สรุปงานวิจัย เรื่องที่ 2

 งานวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง     ประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการเงินของเจ้าหน้าที่การเงินในโรงเรียน

      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1

โดย             สุภาวดี  แซ่เล้า

ปีที่วิจัย          2547

 

วัตถุประสงค์

1.     ศึกษาสถานการณ์การปฏิบัติงานด้านการเงินของโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 และสภาพปัญหา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาส่วนขาดให้มีประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานด้านการเงินมากยิ่งขึ้น ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้อง

2.    มีข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขใดในการปฏิบัติงานด้านการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ หลังจากการปรับโครงสร้างการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในระดับส่วนกลางและภูมิภาค

ประเภทการวิจัย         การวิจัยเชิงปริมาณ

สมมุติฐาน   ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการเงินของเจ้าหน้าที่การเงินในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1

ประเภทการวิจัย         การวิจัยเชิงปริมาณ

ประชากร    ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 จำนวน 100 คน  (น่าจะให้กลุ่มตัวอย่างนะ เพราะว่าครูที่ปฏิบัติงานด้านการเงินแต่ละโรงเรียน บางโรงเรียนอาจมีมากกว่า 1 คน)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย         วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมสำเร็จรูป  ค่าไคสแควร์

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   การสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม

ผลการวิจัย    ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และประสบการณ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน พบว่า ความรู้ด้านการเงินมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประสบการณ์ด้านการเงิน พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): การวิจัย 
 หมายเลขบันทึก: 251296
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

โอมตัง
เขียนเมื่อ Fri Mar 27 2009 15:14:27 GMT+0700 (ICT)

ยังไม่เสร็จนะคะเด๋วทำต่อ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า