แผนการสอนพลศึกษา

 แผนการสอนกีฬาฟุตซอล 

แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) รหัสวิชา พ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   กีฬาฟุตซอล   จำนวน  18  ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล   เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่    31  เดือน พฤษภาคม  ..  2550

 


1. สาระสำคัญ

                  การศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอลเพื่อให้ทราบถึงถิ่นกำเนิดของกีฬา

ฟุตซอลและพัฒนาการของกีฬาฟุตซอลจากอดีตถึงปัจจุบัน

2. มาตรฐานการเรียนรู้ (พ. 3.1 )

แสดงการควบคุมตนเอง เมื่อปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะการผสมผสาน ทั้งรูปแบบอยู่กับที่ การเคลื่อนที่ และแบบบังคับสิ่งของ ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

           3.1  รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล

           3.2  ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล และวิธีการดูแลรักษา รักษาอุปกรณ์กีฬาฟุตซอล

4.จุดประสงค์การเรียนรู้นำทาง

           4.1  บอกประวัติของกีฬาฟุตซอลได้

           4.2 บอกประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลได้

           4.3 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์ฟุตซอลได้

           4.4  สรุปผังมโนทัศน์เกี่ยวกับประวัติและประโยคเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอลได้

5.  สาระการเรียนรู้     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล   

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

     6.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

            6.1.1 ศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

     6.1.2 ทดสอบก่อนเรียนจำนวน 20 ข้อ ในเวลา  20 นาที

    6.2 ขั้นอธิบาย

            6.2.1  ครูอธิบายเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปจากอดีตถึงปัจจุบันเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลเพื่อให้นักเรียนได้

เกิดความสนใจเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล

 

 

6.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ

6.3.1 แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  6  คน  ศึกษาจากใบความรู้ ที่ 1  เรื่อง ประวัติและความเป็นมากีฬาฟุตซอล  ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล  และใบความรู้ที่ 2  เรื่อง  การรักษามารยาทและการดูแลรักษาอุปกรณ์ฟุตซอลและกฎกติกา

6.3.2 ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในกลุ่มตนเองที่ได้ศึกษาจากใบความรู้

6.3.3 สุ่มตัวแทนนักเรียน 2 กลุ่ม   ส่งตัวแทนนำเสนอ เรื่องประวัติและความเป็นมาของ

กีฬาฟุตซอลและประโยชน์ วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล

6.3.4 ครูอธิบายเพิ่มเติมจากจากใบความรู้ และเสนอแนะเพิ่มเติมในความก้าวหน้าทันสมัย

เป็นที่นิยมในปัจจุบันสำหรับกีฬาในระดับจังหวัด  ประเทศ และนานาชาติ

      6.4  ขั้นนำไปใช้

 6.4.1   นักเรียนบอกประโยชน์จากการเล่นกีฬาฟุตซอล คนละ 1  ข้อ

       6.5  ขั้นสรุป

  6.5.1  ครูสรุปเพิ่มเติมจากใบความรู้ และเสนอแนะเพิ่มเติมในความก้าวหน้าทันสมัยเป็น

ที่นิยมในปัจจุบันสำหรับกีฬาในระดับจังหวัด  ประเทศ และนานาชาติ

 6.5.2   นักเรียนสรุป เรื่อง  มารยาทและวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล  โดยนำเสนอเป็นผังมโนทัศน์(Mind Mapping)

7.  สื่ออุปกรณ์การสอน/แหล่งเรียนรู้

     7.1  ใบความรู้ที่ 1 และ 2

      7.2   แบบทดสอบก่อนเรียน

      7.3  ซีดีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

      7.4  ใบงานที่ 1

8.  การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การประเมิน

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑฺ์การประเมิน

ด้านความรู้

1. บอกประวัติกีฬาฟุตซอลได้

2. บอกประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลได้

3. อธิบายมารยาทของผู้เล่นผู้ดูที่ดีได้

4. บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์

ฟุตซอลได้

 

การทดสอบ

 

แบบทดสอบ

 

ตอบถูก 24-30 ข้อ  ดี

ตอบถูก 16-23  ข้อ  ปานกลาง

ตอบถูก ต่ำกว่า15 ปรับปรุง

 

 

 

จุดประสงค์การประเมิน

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑฺ์การประเมิน

ด้านคุณลักษณะ

1. มีความกระตือรือร้น

2. มีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย

3. มีการช่วยเหลือเพื่อนแนะนำได้

4. มีความอดทนต่องานที่ปฏิบัติ

5. กล้าแสดงออก/ออกความคิดเห็น

 

1.สังเกตพฤติกรรม

2.สอบถาม

 

1.แบบสังเกตพฤติกรรม

2.แบบสอบถาม

 

ระดับ 5  หมายถึง  ปฏิบัติได้ดีมาก       

ระดับ 4  หมายถึง  ปฏิบัติได้ดี

ระดับ 3  หมายถึง  ปฏิบัติได้ปานกลาง

ระดับ 2  หมายถึง  ปฏิบัติได้พอใช้  

ระดับ  1  หมายถึง  ต้องปรับปรุง     

 

 

 

9.ความเห็นของผู้บริหาร

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

ลงชื่อ)

                                                (นายบุญเจริญ  บูรณะ)

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมัน

                                            วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.......................

 

 

 

 

 

10. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้

  ผลการเรียนรู้    .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ปัญหา/อุปสรรค

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 (ลงชื่อ)

                                                     (นายประวิทย์  นิสังรัมย์)

                                                 ครูชำนาญการ

                                               วันที่..........เดือน...........................พ.ศ.............

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): แผนการสอนกีฬาฟุตซอล 
 หมายเลขบันทึก: 238835
 เขียน:  
 ความเห็น: 14  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ปัญญา
IP: xxx.26.93.243
เขียนเมื่อ Fri May 22 2009 14:35:50 GMT+0700 (ICT)

เป็นแผนที่ดีมากเลยครับ พอดีได้เป็นที่ปรึกษาชมรมฟุตซอลที่โรงเรียนอยู่พอดีเลย จบเอกภาษาไทยแต่เด็กดันมาเลือกให้เป็นที่ปรึกษาฟุตซอล แตะยังแตะไม่เป็นเลย ขออาศัยศึกษาแผนหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

คนสวย
IP: xxx.174.192.27
เขียนเมื่อ Mon Jun 01 2009 20:02:46 GMT+0700 (ICT)

เว็บนี้ไม่เห็นมีอะไรดีเลย

ครูพละ
IP: xxx.27.230.211
เขียนเมื่อ Tue Aug 04 2009 08:47:18 GMT+0700 (ICT)

ขั้นฝึกขอภาพด้วยได้ป่ะ

และขอแผนทั้งเทอมได้ป่ะ

คือเป็นแค่ครูฝึกสอนน่ะคับ

สุเมธ อาร์ม แก้วประพันธ์
เขียนเมื่อ Tue Sep 15 2009 21:38:46 GMT+0700 (ICT)

ขอนำไปปรับปรุงเพื่อศึกษานะคับ

ครูโบ้
IP: xxx.142.170.108
เขียนเมื่อ Sun Nov 01 2009 16:52:02 GMT+0700 (ICT)

ที่นี่ซิครับ..ของจริง

http://www.sahavicha.com/?name=blog&file=readblog&id=381

IP: xxx.121.192.46
เขียนเมื่อ Sat Mar 27 2010 20:05:55 GMT+0700 (ICT)

แผนการสอน 18 คาบ ทำได้หยาบมาก ควรทำรายสัปดาห์จะดีกว่าและสอนง่ายนะครับ

ศ.พลายงาม
IP: xxx.26.109.44
เขียนเมื่อ Wed May 05 2010 06:49:30 GMT+0700 (ICT)

เป็นแผนการสอนที่ดีครับท่าน... พอดีอยากทำผลงานด้านนี้อยู่ อยากศึกษาเพิ่มเติมช่วยแนะนำได้ไหมครับ ...

IP: xxx.123.178.44
เขียนเมื่อ Mon May 17 2010 08:51:39 GMT+0700 (ICT)

เป็นแผนการสอนดีมากคับ

IP: xxx.114.112.203
เขียนเมื่อ Wed Jun 02 2010 08:50:35 GMT+0700 (ICT)

แผนมีไม่ครบ

วรรณา
IP: xxx.123.181.132
เขียนเมื่อ Tue Nov 30 2010 21:00:53 GMT+0700 (ICT)

เขียนแผนได้ดีมากๆ กรุณาส่งให้หน่อยนะ ขอบคุณมากๆ

ju
IP: xxx.91.18.170
เขียนเมื่อ Sun Jul 31 2011 14:09:17 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณครับ

ไศ
IP: xxx.93.207.192
เขียนเมื่อ Wed Aug 31 2011 14:33:48 GMT+0700 (ICT)

แผนการสอนดีมาก

บอย
IP: xxx.77.236.73
เขียนเมื่อ Mon Dec 17 2012 12:22:42 GMT+0700 (ICT)

ขอเป็น 18 คาบได้ไหมครับ

ครูน้อย
IP: xxx.51.218.154
เขียนเมื่อ Wed Nov 06 2013 18:42:30 GMT+0700 (ICT)

ดีมาก

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า