เตรียมการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน: เชียงคาน ขุขันธ์ และคำเขื่อนแก้ว

 3 โรงเรียน Big จากแดนอีสาณ 

        3 โรงเรียน Big จากแดนอีสาณ"ตาสว่าง" ตื่นเต้นค่ะที่ท่านจะขอรับการประเมินใกล้เคียงกัน เริ่มจาก  เชียงคาน ตามด้วยขุขันธ์ สำหรับคำเขื่อนแก้วฯยังไม่นัดแน่นอน ...     

        ทราบเป็นการภายในว่า โรงเรียน เชียงคาน สพท.เลย เขต1 โรงเรียนขุขันธ์ สพท.ศรีสะเกษเขต 3 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพท.ยโสธร เขต1 จะขอรับการประเมินใกล้เคียงกันภายในในเดือน กุมภาพันธ์ และมีนาคม ดังนั้นเพื่อเป็น   ขุขันธ์และ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ และโรงเรียนอื่นหรือท่านที่สนใจก็ได้ค่ะได้พูดคุย ผ่อนคลายและเพิ่มความมั่นใจ 

ก่อนถามหรือขอคำแนะนำ

 ตอบก่อนว่า 1.ศึกษาเอกสารเพือนร่วมทางสู่ตันแบบโรงเรียนในฝัน และเครื่องมือประเมินหรือยัง

                  2. การประเมิน ประเมินกี่ด้าน กิจกรรมที่ท่านคิดจะนำเสนอ/จะสะท้อนตะกอน จะทำให้ได้คะแนนด้านใหนบ้าง

                  3. กิจกรรมที่จะสะท้อนตะกอน/คุณภาพนักเรียน แบ่งเป็น กี่ลักษณะ อะไรบ้าง?(อ่านในบันทึกต่อไปนี้)  

                 4.กิจกรรมที่รับผิดชอบอยู่ในลักษณะใด

                   5.อ่านจบแล้วถามได้เลย

                           

ขอทบทวนค่ะ

1.วันประเมินเป็นวันที่โรงเรียนได้รวบรวมตะกอนที่ตัวนักเรียนจัดเป็นกิจกรรมที่หลากหลายแล้วนำเสนอโดยนักเรียน(อ่านเตรียมการประเมิน ตะกอนตอนที่1 2 3 ใน"ตาสว่าง"ก่อนนะคะ)  

2.กิจกรรมที่นำเสนอจะสะท้อน คุณภาพนักเรียน คุณภาพการจัดการเรียนการ สอน และคุณภาพการบริหารจัดการ

3.ศึกษาเพื่อนร่วมทางสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน(คู่มือประเมิน)ให้ดีนะคะ จะรวมตะกอนแล้วจัดเป็นกิจกรรมอะไรบ้าง? และจัดอย่างไร?ให้ถามตนเองว่าจะให้คณะกรรมการประเมินด้านใหน? (ในคู่มือบอกชัดอยู่แล้ว)

.......ถ้าโรงเรียนท่านพร้อม

    1. ทุกท่านในโรงเรียนควรทบทวน Concept ให้ตรงกันว่า" วันประเมินเป็นการนำเสนอ"ตะกอน" ที่ปรากฎกับนักเรียน คำว่า ตะกอนควร (ต้อง) เป็นการสะสม (จัดการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระ) มาอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง

    2.เมื่อท่านพร้อมจึงรวม"ตะกอน " เป็นกิจกรรมแล้วนำเสนอกิจกรรมโดยนักเรียน เพื่อเป็นการสะท้อนตะกอนที่ปรากฏกับนักเรียนทุกคน

    3.โรงเรียนแจ้งความพร้อมฯ มายังสพท.ต้นสังกัด (สพท.ควรมีกระบวนการนิเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบความมั่นใจร่วมกับโรงเรียน) สพท.แจ้งมายังส่วนกลาง และ สพท.ต้นสังกัด เป็นเจ้าภาพจัดให้มีการประเมิน(แนะนำไว้ในคู่มือแล้ว)

   4.จากกิจกรรมตามข้อ 2  ขอเรียนย้ำว่าจะนำเสนอกิจกรรมใด ให้ถามตนเองว่า แต่ละกิจกรรมที่นำเสนอต้องการให้ประเมิน ด้านใดบ้าง(มี 6 ด้าน ตามคู่มือ)

        ที่ผ่านมาจะมีการศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนในฝัน ท่านที่ศึกษาดูงานไม่อาจรู้ได้ว่ากิจกรรมใด OK แต่ถ้าอ่านคู่มือประกอบการดูงานจะเข้าใจยิ่งขึ้น

   5. "ตะกอน" ที่ควรปรากฏกับนักเรียนโดยรวมเป็นดังนี้

          5.1) นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วนตนเอง การเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ Computer 

           5.2) ทักษะและความสามารถในการคิด-วิเคราะห์ มีความสามารถในการแก้ปัญหามี ความมั่นใจ สามารถตอบคำถามได้อย่างเป็นเหตุ เป็นผลมีข้อมูลประกอบ รู้จักแหล่งเรียนรู้ เข้าถึงแหล่งข้อมูล (โรงเรียนในฝันให้เบ็ดตกปลาไม่ใช่ให้ปลาไปกิน)

           5.3) มีผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ที่หลากหลาย อย่างสร้างสรรค์(ไม่ลอกแบบ) เช่นผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้โดยโครงงาน  งานเขียน งานศิลปะ อาจเป็นชิ้นงานปกติ หรือใช้ความสามารถด้าน Computer ฯลฯ

           5.4 ) ขอให้ดูในเอกสาร ด้านที่1 ด้านที่ 3 และด้านที่ 5 เป็นหลัก

           5.5) ความเป็นไทยภูมิใจในท้องถิ่นก็ให้ความสำคัญนะคะ

           5.6 ) คุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่โรงเรียนในประเทศไทยต้องมี โรงเรียนในฝันก็ต้องมีเช่นกัน

      ขอเพิ่มเติมนะคะจุดเด่นที่ควรปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม(ในวันประเมินและตลอดไป) คือ1.ความสะอาด และ2.การรักการอ่าน

          "ตะกอน"ที่ปรากฏต่อนักเรียนจะสะท้อนวิธีสอนหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ และสะท้อนการบริหารจัดการ  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมที่สามารถสะท้อนตะกอน ซึ่งแบ่งลักษณะกิจกรรมในวันประเมินเป็น 2 กลุ่มประกอบด้วย

      กลุ่มที่ 1 กิจกรรมเฉพาะกิจ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะสถานการณ์ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การตอบคำถามเชิงคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การรู้จักแหล่งข้อมูล นักเรียนได้แสดงความสามารถในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เช่นกิจกรรมการต้อนรับ การกล่าวแนะนำตนเอง แนะนำผู้บริหาร แนะนำผู้ใหญ่ ตลอดจนบุคคลสำคัญ การมอบเอกสารที่แสดงข้อมูลพื้นฐานและผลงานของโรงเรียน เอกสารแนะนำกิจกรรม สำหรับเอกสารในวันนั้นควรเป็นเอกสารที่นักเรียนจัดทำเองหรือการมอบของที่ระลึกซึ่งเป็นสิ่งของที่นักเรียนทำ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลงานนักเรียนเช่นมาลัยดอกไม้ การแสดงบทบาทของมัคคุเทศก์การแนะนำกิจกรรมตลอดการประเมิน  เป็นต้น

       กิจกรรมข้างต้น สะท้อนความสามารถ ทักษะ ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ปฏิภาณ ไหวพริบในการตอบคำถาม แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรม ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่มาต้อนรับต้องรู้ทุกกิจกรรม แสดงทักษะทางสังคม มารยาทในการต้อนรับและดูแลแขก เป็นกิจกรรมที่สะท้อนความสามารถของคณะกรรมการนักเรียน

        กลุ่มที่2 กิจกรรมการเรียนการสอน เน้นการเรียนการสอนโดยการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการต่างๆ การเรียนการสอนในแหล่งเรียนรู้ และหรือ กิจกรรมประเภทสนามบูรณาการ (หมายถึงกิจกรรมที่โรงเรียนจงใจจัดให้มีเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทักษะชีวิต อย่างครบวงวร เช่นบริษัทจำลอง สหกรณ์โรงเรียน ธนาคารโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียนเป็นต้น)

     และตัวอย่างต่อไปนี้นำเสนอเฉพาะกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการที่สำคัญ บางโรงเรียนอาจนำเสนอได้มากกว่านี้ และขอเรียนว่าจะนำเสนออะไรของให้ศึกษาคู่มือและถามตนเองว่ากิจกรรมนั้ๆจะให้กรรมการประเมินด้านใด

1. ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ

มีรายการพิจารณาเป็นพื้นฐาน 9 รายการ(ในคู่มือ) เรื่องที่สำคัญคือ ขีดความสามารถในการให้บริการ การส่งเสริมการรักการอ่านและครูผู้ดูแลก็ควรเป็นผู้มีความรู้ในการบริหารจัดการ การใช้ ICT ห้องสมุดจะเป็นการประเมินทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย

1)ประเมินด้านการบริหารรวมถึงผู้บริหาร เป็นการประเมินมีความเข้าใจและการให้ความสำคัญต่อห้องสมุด โดยการสนับสนุน ให้มีห้องสมุดอย่างเหมาะสมกับระดับที่เปิดสอน ทั้งในระบบปกติและระบบ electronic รวมถึงให้ความสำคัญต่อความรู้ความสามารถของครูผู้ดูแล ครู/บรรณารักษ์โรงเรียนในฝันเป็นคนเก่งค่ะ 

  2) ด้านครูประเมินการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนโดยสนับสนุนการสืบค้น การรักการอ่านหรือไม่เพียงใด ด้านตะกอนมี่ปรากฏที่นักเรียนมีมากที่ต้องประเมินฯลฯ 3)ประเมินการรักการอ่าน ตัวอย่างกิจกรรม ในตาสว่างกิจกรรมเชียนโค่นเซียนและเจ้าหนอนน้อน

   2.ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

เป็นห้องเรียนที่เน้นการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง เป็นห้องที่มีเจตนาจะเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เป็นตัวช่วยครู ดังนั้นการจัดสภาพห้องจึงมีลักษณะผ่อนคลาย มีสื่ออุปกรณ์ช่วยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ Computer  e-learning โปรแกรมสำเร็จ ซึ่งส่วนกลางได้มอบโปรแกรม GSP ให้โรงเรียนและได้อบรมครูสอนคณิตศาสตร์แล้วคาดว่าขณะนี้คงได้เผยแพร่สู่ครูที่เกี่ยวข้องและนักเรียนแล้วดังนั้นวันที่เสนอตะกอนการเรียนรู้ จะพิจารณาความเหมาะสม  3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริหารจัดการ พิจารณาการสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ทีเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ที่มีสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสม ด้านการจัดการเรียนการสอนพิจารณาที่ด้านครู ประเมินความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากห้องนี้เพื่อการเสริมทักษะคณิตศาสตร์แก้นักเรียนหรือไม่?เพียงใด? รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม GSP เพียงใด?ด้านคุณภาพนักเรียนพิจารณาความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะการใชโปรแกรม GSP 

3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา

เป็นอีกห้องเรียนหนึ่ง ที่มีความสำคัญมากเนื่องจาก การสอนภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องมีตัวช่วยครูโดยเฉพาะการใช้สื่อ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้สัมผัสกับเจ้าของภาษา สื่ออุปกรณ์ ที่ชวนเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ อย่างสนุกสนาน ส่งเสริมการรักภาษาอังกฤษ  อาจเป็น Sound Lab Computer TV โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง e-learning ภาพยนต์ VCD เกมส์ การ์ตูน ดังนั้นจึงพิจารณาความเหมาะสม ทั้ง3 ด้านได้แก่ ด้านการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญต่อการจัดหา ส่งเสริมด้านสื่ออุปกรณ์ การซ่อมบำรุง ด้านการเรียนการสอนพิจารณาที่ทักษะและความสามารถของครูในการจัดการเรียนการ สอน การใช้ สื่ออุปกรณ์ (เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพของสื่อควรสาธิตการสอน ประมาณ 10 นาที)  ด้านนักเรียน เป็นการพิจารณาที่ทักษะและความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

4.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

เป็นห้องเรียนที่มีความพร้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้โดยการทดลองการปฏิบัติจริง กิจกรรมในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประเมิน 3 ด้านคือ

   1)ด้านการบริหารจัดการพิจารณาจากความสามารถของผู้บริหารในการให้การสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดให้มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมด้านสื่ออุปกรณ์ ทั้งอุปกรณ์ประจำห้องและวัสดุ อุปกรณ์ในการทดลอง รวมทั้ง computer เพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ e-learning การใช้สื่อICT สืบค้นข้อมูล นำเสนอรายงาน นำเสนอผลงาน จำนวนตามความเหมาะสม

   2) ด้านการเรียนการสอน เป็นการประเมินครูผู้สอนเรื่องความตระหนักในความสำคัญต่อการใช้ห้องปฏิบัติการซึ่งมีการจัดการ ดูแลให้ห้องปฏิบัติการมีสถาพพร้อมใช้ สำหรับด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นการนำเสนอการเรียนรู้โดยการทดลองการแสดงให้เห็นว่าครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝันสามารถจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์โดยการทดลองได้อย่างเหมาะสมครบวงจร(ต้องการคำอธิบายถามมานะคะ) 

  3) ด้านคุณภาพนักเรียนพิจารณาที่ความสามารถในการตอบคำถาม อย่างเป็นเหตุ เป็นผล แสดงความสามารถด้าน การคิด -วิเคราะห์ การเชื่อมโยงข้อมูลได้ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหาได้ ส่วนการปฏิบัติการทดลองก็เป็นอย่างคล่องแคล่ว ใช้ อุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสม แก้ปัญหาระหว่างการทดลองได้ และในบาง Lab (บางสาระ) สามารถเชื่อมโยงการทดลองปฏิบัติจริงกับการทดลองจากโปรแกรมการทดลอง ท้ายที่สุดสามารถสรุปและนำเสนอผลการทดลองด้วยระบบ ICT

 5. การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ Computer แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกห้อง ถึงวันนี้ต้องถามว่า ครู Computer ที่ผ่านการประชุมปฏิบัติการ การทำ e-learning จากส่วนกลาง จากศูนย์ฯได้ขยายผลแก่ ครูทุกคนในโรงเรียนหรือยัง (จำเป็นนะคะ) และครูทุกคนทำความคุ้นเคยกับ      e-learning รวมถึงใช้ในเรียนการสอนหรือยัง (จำเป็นจริงๆค่ะ เป็นความแตกต่างกับโรงเรียนเมื่อยังไม่เข้าโครงการ )

         พิจารณาความเหมาะสม ทั้ง 3 ด้านคือ 

 1) การพิจารณาด้านคุณภาพการบริหารจัดการโดยพิจารณาที่ขีดความสามารถในการสนับสนุน ทั้งสื่ออุปกรณ์ ขีดความสามารถในการให้บริการสืบค้น (ความไวของ Internet)สำหรับจำนวน Computer ถ้าโรงเรียนมีข้อจำกัดก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้ามีจำนวนน้อยก็ใช้อย่างรู้ค่า มีจำนวนมากก็ใช้อย่างคุ้มค่า นี่ซิคะเป็นเรื่องสำคัญ

  2) การพิจารณาด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน พิจารณาที่ความสามารถของนักเรียน ผลงานของนักเรียน แบ่งนักเรียนที่จะประเมินเป็น3 กลุ่มกลุ่มที่พื้นฐานหมายถึงนักเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning ของโรงเรียน ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet Intranet 

 กลุ่มกลางๆ คือนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถในการนำเสนองาน รายงาน ผลงาน (หลากหลายกลุ่มสาระ) ผ่านโปรแกรม Computer อย่างหลากหลาย 

กลุ่มทีมีความสามารถหรือความถนัดเหนือกว่าปกติ คือนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถนำเสนองานหรือผลงานที่สูงกว่ากลุ่มกลางๆเป็นต้นว่า สามารถทำหุ่นยนต์ต้นแบบที่สามารถทำประโยชน์ได้ สามารถทำ Animation เป็นเรื่องราวได้ สร้างภาพยนต์การ์ตูนได้ เขียนโปรแกรมเพื่อการใช้งานได้ในห้องสมุด ห้องแนะแนว ระบบดูแลนักเรียน งาน Minicompanyได้เป็นต้น

ตามคู่มือเราพิจารณา 6 ด้าน 1 ด้านคุณภาพนักเรียน 2 ด้านคุณภาพครู 3 ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 4 ด้านคุณภาพการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต (ได้แก่ กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน สหกรณ์โรงเรียน ธนาคารโรงเรียน minicompany ฯลฯ) 5 คุณภาพด้านการส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย (เช่นระบบการดูแลนักเรียน สุขภาพอนามัย กีฬา โรงอาหาร ห้องส้วม ฯลฯ) 6 คุณภาพการบริหารจัดการ

          ขอเชิญชวนให้อ่านคู่มือ ขอเรียนอีกครั้งว่าท่านจะนำเสนออะไรขอให้ประเมินตนเองว่ากำลังสะท้อนตะกอนด้านใดใน 6ด้าน (โชคดีค่ะ โรงเรียนใดได้รับการรับรองจะนำมาบันทึกไว้นะคะ)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): คุณภาพที่นักเรียน 
 หมายเลขบันทึก: 236607
 เขียน:  
 ความเห็น: 231  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
ครูอ้อย แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Thu Jan 22 2009 06:20:51 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อาจารย์

 • ครูอ้อย แวะมาสวัสดีทักทายค่ะ และอ่านเก็บข้อมูลดีดี นำไปใช้ค่ะ
 • รักษาสุขภาพนะคะอาจารย์  คิดถึงเสมอค่ะ
เอื้องแซะ
เขียนเมื่อ Thu Jan 22 2009 11:25:27 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะท่านอ.ชัดเจน ไทยแท้
 • แวะมาอ่านเรื่องราวที่เป็นสาระ ที่นำไปใช้กับงานได้ดี
 • มาชวนท่านอ.ชัดเจน ไปให้กำลังใจเด็กๆ และคุณครูด้วยค่ะ
 • ขอบคุณนะคะ
ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Thu Jan 22 2009 17:52:11 GMT+0700 (ICT)

ครูอ้อยและครูเอื้องน่ารักจริงๆ

คอยให้กำลังใจเสมอขณะที่เขียนพี่นั่งรอเครื่องบินจะกลับบ้านจะออกที่สนามบินอุบลราชธานี

มาราชการคราวนี้มีต้นแบบโรงเรียนในฝันเพิ่มอีก 4โรงเรียนดีใจจังติดตามนะคะวันนี้ไปโรงเรียนสินรินทร์วิทยา สุรินทร์เขต 1 มีการนำเสนอภาษาไทยดีมากเป็นครั้งแรกที่ดูละครตำนานดอกกุหลาบ(เคยเป็นหนังสือเรียนตอนเป็นเด็ก) จะเล่าให้อ่านต่อไปนะคะ

ครูเจนจบ
IP: xxx.26.68.179
เขียนเมื่อ Sat Jan 24 2009 07:11:55 GMT+0700 (ICT)

โรงเรียนขุขันธ์อยากประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันในปีการศึกษานี้ ครูทุกคนอยากประเมินและเตรียมกิจกรรมสำหรับนักเรียนอย่างหลากหลาย แต่ทุกคนมีแต่ความไม่มั่นใจเกรงว่ากิจกรรมต่างๆจะง่ายไปหรือเปล่าอยากให้อาจารย์ชัดเจนมาดูและ commentให้จะได้เกิดความมั่นใจ

ครูเจน
เขียนเมื่อ Sat Jan 24 2009 07:48:18 GMT+0700 (ICT)

โรงเรียนขุขันธ์อยากประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันในปีการศึกษานี้ ครูทุกคนอยากประเมินและเตรียมกิจกรรมสำหรับนักเรียนอย่างหลากหลาย แต่ทุกคนมีแต่ความไม่มั่นใจเกรงว่ากิจกรรมต่างๆจะง่ายไปหรือเปล่าอยากให้อาจารย์ชัดเจนมาดูและ commentให้จะได้เกิดความมั่นใจ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Jan 24 2009 08:12:05 GMT+0700 (ICT)

ครูเจนจบคะ

     คงไปไม่ได้เพราะติดประเมินฯ(เคยผ่านมาแต่รร.ไม่พร้อมให้นิเทศคะ) จึงอยากให้เล่า ขอให้อ่านคู่มือ อ่านเพื่อนร่วมทางสู่ต้นแบบฯ เคยเห็นเครื่องมือนะคะ ต้องบอกว่า จำเป็นต้องอ่าน

   เท่าที่ผ่านมา(รร.อื่นๆ)ครูบอกว่าอ่านแล้ว ความจริงไม่อ่านเลย เพราะนำเสนอไม่ตรงconcept กรรมการหนักใจ ดิฉันอยากให้โรงเรียนหลังๆทำอย่างเข้าใจ จะอ่านทีตาสว่างข้างต้นก่อนก็ได้ เวลาประเมินเราดูจริงจังนะคะ

ครูเจนจบตอบหน่อยว่า

1.อ่านคู่มือ ดูแบบประเมินหรือยัง       2.โรงเรียนเตรียมกิจกรรมที่สะท้อนตะกอน/คุณภาพนักเรียน เป็น 2ลักษณะใหญ่อะไรบ้าง? 3.กิจกรรมที่ครูเจนจบรับผืดชอบอยู่ในลักษณะใหน ?อะไรบ้าง ตอบคำถามได้แล้วถามมาเลยค่ะจะแนะนำ

          ขุขันธ์ มีครูComputer คนเดียวที่ถาม  เปิดหน้าบันทีกนี้เปิดให้ ...รอนะคะ

ครูเจนจบ
IP: xxx.26.75.232
เขียนเมื่อ Mon Jan 26 2009 21:05:28 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ชัดเจน ขอบพระคุณมากค่ะ่ที่ช่วยทบทวน concept

1. คู่มือและแบบประเมินได้อ่านหลายรอบแล้ว และcopy แจกครูทั้งโรงเรียน รวมทั้งพาหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระไปศึกษาดูรูปแบบการประเมินที่โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

2. ครูเจนรับผิดชอบLab ชีววืทยา วันนี้ 26 / มกราคม/2552 โรงเรียนก็ซ้อมอีกรอบหนึ่ง ก็ดีขึ้นระดับหนึ่ง แต่คณะ Roving team ก็ให้ข้อแนะนำหลายอย่าง โดยเฉพาะ Lab วิทยาศาสตร์ก็มีหลายอย่างต้องเติมเต็ม ครูและนักเรียนทุกคนก็จะพยายามสู้ๆค่ะ่ ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับคำตอบ

3. กลุ่มนักเรียนเฉพาะ ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน ด้านการคิดวิเคราะห์ เราโพสต์ไปที่กิจกรรมของกลุ่มสาระวิทย์และสาระคณิตศาสตร์ กิจกรรมของห้องสมุด และกิจกรรมด้านทักษะการพูด อ่านเขียน เราโพสต์ที่กิจกรรมของกลุ่มสาระภาษาไทย ภาษาอังกฤษ์ และห้องสมุด กิจกรรมด้านความสามารถในการใช้เครื่องมืิอแสวงหาความรู้เราโพสต์ไปที่ สาระการเรียนรู้ีด้านวิชาคอมพิวเตอร์์ กลุ่มนักเรียนทั่วไปจะมอบใหักลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาดูแล

นายเปรมปิติ อบมา
IP: xxx.26.138.190
เขียนเมื่อ Tue Jan 27 2009 09:35:44 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีตอนเช้าครับคุณป้า จำผมได้ไหมครับ พรุ่งนี้แล้วนะครับที่ผมจะได้เจอกับคุณป้า

ผมก็หวั่นๆอยู่เหมือนกันครับ

krupat
IP: xxx.19.30.190
เขียนเมื่อ Tue Jan 27 2009 15:43:07 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับอาจารย์ชัดเจน

อ่านแล้วครับก็เข้าใจเพิ่มขึ้น

วันที่26 ม.ค.2552 ผมเกรงว่าตะกอนที่ได้จะเล็กเกินไป แต่ก็พยายามต่อไปครับ

ขอบคุณครับ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Tue Jan 27 2009 21:31:05 GMT+0700 (ICT)

เป็นกำลังใจและรอการเล่าว่าเตรียมกิจกรรมสะท้อนตะกอนอย่างไร?

ครูเจนจบบอกให้เพื่อนๆเล่าหน่อยค่ะ

เชียงคานและคำเขื่อนแก้วว่าอย่างไรคะ

น.ส.วรางรัตน์ ดวงแสง นักเรียนร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
IP: xxx.26.65.129
เขียนเมื่อ Wed Jan 28 2009 00:13:08 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียบท่านอ.ชัดเจน ไทยแท้ที่เคารพ

ดิฉันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ที่กำลังรอเข้ารับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันในเดือนกุมภาพันธ์ที่กำลังจะมาถึง ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านอาจารย์จะมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนของเรา แต่จากข้อมูลที่ดิฉันได้รับทราบมาคือ จะมีการเลื่อนการประเมินออกไปประมาณปลายเดือนก.พ.นั้น ดิฉันมีความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งถ้าหากมีการเลื่อนกำหนดการออกไปจริงๆ

ในฐานะของนักเรียนชั้นม.6 ที่ต้องสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ก็ย่อมมีความกังวลเรื่องการเรียนเป็นทุนเดิม อีกทั้งในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์มีการสอบ ADMISSION ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตนักเรียนชั้นม.6 ทุกคน ถ้าหากมีการประเมินในช่วงเวลาดังกล่าว ดิฉันเกรงว่าท่านอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

จากการซ้อมเข้ารับการประเมินในวันที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา ดิฉันยอมรับว่าโรงเรียนยังไม่มีความพร้อมในหลายๆด้าน แต่จากการซ้อมในวันนี้(27 ม.ค.) ดิฉันมีความมั่นใจว่าร.ร.ของเรามีความพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินตามกำหนดการเดิมคือวันที่ 3 ก.พ.ที่จะถึงนี้ ถึงแม้ว่า Rowing Team หลายๆท่านจะมองว่าคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ไม่สามารถเตรียมความพร้อมได้ทัน แต่ดิฉันมีความเชื่อมั่นในความเป็น "นักสู้" ของนักเรียน คณะครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ได้ตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถตลอดเวลา 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้นดิฉันจึงอดเสียใจไม่ได้ เพราะดิฉันรับหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลหลายๆอย่างของร.ร. ดิฉันขอแสดงความรู้สึกจากใจว่า อยากให้ท่านอ.ชัดเจนพิจารณามาประเมินร.ร.ของเราในที่ 3 ก.พ.นี้ เพราะในวันนั้นเป็นวันคล้ายวันสถาปนาร.ร.จึงมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและมีการเปิดกว้างให้บุคคลภายนอกสถานศึกษาได้เข้ามาเยี่ยมชมงานนิทรรศการของร.ร.ในวันนั้นด้วย ท่านอ.จะได้เห็นถึง "การผนึกกำลังของลูกค.ช.ที่ต้องการเห็นร.ร.ก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น"

ดิฉันขอพูดจากใจว่าตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ ไม่เคยมีสักครั้งที่จะเห็น "เลือดฟ้า-แดงเข้มข้นเท่ากับวันนี้" เพราะนักเรียนทุกๆคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถที่นักเรียนคนหนึ่งพึงกระทำได้ และพวกเราก็จะนำคำแนะนำ และคำติชมที่ได้จากคณะกรรมการในวันนี้ไปปรับปรุงแก้ไขอย่างเร็วที่สุด

ถึงแม้เวลาที่เหลือจะดูกระชั้นชิดมากในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ภายในร.ร. แต่ในฐานะลูกค.ช. พวกเราจึงอยากตอบแทนร.ร.และความเหนื่อยยากของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ โดยการพยายามที่จะเป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนในฝันให้ได้ และจะทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะต้องเหนื่อยยากสักแค่ไหน เพื่อให้คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันภายในปีการศึกษา 2551 นี้!

ท้ายที่สุดดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ชัดเจนที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาอ่านเรื่อง (ยาวๆ)ของนักเรียนคนหนึ่ง และขอกล่าวย้ำอีกครั้งว่า "คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์พร้อมที่จะเข้ารับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 นี้!"

ด้วยความเคารพอย่างสูง,

นางสาววรางรัตน์ ดวงแสง

นักเรียนชั้นม.6/9 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพท.ยโสธรเขต 1

IP: xxx.149.24.129
เขียนเมื่อ Wed Jan 28 2009 08:35:09 GMT+0700 (ICT)

เรียนชาวโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อ่านแล้วค่ะตอบแนะนำดังนี้

 1.ดีใจที่ทุกคนกระตือรือล้น น่าเสียดายที่คุยกับ"ตาสว่าง"ช้าจัง คู่มือ่านหรือไม่ เพราะถ้าอ่านเข้าใจ ถามและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะพร้อมและมั่นใจ ขอประเมินเร็วกว่านี้

2.จะประเมินเมื่อพร้อมจริงๆ ลองประเมินตนเอง ศีกษาจากงานโรงเรียน ทีผ่านแล้ว และให้คณะRoving T ประเมินเพราะเราได้พูดคุยเกี่ยวกับแนวทางพอควร และทุกงานขอให้เล่าผ่าน"ตาสว่าง"

3. การจะประเมินเดือนกพ.(ดิฉันได้เรียนความจำเป็นกับผอ.ท่านแล้ว)ถ้าทุกฝ่ายเห็นว่าพร้อม ให้สพท.ท่านแจ้งนะคะ โทรคุยกันเป็นการภายในก่อนนะคะ

 

ห้อง5/7
IP: xxx.67.89.77
เขียนเมื่อ Wed Jan 28 2009 21:51:23 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียน อ.ชัดเจน ที่เคารพ

ผมเป็นนักเรียนชั้น ม.5/7

โรงเรียนคำเขื่อนเเก้วชนูปถัมภ์

ผมอยากให้โรงเรียนคำเขื่อนเเก้วชนูปถัมภ์ผ่านการประเมินโรงเรียนในฝันจัง!

เเละผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนต้องผ่านให้ได้!

ขอบพระคุณที่อ่านข้อความของผมมากครับ

krutoiting
เขียนเมื่อ Wed Jan 28 2009 22:05:04 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ชัดเจน

ครูต้อยมาเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติค่ะ

ขอให้อ.มีสุขภาพแข็งแรงตลอดกาลค่ะ

รักษาสุขภาพนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Fri Jan 30 2009 19:15:40 GMT+0700 (ICT)

เรียนเชียงคาน และขุขันธ์

เรียนอีกครั้งว่าจะประเมินเมื่อแน่ใจแล้ว นะคะ

ดิฉันเริ่มไม่แน่ใจว่าท่านจะประเมินตามที่นัดหรือไม่เพราะยังไม่ได้รับการเล่า ถึงความพร้อมหรือถามคำถามเลย

กมลชน กรวยทอง
IP: xxx.172.219.50
เขียนเมื่อ Fri Jan 30 2009 22:27:32 GMT+0700 (ICT)

เรียน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉัน ครุอ้อ จากโรงเรียนเชียงคาน

สอนวิชาภาษาไทยค่ะ และรับผิดชอบดุแล

นักเรียนที่ปฎิบัติหน้าที่พิธีกรของโรงเรียนค่ะ

รู้สึกไม่สบายใจค่ะ เพราะขณะนี้ทางโรงเรียน

ก็เตรีมรับการประเมินกันในทุกด้านค่ะ

ในกิจกรรมของกลุ่มสาระภาษาไทย เตรียมการโต้วาที

เอาไว้ค่ะ และมีการจัดทำโครงงานเรื่อง กาพย์เห่ชมอาหาร

เมืองเชียงคานค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณมากนะคะ

ที่คอยให้คำแนะนำค่ะ

ครูอ้อ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Fri Jan 30 2009 22:33:26 GMT+0700 (ICT)

ชาวเชียงคานถามผิดที่ขอให้ตามมาอ่านคำตอบที่นี่

1.มัคุเทศก์ ต้องรู้ทุกเรื่องแนะนำได้หมด มีความรู้ศิลปะประเพณีท้องถิ่น บรรยายเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้ ให้อ่านลักษณะกิจกรรมกลุ่มที่1กิจกรรม"เฉพาะกิจ" นอกจากกล่าวต้อนรับแล้ว ควรแนะนำแขกให้รู้จักประธานและคณะกรรมการได้

 2.มัคคุเทศก์ถ้าไม่ถามไม่ควรช่วยเพื่อนตอบ

3.ขอให้อ่านสาระเตรียมการประเมินข้างต้น อ่านคู่มือก่อน

4.เป็นห่วงภาษาไทยและสังคม ขอให้เล่าให้อ่านด้วยและอย่าลืมว่าจะเสนอกิจกรรมอะไรให้ตรวจว่า(ตามคู่มือ)จะให้กรรมการให้คะแนนข้อไหน ขออย่าลอกแบบกิจกรรมโรงเรียนอื่น(ที่ท่านไปดูงาน)เพราะท่านไม่ทราบว่าบางกิจกรรมเสียคะแนนส่วนใหญ่จะเป็นภาษาไทยและสังคมที่เสียคะแนน

        รอนะคะ

นายนันทพล วงศ์กิตตะ
IP: xxx.172.219.50
เขียนเมื่อ Fri Jan 30 2009 22:44:26 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ อ.ชัดเจน ไทย แท้

กระผม เป็น นักเรียนโรงเรียนเชียงคานครับ

กระผมได้รับหน้าที่ให้นำเสนองานห้องสมุด แก่อาจารย์ครับ พวกกระผม กำลังลงทะเบียนหนังสือที่ห้องสมุด อย่างขะมักเขม้นครับ กระผม อยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ครับ

จาก นายนันทพล วงศ์กิตตะ ม.3/2 โรงเรียนเชียงคาน

วิภาดา ศรีชมภู ( โรงเรียนเชียงคาน)
IP: xxx.172.219.50
เขียนเมื่อ Fri Jan 30 2009 23:26:35 GMT+0700 (ICT)

เรียน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพ

พวกหนูตอนนี้ได้จัดทำ lab ฟิสิกส์ในเรื่องเกี่ยวกับการต่อหลอดไฟฟ้า

ตอนนี้พวกหนูเรียนอยู่ชั้นม.2อยากจะได้คำแนะนำว่าควรทำต่อหรือเปลี่ยนแปลง

เรื่องนี้และทำให้พวกหนูตื่นเต้นและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้คะ

พวกหนูจะคอยอาจารย์นะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

หนูขออาราธนาพระธาตุศรีสองรักช่วยคุ้มครองท่านอาจารย์

ให้มีสุขภาพแข็งแรงและโชคดีตลอดไปค่ะ

ด้วยความเคารพ

บอล

ม.2/1

กรองกาญจน์ คำแพง (โรงเรียนเชียงคาน)
IP: xxx.172.219.50
เขียนเมื่อ Fri Jan 30 2009 23:29:09 GMT+0700 (ICT)

เรียน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

พวกหนูตอนนี้ทำlabชีววิทยา เรื่องเกี่ยวกับการลำเลียงสารในพืชค่ะ พวกหนูอยากได้คำแนะนำจากอาจารย์ค่ะ พวกหนูอยู่ชั้น ม.2 ค่ะ พวกหนูว่าเรื่องนี้สนุกดีค่ะ

พวกหนูจะคอยอาจารย์นะค่ะ

และขอบคุณล่วงหน้าแล้วพวกหนูจะแวะเข้ามาอ่านคำแนะนำจากอาจารย์นะค่ะ

ด.ญ.กรองกาญจน์ คำแพง

ม.2/1 โรงเรียนเชียงคาน

ด.ญ. ปัญญารัตน์ แก้วเบี่ยง
IP: xxx.172.219.50
เขียนเมื่อ Fri Jan 30 2009 23:32:32 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อ. ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันเป็นตัวแทนของนักเรียนเชียงคาน

ที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำแล็บวิทยาศาสตร์ คือ แล็บเคมี

เรื่อง การทดสอบปริมาณแป้งและน้ำตาลในยาสีฟัน

ตอนนี้พวกหนูกำลังสนุกกับการเตรียมงานค่ะ

อาจารย์สบายดีไหมค่ะ

พวกหนูตื่นเต้นค่ะกับการทำงานในครั้งนี้

กลัวว่าจะออกมาไม่ดีเหมือนกัน

แต่พวกหนูก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ

พวกหนูจะรออาจารย์นะค่ะ

ปาล์ม

ม. 2/1 โรงเรียนเชียงคาน

นายนันทพล วงศ์กิตตะ
IP: xxx.175.78.115
เขียนเมื่อ Sat Jan 31 2009 08:46:09 GMT+0700 (ICT)

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

สบายดีไหมครับ

แวะมาขอกำลังใจจากอาจารย์ครับ

ชญานันท์ มูลเทพพิชัย
IP: xxx.175.78.115
เขียนเมื่อ Sat Jan 31 2009 12:40:40 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อ.ชัดเจน ไทยแท้

อาจารย์สบายดีไหมค่ะ

พวกหนูเป็นตัวแทนโรงเรียนเชียงคาน

เราได้ทำโครงงานเรื่องแสงสว่างอย่างประหยัด

พวกเรากำลังเครียดกับการเตรียมงานที่จะนำเสนอ

พวกเราจึงขอคำแนะนำในการทำโครงงานจากอาจารย์หน่อยค่ะ

เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆได้

ขอขอบพระคุณอาจารย์ชัดเจน ไทยแท้ เป็นอย่างสูงค่ะ

พิกุล
เขียนเมื่อ Sat Jan 31 2009 12:50:20 GMT+0700 (ICT)
 • มาสวัสดี อ.ชัดเจนค่ะ
 • ครูโรงเรียนเชียงกลม จ.เลยขอส่งกำลังไปให้ทุกโรงเรียนนะคะ
 • ยังจำภาพแห่งความทรงจำในวันประเมินต้นแบบเสมอค่ะ
 • ฝากรูปให้ดูค่ะ

 

ธนพล
IP: xxx.26.69.140
เขียนเมื่อ Sat Jan 31 2009 16:03:12 GMT+0700 (ICT)

เรียน อ.ชัดเจน ไทยแท้

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ ร.ร.ขุขันธ์ ได้เสนอกิจกรรมของกลุ่มสาระ ฯ ในการเตรียมรับการประเมิน ร.ร.ในฝัน ดังนี้

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การจักสาน การทำข้ามต้มมัด ฯลฯ

2. ประเพณีท้องถิ่น เช่น การรำแม่มด ประเพณีแซนโฎนตา ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวอำเภอขุขันธ์

3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียน

ซึ่งทางคณะ Roving Team ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อวันที่ 26 ม.ค.52 ว่ามีกิจกรรมบางอย่างจะต้องงด เพราะอาจจะไม่ปลอดภัย ทำให้ทางคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ เกิดข้อสงสัย ไม่มั่นใจในกิจกรรมที่เตรียมไว้

ขอเรียนถามว่า กิจกรรมกลุ่มสาระที่นำเสนอสอดคล้องกับแนวทางประเมินหรือไม่ครับ เพราะ ร.ร.ที่ผ่านการประเมินแล้ว เช่น ร.ร.สุวรรณภูมิ ได้จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้

ขอบคุณมากครับที่ให้ความชัดเจนในเรื่องนี้

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Jan 31 2009 20:59:24 GMT+0700 (ICT)

ตอบอ.กมลชนก

1.ขอให้ดูแบบประเมินและคู่มือว่ากิจกรรมที่นำเสนอได้คะแนนด้านใด

2.กิจกรรมที่นำเสนอ โต้วาที ควรครบทุกกระบวนการ เหตุผลการเลือกประเด็น เกณฑ์การให้คะแนน กรรมการจะดูว่าแต่ละฝ่ายใช้ปฏิภาณสะท้อนคิดวิเคราะแค่ใหน อื่นๆลองตรวจสอบดูนะคะว่าจะได้คะแนนด้านใด (ตามแบบประเมิน)

3.กาพย์ชมเครื่องคาวหวาน เป็นโครงงานได้อย่างไรคะ ถ้าเป็นโครงงาน เควรห็นการค้นคว้า เห็นการเปรียบเทียบบทประพันธ์นักประพันธืท่านใดบ้างเชื่อมโยงการเรียนรู้ นำเสนอเป็น Powerpoint มีภาพประกอบ มีเรื่องราวประกอบใช่หรือไม่คะถ้าใช่ก็OK

4.อ่านที่"ตาสว่าง" จะเห็นว่าการนำเสนอ มีกิจกรรมเฉพาะกิจที่ต้องการดูความสามารถของนักเรียน คือกิจกรรมการต้อนรับเพราะฉะนั้น ภาษาไทยรับผิดชอบทั้งพิธีกร มัคคุเทศก์แนะนำผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติให้รู้จักกรรมการ แนะนำกิจกรรม ถ้ามีการแสดงก็แนะนำการแสดงถ้าการแสดงเป็นเรื่องราวท้องถิ่นยิ่งต้องแนะนำในเชิงประวัติสาสตร์ ประวัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ถ้าทำอยู่แล้วก็ไม่น่าหนักใจ /โชคดีค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Jan 31 2009 21:04:35 GMT+0700 (ICT)

นันทพล ห้องสมุดเชียงคาน

เป็นกำลังใจนะคะ ฝากเรียนอาจารย์ที่ดูแลด้วยว่าขอให้ดูแบบประเมินและคู่มือ ขอให้ดำเนินการตามกิจกรรมทั้ง 9 รายการนะคะ สำหรับนักเรียนเน้นรักการอ่านมาก

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Jan 31 2009 21:46:27 GMT+0700 (ICT)

วิภาดา และกรองกาญจน์ จากเชียงคาน

1.ขอให้ปรึษาครูใหม่เพราะที่นำเสนอยังไม่สอดคล้องแสดงว่ายังไม่อ่านคู่มือเครื่องและศึกษาเครื่องมือประเมิน หรือคำแนะนำใน"ตาสว่าง"

2.โปรดอย่านำตัวอย่างที่เห็นที่ไปดูงานมาทำต่อทั้งหมดเพราะกรรมการไม่ได้ Ok ทุกกิจกรรม

3.โครงงานนำเสนอได้ จะได้คะแนนด้านคิดวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ แต่ไมใช่นำมาทดลองซ้ำในห้องทดลอง

4.ในห้องแต่ละห้อง lab มีlabอย่างน้อย 3Lab และควรเป็นดังนี้1)ไม่นำชื่อผลงานจากการทดลองมาตั้งเป็นชื่อ Lab

2)เป็นการเรียนรู้จากการทดลองโดยใช้สื่อ อุปกรณ์ รวมถึงอาจใช้สื่อทางInternetเพื่อการทดลองหรือไม่

3) เมื่อได้ความรู้จากการทดลองแล้วสรุปได้แล้วต้องนำความรู้ที่ได้ปฏิบัติการต่อยอดได้ผลงาน

4)lab เคมีที่เล่าไม่สอดคล้อง หรืออาจเล่าไม่ชัด เล่าใหม่นะคะขอให้คุณครูช่วยเล่าด้วยค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Jan 31 2009 21:48:54 GMT+0700 (ICT)

ปัญญารัตน์คะ

 อ่านคำตอบที่ครูตอบวิภาดาและกรองกราญจน์นะคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Jan 31 2009 21:51:18 GMT+0700 (ICT)

ชญานันท์คะ

อ่านที่ครูตอบวิภาดาและกรองกาญจน์นะคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Jan 31 2009 22:29:31 GMT+0700 (ICT)

อ.ธนพลคะ

1.ดิฉันงงมากไม่ทราบว่ากิจกรรมอะไรที่ไม่ปลอดภัย เพราะทุกกิจกรรมที่นำเสนอเป็นการรวมตะกอนหรือคุณภาพนักเรียนที่สอนมาตลอด ถ้าเสนออย่างเข้าใจและอ่านคู่มือ ดูแบบประเมิน 2.ดิฉันขอร้องขอให้อ่านคูมือ ขอให้อ่านแบบประเมิน Roving Team ก็ต้องใช้แบบประเมินแนะนำ จะได้เป็นเรื่องเดียวกันกรรมการประเมินตามแบบประเมินและคู่มือ

 3.ดิฉันจะขอให้ท่านทบทวนก่อนนำเสนอว่าจะนำเสนออะไรให้ลองประเมินว่าจะให้กรรมการให้คะแนนด้านใด ข้อใด

4.การที่ท่านไปดูงานเป็นเรื่องดีแต่ขอเรียนว่าบางกิจกรรมเราไม่สามารถให้คะแนนได้ในด้านสำคัญได้โดยเฉพาะด้านคุณภาพนักเรียนเรื่อง การคิด วิเคราะห์ ความคิดและผลงานที่สร้างสรรค์

 5.สาระสังคมสำคัญมาก ที่จะสะท้อนตะกอนที่ตัวนักเรียนด้าน ทักษะในการสืบค้นข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ทั้งประเพณีเอกสารสิ่งพิมพ์ Internet และภูมิปัญญา การคิด-วิเคระห์

 6.การเรียนรู้เรื่องราวประเพณี ท้องถิ่นเป็นเรื่องดี แต่จะนำเสนอให้เห็นว่ามีอะไรบ้างเท่านั้นคงจะไม่สามารถประเมินด้านนักเรียนได้จะได้เฉพาะโรงเรียนสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่น อนุรักษ์เท่านั้นไม่สามารถประเมินคุณภาพนักเรียนได้

7.ลองเพิ่มเติมการนำเสนอเป็นผลการเรียนรู้โดยโครงงาน เชื่อมโยงเรื่องราวในท้องถิ่นในเชิงประวัติศาสตร์ เห็นการเปรียบเทียบ การยืนยันข้อมูล การวิเคราะห์จากความเชื่อของคนในสมัยก่อนที่สืบต่อกันมากับความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น ประเพณีบอก-สอนอะไร อยากเห็นการเรียนรู้ของนักเรียนฯลฯ และการนำเสนออย่างหลากหลาย จะเป็นการแห่วัฒนธรรม บรรยายประกอบทั้งภาษาไทยอังกฤษ มีการนำเสนอการเรียนรู้เป็น Powerpoint เป็นการบันทีกเรื่องราว บนเส้นทางวัฒธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน เสนอเป็นหนังสือธรรมดาหรือe-book ฯลฯ ซึ่งเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ตามแนวทาง ที่สนับสนุนคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในฝัน ถ้าท่านเคยสอนเหมือนที่ดิฉันยกตัวอย่างก็ไม่น่าจะมีปัญหานี่คะ /ถ้าต้องการคำอธิบายจะโทรมาหาก็ได้ค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Jan 31 2009 22:33:31 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณชาวเชียงกลมที่ให้กำลังใจค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Jan 31 2009 22:52:32 GMT+0700 (ICT)

เรียนทุกโรงเรียน คำเขื่อนแก้ว ขุขันธ์และ คำเขื่อนแก้ว

 1.วิทยาศาสตร์สำหรับม.ต้น ขอให้คิดถึงการเรียนวิทย์กายภาพ การเรียนเรื่องราวบนท้องฟ้า น้ำ ดิน สิ่งแวดล้อม มีสื่อทางInternet มากมาย เรียนด้วยระบบe-learning บ้างก็ได้นะคะเห็นเด็กๆโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์เรียนอย่างสนุกสนาน

เชียงคานปรึกษาผอ.บรรจง ที่เชียงกลมได้ค่ะ

ขุขันธ์และคำเขื่อนแก้ว ปรึกษาอ.อานนท์ (อ้น)อุบลเขต1ได้ค่ะ

2.การประเมิน ประเมิน 6 ด้าน ที่ผ่านมาด้านที่เกือบไม่มีให้กรรมการประเมินคือด้านที่4 ลองดูนะคะท่านอาจหลงลืมส่วนใหญ่ไม่อ่านคู่มือ ไม่ดูแบบประเมิน

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sun Feb 01 2009 08:29:31 GMT+0700 (ICT)

เรียนทุกโรงเรียนที่พร้อมขอรับการประเมิน สำหรับโรงเรียนที่ให้ดิฉันเป็นผู้ร่วมประเมินขอความกรุณาดังนี้

1.อ่านคู่มือ ดูแบบประเมิน

 2.อ่านคำแนะนำการประเมิน ใน"ตาสว่าง" โดยเฉพาะ"ตะกอน"การเรียนรู้

3.มีบางสาระที่ท่านไม่นำเสนอหรือนำเสนอแต่น่าเสียดายที่ไม่สะท้อนตะกอนการเรียนรู้เท่าที่ควรคือ ภาษาไทย สังคมศึกษา การงานเทคโนโลยี(คหกรรม กพอ.)และพลานามัย

4. ดิฉันจะนำเสนอในตาสว่างอีกฌรื่อง"เตรียมการประเมิน:กรณีประถม

5.ทุกโรงเรียนโปรดเขียนมาเล่าก่อนนะคะ

อรรคเดช บุตรวิชา
IP: xxx.26.209.170
เขียนเมื่อ Sun Feb 01 2009 12:18:08 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน ดร.ชัดเจนไทยแท้

ผมายอรรคเดช บุตรวิชา นักเรียนโรงเรียนเชียงคานครับ

ทำหน้าที่เป็น มัคคุเทศก์ครับ

ผมทราบข่าวจากครูแล้วรู้สึกไม่สบายใจเลยครับ

คณะครูและนักเรียนของเราเตรียมงานมา 2-3 ปีแล้ว

เพื่อต้องการให้โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนในฝันให้ได้

แต่เมื่อทราบข่าวว่าท่านจะไม่มา ผมรู้สึกไม่สบายใจเลยครับ

ในใจของผมตอนนี้โรงเรียนจะผ่านการประเมินหรือไม่ก็ไม่สำคัญแล้ว

แต่ที่สำคัญคือ ผมอยากให้ท่านมาประเมิน

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ผมจะรอท่านนะครับ

ผมจะรอรับท่านอยู่ที่ทางเข้าของโรงเรียนนะครับ

ขอให้ท่านมาประเมินให้ได้นะครับ

ธนพล
IP: xxx.143.138.101
เขียนเมื่อ Sun Feb 01 2009 13:44:41 GMT+0700 (ICT)

เรียน ดร.ชัดเจน

ขอขอบคุณมาก นะครับ สำหรับคำตอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ซึ่งขณะนี้ ผู้อำนวยการ ได้กรุณาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเองยังสับสนอยู่ และได้เข้าใจใน Concept แล้ว และได้หาตะกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา เพื่อเตรียมรับการประเมิน ร.ร.ในฝันแล้วครับ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sun Feb 01 2009 22:03:41 GMT+0700 (ICT)

อรรคเดชคะ

ทุกโรงเรียนที่ขอประเมินและมีการประสานกันเป็นการภายในจะไปตามนัดนะคะถ้ามีปัญหาจะเรียนให้ทราบแต่มีผู้แทนส่วนกลางไปประเมินแน่นอนค่ะทำใจให้สบายนะคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sun Feb 01 2009 22:07:15 GMT+0700 (ICT)

ค่ะอ.ธนพล

ดีใจนะคะที่ถามมีอะไรที่จะให้ความกระจ่างได้บอกนะคะ ฝากเรียนท่านอื่นๆให้เล่าเพื่อดิฉันทราบด้วยค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sun Feb 01 2009 22:20:38 GMT+0700 (ICT)

ชาวเชียงคานและชาวขุขันธ์คะ

 เตรียมการอย่างไรบ้างคะ เช่น

กิจกรรมเฉพาะกิจมีอะไรบ้าง

กิจกรรมการเรียนการสอนมีอะไรบ้าง และอย่างไร? ในสาระต่อไปนี้ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ Computer สังคม การงาน พลานามัย ศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป ฯลฯ

กิจกรรมสนามบูรณาการหมายถึงกิจกรรมที่โรงเรียนจงใจจัดเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการบริหารจัดการ เป็นกลุ่ม  ฝึกการทำงาน เป็นกลุ่มเช่น กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน สหกรณ์     บริษ้ทจำลอง ฯลฯ มีอะไร?อย่างไรเล่า?ให้อ่านด้วยนะคะ

เย็นจิต
IP: xxx.143.138.101
เขียนเมื่อ Mon Feb 02 2009 16:25:35 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพ

ดิฉันเป็นครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนขุขันธ์ค่ะ ช่วงนี้ได้รวบรวมตะกอนในตัวผู้เรียนและเตรียมกิจกรรมเพื่อขอรับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 แต่ยังไม่มั่นใจว่า กิจกรรมที่จะนำเสนอนั้นครอบคลุม เพียงพอ และเหมาะสมกับสิ่งที่ผู้เรียนได้จากการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มาโดยตลอดหรือไม่ (Roving team แนะนำบ้างแล้ว) ขอความกรุณาท่านอาจารย์พิจารณารายการกิจกรรมและลักษณะกิจกรรมคร่าว ๆ แล้วแนะนำครูคณิตศาสตร์ด้วยค่ะ กิจกรรมมีดังนี้ค่ะ

1. เรียนปนเล่น เป็นการแสดงบทบาทสมมุติ เป็นร้านค้า ให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้ามูลค่าไม่เกินที่กำหนด เป็นกิจกรรม ม.ต้น ตะกอนความรู้คือการประมาณ การบวก ลบ

2. คณิตติดดาว กลุ่มเพื่อน ม.3 ม.4 ที่สนใจอาชีพตำรวจ ทหาร นำข้อสอบสอบเข้า มาติวกันเอง มีครูที่ปรึกษาดูแล ตะกอนความรู้คณิตศาสตร์ทั้งหมด

3. โครงงานเรื่อง ปลูกข้าวห่างหรือชิด จึงจะทำให้ได้ผลผลิตข้าวมากที่สุด ตะกอนความรู้เรื่องสถิติ ภาคตัดกรวย แคลคูลัส และกระบวนการทำงาน

4. การนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็น นักเรียนสำรวจเกี่ยวกับยานพาหนะที่ใช้มาเรียน วิชาที่ชอบเรียน เป็นต้น ตะกอนความรู้เรื่องสถิติ และกระบวนการทำงาน

5. เพื่อนร่วมคิดพิชิต A-NET นักเรียนระดัม ม.6 ช่วยกันหาข้อสอบคณิตศาสตร์ติวเพื่อน ครูที่ปรึกษาดูแล ตะกอนความรู้คณิตศาสตร์ทั้งหมด

6. เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การใช้โปรแกรม GSP ในการเรียนการสอน และสร้างสรรค์งาน นำเสนอการเรียนรู้จาก internet e-learning ซีดี และใช้GSP แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และสร้างสรรค์งานศิลปะ ลายผ้าไหม ลายกระเบื้อง เป็นต้น ตะกอนคือ การแสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์

7. ระดมสมองกับการแก้ปัญหา ม.ต้น นำโจทย์ปัญหาหลากหลายมาช่วยกันแก้ ตะกอนความรู้คณิตศาสตร์ทั้งหมด

8. โครงงานกระดาษมหัศจรรย์ เป็นการพับกระดาษหลากสีเป็นรูปทรงต่าง ๆ ตะกอนความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทำงาน

9. เกมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ มีเกมหลากหลายชนิดให้เล่น เช่น ลูกคิดใน

จินตนาการ มิติสัมพันธ์ หอคอยฮานอย เป็นต้น ตะกอนความรู้คณิตศาสตร์ทั้งหมด

ครูคณิตศาสตร์ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะ

เย็นจิต

หมายเหตุ : ตะกอนที่กล่าวถึงแต่ละข้อ เป็นตะกอนหลัก ๆ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Mon Feb 02 2009 16:41:43 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ คุณเย็นจิตร รอหน่อยนะคะเย็นนี้จะตอบ

อรรคเดช บุตรวิชา
IP: xxx.26.211.139
เขียนเมื่อ Mon Feb 02 2009 16:42:33 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ผมดีใจมากครับ

ที่ทราบว่าท่านจะยังมาประเมินโรงเรียนเชียงคาน

ผมมีกำลังใจ ที่จะเตรียมตัวให้พร้อมในวันประเมินอีกครั้งแล้วครับ

ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับ ที่ท่านให้เกียรติกับโรงเรียนเชียงคาน

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Mon Feb 02 2009 22:36:52 GMT+0700 (ICT)

คุณเย็นจิตคะ

1.กิจกรรมที่นำเสนอเป็นส่วนหนึ่งนะคะ รู้สึกไม่สบายใจเพราะอาจารย์ไม่พูดถึง GSP

2.ในlab คณิตศาสตร ถ้าอ่านที่"ตาสว่าง" จะเห็นว่ามีความพิเศษ ห้องนี้เป็นห้องที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนจากบทเรียน e-learning และโปรแกรม GSP เราเสนอให้โรงเรียนมีในฝันมีห้องนี้เพื่อเป็นตัวช่วยครูเป็นเสมือนห้องติวเตอร์ ต่างจากห้อง lab วิทยาศาสตร์ที่เป็นห้องเรียนด้วยการทดลอง

 3.คงอบรมการใช้ GSP แล้วนะคะ ดังนั้นจึงควรอย่างยิ่งที่ต้องฝึกนักเรียนวิธีการใช้ GSP และวันที่นำเสนอนักเรียนจะใช้ GSPให้กรรมการดูนะคะ

4.การใช้โปรแกรม GSP ในระดับโรงเรียนขุขันธ์ควรมีกิจกรรมหลากหลาย ถ้าติดตามตาสว่างมีตัวอย่างมาก

5.กิจกรรมคือการแสดงการแก้โจทย์ปัญหา ควรแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ม.ต้น 1 กลุ่ม ม.ปลาย 1 กลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ทุกคนมีโจทย์ปัญหา ที่มีลักษณะที่หลากหลายเช่นเรขาคณิต ตรีโกณ พีชคณิต

 6. ก่อนการแก้โจทย์ปัญหาต้องแสดงการวิเคราะห์โจทย์ก่อน

7.เป็นโจทย์ปัญหานะคะไม่ใช่โจทย์คิดคำนวณเพราะอยากเห็นความเข้าใจโจทย์และการคิด-วิเคราะห์

ไม่เข้าใจโทรมาถามได้ค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Mon Feb 02 2009 23:21:49 GMT+0700 (ICT)

อ.เย็นจิตคะติองขออภ้ยสัญญานไม่ดีเพิ่งอ่านเจอ อาจารย์พูดถึงGSP ลองนำที่ดิฉันเสนอแนะว่าเพิ่มเติมอะไรได้บ้าง/โชตดีค่ะ

นางปทุมพร พลศักดิ์
IP: xxx.19.30.186
เขียนเมื่อ Wed Feb 04 2009 13:54:21 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน อ.ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันนางปทุมพร พลศักดิ์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ ถ้าดิฉันจะนำเสนอแลปคลื่นนิ่งในเส้นเชือก ซึ่งได้ประดิษฐ์อุปกรณ์มาชิ้นหนึ่งซึ่งสามารถหาคาบ ความถี่ ความยาวคลื่นรวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับการสั่นพ้องของเสียงโดยนำมาเทียบเสียงกับเครื่องดนตรีเช่นกีต้าร์ จากนั้นก็นำ loop ที่ได้ไปหาค่าความถี่มูลฐาน ความถี่ฮาร์โมนิกส์ และความถี่โอเวอร์โทนต่างๆ ไม่ทราบว่าเป็นแล็ปได้ไหมค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

สุวิทย์ โพธิจักร์
IP: xxx.26.71.73
เขียนเมื่อ Wed Feb 04 2009 14:27:29 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน อ.ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ผมนายสุวิทย์ โพธิจักร์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ นำเสนอการทดลองเกี่ยวกับการนำหลักการขดลวดความร้อนมาประดิษฐ์เตาอบไก่ ซึ่งนำมาประกอบเข้าไปในโอ่งดินเผา ใช้พลังงานจากไฟฟ้า และจะอธิบายโดยใช้ กฎของโอห์ม และคำนวนหา ค่าของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ ค่าความต้านทานของหม้อ ค่ากำลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ และค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการอบแต่ล่ะครั้งไม่ทราบว่าเป็นแล็ปได้ไหมครับ

และอีกหนึ่งแล็ปเป็นการนำจักยานมาดัคแปลงใช้ปั่นผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้ไดนาโมของรถยนต์มาต่อเข้ากับเพลาและอธิบายโดยใช้หลักการแม่เหล็กไฟฟ้า และหลักการล้อและเพลาไม่ทราบว่าเป็นแล็ปได้ไหมครับ

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

นางวรลักษณ์ คิ้วสุวรรณ
IP: xxx.19.30.186
เขียนเมื่อ Wed Feb 04 2009 14:47:00 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน อ.ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันนางวรลักษณ์ คิ้วสุวรรณ ครูโรงเรียนขุขันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ในแลปชีววิทยา) ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ ว่าแลปชีวะนักเรียนเรียนเรื่องการแบ่งเซลล์แล้วนักเรียนจะทำสไลด์ถาวรของพืช จะเป็นผลงานให้เห็นถึงตะกอนความรู้และจะนำเสนอได้หรือไม่ ขอให้อาจารย์รักษาสุขภาพน่ะคะในโอกาสหน้าจะขอความอนุเคราะห์จากท่านอีก ขอบพระคุณมากค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Wed Feb 04 2009 21:17:53 GMT+0700 (ICT)

การแบ่งเซลต่อยอดไม่ชัดไม่oKนะคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Wed Feb 04 2009 21:32:30 GMT+0700 (ICT)

อ.สุวิทย์คะ

การประเมิน ในฝันประเมินวิธีสอน ประเมินประสิทธิภาพห้องและสื่อ ประเมินความคล่องแคล่ว ในการทดลอง การตอบคำถาม การแก้ปัญหา การต่อยอดผลงาน และเทอมปลายแล้ว Lab ควรซับซ้อนมากกว่านี้ ลองสำรวจซิคะมีสื่ออะไรบ้าง ระดับขุขันธ์เทอมปลายแล้วน่าจะเป็นหุ่นยนต์ เครื่องบิน Projector ฯลฯ ลองประเมินการทดลองต่อไปนี้นะคะ

1.ชื่อLabไม่ควรนำชื่อผลงานมาเป็นชื่อ Lab

2.การทดลองไช้สื่ออุปกรณ์ ที่มีและควรเป็นสื่อในห้องทดลองในห้องทดลองและหรือสื่อทาง Internet

3.เมื่ทอลอง/พิสูจน์ กฏ สรุป แล้ว

4.ปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์

ลองปรับนะคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Wed Feb 04 2009 22:03:13 GMT+0700 (ICT)

1.ดีใจและสบายใจที่เชียงคาน ขุขันธ์ โทรมาถาม Lab วิทย์ อย่างน้อยๆก็ได้ทราบว่าท่านจะต้องปรับอะไร ดิฉันค่อนข้างจะจริง จังในการเป็นต้นแบบ ฯ รุ่นที้ต้องดีกว่าทีผ่านมาค่ะ อ่านคูมือดูแบบประเมินนะคะ

2.ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม (2 สาระนี้มักหลงทางเสนอโดยไม่ดูแบบประเมินพาเพื่อนเสียแต้ม)ไม่ถามหรือคะด้านที่ 4มีอะไรให้ดูให้ประเมินคะ ด้านที่ 5 แนะแนวดูแลนักเรียน กีฬา สุขภาพอนามัย ใช้ ICT หน่อยละคะ

3.เป็นห่วงคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ไม่ถามเลย

ปิยะวดี จันปุ่ม
IP: xxx.26.69.236
เขียนเมื่อ Thu Feb 05 2009 10:01:43 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันเป็นครูโรงเรียนขุขันธ์ซึ่งกำลังสงสัยว่าการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันนั้น จำเป็นจะต้องสร้างชิ้นงาน หรือจัดกิจกรรมขึ้นใหม่เลยใช่ไหมคะ ทำไมเราไม่นำกิจกรรมที่เราเคยทำมาแล้ว หรือทำมาตลอด แล้วนำมาต่อยอดเป็นความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงโดยนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ และมีครูคอยเป็นที่ปรึกษา

ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะคะ (ดิฉันสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ)

นางปทุมพร พลศักดิ์
IP: xxx.26.69.236
เขียนเมื่อ Thu Feb 05 2009 10:04:29 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน อ.ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันนางปทุมพร พลศักดิ์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) อยากเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับการทดลองการการเคลื่อนที่แบบวงกลม โดยใช้กฏของนิวตันข้อที่ 2 เพื่อศึกษาว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่คงที่จะมีความเร่งเกิดขึ้น โดยอุปกรณ์มีเซนเซอร์เป็นตัวจับจำนวนรอบการเคลื่อนที่ของล้อจักรยานซึ่งจะแสดงผลเป็นตัวเลขรหัสดิจิตอลที่หน้าปัดจักรยาน จากนั้นนำจำนวนรอบที่แสดงผลมาคำนวฯหาค่าความถี่ ความเร็ว และความเร่งที่ใช้ในการเคลื่อนที่ ซึ่งตรงนี้อยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการคำนวนหาค่าต่างๆ ต้องใช้โปรแกรมแมทแลปคำนวน จะได้ไหมค่ะ สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับคำแนะนำที่ท่านอาจารย์ได้ให้เป็นแนวทาง และขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพแข็งเเรงตลอดไปน่ะคะ

ขอขอบคุณค่ะ

นางปทุมพร พลศักดิ์
IP: xxx.26.69.236
เขียนเมื่อ Thu Feb 05 2009 10:25:41 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านท่าน อ.ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพอย่างสูง

ดิฉันนางปทุมพร พลศักดิ์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)อยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าถ้าเราต้องการศึกษาเกี่ยวกฏของแบร์นูลี่เกี่ยวกับแรงยกตัวของเครื่องบิน โดยได้ประดิษฐ์เครื่องบินและติดกล้องสำรวจที่ตัวเครื่องบินเพื่อสำรวจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่ในโรงเรียน เช่น การเข้าแถวของนักเรียน จากนั้นจะแสดงผลที่จอทีวีวงจรปิด อยากทราบว่าจะใช้เป็นแลปได้ไหมค่ะ

ขอขอบพระคุณมากค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Thu Feb 05 2009 11:15:06 GMT+0700 (ICT)

อ.ปทุมพร

1.ok คะ (ok เฉพาะ Labนี้นะคะ) ตอนสำคัญอีกตอนก็คือการอธิบาย การทดลองกฎของแบนูลี่ ต้องชัดนะคะ ดีใจค่ะที่โต้ตอบมา โรงเรียนในฝันต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงคะ

จะเรียกพี่ก็ได้นะคะ

ครูเบญจสิต เสชนะ
IP: xxx.143.138.100
เขียนเมื่อ Thu Feb 05 2009 12:11:30 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันได้ทำกิจกรรม เรียนปนเล่น เรื่อง ประโยชน์สูง ประหยัดสุด โดยนำความรู้เกี่ยวกับการประมาณค่ามาใช้ สมมุติจำลองห้างสรรพสินค้ามาไว้ในชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนเป็นผู้ซื้อ ผู้ขาย พนักงานเก็บเงิน ให้ผู้ซื้อซื้อสินค้าในวงเงิน 500 บาท โดยสินค้านั้นจะกำหนดให้เป็นบัตรรายการสินค้าแต่ละอย่าง โดยไม่ใช้ของจริง ไม่ทราบว่าจะทำได้ไหม

ขอบคุณค่ะ

ครูรำไพพรรณ เครือชัย
IP: xxx.26.71.72
เขียนเมื่อ Thu Feb 05 2009 16:25:25 GMT+0700 (ICT)

เรียน ดร.ชัดเจน

ดิฉันเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนขุขันธ์ ซึ่งกำลังเตรียมรับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน ซึ่งในขณะนี้ได้ซ้อมรับประเมินจำนวน 2 ครั้งแล้ว แต่จากการซ้อมดังกล่าวกลุ่มสาระได้รับข้อ Comment น้อยมากทำให้ไม่สบายใจกลัวกิจกรรมที่เตรียมไม่เหมาะสม จึงอยากเรียนถามอาจารย์ 2 ข้อ คือ

1. จากการประชุมในกลุ่มสาระฯ พวกเราลงความเห็นว่า Concept ของงาน คือต้องการให้นักเรียนนำความรู้ในชั้นเรียนมาสื่อสารให้ได้มากที่สุด ก็เลยตกลงกันจำลองเหตุการณ์ขึ้นมา คือ จัดชั้นล่างของอาคารภาษาอังกฤษให้เป็นร้านอาหาร จำนวน 5 ร้าน โดยผู้ขาย ผู้ซื้อ ผู้ประกอบอาหาร พนักงานต้อนรับ พนักงานเสริฟ และแขกที่เข้ามาในร้านจะต้องพูดภาษาอังกฤษทุกคน อาจจะไม่พูดเฉพาะสถานการณ์ในร้าน อาจถามไถ่กันเรื่องอื่นๆ ก็ได้ แต่ขอให้พูดภาษาอังกฤษ มีการสาธิตขั้นตอนการประกอบอาหาร บนเวทีจะมีการแสดงการร้องเพลงหมู่ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่งเศส ภาษาจีน และมีการให้นักเรียนที่สนใจจะร้องคาราโอเกะภาษาต่างประเทศสามารถขึ้นมาร้องได้ด้วย คณะกรรมการที่เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านจะต้องพูดภาษาอังกฤษ อาหารแต่ละอย่างจะมีแผ่นพับขั้นตอนการทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้ได้ เพราะคิดว่าเหตุการณ์ที่กำหนดขึ้นสามารถเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ทั้งในและต่างประเทศ

2. จาการซ้อมประเมินคณะกรรมการขอดูกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนของกลุ่มสาระ 10 นาที จึงตกลงกันว่า ถ้าเอา Concept การสื่อสารในร้านอาหาร เราควรกำหนดเนื้อหา เรื่อง At the restaurant มาสาธิตการสอนให้กรรมการประเมินดู และในห้อง Lab ก็จะมีการสาธิตการใช้โปรแกรม Discovery

ไม่ทราบว่ากิจกรรมที่กำหนดขึ้นเหมาะสมหรือไม่หรือควรปรับปรุงอย่างไร

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ครูรำไพพรรณ

ครูวรรณธนา
IP: xxx.19.30.187
เขียนเมื่อ Thu Feb 05 2009 16:58:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะ อ.ชัดเจน คะ เคยตาม อ.ไปดูดงานที่สุวรรณภูมิฯประทับใจมาก ชอบตรงที่อาจารย์สามารถเชื่อมโยงคำถามและเจาะความเข้าใจได้ตรงจุดมาก ๆ คะ

จากโรงเรียนขุขันธ์ ดิฉันสอนในรายวิชาฟิสิกส์ เกี่ยวกับไฟฟ้า หลังจากเรียนจบเนื้อหาแล้วต้องการทราบความรู้ที่นักเรียนมีอยู่(ตะกอนความรู้)โดยกล่าวถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้นักเรียนให้ความสนใจ ขอยกตัวอย่าง 2 กรณีดังนี้คะ

1. กลุ่ม1 ทำไมโครโฟน ลำโพง หูฟัง ระนาด ซอ โดยนำความรู้เรื่องหลักการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าว(ทำเองทุกขั้นตอน บางรายวิชานำไปใช้ด้วยเช่นวิชาดนตรี งานชิ้นนี้นำไปบูรณาการกับวิชาดนตรี)

2. กลุ่ม2 นำความรู้เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า กับไฟฟ้าสถิต ทำเป็นไม้ปัดดูดฝุ่น จากนั้นต่อยอดเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบบังคับ เนื่องจากการประดิษฐ์ทุกขั้นตอนนักเรียนลงมือเองทำใบพัดเองจึงทราบลักษณะเด่นของใบพัดนำความรู้ดังกล่าวคิดทำร่มติดใบพัด แบบพกพา และแบบที่ติดโซลาร์เซลล์เป็นพัดลมไอน้ำเพิ่มความสดชื่นได้นักเรียนให้ความคิดว่าสามารถเคลื่อนย้ายไปตามจุดที่ต้องรับแดดมาก ๆ ในกรณีที่จุดดังกล่าวไม่มีต้นไม้ เช่นกลางสนาม กลางทุ่ง กันแดดและเย็นด้วย (จะจัดทำเป็นแบบพกพาด้วยคะ)

อยากทราบว่าจะจัดเป็น Lab ได้ไหมคะ ทุกอย่างนักเรียนทำจากความเข้าใจอาจจะไม่ดีมากอยากได้คำแนะนำจะได้ปรับปรุงคะ

ขอบคุณคะ... ครูแมว

ครูอัคคณัฐ
IP: xxx.47.142.242
เขียนเมื่อ Thu Feb 05 2009 21:06:53 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ อ. ชัดเจน

ขอโทษทีครับ ผมอยู่ที่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา จ. อุทัยธานี ภาคเหนือครับ แต่พอดีเข้ามาหาข้อมูลพบว่ามีblock นี้ด้วยที่ช่วยนิเทศเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียนดีใกล้บ้าน ซึ่งโรงเรียนผมจะประเมินจริงวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ครับ โดยท่านอภิชาติ พุทธเจริญ คงไม่เป้นไรนะครับถ้าจะขอคำชี้แนะบ้าง ผมเป็นครูฟิสิกส์ รับผิดชอบlab ฟิสิกส์ 3 lab คือ

1. เรื่องคลื่นนิ่งของเสียง จากอุปกรณ์การทดลอง ต่อยอดเป็นการทำเครื่องดนตรีจากอุปกรณ์เหลือใช้

2. หลักการของมอเตอร์ โดยใช้การทดลองบนอินเตอร์เน็ต ต่อยอดเป็นการทำไม้กวาดหยากไย่ไฟฟ้า

3.หลักการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ โดยใช้โปรแกรม Crocodile ต่อยอดเป็นเครื่องเตือนปัสสาวะเด็กทารก

ไม่ทราบว่าจะใช้ได้ไหมครับ พร้อมรับคำชี้แนะครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง ครูอัคคณัฐ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Thu Feb 05 2009 22:37:31 GMT+0700 (ICT)

คุณปิยะวดีคะ

1.ไม่เข้าใจคำถามคะ การสร้างงานหรือการต่อยอดหรือนำความรู้ไปใช้ ต้องมีอยู้แล้ว โดยเฉพาะเป็นคำแนะนำสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อประเมินการสอนของครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝันว่าเน้นการสอนอย่างครบวงจรหรือไม่(ประเมินที่นักเรียน งานที่ต่อยอดเป็นงานที่ทำมาแล้วก็ได้นี่คะ)ถ้าอ่านคำแนะนำใน"ตาสว่าง"ข้างต้นแล้วจะเข้าใจ ขอให้ทำความเข้าใจใหม่ ไม่เข้าใจโทรมาถามได้คะ

 2.สำหรับการประเมินคณิตศาสตร์ไม่ใช่ประเมินการสอนคณิตศาสตร์ทั้งหมดแต่เป็นการประเมินว่าโรงเรียนนี้มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีตัวช่วยครูอะไรบ้าง มีสื่ออะไรบ้างที่ช่วยให้นักเรียนเรียนด้วยตนเอง Lab คณิตศาสตร์ เปรียบเสมือนห้องติวเตอร์ มีสื่ออะไร เคยใช้ ใช้เป็นหรือไม่ GSPจะช่วยในการเรียนด้วยตัวเองจึงอยากเห็นการใช้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ/ถามได้อีกนะคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Thu Feb 05 2009 22:44:21 GMT+0700 (ICT)

ภาษาอังกฤษมี Sound lab หรือไม่ถ้ามี กรุณาสอนให้ดู10 นาทีด้วยนะคะเพราะจะดูประสิทธิภาพของเครื่อง ของสื่อ เพือความมั่นใจในการเป็นต้นแบบฯ สำหรับกิจกรรมที่นำเสนอก็ OK ค่ะเด็กทั่วไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้างนะคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Thu Feb 05 2009 22:53:23 GMT+0700 (ICT)

ครูอัคคณัฐคะ

1.ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

2.เท่าที่เล่ามาไม่น่าจะมีปัญหา

3.ฟิสิกส์เป็นการพิสูจน์กฎ ของนักวิทยาศาสตร์แล้วนำไปใช้เด็กๆควรมีความรู้ที่สึกซึ้งว่าแต่ละLab เป็นกฎของใครบ้าง เชื่อมโยงองค์ความรู้เดิม กับสาระที่ทดลองให้ได้ สรุปข้อความรู้ให้ได้ รายงานโดยบูรณาการกับความสามารถด้านcomputer โชคดีนะคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Thu Feb 05 2009 23:15:50 GMT+0700 (ICT)

ครูแมวคะ

ให้ตรวจสอบ lab ของท่านว่าครบ 5ข้อต่อไปนี้ หรือไม่

1.มีกี่ lab ชื่ออะไรบ้าง

2.อย่านำชื่อผลงานมาตั้งชื่อlab นะคะ(จะโทรมาถามเหตุก็ได้ค่ะ)

3.การทดลองใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมและเป็นสื่อที่ควรอยู่ในห้องLabนั้นๆหรือไม่ ใช้สื่อ ICT /Internet ช่วยหรือไม่(ประเมินประสิทธิภาพสื่อและประเมินการบริหารจัดการสนับสนุน)

4.สรุปผลการทดลองและนำเสนอโดยบูรณาการกับความสามารถด้าน ICT หรือไม่

 5.(ต่อยอด)นำความรู้ที่ได้จากการทดลองปฏิบัติการทดลองต่อ/จัดทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ /ทำผลงานต่อ/ต่อยอดความรู้ให้สูงขึ้น

ถ้าครบทุกรายการก็Ok สำหรับองค์ความรู้ สาระไปถามนักเรียนในวันประเมิน

มีความเห็นว่า เทอมปลายแล้ว Lab ควรมีความซับซ้อนขึ้น..ขอบคุณค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Thu Feb 05 2009 23:19:35 GMT+0700 (ICT)

ครูเบญจสิต ไม่ทราบว่าจะนำเสนอในกลุ่มใหนคะ

ปิยะวดี จันปุ่ม
IP: xxx.19.30.186
เขียนเมื่อ Fri Feb 06 2009 11:03:16 GMT+0700 (ICT)

เรียน อ.ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับ lab คณิตศาสตร์ เพราะที่ผ่านมากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ICT ภายในห้องปฏิบัติการ โดยนักเรียนสามารถสืบค้นความรู้จากสื่อที่หลากหลาย ได้ทดลองปฏิบัติจริง และนำเสนอได้อย่างคล่องแคล่ว

จึงอยากจะรบกวนเรียนถามอาจารย์เพิ่มเติมอีกว่าถ้านักเรียนรวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อติวข้อสอบเตรียมทหาร วิทยาลัยพยาบาลทหาร หรือสถาบันอื่นๆ ที่นักเรียนสนใจ โดยใช้การสืบค้นข้อสอบจากอินเตอร์เน็ต โปรแกรมทดลองทำข้อสอบ และหนังสือข้อสอบต่างๆ แล้วนำมาสอนเพื่อนหรือน้องๆที่สนใจ จะสามารถนำมาใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้หรือเปล่าคะ (เด็กๆตั้งชื่อโครงการนี้ว่าคณิตติดดาวค่ะ)

ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะ จากครูปิยะวดี (ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนขุขันธ์ค่ะ)

LATEPP
เขียนเมื่อ Fri Feb 06 2009 21:03:18 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีตอนเย็นค่ะ อาจารย์ (ขอนุญาติเรียกอาจารย์นะคะ)

หนูเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ขอโทษนะคะที่ติดต่อช้าหน่อย

ในวันที่ 3 ก.พ. ที่ผ่านมา ทาง Roving T ได้มาประเมินโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง หนูก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านทั้งหลายให้ความกรุณามาประเมิน หนูเป็นมัคคุเทศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แล็บต่างๆ ของวิทยาศาสตร์ก็ผ่านไปได้ด้วยดี แต่หนูเสียใจอยู่อย่างหนึ่งว่า อาจารย์รัชนีวรรณ (ไม่รู้ว่าสะกดถูกรึเปล่า) ไม่ได้ไปตรวจกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งหนูอยากให้ท่านไปประเมินมาก (ถึงแม้ว่าจะกลัวก็ตาม) ถึงแม้ว่าจะมีผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทาที่ผ่านโรงเรียนในฝันแล้วเป็นคนมาประเมินด้วยตนเอง และอาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการอีกหลายท่านมาประเมินก็ตาม แต่หนูคิดว่าอาจารย์รัชนีวรรณน่าจะเหมือนท่านอาจารย์ชัดเจนมากที่สุด เพราะเป็นผู้หญิงคนเดียวในคณะกรรมการที่ประเมิน พอถึงเวลาท่จะสรุปการประเมิน ผลก็ออกมาดีกว่าที่คิดซะอีกค่ะ

หนูก็พูดไม่ค่อยเก่ง หนูขอเล่าให้อาจารย์ฟังเพียงเท่านี้นะคะ

ขอให้อาจารย์รักษาสุขภาพด้วย อย่าหักโฆมทำงานมากนั

หนูหวังว่า วันที่ 16 ก.พ. นี้ หนูจะได้เจออาจารญืนะคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Fri Feb 06 2009 23:22:11 GMT+0700 (ICT)

ชาวคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์คะ เจอดิฉันวันที่ 16 ค่ะเด็กๆอย่ากลัวนะคะใจดีค่ะ(มีคนบอก) ภาษาไทย-สังคมเป็นอย่างไรบ้างคะอยากทราบเล่าก่อนจะได้แก้ไขทันะ

อ่านคู่มือ(เพื่อนร่วมทางสู่ต้นแบบ ) ดูแบบประเมินนะคะ

IP: xxx.143.138.101
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 09:58:09 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านท่าน อ.ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพอย่างสูง

ดิฉันนางสุภาวัลย์ บุญใส ครูโรงเรียนขุขันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)อยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่า การศึกษาคลื่นนิ่งโดยใช้วิธีของเมลด์ โดยนำชุดคลื่นนิ่งทดลองหาค่าความถี่ของคลื่นโดยใช้ขวดแก้วใส่น้ำต่างระดับเพื่อได้เสียงความถี่เท่ากับความถี่ของเสียงคู่แปด (การแบ่งระดับเสียงดนตรีในวิทยาศาสตร์ ) เพื่อต่อ

ยอดให้นักเรียนได้สร้างเครื่องดนตรี ไม่ทราบว่าจะใช้เป็นแลปได้ไหมค่ะ

ขอขอบพระคุณมากค่ะ

นางสาวสุนิษา ปลื้มใจ
IP: xxx.26.69.249
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 11:48:36 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์ ดร. ชัดเจน ที่เคารพอย่างสูง

หนูชื่อนางสาวสุนิษา ปลื้มใจนักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนขุขันธ์ ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับแลปการเคลื่อนที่แบบวงกลม Circular Motion.(ฟิสิกส์) โดยได้นำจักรยานมาต่อยอดโดยการประยุกต์ใช้จักรยานกับเครื่องโม่ข้าวสารเพื่อมาทำเป็นแป้งสาลี ใช้ในการทำขนมครก ซึ่งอาศัยหลักการของการวัดจำนวนรอบของจักรยานกับปริมาณแป้งสาลีที่ได้ เช่นถ้าจำนวนรอบในการปั่นมากจำนวนแป้งสาลีที่ได้ก็จะมีค่ามากได้ด้วย โดยใช้หลักการที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมโดยถ้าจำนวนรอบจักรยานมากจะสามารถทำให้เครื่องโม่หมุนแบบวงกลมได้เร็วมาก ไม่ทราบว่าจะใช้เป็นแลปจะได้ไหมค่ะ

ด.ญ.ศิริพรรณ พิชัย
IP: xxx.143.138.101
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 12:06:49 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ ดร. ชัดเจน ที่เคารพอย่างสูง

หนูชื่อด.ญ.ศิริพรรณ พิชัย นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนขุขันธ์ หนูได้รับผิดชอบ

โครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งเป็นโครงงานต่อยอดมาจากโครงงานไบโอดีเซลทำมือ คือเมื่อเราทำน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมีด้วยกัน 2 สูตรด้วยกัน จึงได้นำน้ำมัน 5 ชนิด คือ ดีเซล ไบโอดีเซลบี5 ไบโอดีเซลสูตร1

และไบโอดีเซลสูตร 2 มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

หนูอยากทราบว่าควรจะเป็นแลปทดลองหรือจัดแสดงโครงงานดีคะ

หนูตื่นเต้นจังที่จะได้เจอกับอาจารย์ หนูจะรอคำตอบนะคะ

ด.ญ.เกศณี ดอนแก้ว
IP: xxx.143.138.101
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 12:12:36 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สนใจที่จะทำLapพิมเสนน้ำ ซึ่งเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การเปลี่ยนสถานะของสาร แต่หนูไม่ทราบว่าจะตั้งชื่ออย่างไรจึงจะเหมาะสม อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำได้ไหมค่ะ

ด.ช.วัฒนศักดิ์ สีสัจจา
IP: xxx.26.69.249
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 12:21:16 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ อาจารย์ ชัดเจน

ผมอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ

ผมอยากทราบว่า ถ้าผมทำแล็ป พิมเสนน้ำ ชึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน เรื่อง การทำปฏิกิริยาและการเปลี่ยนสถานะของสาร จะเหมาะสมกับกับระดับชั้นที่เรียนไหมครับ

และถ้าจะนำเสนอ ควรนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง

อยากให้ ดร.ชัดเจน ช่วยแนะนำให้ด้วยนะครับ

นางสาวจุฑามณี ไชโย
IP: xxx.26.69.249
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 15:06:53 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อาจารย์ชัดเจน ที่เคารพ

หนู ชื่อจุฑามณี ไชโย นักเรียนชั้น ม.5 ค่ะ หนูประจำอยู่lab ดาราศาสตร์ค่ะ หนูอยากให้อาจารย์ช่วยให้คำแนะนำหนูด้วยค่ะ ว่าพวกหนูควรนำเสนออะไรและอย่างไรบ้างค่ะ และขอให้อาจารย์ช่วยบอกแนวทางการตอบคำถามในวันประเมินด้วยน่ะค่ะ หนูจะนำคำแนะนำของท่านอาจารย์ไปใช้และปรับปรุงเพื่อโรงเรียนพวกหนูจะได้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันค่ะ

เด็กชายชัยนุพงษ์ สายแก้ว
IP: xxx.143.138.101
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 16:34:45 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ ดร. ชัดเจน ที่เคารพอย่างสูง

ดร.ชัดเจน ครับผมอยากถามว่าเนื้อหาคณิตศาสตร์ของมัธยมต้นคล้ายกับเนื้อหาของประถมในหลายเรื่อง เช่น การหาพื้นที่ ผมตั้งโจทย์ไว้แล้วแต่กลัวว่าโจทย์นั้นเหมาะสมกับมัธยมหรือไม่ ถ้าผมนำเสนอไปแล้วจะถูกตัดคะแนนไหม ผมควรจะตั้งโจทย์เป็นโจทย์แบบไหนครับ และช่วยบอกด้วยว่าการเตรียมตัวในการรับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน ควรนำเสนอในเรื่องใด ผมกังวนใจและกลัวจะมีความผิดพลาด

จะรอคำแนะนำจากท่านครับ

(เด็กชายชัยนุพงษ์ สายแก้ว โรงเรียนขุขันธ์ ตัวแทนนำเสนอกิจกรรมGSP ม.ต้น )

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 21:24:06 GMT+0700 (ICT)

ด.ชชัยนุพงษ์

1.โจทย์เป็นไปตามความเหมาะสม(ยิ่งยากก็จะยิ่งดีเพราะใช้โปรแกรมช่วย )ระดับชั้นมัธยมก็ซับซ้อนมากหน่อย โจทย์ปัญหานะคะไม่ใช่โจทย์คิดคำนวณ วิธืวิเคราะห์โจทย์ด้วยนะคะ 2.โจทย์ควรหลากหลาย ทั้งเรขา พิชตณิต และตรีโกณ

3.เรียนให้กรรมการดูนะคะไม่ใช่อธิบายโปรแกรม

โปรดทราบที่ซ้อมประเมินก็คือการเรียนนะคะ เพราะเป็นการรวมตะกอนเป้นกิจกรรมที่นำเสนอโดยนักเรียน

ขอบคุณเด็กๆค่ะ

นายประยูร
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 21:32:59 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ผมอาจารย์ประยูร คันธประทีป รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ จ.ศรีสะเกษ กำลังเตรียมความพร้อมในการประเมินต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน) ผมอยู่ในส่วนของ ระบบไอซีที ของโรงเรียน รวมทั้งระบบ E-Learning ของคณะครู ขออนุญาตขอรับคำแนะนำด้วยครับ

นายประยูร
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 21:47:47 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ผมอาจารย์ประยูร คันธประทีป รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ จ.ศรีสะเกษ กำลังเตรียมความพร้อมในการประเมินต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน) ผมอยู่ในส่วนของ ระบบไอซีที ของโรงเรียน รวมทั้งระบบ E-Learning ของคณะครู ขออนุญาตขอรับคำแนะนำด้วยครับ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 21:48:26 GMT+0700 (ICT)

หนูจุฑามณี เรียนอยู่ ม.ต้นใช่ไหมคะ

Lab ดาราศาสตร์เรียนจากโปรแกรมอะไรคะ ...เรื่องนี้ครูชอบมากมีคำถามเยอะเลย ดังนั้นนักเรียนต้องมีความรู้ สืบค้นข้อมูลต่อเช่น

1.เรียนรู้ดวงดาวทุกดวงในระบบสุริยะจักรวาล(ต้องตอบเรื่องนี้ได้ด้วยนะคะ) สืบค้นข้อมูลต่อถึงความสำคัญของดาวแต่ละดวง ใครเป็นผู้ค้นพบดาวดวงนั้นๆ ค้นพบเมื่อใด แล้วนักเรียนก็รวบรวมทำเป็น e-book และหรือ power piont

2.เรียนปรากฏการณ์บนท้องฟ้า (ปีนี้มีเยอะเรียนให้หมด สุริยุปราคา จันทรุปราคา ดาวเคียงเดือน ฝนดาวตก ) ต้องรุ้จักเป้นอย่างดี ค้นคว้าต่อ รวบรวมเป้นความรู้พร้อมนำเสนอ (อาจจะเสนอด้วยวิธีเช่นเดียวกับข้อ1)

3.เรียนรู้เรื่องของดวงจันทร์อิทธิพลของดวงจันทร์ที่มีต่อโลกทำให้ปรากกฎการณ์อะไรบ้าง? รวบรวมความรู้ (นำเสนอเช่นเดียวกับข้อ 1)

4.ถ้าจะออกแนวนักเขียนก็จะนำความรู้ที่สืบค้นมา มาบรรยายประกอบการโชว์ดวงดาวจากโปรแกรม เหมือนโรงเรียนเชียงยืนเขาเล่า "คืนแห่งดวงดาว" สนุกได้ความรู้(ที่นักเรียนสืบค้นเพิ่ม)โดยสื่อICT อื่นๆอีกมากมายตามที่หนูและเพื่อนอยากรู้ค่ะ (วิธีเรียนรู้แบ่งกลุ่มช่วยกันสืบค้น นำผลงานมาแลกเปลี่ยน )

          คงทำได้นะคะคนเก่งเป็นเด็กโรงเรียนในฝันต้องเรียนประมาณนี้ค่ะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 22:01:23 GMT+0700 (ICT)

อ.ประยูรคะ

 ICT

1.ประเมินความพร้อมในการใช้ICT เพื่อการเรียนรู้ การบริหารจัดการ ห้องสมุด วิชาการ บุคคล

2.ประเมินการใข้เพื่อการเรียนรู้ของครูทุกคน

 3.ประเมินตะกอนที่ตกในตัวนักเรียนโดยจะประเมินด้วยการแบ่ง เด็ก3 เป็นสามกลุ่ม

กลุ่มที่1 เด็กทั่วไปทุกคน สืบค้นข้อมูลได้ ใช้e-learning ได้ กลุ่มที่2 เด็กจำนวนมากหน่อย นำเสนองานผ่านโปรแกรมต่างๆได้ (หลากหลายสาระ) กลุ่มที่3 เด็กที่ชอบ ถนัดเป็นพิเศษ ครูสนับสนุนสอน ทำให้มีผลงานด้านcomputer ที่ยากกว่ากลุ่มที่ 2 และอาจเรียนการซ่อมCom

เป็นไงคะพร้อมหรือยังเพราะมาประเมินตะกอน

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 22:06:09 GMT+0700 (ICT)

อ.สุภาวัลย์ คะ Lab ไม่วับซ้อนเลยง่ายไปเปลี่ยนได้ไหมคะ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 22:12:22 GMT+0700 (ICT)

เด็กๆที่ถาม Lab วิทยาสาสตร์

1.ไม่ตอบคำถามนะคะเพราะจากคำถามของเด็กๆจะเห็นว่าเด็กๆไม่อานคำแนะที่ครูแนะนำไปแล้ว

2.จะเสนอlabอะไรต้องตอบ 4 คำถามให้ได้นะคะ ถ้าไม่สามารถอธิบาย 4 คำถามได้ ไม่ ok ค่ะ

นายประยูร
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 22:26:37 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ผมอาจารย์ประยูร คันธประทีป รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ จ.ศรีสะเกษ กำลังเตรียมความพร้อมในการประเมินต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน) ผมอยู่ในส่วนของ ระบบไอซีที ของโรงเรียน รวมทั้งระบบ E-Learning ของคณะครู ขออนุญาตขอรับคำแนะนำด้วยครับ

นายประยูร
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 22:31:40 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ ท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน ที่แนะนำ รู้สึกว่าตาสว่างๆจริงๆแล้วครับ

สุวัฒน์ เกิดปราชญ์
IP: xxx.26.71.26
เขียนเมื่อ Sun Feb 08 2009 10:23:29 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพครับ

ผมเป็นครูคอมพิวเตอร์ ร.ร.ขุขันธ์ที่เคยถามอาจารย์และอาจารย์ได้กรุณาแนะนำจนพวกผมตาสว่างในระดับหนึ่งแล้วครับ พอดีมีโอกาสได้คุยกับ อ.อานนท์ ผมก็เล่ากิจกรรมในห้องคอมให้ฟัง ท่านแนะนำว่า ในส่วนที่นำเสนอ เช่น การตัดต่อภาพยนตร์ ท่านแนะนำว่าเด็ก ๆ ต้องลึกในเรื่องภาพยนตร์ เช่นต้องทราบว่าไฟล์ที่นำมาตัดต่อได้นามสกุลอะไร ชนิด ขนาดเป็นอย่างไรบ้าง หรือเด็ก ๆ ที่เขียนเวบไซต์ก็ต้องอัพโหลดเป็น เขียนโค้ดเป็น ท่านแนะนำอีกว่าเด็กกลุ่มที่ 2ให้เพิ่มโปรแกรมให้หลากหลายอีกหน่อยได้ไหม พวกผมก็จะทำตามที่ อ.อานนท์ แนะนำเพิ่มเติมครับ พอดีเห็นที่อาจารย์ตอบคำถามของ อ.ประยูร คันธประทีป ร.ร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ในเรื่องกลุ่มเด็กที่ซ่อมคอมพิวเตอร์ พอดีตรงกับเด็กกลุ่มที่ 3 ที่เตรียมนำเสนอพอดีเลยครับ เพราะที่โรงเรียนขุขันธ์เราซ่อมคอมพิวเตอร์เองครับ ซื้อเฉพาะฮาร์ดแวร์ที่เสีย โดยมีเด็กกลุ่มนี้คอยช่วยครับ โดยกิจกรรมนี้จะเปิดเป็น Clinic Computer โดยเด็กเหล่านี้เขาจะตรวจเช็คอาการเบื้องต้นได้ครับ เช่น แรม ฮาร์ดดิสต์ เมนบอร์ดเสีย อาการจะเป็นอย่างไร สามารถลงระบบปฏิบัติการและซอฟท์แวร์ที่จำเป็นได้ ไม่ทราบว่าความสามารถเด็กในกลุ่มนี้ควรเพิ่มอะไรเข้าไปอีกครับ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ หรือถ้าอาจารย์มีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามครับ เห็นอาจารย์ทำงานหนักแบบนี้กรุณารักษาสุขภาพด้วยนะครับ

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Sun Feb 08 2009 20:39:08 GMT+0700 (ICT)

อ.สุวัฒน์ คะ

 1.ขอบคุณค่ะ อาจารย์เข้าใจอะไรเร็วดีจัง ดีใจที่ใช้ Blog "ตาสว่าง"ให้เป็นประโยชน์ ดิฉันอยากให้ทุกคนที่จะนำเสนอได้อ่านข้อเสนอแนะของดิฉันก่อนแม้จะเป็นการเสนอแนะคนอื่นแต่ถ้าบังเอิญตรงกับเราถ้าใช้ได้ก็ใช้เลยจะได้ถามกันเรื่องที่ต่อยอดต่อไป

 2.ที่นำเสนอน่าจะok

3.ในช่วงที่ตรวจประเมินเราบันทึกเทปแล้วเปิดให้แขกดูระหว่างรอผลได้มั๊ยคะ

สุวัฒน์ เกิดปราชญ์
IP: xxx.26.71.76
เขียนเมื่อ Sun Feb 08 2009 23:07:03 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพครับ

จะทำตามที่อาจารย์แนะนำครับ เพาะในส่วนบันทึกเทปจะมีเด็ก ๆ ของ KK TV ที่รับผิดชอบโดยงานโสตทัศนศึกษา ของคุณครูเฉลิมวุฒิ เก็บภาพกิจกรรมตลอดการประเมิน ผมจะประสานกับคุณครูเฉลิมวุฒิ ขอบพระคุณอยางสูงครับ

ครูอ้อ
เขียนเมื่อ Sun Feb 08 2009 23:11:54 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อาจารย์ชัดเจน

ดิฉัน ครูกมลชน จากโรงเรียนเชียงคานค่ะ

ไม่มีคำถามนะคะวันนี้..แต่เข้ามาอ่านที่นักเรียน

และครูถามอาจารย์ค่ะ..อ่านที่อาจารย์ตอบด้วย

ได้ประโยชน์มากค่ะ..

ขอบคุณมากนะคะ..

อาจารย์ดูแลสุขภาพนะคะ..

พวกเราจะรออาจารย์มาเยือนเชียงคานค่ะ

นายนันทพล วงศ์กิตตะ
IP: xxx.172.219.50
เขียนเมื่อ Mon Feb 09 2009 16:55:04 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ อ. ชัดเจน ไทยแท้

ใกล้วันเข้ามาแล้วนะครับที่อาจารย์จะมาประเมินโรงเรียนเชียงคาน โรงเรียนเชียงคานกำลังนับถอยหลังรับการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้านอยู่นะครับ

แล้วจะแวะมาขอกำลังใจจากอาจารย์อีกรอบครับ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Mon Feb 09 2009 23:24:11 GMT+0700 (ICT)

ให้กำลังใจทุกคนนะคะ

นายอรรคเดช บุตรวิชา
IP: xxx.26.210.75
เขียนเมื่อ Tue Feb 10 2009 19:15:32 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ผมอรรคเดช ชื่อเล่น บอล นะครับ

ผมทำหน้าที่พิธีกรและมัคคุเทศก์ของโรงเรียน

ผมของอนุญาติเรียกท่านว่าอาจารย์นะครับ

อาจารย์ ผมรู้สึกตื่นเต้นจังเลยครับ

ยิ่งใกล้วันประเมินเท่าไหร่ก็ยิ่งตื่นเต้น กลัวพูดผิดพูดถูก

อาจารย์ครับ ในการแนะนำกรรมการนี้

ผมสามารถที่จะอ่านจะชีทได้ไหมครับ

เพราะทราบมาว่ามีกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน

ผมกลัวจำชื่อกับ ตำแหน่งของแต่ละท่านสลับกันครับ

ครูอ้อ
เขียนเมื่อ Tue Feb 10 2009 20:15:31 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านอาจารย์ชัดเจน

วันนี้ ผ.อ.บรรจง ปัทมาลัย และคณะได้มาเยี่ยม

โรงเรียนเชียงคาน เป็นการประเมินครั้งแรก..ค่ะ

วันนี้หลายกิจกรรม ท่านกรรมการบอกผ่านและมีอีกหลายกิจกรรม

ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และเตรียมเพิ่ม

นักเรียนตื่นเต้นค่ะ ครูเองก็ตื่นเต้นไม่น้อยกว่านักเรียน

วันนี้พิธีกรได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม

ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากค่ะ

จะรอท่านอาจารย์มาเยือนบ้านเรา..เมืองเชียงคาน

ดิฉันมั่นว่าท่านจะรักเมืองเชียงคานและคนเชียงคานค่ะ

ครูอ้อ
เขียนเมื่อ Tue Feb 10 2009 20:16:33 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านอาจารย์ชัดเจน

วันนี้ ผ.อ.บรรจง ปัทมาลัย และคณะได้มาเยี่ยม

โรงเรียนเชียงคาน เป็นการประเมินครั้งแรก..ค่ะ

วันนี้หลายกิจกรรม ท่านกรรมการบอกผ่านและมีอีกหลายกิจกรรม

ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และเตรียมเพิ่ม

นักเรียนตื่นเต้นค่ะ ครูเองก็ตื่นเต้นไม่น้อยกว่านักเรียน

วันนี้พิธีกรได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม

ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากค่ะ

จะรอท่านอาจารย์มาเยือนบ้านเรา..เมืองเชียงคาน

ดิฉันมั่นว่าท่านจะรักเมืองเชียงคานและคนเชียงคานค่ะ

กาญจนเศรฐ โสดาโคตร
IP: xxx.174.156.254
เขียนเมื่อ Tue Feb 10 2009 20:21:35 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ชัดเจนครับ

ผมชื่อเป๊ปซี่ครับ

ทำหน้าที่พิธีกรและมัคคุเทศก์ครับ

วันนี้ท่านผอ.บรรจงไปที่โรงเรียนครับ

ท่านได้ให้คำแนะนำหลายอย่างเลยครับ

ขนาดยังไม่ได้ประเมินจริง

ผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับ

ผมควรเตรียมตัวยังไงไม่ให้ตื่นเต้นครับ

แล้วผมก็เป็นพิธีกรภาษาถิ่นครับ

ผมอยากทราบว่าถ้าท่านฟังไม่รู้เรื่อง

เราควรมีชีทที่แปลเป็นภาษาไทยแจกกรรมการหรือเปล่าครับ

ครูอ้อ
เขียนเมื่อ Tue Feb 10 2009 20:22:42 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านอาจารย์ชัดเจน

วันนี้ ผ.อ.บรรจง ปัทมาลัย และคณะได้มาเยี่ยม

โรงเรียนเชียงคาน เป็นการประเมินครั้งแรก..ค่ะ

วันนี้หลายกิจกรรม ท่านกรรมการบอกผ่านและมีอีกหลายกิจกรรม

ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และเตรียมเพิ่ม

นักเรียนตื่นเต้นค่ะ ครูเองก็ตื่นเต้นไม่น้อยกว่านักเรียน

วันนี้พิธีกรได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม

ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากค่ะ

จะรอท่านอาจารย์มาเยือนบ้านเรา..เมืองเชียงคาน

ดิฉันมั่นว่าท่านจะรักเมืองเชียงคานและคนเชียงคานค่ะ

นายเอกรินทร์ แสงกล้าหาญ
IP: xxx.26.208.97
เขียนเมื่อ Tue Feb 10 2009 21:01:39 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน ดร.ชัดเจนครผม นายเอกรินทร์ แสงกล้าหาญครับ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนักเรียนปี 51ครับ ผมได้รับหน้าที่แสดงละครภาษาอังกฤษครับ ผมขอรับรองเลยครับว่าต้องสนุกแน่ พอดีตัวผมเองได้แสดงเป็นพระราชาครับ ผมรู้ว่าท่านอาจารย์พูดอังกฤษเก่งมาๆเลยครับ ผมจึงอยากไได้คำแนะนำเกี่ยวกับการแสดงละครครับ ตอนนี้ทางโรงเรียนเชียงคานตื่นเต้นมากเลยครับเพราะใกล้จะถึงวันประเมินจริงแล้ว ทางโรงเรียนเชียงคานจะรอท่านอาจารย์มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนเชียงคานนะครับ

น้องหน่อย ศรีสะเกษ เขต 4
IP: xxx.143.164.27
เขียนเมื่อ Wed Feb 11 2009 15:06:26 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ พี่ชัดเจน

ขณะนี้โรงเรียนอนุบาลดำรงฯ และโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กำลังเตรียมโรงเรียนและนักเรียนเพื่อเข้ารับการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ผู้บริหารโรงเรียน

คณะครู และนักเรียนขยันมากค่ะ ทำงานกันไม่มีวันเสาร์ วันอาทิตย์เลย น่าชื่นชมโรงเรียนมาก lab ในห้องปฏิบัติการวิทย์เปลี่ยนแปลง พัฒนาปรับปรุงทุกวัน มัคคุเทศน์น้อยศึกษางานของโรงเรียนต่อเนื่อง ห้องสมุดจัดเก็บสถิติ รวบรวมข้อมูล

รอคอยให้พี่ชัดเจนไปเยี่ยม

คิดถึงเสมอ

น้องหน่อย

ครูพิมพ์พิลาส
IP: xxx.26.68.192
เขียนเมื่อ Wed Feb 11 2009 15:34:22 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

ดิฉันเป็นครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา สอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 ร.ร.ขุขันธ์ ขอเรียนถามท่านอาจารย์ เกี่ยวกับเรื่องการนำเสนอผลงานนักเรียนเพื่อเตรียมรับการประเมินโรงเรียนในฝัน ซึ่งนักเรียนจะนำเสนอ ในรูปแบบโครงงานเรื่อง สืบสานภูมิปัญญาคุณค่าขนมข้าวต้มพื้นบ้าน ไม่ทราบว่า โครงงานดังกล่าวจะมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ขอความกรุณาให้ท่านได้ให้คำชี้แนะด้วยคะ

นายอรรคเดช บุตรวิชา
IP: xxx.26.209.45
เขียนเมื่อ Wed Feb 11 2009 18:30:41 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ผมนายอรรคเดช บุตรวิชา

พิธีกรและมัคคุเทศก์โรงเรียนเชียงคาน

ท่านครับท่านผอ.บรรจงบอกว่าคณะกรรมการจะแยกสายกันประเมิน

ผมอยากจะทราบว่าจะแยกประเมินกี่สายครับ

ผมจะได้แบ่งกลุ่มน้องๆได้ถูก

เพราะว่ากลุ่มสาระแต่ละกลุ่มสาระ จะอยู่แยกตึกกันครับ

ขอคำแนะนำด้วยนะครับ

เป๊ปซี่
IP: xxx.174.0.162
เขียนเมื่อ Wed Feb 11 2009 18:46:32 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีตอนหัวค่ำครับคุณครูชัดเจน

ขอเรียกว่าคุณครุนะครับ

วันนี้มีเรื่องที่อยากขอคำแนะนำอีกแล้วครับ

คือว่าตอนแรกทางโรงเรียนคิดว่าคณะกรรมการจะเดินไปด้วยกันทั้งหมด

แต่ท่านผอ.บรรจงบอกว่า คณะกรรมการจะแบ่งกันเป็นโซนครับ

แล้วได้ยินว่ากรรมการมี ๑๔-๑๕ คน

แต่มัคคุเทศก์ของเรามีแค่ ๑๓ คนครับ

ถ้าสมมติว่า กรรมการแยกไปด้วยกัน ๒ คน

จะใช้มัคคุเทศก์คนเดียวได้ไหมครับ

รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

โรงเรียนเชียงคานกำลังรอท่านอยู่ครับ

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Wed Feb 11 2009 23:16:34 GMT+0700 (ICT)

เรียนชาวเชียงคาน ท่านซ้อมแล้วมีหลายอย่างที่ไม่ทราบจะให้คะแนนอย่างไรเช่นสาระสังคม ภาษาไทยก้น้อยไป

1.ขอให้อ่านเตรียมการเป็นต้นแบบ:โรงเรียนมัธยม เพราะอ.บรรจงเล่าแล้วดิฉันขอให้พิจารณาความเหมาะสม ดิฉันได้แนะนำให้ศึกษาคู่มือดูแบบประเมิน ขณะนี้เริ่มงงๆกับบางกิจกรรม

 2.กรรมการจะเดินอย่างจัดกระจายตามความถนัดค่ะเราจะแยกกันหาข้อมูลทุกจุด อาจจะไปคุยกับชาวบ้าน อาจจะไปพูดภาอังกฤษกับนักร้อง นักดนตรี บอกไม่ได้ว่าจะไปตรงไหน

ชัดเจน ไทยแท้
เขียนเมื่อ Wed Feb 11 2009 23:43:08 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์พิมพ์พิลาศจากขุขันธ์

1.ก็คงเสนอได้ ถ้า"โครงงานเป็นการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้ง อธิบายคำว่าลึกซึ้งด้วย  การมีวิธีการเรียนรู้หลายวิธี มีแหล่งเรียนรู้หลายแหล่ง ผู้ทำโครงงานนำข้อมูลที่หา มา รัอยรัดเป็นคำตอบ ดังนั้นการทำโครงงานเรี่องเดียวกันแต่นักเรียนจะมีผลงานต่างกัน ..ดิฉันจะให้ความสำคัญกับวิธีการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้การสืบค้นข้อมูล และการร้อยรัดข้อมุลเป็นผลงานที่หลากหลาย ผลงานก็เป็นเชิงคิดวิเคราะห์มากกว่า

2.ขอเรียนตรงๆนะคะมาระสังคมนำเสนอไม่คมเลย ทำใมเราไม่คิดถึงประวัติสาสตร์ ภูมิศาสตร์ ปราสาทพระวิหารดังมากเราจะไม่เรียนรู้อะไร เกี่ยวเรื่องนี้เลยหรือค่ะ เราจะไม่ทำโครงงาน เราจะไม่สืบค้นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปราสาท หรืออื่นๆเลยหรือค่ะ

3.โปรแกรมหลายโปรแกรมเช่น Google Earth จะช่วยในการเรียนรู้ภุมิศาสตร์ ดิฉันอยากให้มีการเรียนการสอนที่หลากหลายวิธีการ โครงการอยากเห็นทุกคนช่วยกันสะสมตะกอน ด้านการใช้เครื่องมือแสวงหาความรู้ ทั้งไทย อังกฤษ Computerและการคิดวิเคราะห์ ฝากพิจารณาด้วยนะคะ

    

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
  บันทึกก่อนนี้
  บันทึกใหม่กว่า