมหมาย วงศ์บุญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 

        ๖. นายอำนวย สุขศรี      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 

        ๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผำคนปัจจุบันคือ นายอภิวัฒน์ เดชอุดมวรกุล หรือชื่อเดิมคือ นายเข็มเพชร แก่นสา จะดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ หรืออีกประมาณ ๔ ปีข้างหน้าท่านก็จะเกษียณอายุราชการแล้ว

 

        โรงเรียนชุมชนบ้านผำเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน ๓๗๘ คน ครู ๑๙ คน นักการภารโรง ๑ คน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑๘ ตารางวา มีอาคารเรียน ๔ หลัง มีหอประชุม โรงอาหาร และห้องน้ำด้านหลังอีก ๔ หลัง ส่วนอาคารหลังที่ ๔ ทางด้านตะวันออก ด้านล่างครึ่งหนึ่งเป็นห้องสมุด ส่วนอีกครึ่งหนึ่งยังโล่ง เหตุผลหนึ่งของการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าในครั้งนี้ขึ้นเพื่อระดมทุนต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างของอาคารเรียนหลังนี้ ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

 

 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าศิษย์เก่าบ้านผำเพื่อพัฒนาการศึกษา

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

๑๒ เมษายน ๒๕๕๒

……….

 

          ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านผำ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ได้จัดทำโครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ แต่ปัจจุบันโรงเรียนยังขาดงบประมาณ จึงต้องระดมสรรพกำลังจากหลายฝ่าย ดังนั้นคณะกรรมการจึงขอความอนุเคราะห์บอกบุญมายังผู้มีจิตอันเป็นกุศล ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาเพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างห้องประชุมดังกล่าว คณะกรรมการขออ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดได้อำนวยพรแก่ท่านผู้บริจาคในครั้งนี้ จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ มีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผล เป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ

 

 

วัตถุประสงค์

๑.   เพื่อสร้างห้องประชุมเอนกประสงค์และพัฒนาการศึกษา

๒.   เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

 

กำหนดการ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒

 

เวลา ๙.๓๐ น.  ขบวนผ้าป่าถึงบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านผำ

 

เวลา ๑๑.๐๐ น.  คณะผ้าป่ารับประทานอาหาร อาหารว่าง รวบรวมและตั้งกองผ้าป่าที่โรงเรียนชุมชนบ้านผำ

 

เวลา ๑๖.๐๐ น.  แห่ผ้าป่ารอบหมู่บ้าน

 

เวลา ๑๙.๐๐ น. ร่วมพบปะสังสรรค์ ณ บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านผำ

 

 

ผลงานดีเด่นของโรงเรียนชุมชนบ้านผำ มีมากมาย เป็นที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง มีดังนี้

 

·                 โรงเรียนคุณธรรมชั้นยอด ของสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

·        โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

·        โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

·        โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ

·        โรงเรียนต้นแบบกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน

·        โรงเรียนต้นแบบ อสม.น้อย ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นผลงานระดับประเทศที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทวงสาธารณสุข นายแพทย์มงคล ณ สงขลา ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ อนึ่งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผำคนปัจจุบัน ได้ไปนำเสนอผลงาน อสม.น้อย ระดับประเทศที่ อิมแพค เมืองทองธานี และโรงแรมมิราเคิล แกรนด์

·        โรงเรียน Top Star หรือโรงเรียนบริหารระดับคุณภาพ

·        โรงเรียนในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก หรือ V-Star หรือดาวแห่งความดี

·        โรงเรียนชนะเลิศการป้องกันโรคไข้เลือดออกของเทศบาลเมืองสรวง

·        ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนสุขาน่าใช้ของจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ด้านผู้บริหาร คนปัจจุบันได้รับรางวัลชนะเลิศผู้บริหารส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมของสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ ถึง ๒ ปีซ้อน

 

ด้านครูผู้สอน ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ จำนวน ๓ ท่าน คือ คุณครูฉวีวรรณ ไชยเสนา คุณครูหนูจวน บุญผาสุก และคุณครูนัดนาฎ เย็นศิริ นอกจากนั้นคุณครูนัดนาฎ เย็นศิริ ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีในดวงใจของคุรุสภา ส่วนคุณครูดวงจันทร์ พิเนตร ได้ตำแหน่งอาจารย์ ๓ เชิงประจักษ์ คนแรกของอำเภอเมืองสรวง

 

ด้านนักเรียน ได้รับรางวัลดีเด่นมากมาย ผลงานล่าสุดคือ ผลการสอบระดับประเทศหรือสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ในการสอบการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ได้ลำดับที่ ๑ ของอำเภอเมืองสรวง

 

 

   

 

ทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านผำของเรา ซึ่งท่าน ผอ.อภิวัฒน์ เดชอุดมวรกุล เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทั้งบ้าน วัด โรงเรียน และสถานีอนามัย ส่วนในปีการศึกษาหน้าที่จะถึงนี้ จะเน้นการส่งเสริมการอ่านและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มากขึ้น และฝากข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านขอให้ช่วยสนับสนุน โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนชุมชนบ้านผำ และศิษย์เก่าทุกคน หรือผู้เขียนโดยตรง ขอกราบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

    

ขอขอบคุณข้อมูลจากทีมงานโฆษกน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านผำ เด็กหญิงอรอุมา ประชาด เด็กหญิงดารา แก่นวงศ์ และเด็กชายวสันติ์ ธุระพันธ์  

 

ท้ายสุดขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ.อภิวัฒน์ เดชอุดมวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผำ คณะครู กรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านผำ และ คณะผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าบ้านผำเพื่อพัฒนาการศึกษาทุกรุ่น ที่ร่วมกันสรรค์สร้างกิจกรรมดีดีเพื่อสังคมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

  

สุเทพ ธุระพันธ์

๑๓ เมษายน ๒๕๕๒

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 256185
 เขียน:  
 ความเห็น: 94  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sun Apr 19 2009 08:40:47 GMT+0700 (ICT)

มาทำบุญด้วย และมาชื่นชมที่ทำความดีให้กับมาตุภูมิของตัวเอง

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Sun Apr 19 2009 08:52:47 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณพี่จ่าเหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์

@ ขอบพระคุณที่แวะมาทักทาย

@ ปีใหม่ไทยขอให้คุณพี่จ่าและครอบครัว

@ จงมีแต่ความสุขๆ

@ สมหวังดังหมายทุกประการครับ

สุกัญญา ติ๋ม ผาลา
เขียนเมื่อ Sun Apr 19 2009 11:31:16 GMT+0700 (ICT)

ไทบ้านผำหน้าตา inter จังค่ะ แวะมารับบุญปีใหม่ด้วยค่ะ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Sun Apr 19 2009 15:33:34 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณครูสุกัญญา ติ๋ม ผาลา

@ คนเดินดิน หน้าตาก็งั้นๆ

@ ชาวไทบ้านผำธรรมด๊า..ธรรมดา

@ ขอบพระคุณที่แวะมาทักทายครับ

 

หนูนาครับ
IP: xxx.47.39.33
เขียนเมื่อ Thu Apr 23 2009 14:39:44 GMT+0700 (ICT)

เข้ามาดูงานบุญแล้วคิดถึงบ้านมากมายเลยครับ

อยากกลับไปฟ้อนหน้ากองยาวมากครับ

คงน่าสนุกดีนะครับ

เห็นไทบ้านผำใหญ่มีความสุข

ผมก็พลอยมีความสุขตามไปด้วยนะครับ

เป้นกำลังใจให้พี่ทำต่อไปนะครับ

Nazz
IP: xxx.122.147.130
เขียนเมื่อ Sat Apr 25 2009 09:33:53 GMT+0700 (ICT)

งานสนุกมากครับ

ดีใจและมีความสุขที่ได้กลับบ้าน

พบญาติพี่น้องแะละเพื่อนๆ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Sun Apr 26 2009 14:20:26 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคุณหนูนา

@ งานสนุก

@ ได้ร่วมทำบุญ

@ อิ่มบุญไปตามๆ กันครับ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Sun Apr 26 2009 14:22:02 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคุณ Nazz

@ ดีใจที่ได้เจอกันที่นี่

@ ยินดีๆๆ ครับ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Sun Apr 26 2009 14:28:04 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

 • ผู้อำนวยการโรงเรียนสบายหายห่วงไปเลยนะคะ
 • มีคนเขียนบันทึก..และวิเคราะห์ผลให้เรียบร้อย ๓ ด้าน
 • เหลือด้านชุมชน..ว่าให้สมบูรร์ไปเลยน้องชาย
 • ไหน ๆก็ไหน ๆแล้ว
 • พี่คิมเอาใจช่วยค่ะ
ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Sun Apr 26 2009 14:40:39 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ พี่สาวคุณครูคิม

@ ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจ

@ ขอเป็นบันทึกต่อไปครับ

@ "ประวัติบ้านผำ"ครับ

@ ขอบคุณครับ

@..สายธาร..@
เขียนเมื่อ Sun Apr 26 2009 14:50:47 GMT+0700 (ICT)

แวะมาดูกิจกรรมดีๆค่ะ

ต้นดอกสีชมพู   สวยจังนะคะ

มีความสุขในทุกๆวัน นะคะ

ขอบคุณค่ะ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Sun Apr 26 2009 15:58:10 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณ @..สายธาร..@

@ ต้นดอกสีชมพู คือ ดอก(มี)สาระครับ

@ ขอบพระคุณที่แวะมาเยี่ยมชมและกำลังใจ

@ มีแต่ความสุขๆ เช่นกันครับ

สิบหมู่
IP: xxx.26.228.191
เขียนเมื่อ Mon Apr 27 2009 13:56:34 GMT+0700 (ICT)

ขอแสดงความคิดเห็นเหมือนกันกับหนูนาคับผม

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Mon Apr 27 2009 21:03:08 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณสิบหมู่

@ ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมคร๊าบ...

ศรีกรม ศรีบาล
เขียนเมื่อ Mon Apr 27 2009 21:20:25 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีครับ
 • มาอนุโมทนาบุญ ยินดีและชื่นชมผลงานด้วย
 • เป็นบุญของเด็กและหมู่บ้าน ที่ได้ นักเรียนดี ครูดี ผู้บริหารดี และชาวบ้านดี มีคุณภาพ ทุกอย่างจึงสุดยอด
 • ขอบคุณ
ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Mon Apr 27 2009 21:31:28 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณศรีกมล

@ เป็นความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของหลายภาคส่วนทีเดียว

@ อาจเรียกได้ว่าเป็น "การตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด" อีกทาง

@ ขอบพระคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ

อ๋อมแอ๋ม หลานลุงราขายไอติม^^__^^//
IP: xxx.143.11.219
เขียนเมื่อ Sat May 30 2009 11:15:42 GMT+0700 (ICT)

เห็นรูปนี่แล้วดีใจค่ะ

จากอดีตจนจึง ปัจจุบัน

สิ่งแวดล้อมต่างๆอาจเปลี่ยนไป

และถูกพัฒนาให้ดีขึ้น

แต่มีสิ่งนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน

คือความสามัคคีและความรัก ความเอื่อเฟื่อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน

ของคนบ้านผำ ซึ่งม่ะเคยจาเปลี่ยนไปเลย

ทุกคนรักกัน

เปงเหมือนพี่น้องกัน

ดูท่าทางงานนี้ผู้ใหญ่รุ่นพ่อแม่ รวมทั้งแม่ของแอ๋มด้วย

คงจามีความสุข

นานที แม่จาได้คลายเครียดจากการทำงานเหนื่อยๆทักทีน่าคร่า

อยากให้มีการจัดงานแบบนี้ทุกปีค่ะ

คนที่ไปทำงานที่กรุงเทพแล้วได้กลับมาปีล่ะทั้งจาได้สนุกสนานคลายเครียดคร่า

<a href="http://photocute.postjung.com/" title="แต่งรูป ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง คลิ๊ก!"><img src="http://photocute.postjung.com/data/2009053011/4a20b2b0a8810.jpg" border="0" alt="แต่งรูป ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง คลิ๊ก!"/></a>

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Sun May 31 2009 17:39:05 GMT+0700 (ICT)

สวัสดี น้องอ๋อมแอ๋ม หลานลุงราขายไอติม^^__^^//

@ สิ่งแวดล้อมต่างๆ อาจเปลี่ยนไปและถูกพัฒนาให้ดีขึ้น

@ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือ ความสามัคคีและความรัก ความเอื่อเฟื่อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกันของคนบ้านผำ

@ นี่คือสิ่งที่ทุกคนในชุมชนสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเอง

@ และคงต้องร่วมมือกัน อนุรักษ์ คงไว้ เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของคนในชุมชน สังคมโลกและพลโลกต่อไป

@ ส่วนเรื่องการจัดงานคงต้องหารือกับหลายๆ ฝ่าย

@ ขอบคุณหลายที่แวะมาเยี่ยมยามครับ...

@ ทุกคนรักกัน เปงเหมือนพี่น้องกัน...

santi
IP: xxx.136.59.213
เขียนเมื่อ Tue Jun 16 2009 09:35:12 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีเด้อผู้ใหญ่

ผู้น้อยมาเบิ่งรูป มาให่กำลังใจนำ เห็นรูปแล้วกะจำหน้าได้

เห็นกันอีหลีจำบ่อได้ เทิ่งเมาเทิ่งม่วน คิดฮอดสู่กู่สู่คนเด้อ

ทุกรุ่นเลยฝากไปบอกเพิ่นแหน่เด้อ( ข่อยกะรุ่น2524 )

คิดฮอดบ้านหลาย ตอนนี้อยู่ นอกเมือง

อากาศดีอยู่ จากไทหนองหมู

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Tue Jun 16 2009 11:33:16 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณ santi

@ ยินดีที่ได้รู้จัก

@ ไทบ้านหนองหมู

@ บ้านผำกับบ้านหนองหมูกะซ่ำบ้านเดียวกันเนาะ....อิอิ

@ บรรยากาศงานบุญบ้านเฮา ที่นี่ http://gotoknow.org/blog/thaibaanphum/ ลองเบิ่งเด้อครับ

@ ขอบพระคุณครับ

กอล์ฟ
IP: xxx.26.225.68
เขียนเมื่อ Sun Jun 28 2009 11:50:42 GMT+0700 (ICT)

ภาพสวยมากเลยนะครับมีแม่กอล์ฟด้วยอยากให้อาวเทพเอามาลงเยอะๆจะได้ดูอีก

จาก.......(กอล์ฟหลานย่าสี)บ้านริมหนองคู

คุณยวนใจ
IP: xxx.26.225.68
เขียนเมื่อ Sun Jun 28 2009 11:59:38 GMT+0700 (ICT)

ข่อยม่วนหลายๆงานศิษย์เก่าอยู่ที่โรงเรียนได้พบปะกับหมู่พวกหลายคนมีโอกาสอีกกะถ่ายรูปข่อยไปลงอีกแน๊เด้อ......(สั่นดอกวา)

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Sun Jun 28 2009 19:26:21 GMT+0700 (ICT)

สวัสดี หลานกอล์ฟ

@ ขอบใจหลายๆ ที่แวมายาม...

@ ขอให้สนุกกับการเรียน สศ

@ ฝากความคิดฮอด..คิดเถิงไปหาคุณพ่อเนตินำเด้อ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Sun Jun 28 2009 19:37:27 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณยวนใจ

@ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

@ ระดมทุนเพื่อการศึกษา

@ พบปะเพื่อนๆ รุ่นพี่ รุ่นน้องชุมชนบ้านผำ

@ ขอบคุณหลายๆ ที่แวะมาเยี่ยม 

@ ป.ล.ส่วนเรื่องรูปสวยๆ ไว้โอกาสต่อไปคร๊าบ....

 

ชาวบ้านเฮา
IP: xxx.128.58.232
เขียนเมื่อ Fri Jul 17 2009 18:02:33 GMT+0700 (ICT)

เห็นคนบ้านเฮามีความสุข

ผมกะพลอยมีความสุขตามไปนำเด้อครับ

เป้นกำลังใจให้พี่ทำต่อไปนะครับ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Fri Jul 17 2009 18:08:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณชาวบ้านเฮา

@ ไผหน๊อ...

@ ความสุขที่พึงมีและพึงจะเป็นครับ

@ ขอบคุณครับ

ชาวบ้านเฮา
IP: xxx.128.58.232
เขียนเมื่อ Fri Jul 17 2009 18:22:06 GMT+0700 (ICT)

บ่ขอเอ่ยนามดอกเด้อ

สิเข้ามาเบิ่งดูๆดอกครับ

พี่ทำไมไม่เอารูปบุญบั้งไฟมาลงอ่ะครับอยากดู

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Fri Jul 17 2009 18:35:47 GMT+0700 (ICT)

สวัสดี คุณชาวบ้านเฮา

@ อันว่า...บุญบั้งไฟนั้น

@ บ้านผำมิได้มีการจัดนานแล้ว

@ (ยัง)ไม่มีข้อมูลใหม่ครับ

@ มีแต่รูปเก่าๆ ....เบิ่งบ่

ชาวบ้านเฮา
IP: xxx.128.58.232
เขียนเมื่อ Sat Jul 18 2009 11:13:10 GMT+0700 (ICT)

เอารูปบุญบั้งไฟน้อยกะได้ อยากสิเบิ่งความม่วนความซื่นคนบ้านเฮา

ถึงแม้บุญบั้งไฟใหญ่สิบ่จัดมาโดนแล้ว บุญบั้งไฟน้อยบ้านเฮากะม่วนคือเก่าหละครับ

แม้นบ่ครับพี่

@รูปเก่ากะอยากเบิ่งอยู่ครับ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Mon Jul 20 2009 17:23:50 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณชาวบ้านเฮา

@ ภาพบุญบั้งไฟน้อยหรือบุญบั้งไฟใหญ่

@ คงได้นำเสนอในโอกาสต่อไป

@ ขอบคุณครับ

ninee
IP: xxx.185.146.122
เขียนเมื่อ Mon Jul 27 2009 16:35:07 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ไทบ้านผำ

ดูภาพแล้ว เสียดายไม่ได้ไปร่วมงาน

คิดถึงเพื้อนจังเลย

ขอชมเชยนะคะ สุดยอดมากค่ะ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Mon Jul 27 2009 17:03:06 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณ ninee

@ ยินดีที่ได้รู้จักครับ

@ บอก...เสียดายไม่ได้ไปร่วมงาน

@ โอกาสหน้า ถ้ามีเวลาควร(จะ)ไปร่วมงาน

@ กิจกรรมดีดีที่จัดขึ้นเพื่อทุกคน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันครับ

 

สันติ
IP: xxx.65.180.111
เขียนเมื่อ Fri Sep 11 2009 22:42:43 GMT+0700 (ICT)

หวัดดีเด้อคุณ ไทบ้านผำ

สำบายดีอยู่บ่อ? มาอีกแล้ว มาเยี่ยม มายาม ฮอดยามนี้แล้ว กีฬาคุ้มคือสิม่วนน้อบ้านผำหนองหมู

เว้าให้ฟ้งนำแหน่เด้อ ม่วนส่ำได๋ปีนี้ คนนอกเมืองถ้าอยู่เด้อ คิดฮอดแฮง ผำหนองหมู คือสิม่วน

ได้เห็นหน้าเห็นตากันเตะบอลเมื่อยๆ ดื่มน้ำเย็นๆคือสิแชปสั่นดอกหว้า ถ้าบ่อติดว่าเรียนอยู่แมนเมียบ้านแล้ว

ขอบคุณล่วงหน้าเด้อ หนองหมูคุ้มข่อย

พะนะ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Sat Sep 12 2009 02:55:45 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณสันติ

@ ป้าด!!!!

@ ซำบายดีอยู่น้อ...บ่ได้พ้อกันโดน

@ การข่าวแจ้งว่าขณะนี้ การแข่งขันกีฬา กำลังเข้มข้น

@ ขอบคุณคือกันที่แวมายามครับ

ไทคุ้มป่าม่วง
IP: xxx.84.74.101
เขียนเมื่อ Sun Sep 13 2009 01:57:52 GMT+0700 (ICT)

T^^Tสวัสดีค่ะ..น้าเทพ กานต์ (น้องสาวพี่เม้าท์) กานต์ได้ดูรปงานสงกรานต์แล้วก้อแอบนั่งยิ้มอยู่คนเดียว แบบว่านึกถึงความสนุก สนานของงานวันนั้นเพราะกานต์เองก้อมีโอกาสได้กลับบ้านช่วงสรงกรานต์พอดี ได้เจอเพื่อน ๆ สมัยเรียนประถมด้วยกัน ไม่เคยสนุกเท่าสรงกรานต์ปีนี้เล้ยยยยย ....แอบเห็นรูปกานต์กะเพื่อน ๆ ด้วยล่ะ เว้าแล้วก้ออยากจะกลับบ้านไปลอยกระทง ไปตักบาตรเทโว (ม่ะรู้พิมพ์ถูกอ่ะป่าว) ....ออกพรรษาบ้านเฮา น้าเทพกลับไปตักบาตรที่บ้านบ่หน้อ ^O^ คิดฮอดบ้าน มากมาย.....จุ๊ บุ จุ๊ บุ ^O^

ปล. ได้ยินข่าวจากไทบ้านเฮาว่ามีเว็บ ก้อเลย search จาก google ดู จะเข้าดูเฉย ๆ ก้อจะกะไรอยู่..ขอ post ด้วยคนนะค่ะ..พี่น้องบ้านเฮา

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Sun Sep 13 2009 05:21:11 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณไทคุ้มป่าม่วง

@ ยินดีที่ได้รู้จัก

@ เขาชื่อกานต์ (น้องสาวพี่เม้าท์)..เอ๋..กลับจากประเทศนอกยังน๊า..

@  อะไรอะไรก็กู(Google) อีกแล้ว..

@ เทศกาลออกพรรษาปีนี้ ไม่(ค่อย)แน่ใจว่าจะได้กลับบ้านหรือเปล่า

@ ถ้าได้กลับรับรองว่าจะนำเสนอบรรยากาศให้ชมอีก

@ ส่วนเรื่องของกิจกรรมเพื่อชุมชนตอบแทนแผ่นดินเกิด 

@ มีโอกาสพึงกระทำเป็นอย่างยิ่ง

@ ขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจครับ

 

สันติ
IP: xxx.67.141.97
เขียนเมื่อ Sun Sep 13 2009 15:39:15 GMT+0700 (ICT)

หวัดดีอีกเที่ยเด้อ คุณไทบ้านผำ ขอบคุณหลาย หลาย ที่แจ้งข่าวกีฬาให้ฮู้ ทางพี้กะส่ำบายดีอยู่ บ่อได้พ้อกันโดนอี่หลีนั่นล่ะ แต่กะบ่อเคยลืม บ้านเก่า โรงเรียน เก่า แล้วกะคนบ้านเฮา ทั้งเหมิดเลย เหงาๆ กะเข้ามาเบิ่ง อยู่ไกลบ้านกั่วหมู่กะได้ลบกวน จั้งซี่หล่ะ อยู่ผู้เดียว กะจั๊กสิเฮ็ดจั้งได๋ ตอนนี้พักงานไว้ เรียนอย่างเดียว เสาร์ - อาทิตย์ แข่งกีฬา อาทิตย์ได๋บ่อมีกีฬากะไปลำล่อง ลำเพลิน ให้ความสุขกับคนที่อยู่ไกลบ้าน ได้เงินแหน่กะพอได้ซ่อย เหลือ คนทางบ้านเฮา ที่ลำบาก แล้วกะ ทำบุญบ้านเฮานำซั่นดอก

คิดฮอด แล้วกะขอบคุณเด้อที่มีเวลาให้

คนนอกเมือง

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Sun Sep 13 2009 18:52:58 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณสันติ

@ ขอประชาสัมพันธ์ บุญบั้งไฟ(ใหญ่)บ้านผำ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓

@ จะเตรียมเคลียร์คิวแต่เนิ่นๆ

@ มาร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสานด้วยกัน

@ ขอบคุณครับ

สันติ
IP: xxx.67.141.97
เขียนเมื่อ Mon Sep 14 2009 09:01:39 GMT+0700 (ICT)

บุญบั้งไฟใหญ่ว่ะติ เป็นข่าวดีหลาย หลายเลย ยินดีมากๆ เลย แล้วกะพร้อมที่สิให้ความร่วมมือ นะครับ

ถือวว่าเป็นพลังบุญ พลังฮัก พลังใจ สิใด้เห็นหน้าเห็นตาคนบ้านเฮานำ

ถ้าสิให้ซ่อยหยัง บอกมาเลยเด้อ

รออยู่ พุ้นเด้

แค่นี้เด้อ ขอบคุณครับ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Mon Sep 14 2009 17:41:56 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณสันติ

@ ถ้าสิให้ซ่อยหยัง บอกมาเลยเด้อ รออยู่ พุ้นเด้...อยู่ไสน๊อ...

@ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

สันติ
IP: xxx.65.161.75
เขียนเมื่อ Mon Sep 14 2009 19:22:48 GMT+0700 (ICT)

คุณไทบ้านผำ ข่อยอยู่ประเทศเบลเยี่ยม จำได้บ่อนี่ ( นอกเมือง )

ninee
IP: xxx.185.146.122
เขียนเมื่อ Tue Sep 29 2009 15:48:13 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีไทบ้านผำ

สบายดีไหม คิดถึง

จึงแวะมาทักทาย

ไป กทม.แต่ไม่ได้แวะไปหา

เพราะไปอยู่แค่หลักสี่

วันหน้าจะแวะไปหา

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Tue Sep 29 2009 15:56:28 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณสันติ

@ อยู่ประเทศเบลเยี่ยม...

@ โอ้โห..อยู่ไกลเนาะ

@ พยายามเดาว่าบ้านอยู่แถวๆ บ้านอาคูณ..?.

@ ขอบคุณที่แวะมาทักทายครับ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Tue Sep 29 2009 16:00:27 GMT+0700 (ICT)

สวัสดี คุณ ninee

@ สุขสบายดีครับ

@ คิดถึงเช่นกัน

@ โอกาสหน้าคงได้เจอกันในงาน "ตอบแทนแผ่นดินเกิด" นะ 

@ และขอบคุณที่แวะมาทักทาย

IP: xxx.201.197.226
เขียนเมื่อ Tue Sep 29 2009 18:56:14 GMT+0700 (ICT)

อาคูณอาวโฮมแมนอยู่ พ่อข่อยคนบ้านผำน้องแม่ป้าดำ หลวงลุงใหว ลุงหวัด แม่ข่อยพี่สาวน้าบางน้าสุด คุ้มป่ายาง

ข่อยเลยเป็นลูกเคิ่ง ซั่นดอกหว้า

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Wed Sep 30 2009 07:06:39 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณสันติ

@ ป้าด!!!..ลูกเคิ่ง..กับเคิ่งลูก..คือกันบ่น้อ..อิอิ

@ ยินดีที่ได้ฮู้จัก และคอยติดตามเสมอมาครับ

ยุทธ ณ คุ้มกลาง
IP: xxx.19.47.103
เขียนเมื่อ Wed Sep 30 2009 22:51:16 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ไทบ้านผำ

เห็นรูปแล้วคิดฮอดบ้านเฮา เสียดายไม่ได้ไปร่วมงาน

แต่กะบ่เป็นหยังออกพรรษากะสิได้กลับบ้านแล้ว

ไปตักบาตรเทโวบ้านเฮาเด้อครับไทบ้านผำ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Thu Oct 01 2009 18:07:24 GMT+0700 (ICT)

สวัสดี คุณยุทธ ณ คุ้มกลาง

@ ด้วยความยินดียิ่ง

@ ที่ได้พบกันที่นี่

@ เจอกัน(ถ้าได้กลับ)เช้าวันตักบาตรเทโวบ้านเฮาเด้อ

@ ขอบคุณครับ

ณัฐกานต์ ฤทธาพรม
IP: xxx.123.117.2
เขียนเมื่อ Tue Oct 20 2009 17:28:49 GMT+0700 (ICT)

lสวัสดีค่ะ ไทบ้านผำ

ขอโทษหลายๆเด้อค่ะจื่อบ่ได้แมนใผ๋น๊อ....เป็นไทบ้านผำคือกันจ้าอยู่คุ้มนอกบ้านอยู่หน้าโรงเรียนจ้าเพิ่งเปิดพ้อเวปนี้ดีใจหลายจ้า ซำบายดีทุกคนน๊อจ๊าน๊อบ้านเฮา

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Tue Oct 20 2009 21:06:09 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณณัฐกานต์ ฤทธาพรม

@ ฮ่วย!!..คนบ้านเดียวกันตั้วนี่...

@ ดีใจคือกันและยินดีที่ได้ฮู้จัก

@ ขอบคุณหลายที่แวะมายาม

บ้านเดียวกัน
IP: xxx.123.103.98
เขียนเมื่อ Fri Oct 23 2009 13:42:54 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ คุณ ไทบ้านผำ

ขอโทษนะคะคุณไทบ้านผำคุณอยู่ คุ้มไหนคะแบบว่าไม่ใด้อยู่บ้านเรานานมากเลยค่ะ จำใครไม่ค่อยได้เป็นเพื่อนกับคุณคูรรวงทอง อุบลพันธ์ น่ะค่ะ แต่ไม่ทราบว่าครูเขายังสอนอยู่ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ อยู่หรือเปล่าคะ แล้วคุณ ไทบ้านผำเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับคุณครูรวงทองหรือเปล่าคะ หรือเป็นรุ่นน้อง ( จำไม่ใด้ ) อยากฝากความคิดถึงๆคุณครู รวงทองด้วยนะคะ แล้วคุณครู เกษม ธุระพันธ์ ( หรือเปล่า ) จำไม่ค่อยใด้น่ะค่ะนามสกุล ฝากความคิดถึงด้วยนะคะ และขอขอบคุณเวปนี้มากๆเลยค่ะ โดยเฉพราะกะทู้นี้นะคะ มีประโยชย์ มากๆเลยค่ะ สำหรับคนบ้านเราที่จะใด้ติดต่อสื่อสาร รับรู้ข่าวสารของบ้านเรา ขอให้ดำเนินการต่อไปนะคะ แล้วจะแวะมาทักทายและให้กำลังใจเรื่อยๆค่ะ

ขอบคุณค่ะ

จาก คนบ้านเดียวกัน ค่ะ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Wed Oct 28 2009 16:51:07 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณพี่คนบ้านเดียวกัน

@ ขอตอบทีละคำถามครับ

@ อยู่ "คุ้มหนองคู"

@ รุ่นน้อง "คุณครูรวง" ยังสอนที่ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ

@ ส่วน"คุณครูเกษม วิเศษบุปผา" ถ้าจำไม่ผิดสอนที่ จ.กาฬสินธุ์

@ เป็นรุ่นน้องทั้งสองท่านครับ...คอนเฟิร์ม!!

@ ขอบพระคุณที่แวะมาคร๊าบ...

 

กอล์ฟ
IP: xxx.67.169.43
เขียนเมื่อ Tue Dec 01 2009 20:01:18 GMT+0700 (ICT)

ใช่พี่ไผ่เด็กถาปัต ม.ธ มั่ยครับถ้าใช่ตอบด้วย กอล์ฟเอง

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Thu Dec 03 2009 23:50:59 GMT+0700 (ICT)

สวัสดี คุณกอล์ฟ

@ ใช่ไม่ครับ

@ เด็กถาปัต ม.ธ...ใครหนอ..

เด็ก บ้าน ผำ
IP: xxx.8.188.212
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 15:56:43 GMT+0700 (ICT)

อยาก จะ รู้ การ

ประ ชุม ชม รม

วัน ที่ 10 มกราคม 2553

ครับ คิด ฮอด คน

บ้าน ผำ เด้อ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 19:18:29 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ เด็ก บ้าน ผำ

@ รอข้อมูลอัพเดทครับ

@ ลองชมบรรยากาศปี 2551 ที่นี่

@ ขอบคุณครับ

พรชัย
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 19:23:55 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณไทบ้านผำ

เห็นภาพแล้วเป็นปลึ้มแทนครูที่สอนครับ โรงเรียนผมทำผ้าป่าศิษย์เก่าเมือปี 51 ได้งบประมาณ 700,000 บาท

สร้างโรงอาหาร เสียดายที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก Gotoknow ภาพถ่ายเป็นความทรงจำที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น ออนซอนหลายเด้อ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 19:36:26 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ท่าน ผอ.พรชัย

@ เงินผ้าป่าได้หลายเติบครับ...อิอิ

@ ออนซอนและงึด(หลาย) รวมพลคนหน้าตาดีทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบัน

@ ขอบพระคุณครับ

เด็ก บ้าน ผำ หมู่ 8
IP: xxx.8.189.135
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 16:29:43 GMT+0700 (ICT)

อยาก จะ ดู

รูป ภาพ วัน สงกราน 2552

อีก ครั้ง ครับ คิด ฮอด

คน บ้าน ผำ เด็ก บ้าน ผำ

หมู่ 8 เด้อ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 21:42:07 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ เด็ก บ้าน ผำ

@ ลองชมบรรยากาศ เทศกาลสงกรานต์บ้านผำ ประจำปี ๒๕๕๒ คลิกที่นี่

@ ขอบคุณครับ

เด็ก บ้าน ผำ
IP: xxx.8.180.28
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 19:42:08 GMT+0700 (ICT)

ขอบ คุณ สำหรับ

รูป ภาพ วัน สง กรานต์

ได้ ดู แล้ว ทำ ให้ คิด ฮอด

บ้าน อยาก จะ ดู รูป ชาว ไท บ้าน ผำ ดำ นา

เกี่ยว ข้าว

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 20:07:06 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ เด็ก บ้าน ผำ

@ ลองเข้าไปเลือกชมดู

@ มีหลายหลายบรรยากาศ http://gotoknow.org/blog/thaibaanphum/

@ ขอบคุณครับ

เด็กบ้านผำ
IP: xxx.8.185.120
เขียนเมื่อ Tue Feb 23 2010 18:52:08 GMT+0700 (ICT)

อยาก จะเห็นเด็กนักเรียนบ้านผำ

อีก และอยากจะดูรูปเด็กนักเรียนบ้านผำ ครับ

จากเด็ก บ้านผำ ป.6

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Tue Feb 23 2010 18:57:32 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ เด็กบ้านผำ

@ โอกาสดีดี

@ ขอนำเสนอในโอกาสต่อไป

@ ขอบคุณครับ

นันทิยา (ลูกแม่ใหญ่ก้าน)
IP: xxx.8.107.102
เขียนเมื่อ Mon May 24 2010 12:43:25 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณหลายๆเด้อจร้า ที่ส่งมาให่เบิ่ง

(บ้านเฮาที่มาทำงานกรุงเทพ มีผู้ใด๋อยู่ตำแหน่งจัดซื้อบ้าง) โทรมาเด้อ0853547689

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 15:54:24 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณนันทิยา (ลูกแม่ใหญ่ก้าน)

 • ขอบคุณหลายหลาย
 • ที่แวะมาเยี่ยมเยียน
หลวงพี่ฟ้า
IP: xxx.26.224.91
เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 23:11:26 GMT+0700 (ICT)

เห็นภาพแล้วก็มีความสุขกับคนที่ได้ไปร่วมงาน แต่น่าเสียดายที่ไปร่วมไม่ได้เพราะติดเครื่องแบบ (คาผ้าเหลือง)

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Fri May 28 2010 08:14:34 GMT+0700 (ICT)

นมัสการ หลวงพี่ฟ้า

 • เป็นสุขใจได้เจอเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบัน   
 • ตัวไม่ได้ไป(ติดเครื่องแบบ) ส่งใจไปก็พอครับ
 • สาธุ
silvai
IP: xxx.123.122.48
เขียนเมื่อ Tue Sep 07 2010 14:25:41 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีจ๊า...น้องเทพ

เป็นงัยบ้างจ๊ะสบายดีมั้ย ไม่ใด้ทักทายกันนานมาก แต่คิดว่าคงจำพี่ไม่ใด้แน่นอน เอาล่ะไม่เป็นรัยนะ งัยๆก็พี่ฝากคว

มคิดถึงอย่างแรงมาถึง คุณครูจันทจร ด้วย บอกว่าเพื่อนคนนี้คิดถึงเสมอ เวปไทบ้านผำของพี่หาย ( พอดีคอมพีเจ๊

งพอดี) ข้อมูลเลยหายหมด พี่หากว่าจะเจอน้องเทพสบายดีนะจ๊ะพี่เมมอีเมลล์ของน้องเทพไว้แต่พี่ไม่เห็นออนซักกะที

แล้วพี่จะแวะมาคุยใหม่นะจ๊ะ

คิดถึง ไทบ้านผำทุกคน

พี่ .......คนบ้านผำน่ะแหล่ะ

ป.ล ไม่รู้นึกออกยังน๊า..??

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Tue Sep 07 2010 16:18:31 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณพี่ silvai

 • สุขสบายดีตามอัตภาพครับ
 • พยายามเดาว่าคุณพี่ silvai คือไผ
 • ไม่แน่อาจจะเป็นแฟนคลับจากประเทศเยอรมันนี
 • นั่นแค่การเดาอาจผิดได้
 • ถ้าคิดถึงคุณครูจันทจรล่ะก็ คลิกที่นี่
 • แล้วจะบอกพี่สาวให้ครับว่ามีเพื่อนชื่อ silvai คิดถึง
 • กราบขอบพระคุณอย่างงามๆ ที่ยังระลึกถึงน้องไทบ้านผำคนนี้ครับ
เด็กบ้านเฮา
IP: xxx.8.189.174
เขียนเมื่อ Thu Sep 09 2010 17:55:08 GMT+0700 (ICT)

บ่มีภาพบุญบั้งไฟติคับ

อยากจะดูภาพบุญบั้งไฟคับ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Thu Sep 09 2010 18:01:31 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ  คุณเด็กบ้านเฮา

เด็กบ้านเฮา
IP: xxx.8.188.128
เขียนเมื่อ Thu Sep 09 2010 18:11:16 GMT+0700 (ICT)

เมื่อกี้ลืมบอกว่าเปลี่ยนชื่อ จาก เด็กบ้านผำ เป็น เด็กบ้านเฮานะครับ

ออกพรรษานี้จะกลับบ้านเฮาไมครับhttp://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://images.prajak392.multiply.com/image/1/photos/4/600x600/91/IMG-52877.JPG%3Fet%3DGVZZvkZfYo4h%252BLH9TtgXUw%26nmid%3D212580963&imgrefurl=http://gotoknow.org/blog/lifeinschool/291349&usg=__cHsYPqQqblDFovDxyG56Ok8P6XU=&h=416&w=268&sz=62&hl=th&start=167&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=3oKXXDiRC4Z7yM:&tbnh=125&tbnw=81&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B3%26start%3D160%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1

ท.บ. เด็กบ้านผำ
IP: xxx.8.189.253
เขียนเมื่อ Tue Sep 14 2010 17:25:04 GMT+0700 (ICT)

ออกพรรษานี้จะกลับบ้านเฮาไมครับ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Wed Sep 15 2010 01:06:23 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณเด็กบ้านเฮา

 • ยินดีที่ได้รู้จักทั้งเด็กบ้านผำ เป็น เด็กบ้านเฮา
 • จะพยายามเคลียร์งานให้เสร็จ
 • อยากกลับบ้านเฮามากๆ
 • ขอบคุณครับ
ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Wed Sep 15 2010 01:10:16 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณ ท.บ. เด็กบ้านผำ

 • ยินดีที่ได้รู้จัก
 • ไม่แน่ใจว่า ท.บ.๑ หรือว่า ท.บ.๒ (ลูกอีสาน)...อิอิ
 • กำลังฝึกร้องเพลงแนวนี้...พอได้
 • ถ้าสะสางงานเรียบร้อย ไม่น่าพลาด
 • ขอบคุณที่แวะมาทักทายครับ
เด็กบ้านผำ
IP: xxx.11.66.100
เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 16:56:22 GMT+0700 (ICT)

*สวัดดีคับ

*น้าชื่อไรคับ

*บ้านอยู่คุ้มไรครับ

*แล้วมีภาพบุญออกพรรษาไมครับ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Tue Nov 02 2010 05:51:09 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ เด็กบ้านผำ

 • ขอตอบคำถามทีละข้อ ดังนี้
 • ถามว่าชื่ออะไร ขอตอบว่าชื่อ "ไทบ้านผำ" ส่วนตัวตนที่แท้จริงรายละเอียดมีคำตอบในบันทึกข้างบนเรียบร้อยแล้ว
 • บ้านอยู่คุ้มไหนครับ ขอตอบว่าอยู่คุ้มแรกที่มีการก่อตั้งบ้านผำ กรุณาหาคำตอบได้จากบันทึกประวัติบ้านผำ คลิกที่นี่
 • แล้วมีภาพบุญออกพรรษาหรือไม่ครับ คำตอบคือ มี ครับ
 • ลองแวะไปชมบรรยากาศ กีฬาประเพณีบ้านผำ-หนองหมู ประจำปี 2553
 • ยินดีที่ได้รู้จักและถ้ามีรายละเอียดที่มากกว่านี้ก็จะเป็นการดีมากมาก
 • ขอบคุณที่แวะมาทักทายครับ
kitsadakorn
IP: xxx.87.120.8
เขียนเมื่อ Fri Nov 05 2010 12:33:00 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆครับพี่ สำหรับภาพงานต่างให้คนห่างบ้านได้ยล

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Sat Nov 06 2010 06:05:14 GMT+0700 (ICT)

สวัสดี คุณ kitsadakorn

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ

เด็กบ้านผำ
IP: xxx.11.66.149
เขียนเมื่อ Tue Nov 09 2010 17:38:47 GMT+0700 (ICT)

*ขอบคุณสำหรับรูปภาพบอล

*ผมชื่อบอลนะคับ

*อยู่คุ้มป่ายาง

*ผมเรียนอยู่ ก.ท.ม

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Wed Nov 10 2010 16:23:18 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณบอล คุ้มป่ายาง

 • ไทบ้านผำคุ้มหนองคู ขอขอบคุณที่แวะมาเยี่ยม ถ้าผ่านมาแถวๆ แยกตึกชัย ก็อย่าลืมแวะทักทายและทานข้าวเที่ยงด้วยกันสักมื้อ..
เด็กบ้านผำ
IP: xxx.89.246.202
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 19:38:16 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

ปีใหม่นี้

กลับ

บ้าน เฮา ไหมครับ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 20:25:34 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณเด็กบ้านผำ

 • อยากกลับไปมากที่สุดก็คือบ้านเฮา
 • ตั้งใจไว้ว่าจะกลับแน่นอน..
 • แล้วเจอกันครับ
นายพรหมพันธ์ แก่นภักดี
IP: xxx.9.49.209
เขียนเมื่อ Tue Jan 04 2011 15:56:07 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณผู้จัดทำ Web. นี้ขอเนกำลังใจให้ทำต่อไปนะครับแล้วผมจะแว๊บเข้ามาดูบ่อยๆ

Prompan Kaenbhakdee (Tony)

(คนบ้านผำ)

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Tue Jan 04 2011 19:35:10 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณพรหมพันธ์ แก่นภักดี

 • ยินดีที่ได้รู้จักและสวัสดีปีใหม่ 2554
 • ขอให้สุขเสมอหมั่น เสมอมันเครือใหม่ ความสุขอย่าได้ความไข้อย่าซะมีเด้อ
 • ขอขอบพระคุณสำหรับกำลังใจครับ
ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Tue Jan 04 2011 19:41:39 GMT+0700 (ICT)

เด็กบ้านผำ
IP: xxx.57.153.83
เขียนเมื่อ Thu Jan 06 2011 12:25:25 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณไทบ้านผำ

ผมขออีเมลหน่อยครับ

ผมจะเอาไปใส่facebookครับ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Thu Jan 06 2011 15:31:56 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณเด็กบ้านผำ

 • สามารถค้นหาได้จากกูเกิ้ล "suthep thuraphan" ครับ
 • ยินดีที่ได้รู้จัก
 • แล้วพบกันครับ
Prompan Kaebhakdee
IP: xxx.90.73.95
เขียนเมื่อ Tue Apr 12 2011 16:23:08 GMT+0700 (ICT)

วันปีใหม่ไทยไทย ขอให้ทุกๆคนจงมีแต่ความสุข ความเจริญ พร้อมลาภ ยศ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานคิดสิ่งใดให้ได้ดั่งใจปราถนา นะครับ

พรหมพันธุ์ แก่นภักดี /Marvel Holidays (Thailand) Co.,Ltd. www.marvelholidaysthailand.com (Mobile: 081-3754110)

 

พรหมพันธ์ แก่นภักดี
IP: xxx.87.147.127
เขียนเมื่อ Thu Jun 09 2011 17:44:27 GMT+0700 (ICT)

11,12 มิถุนายน 2554 ขอส่งใจไปร่วมฉลองศาลาการเปรียญ ถ้าหากคุณสุเทพหรือใครๆมีภาพสวยๆให้เอามาฝากด้วยนะครับ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Thu Jun 09 2011 17:55:43 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณพรหมพันธ์ แก่นภักดี

..เนื่องจากติดธุระ จึงไม่สามารถเข้าร่วม "งานบุญที่ยิ่งใหญ่" ในครั้งนี้ได้เช่นกัน..แต่จะพยายามครับ
นางบุบผา ไชยรัตย์
IP: xxx.26.225.80
เขียนเมื่อ Fri Mar 16 2012 20:34:30 GMT+0700 (ICT)

หวัดดีจ๊ะเพื่อนเก่า เเอร์นะจ๊ะ สบายดีไหมจ๊ะ โทรมาหาเพื่อนเก่าหน่อยเด้อ 0833391880 (^^^)

คิดถึงเพื่อนเก่าอย่นะ บายบายๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Sat Mar 17 2012 20:33:22 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีสาวแอร์.. ดีใจมากที่ได้พบกันที่นี่ ไม่ได้เจอกันนานมากประมาณ 20 กว่าปี เพื่อนก็สบายดีตามอัตภาพ ไว้ช่วงเทศกาลมีโอกาสเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านคงได้พบและเจอกันนะ.. 

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
  บันทึกก่อนนี้
  บันทึกใหม่กว่า