นางนันทวรรณ พละวุฒิโท

 แบบฝึกทักษะ การเขียนประสมสระ สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

ชื่อเรื่อง                       รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การเขียนประสมสระ

                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                                   สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้รายงาน              นางนันทวรรณ   พละวุฒิโท  

                                  โรงเรียนบ้านรอดนิลวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่กำแพงเพชร เขต 2

ปีการศึกษา            2551

บทคัดย่อ

 

          การรายงานครั้งนี้  มีความมุ่งหมายคือ  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง การเขียนประสมสระ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ซึ่งได้รับการฝึก โดยใช้แบบฝึกทักษะ การเขียนประสมสระ ก่อนและหลังการใช้แบบฝึก  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนบ้านรอดนิลวิทยา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต  2  จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน   6  คน    ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  ( Purpossive  Random  Sampling )   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง การเขียนประสมสระ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การเขียนประสมสระ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ค่าร้อยละ  และสูตรการคำนวณ หาประสิทธิภาพ  นำเสนอข้อมูลโดยตารางประกอบคำบรรยาย

              ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การเขียนประสมสระ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่กำหนดไว้

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง การเขียนประสมสระ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 242112
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นายประจักษ์ ปานอินทร์
เขียนเมื่อ Sat Feb 14 2009 15:53:21 GMT+0700 (ICT)

ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนสมาชิกคนใหม่ ขอให้ประสบความสำเร็จครับ

happy valentine

ครูแอน
เขียนเมื่อ Sat Feb 14 2009 16:35:33 GMT+0700 (ICT)

เป็นผลงานที่น่าสนใจดี และสามารถนำไปใช้กับนักเรียนได้จริง ๆ

น่าชื่นชม

นันทนา
IP: xxx.9.232.122
เขียนเมื่อ Tue Jun 02 2009 19:42:14 GMT+0700 (ICT)

ขอความอนุเคราห์ขอมูลเพื่อใช้ในการศึกษาในระดับ ป.โท ค่ะ คำที่เด็กผิดมากๆ และชุดการแก้ไข ขอบคุณค่ะ

รานรน
IP: xxx.26.103.249
เขียนเมื่อ Thu Jun 25 2009 17:35:30 GMT+0700 (ICT)

นนขนามริดุ้เค่านสขว

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า