แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ประวัติส่วนตัว

จ.ส.อ.เหรียญชัย    มาวงษ์     รับราชการสังกัด    ร.๑๒ พัน.๓ รอ.    ตำแหน่ง    ผบ.หมู่ ลาดตระเวน   ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายธุรการและกำลังพล  จบการศึกษา     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (  ปวส. )    สาขา   พืชศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขที่     ๙๖    หมู่ที่    ๓    บ้านไทยสามารถ     ตำบล     บ้านด่าน   อำเภอ    อรัญประเทศ      จังหวัดสระแก้ว

บิดา  นายมะลิ       มาวงษ์       มารดา   นางแว่น       มาวงษ์    อาชีพ   ทำนา 

ภรรยา   นางปราณี      มาวงษ์      อาชีพ    รับราชการ    สังกัด  โรงเรียนบ้านไทยสามารถ

มีบุตร จำนวน     คน กำลังศึกษาปริญญาตรี     คน  ม.๓  คน

ประวัติความเป็นมาแหล่งเรียนรู้

                เป็นข้าราชการทหารชั้นผู้น้อยเงินเดือนไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายประกอบกับเป็นผู้ที่ติดเหล้าและอบายมุข มักกู้หนี้ยืมสินมาใช้

                เมื่อ  ปี ๒๕๓๐ ได้ซื้อที่ดินไว้  ๒ ๐   ไร่ และได้ดำเนินการทำการเกษตรตามดั้งเดิมที่เคยทำมาโดยปลูกไม้ผลทุกชนิดอย่างละ ๗๐  ต้น  นอกเวลาราชการ

                จนเมื่อ ปี  ๒๕๔๘    พ.อ.ปิยพงศ์      กลิ่นพันธุ์    ผบ.ร.๑๒ พัน.๓ รอ.    ได้ส่งไปศึกษาเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง    จากโครงการพระราชดำริและศึกษาดูงานที่ จังหวัด  จันทรบุรี  และได้นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ตามวิถีชีวิตพอเพียง           รู้จักทำบัญชีรายจ่าย รายรับ  มีความพอเพียงพอประมาณ มีเหตุผล รู้จักการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพใช้เอง  ปุ๋ยหมัก , น้ำยาป้องกันแมลงปราบศัตรูพืช,น้ำอเนกประสงค์       ใช้เอง ทำให้ปลดหนี้ได้หมด     และลดละเลิกดื่มเหล้าโดยเด็ดขาด ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบเกียรติบัตร เป็นผู้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมสมควรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดี ภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดี

                เมื่อ    ปี ๒๕๔๙      นายโกวิทย์            สละชั่ว        ผู้อำนวยการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออรัญประเทศ ได้ให้ข้อคิด ว่าน่าจะนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตนเองได้ปฏิบัติจนปลดหนี้ได้เป็นแบบอย่างให้ชุมชนเรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และได้ตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่บ้านเลขที่ ๙๖ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว

 

            ลักษณะการให้บริการ

 โครงการสอน                       การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ 

หลักการและเหตุผล

                                หลักสูตรการศึกษาได้กำหนดให้ชุมชนได้เรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  เพื่อให้ชุมชน  ได้เรียนรู้การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพไว้ใช้กับพืชสวน ไร่ นา ในครัวเรือน  เพื่อช่วยลดต้นทุนการทำการเกษตรของครัวเรือน ตลอดจน เป็นการช่วยอนุรักษ์ ฟื้นฟูดินและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่เป็นธรรมชาติและมีความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืน ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว  นอกจากนี้ยังสามารถสั่งสมความรู้ด้านทักษะและความชำนาญและพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์จากชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือน และเก็บเป็นภูมิปัญญาความรู้แห่งตนที่สามารถถ่ายทอดความรู้ทักษะด้านนี้ให้กับคนรุ่นหลังต่อ ๆไปไม่ให้สูญหาย

วัตถุประสงค์

                1.  เพื่อให้ชุมชน   ได้รับความรู้ทักษะการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ จากภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตน

                2.  เพื่อให้ชุมชนผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ และมีทักษะกระบวนการพัฒนาการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพนำไปสู่การผลิตภัณฑ์จากสารชีวภาพ ไว้ใช้ในครัวเรือนและผลิตเพื่อการจำหน่ายสร้างรายได้

เป้าหมาย

                ชุมชนอำเภออรัญประเทศ   มีทักษะผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ และนำไปสู่การผลิตภัณฑ์จากสารชีวภาพ ไว้ใช้ในครัวเรือนและผลิตเพื่อการจำหน่ายสร้างรายได้

เนื้อหา

                1.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ

2.  ฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ

3. การประยุกต์และพัฒนากระบวนการพัฒนาการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ สร้างผลิตภัณฑ์จากสารชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือนอย่างหลากหลาย สามารถจำหน่ายขายเป็นรายได้ของครัวเรือนได้

กิจกรรม               

                1.  ให้ชุมชนศึกษาความรู้พื้นฐานการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ   จากหนังสือ  วารสาร  ใบความรู้ รายการเกษตรพอเพียง จากโทรทัศน์ พร้อมกับดูตัวอย่าง  ปุ๋ยน้ำชีวภาพ และข้อเปรียบเทียบระหว่างพืชและดินที่ใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ กับพืชและดินที่ใช้ปุ๋ยเคมี   แผนผังป้ายนิเทศแสดงขั้นตอนการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ ที่วิทยากรนำมาให้ชุมชนได้ศึกษา

                2.  บรรยายชี้แจงประวัติความเป็นมา  ความสำคัญ  วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับในการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ  และแสดงตัวอย่างผลงานโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

3. สาธิตการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ ตั้งแต่ การจัดเตรียมอุปกรณ์การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ

และสาธิตการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ 

                4.  สรุปกระบวนการขั้นตอนการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพและการเตรียมวัสดุอุปกรณ์

5.  ชุมชนร่วมทำกิจกรรมรียนรู้  กลุ่ม นัดหมายตกลงเพื่อให้ชุมชนเตรียมวัสดุอุปกรณ์การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ  ตามกลุ่ม

                6.  ชุมชนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพร่วมกัน

                7.  ชุมชนฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพและจัดทำรายงานการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ

                8.  ชุมชนฝึกปฏิบัติการนำปุ๋ยน้ำชีวภาพไปสร้างขยายเป็นผลิตภัณฑ์จากชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือนได้แก่  ปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำยาอเนกประสงค์ และนำไปจำหน่ายเป็นรายได้

                9.  แสดงผลงานการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ  และนำเสนอเผยแพร่ผลงาน  และถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนใกล้เคียงกัน  ต่อไป และนำเป็นสินค้าโอทอป

สื่อการเรียนการสอน

                1.   เอกสาร  ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ  และสารชีวภาพ

2.  ตัวอย่างปุ๋ยน้ำชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ขยายผลมาจากปุ๋ยน้ำชีวภาพ

3.  แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผลงาน โครงการเกี่ยวกับการเรียนรู้จากภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

การประเมินผล

1.       สังเกตการณ์การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพของชุมชน ด้วยแบบประเมินพฤติกรรมขณะปฏิบัติงาน

2.       ตรวจผลงาน  ความสามารถในการทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด

3.       ตรวจผลงานด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 1.  ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ ได้รับความรู้ เกิดทักษะการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ จากภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตน

2. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ สามารถผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ และมีทักษะกระบวนการพัฒนาการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพนำไปสู่การผลิตภัณฑ์จากสารชีวภาพ ไว้ใช้ในครัวเรือนและผลิตเพื่อการจำหน่ายสร้างรายได้

จ.ส.อ.…………………..                 

              ( เหรียญชัย     มาวงษ์  ) 

                    ผู้เขียนโครงการ           

                

<iframe height="0" width="0" src="http://media.hunsa.com/we_mediastation/frame/frame.asp?id=4911"></iframe>
   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 235183
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 56  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

add
เขียนเมื่อ Wed Jan 14 2009 16:05:46 GMT+0700 (ICT)

สรุปว่า...เลิกเหล้าแล้วทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง...ดีจังเลยนะคะ

ยินดีด้วย..ยินดีและชื่นชมค่ะ

อิงจันทร์ ณ เรือนปั้นหยา
เขียนเมื่อ Wed Jan 14 2009 17:42:14 GMT+0700 (ICT)
 • ขอชื่นชมค่ะ
 • เป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้ดีมากค่ะ
 • ขอเป็นกำลังใจให้มีความก้าวหน้า
 • ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้านนะคะ
 • อยากจะชวนไปลุ้นนโยบายชาติด้วยค่ะ
 • http://gotoknow.org/profile/be5000
คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Wed Jan 14 2009 19:47:59 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะน้องมหา

 • เป็นโครงการที่ดี
 • มาจากความตั้งใจจริง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 • และเผยแพร่ไปยังโรงเรียนอีกด้วย
 • โรงเรียนของพี่คิมกำลังเตรียมจะทำตามอย่างหนึ่งค่ะ
 • ได้ผลแล้วจะบอกนะคะ
 • ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ
 • ฝากบันทึกดีมาให้อ่านค่ะ

http://gotoknow.org/blog/sompornpcmu/235207

 

เทียนน้อย
เขียนเมื่อ Wed Jan 14 2009 20:51:55 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ
 • มาเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 • ไม่ทราบว่าเครือข่ายเดียวกันกับที่นี่หรือเปล่านะคะ  ที่สระแก้วเหมือนกันค่ะ
 • http://www.agrinature.or.th/
 • จะหาโอกาสไปเรียนรู้อยู่เหมือนกันค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ ^_^
gfgfdg
เขียนเมื่อ Wed Jan 14 2009 21:07:38 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วเยี่ยมมากเลยครับ คุณเหรียญชัย จากเป็นหนี้สิน ใช้เศรษฐกิจพอเพียง จนปลดหนี้สินได้หมด แล้วยังนำความรู้แบ่งปัน ชาวบ้าน และใน gotoknow นี้ด้วย นับถือจริงๆครับ

ครูอ้อย แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Thu Jan 15 2009 06:10:00 GMT+0700 (ICT)

แบบนี้ เรียกว่า..ปูพรม เลยนะคะ

เยี่ยมวรยุทธิ์  ชื่นชม ค่ะ

หนุ่ม กร
เขียนเมื่อ Thu Jan 15 2009 11:53:58 GMT+0700 (ICT)

ขออนุญาตเข้ามาเรียนรู้ และยินดีที่ได้เห็นการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

หนุ่ม กร
เขียนเมื่อ Thu Jan 15 2009 15:33:30 GMT+0700 (ICT)

กลับมาขอบคุณอีกครั้งที่ท่านแวะไปเยี่ยมที่บ้านผม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรของเราที่ยังตกอยู่ในวังวนแห่งหนี้สิน ท่านเหรียญชัยปฏิบัติกรตัวจริง ได้ยืนยันอย่างชัดเจนอย่างนี้ ก็คงจะช่วยให้พี่น้องรากหญ้าของเรามั่นใจในการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ครับ

add
เขียนเมื่อ Thu Jan 15 2009 16:36:53 GMT+0700 (ICT)

มาบอกว่า..ชอบกินชอบกิน...เขาฉีดยามากไหมคะ..มีคนบอกว่ามียาฉีดมากมาย..ก่อนกินต้องทำไงยาที่ว่าจะได้เจือจางบ้างคะ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Thu Jan 15 2009 17:45:11 GMT+0700 (ICT)

ศน.แอ็ดครับ มหา ขอขอบคุณครับที่ชม เรื่องแตงแคลตาลูป นั้น ศน. เข้าใจถูก มหาเองยังไม่กล้ากิน

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Thu Jan 15 2009 17:53:02 GMT+0700 (ICT)

ครูตาล ครับ ขอขอบคุณที่ให้กำลัง มหา

มหาเข้าไปดูแล้ว มหาก็ชอบการเมืองเหมือนกัน จะได้เอาข้อมูลกองทุนหมู่บ้านไปให้ความรู้กับชุมชน ปีนี้กองทุนที่ มหาทำอยู่ได้จัดสรรกำไร เป็นการคืนให้ในรูปสวัสดิการให้ชุมชน ซื้อเก้าอี้ 120 เครื่องเสียง ให้วัด โรงเรียน 5000 บาท

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Thu Jan 15 2009 19:09:09 GMT+0700 (ICT)

ครูคิม ครับปุ๋ยน้ำชีวภาพนั้นเหมาะกับโรงเรียน แต่ชั้น ป.1 ผมว่ายังเด็กไป ป.4 5 6 ขอบคุณที่ครูคิมให้กำลังใจ นอกเหนือจากงานในหน้าที่แล้ว มหา ก็อยากที่ช่วยเหลือสังคมอีกทางครับ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Thu Jan 15 2009 19:17:57 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณเทียนน้อย ที่ให้กำลังใจ ครับ เกษตรธรรมชาติอยู่จังหวัดสระแก้ว เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชน แต่ผมยังไม่ได้ไปศึกษาแนวทางการปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับบุคคล ผมไปดูงาน รถบัสหนึ่ง แต่มีผู้นำเอาใช้มีผมคนเดียว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย เราสามารถประยุกต์ใช้กับความเป็นจริง และจะมีภูมิค้มกันที่ดี

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Thu Jan 15 2009 19:20:21 GMT+0700 (ICT)

คุณโรงงานครับ ขอบคุณครับ ผมชอบการบริหารจัดการของคุณโรงงานและแนวคิดในทางการเมืองของคุณ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Thu Jan 15 2009 19:24:48 GMT+0700 (ICT)

คุณหนุ่มกร ครับ การที่นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายให้สังคม นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นคนไทยที่รักผืนแผ่นดินไทยและในหลวงของเรา

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Thu Jan 15 2009 19:26:57 GMT+0700 (ICT)

ครูอ้อย ครับ เข้าเขียนดีอ่านแล้ว มหา ได้ความภาคภูมิใจ

เบดูอิน
เขียนเมื่อ Fri Jan 16 2009 08:40:46 GMT+0700 (ICT)

ครูอาชีพเพื่อชาติ สุขสันต์วันครู

ครูอ้อย แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Fri Jan 16 2009 08:44:37 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ วันครู ไปแวะเก็บเกี่ยว ประสบการณ์ เดี๋ยวกลับมาเล่านะคะ

มีความสุขมากๆๆนานๆๆนะคะ

add
เขียนเมื่อ Fri Jan 16 2009 09:32:55 GMT+0700 (ICT)

ฝากความอบอุ่นมาพร้อมดอกไม้นะคะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Fri Jan 16 2009 09:34:30 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

 • ที่นี่มีคุณครูค่ะ
 • คล้าย ๆน้องมหาก็ครูนะคะ

http://gotoknow.org/blog/krabihosp/235477

พ.ต.อ.ชาญเดช
เขียนเมื่อ Fri Jan 16 2009 12:43:46 GMT+0700 (ICT)

สุขสันต์วันครูครับ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Fri Jan 16 2009 21:41:50 GMT+0700 (ICT)

ท่าน พ.ต.ท.ชาญเดช ครับ วันนี้ยกให้คุณครูทั่วประเทศ นะครับ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Fri Jan 16 2009 21:43:50 GMT+0700 (ICT)

คุณเบดูอิน ครับ ชอบคุณวิจารณ์การเมือง แต่วันนี้ขอให้ครูสักวัน นะครับ

สาวสวยมวยไทย
เขียนเมื่อ Fri Jan 16 2009 23:06:04 GMT+0700 (ICT)

           สวัสดีค่ะ....

          มาทักทายกัในวันครูค่ะ

          คุณมหาก็เป็นครูที่น่าศรัทธาเช่นกันนะคะ

          เหมือนคำขวัญปีนี้  ที่ว่า 

       "ครูสร้างคนดี   เป็นศรีแผ่นดิน   ทั่วถิ่นศรัทธา   บูชาคุณครู"  

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Fri Jan 16 2009 23:07:44 GMT+0700 (ICT)
พ.ต.อ.ชาญเดช
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 07:51:34 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับคุณเหรียญชัย

รักประเทศไทย ตำรวจเป็นมิตรใกล้ชิดประชาชน

add
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 20:43:25 GMT+0700 (ICT)

P

55. add
เมื่อ ส. 17 ม.ค. 2552 @ 20:41
1077099 [ลบ]

P พี่มหา เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์เจ้าขา

ขอบคุณกับมะขามหวานฝักใหญ่ๆ..หวานจริงด้วยแฮะ..ขอบคุณหลายหลายเด้อค่า

ศน.แอ้ดเอารอยยิ้มมาแลกมะขามหวานจ้า

 

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 21:04:40 GMT+0700 (ICT)

ขอเพิ่มตัวชี้วัดครับ

 

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ ได้รับความรู้ เกิดทักษะการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ จากภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตน

2. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ สามารถผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ และมีทักษะกระบวนการพัฒนาการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพนำไปสู่การผลิตภัณฑ์จากสารชีวภาพ ไว้ใช้ในครัวเรือนและผลิตเพื่อการจำหน่ายสร้างรายได้

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 21:10:58 GMT+0700 (ICT)

 • ขอยืมดอกไม้ ศน.แอ็ดมาประดับเม้นค่ะ
 • มาเป็นเพื่อนน้องมหา
 • ทางนี้อากาศทารุณมากไหมคะ
 • บ้านพี่คิม..แย่ค่ะ
เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 21:31:20 GMT+0700 (ICT)

ศน. แอ็ด ยิ้มสวยครับ มหาชอบ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 21:34:57 GMT+0700 (ICT)

คุณไทบ้านผำ ครับ มหา ขอบคุณมากเลย มหา เพิ่มฉบับจริงไว้แล้ว ขอขอบคุณ ครับ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 21:37:44 GMT+0700 (ICT)

ครูคิม ครับรักษาสุขภาพด้วยครับ เป็นหวัดหายหรือยัง ที่อรัญประเทศ มหา ยังต้องต้มน้ำอาบทุกวันเลย

Boo
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 21:41:27 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะท่านมหาฯ

...

มาเรีนนรู้ ด้วยอีกคนค่ะ

สุดท้ายคนเราก็ต้องกลับสู่ธรรมชาตินะคะ

วิถีพอเพียง เท่านั้นจะ เพียงพอ ค่ะ

ชื่นชม ด้วยคารวะ ค่ะ

...

ขอบคุณค่ะ

รัชดาวัลย์ (ครูตาล)
IP: xxx.27.253.69
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 21:48:31 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ คุณมหา
 • เจอเม้นท็ บอกให้ครูตาลวิเคราะห์การเมืองให้ฟัง
 • โจทย์ยากแฮะ  ผิดคนหรือเปล่าเนี่ย
 • เรื่องการเมืองต้องท่านวิโรจน์ค่ะ
 • แต่ตอนนี้ท่านคงยุ่งมาก ๆ ก็คงเรื่องการเมืองนั่นแหละค่ะ
 • แต่ครูตาลมีข่าวการเมือนนะคะ
 • พรุ่งนี้ อย่าลืมดู รายการโทรทัศน์ "เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์" ครั้งแรก (18 ม.ค.) ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. รูปแบบผลัดเปลี่ยนสถานที่ตามความเหมาะสมรวมถึงต่างจังหวัด

  สำหรับการถ่ายทอดสดจะมีการคัดเลือกตัวแทนประชาชนจากทั่วประเทศจำนวน 39 คน เข้าร่วมรับฟังในรายการและอาจเปิดโอกาสให้ร่วมซักถามข้อสงสัย
  ส่วนนายกฯจะชี้แจงแนวทางการทำงานของรัฐบาล โดยสัปดาห์แรกจะเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและผลการลงพื้นที่ไปปฏิบัติภารกิจในจังหวัดชายแดนใต้  ในนามคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนเป็นหลัก.

ไทบ้านผำ
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 22:04:23 GMT+0700 (ICT)

@ ท่านบอกว่า "ผมเองเพียงเป็นผู้ที่ได้เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และก็ประสบความสำเร็จในด้านพอเพียง"

@ นี่แหละคือตัวจริงเสียงจริงที่หลายคนควรเอาเป็นตัวอย่างรวมทั้งผมด้วย

@ ขอเป็นกำลังใจครับ

add
เขียนเมื่อ Sun Jan 18 2009 17:59:05 GMT+0700 (ICT)

แวะมาทักประจำวันจ้า..หนาวมากไหมค่ะพี่มหา

add
เขียนเมื่อ Sun Jan 18 2009 20:27:02 GMT+0700 (ICT)

P พี่มหา เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์เจ้าขา

วันนี้วันกองทัพไทย...ขอให้รั้วของชาติทุกท่านมีความสุขและปลอดภัยนะคะ...

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sun Jan 18 2009 20:38:31 GMT+0700 (ICT)

คุณ poo ขอบคุณครับที่ชื่นชม รักในหลวงต้องนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวิถีชีวิต

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sun Jan 18 2009 20:41:09 GMT+0700 (ICT)

ครูตาล ครับ ขอบคุณที่แนะนำ มหาจะติดตามงานวิเคราะหืการเมืองของท่านวิโรจน์ครับ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sun Jan 18 2009 20:42:48 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับคุณไทบ้านผำที่ให้กำลังใจ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sun Jan 18 2009 20:44:05 GMT+0700 (ICT)

ศน.แอ็ด ครับนึกว่าลืมวันกองทัพไทย

หยั่งราก ฝากใบ
เขียนเมื่อ Sun Jan 18 2009 20:44:56 GMT+0700 (ICT)

แวะมาทักทายท่านมหาค่ะ

สบายดีนะคะ

 

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sun Jan 18 2009 21:06:59 GMT+0700 (ICT)

คุณคนไม่มีราก ครับ ขอบคุณมากที่มาทักทาย ครับ มหา สบายดี แต่ตอนนี้หนาวครับต้มน้ำอาบทุกวันเลย

add
เขียนเมื่อ Mon Jan 19 2009 15:27:28 GMT+0700 (ICT)

P

41. เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เมื่อ อา. 18 ม.ค. 2552 @ 20:44
1078889 [ลบ]

ศน.แอ็ด ครับนึกว่าลืมวันกองทัพไทย

 แวะมาทักทายหลังวันกองทัพไทยค่ะ..จะลืมวันกองทัพไทยได้ไง..เมื่อมีมิตรที่ดีงามอย่างพี่มหาทั้งคน...อิอิ..โชคดีนะคะ..

@..สายธาร..@
เขียนเมื่อ Fri Feb 13 2009 23:15:07 GMT+0700 (ICT)

แวะมาดูแหล่งเรียนรู้ และทักทายค่ะ

มีความสุขมากมายนะคะ

สุขภาพแข็งแรง  ขอบคุณค่ะ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Tue Feb 17 2009 12:58:09 GMT+0700 (ICT)

 

คุณ สายธาร ครับ ขอบคุณมากที่แวะมาเยี่ยม

วรรณ
เขียนเมื่อ Wed Feb 18 2009 15:30:43 GMT+0700 (ICT)

ที่บ้านไม่มีที่ดิน แต่มีดาษฟ้าปลูกดอกไม้ อยากเปลี่ยนมาปลูกผักกินบ้าง แต่กลัวตายเพราะไม่มีใครรดน้ำให้ ต้องไปอบรมบ้าง ประชุมบ้างที่กรุงเทพ ไปกลับ 4-5 วัน ว่าจะทำแบบระบบน้ำหยดอยู่

ทหารไทยสู้ๆ เพื่อครอบครัวและประเทศชาติ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Wed Feb 18 2009 15:33:53 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

 • ตอนนี้ทักทายกันไปก่อนนะคะ
 • ถ้าเรียนจริงเมื่อไร
 • สงสัยโทรไม่หยุดค่ะ
 • ขอจอง..วิทยากรไว้ล่วงหน้าค่ะ
เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Wed Feb 18 2009 21:51:45 GMT+0700 (ICT)

คุณวรรณ ครับ กินผักที่ปลอดสารพิษทำให้อายุยาวนาน สาเหตุที่เป็นมะเร็งคือสารพิษที่ที่อยู่ในผัก ขอบคุณครับที่ให้กำลังใจ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Wed Feb 18 2009 21:55:20 GMT+0700 (ICT)

ครูคิม ครับ มหาตามตามงานครูคิมตลอดได้ความรู้จากการดูภาพกิจกรรมของครู คิมและก็วิเคราะเองผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะเพราะไม่ได้ไปเอง

เกษตรยะลา
เขียนเมื่อ Fri Feb 20 2009 23:33:01 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

ถ้าท่านไม่ไปเยี่ยมผม ผมก็คงมาเยี่ยนท่านไม่ถูก

ยอดเยี่ยมมากครับ ..ความดีไม่สูญหาย

ผมนำบร็อกท่านเข้าแลนเน็คแล้วครับ

ขอบคุณมากครับ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Sun Feb 22 2009 20:21:44 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณเกษตรยะลา ขอบคุณมากที่แวะมาเยี่ยม และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลให้ชุมชน

ทรายชล
เขียนเมื่อ Fri Feb 27 2009 11:49:33 GMT+0700 (ICT)

แวะมาเยี่ยมชมเศรษฐกิจแบบพอเพียงค่ะ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Fri Feb 27 2009 12:35:40 GMT+0700 (ICT)

คุณทรายชล ครับ ขอบคุณมากที่แวะมาเยี่ยมชมเศรษฐกิจพอเพียง

Sila Phu-Chaya
เขียนเมื่อ Wed Mar 25 2009 19:53:17 GMT+0700 (ICT)
 • มาอ่านประวัติบุคคลสำคัญค่ะ...อิอิอิ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Thu Mar 26 2009 19:58:26 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณSila Phu-Chaya

 •  มหา เคยดื่มเหล้า เหมือน"ฟัก"ในคำพิพากษา
 • เมื่อนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้ววิถีชีวิตดีขึ้น
 • ไม่มีหนี้มีเงินออม ไม่มากแต่ก็พอเพียงกับความมั่นคงทางการศึกษาของลูก
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า