กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ของลูกเสือ

 “ จงจำไว้ว่าเมื้อเด็กเข้าเป็นลูกเสือ เด็กต้องการเริ่มเรื่องลูกเสือทันที ดังนั้นไม่ควรปล่อยให้เด็กหมดความกระตือรือร้น ดังที่มักจะกระทำกันโดยเริ่มที่อธิบายเบื่องต้นมากเกินไปจงสนองความปราถนาของเด็ก ด้วยการให้เล่นเกมและฝึกงานลูกเสือภาคปฏิบัติ ส่วนรายละเอียดเบื่องต้นต่าง ๆที่ค่อย ๆสอดแทรกเข้าไปภายหลังตามต้องการ 

        

 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ของลูกเสือประจำปี  ครูควรทำอยางไร                                                 

 กิจกรรมการเดินทางไกล   อยู่ค่ายพักแรมควรเป็นกิจกรรมที่ครู   ผู้กำกับคิดค้นวิธีให้เด็กได้รู้สิ่งต่าง ๆของชีวิต   เช่นการสร้างนิสัย   การบำเพ็ญประโยชน์รู้จักปรับตัวเข้าหากันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  โดยให้ฝึกปฏิบัติตนด้วยการทำงานร่วมกันเป็นหมู่    ให้รู้จักยอมรับในบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน    ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตาม    สร้างเสริมคุณธรรม   ความมีวินัย   ฝึกให้รู้จักช่วยเหลือตนเองเมื่อยามคับขันสอนให้เด็กดำรงชีวิตกลางแจ้งโดยไม่นิ่งเฉย    กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้สอนโดยใช้วิธีให้เล่นเกมและทำงานปฏิบัติจริง     ตามแผนงานฝึกอบรมที่คณะครูร่วมกันวางแผนกำหนดเป็นตารางกิจกรรม   หลักเกณฑ์ที่ควรพิจารณานำมาใช้กำหนดเป็นกิจกรรมลูกเสือ   คือ  มีการศึกษาถึงแนวความคิดของเด็กและส่งเสริมให้เด็กสอนตนเองแทนที่จะถูกสอน   ดังนั้นครูเพื่อรับผิดชอบควรเตรียมการไว้อย่างรอบคอบ  หรือ  ขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ

     โซคราตีส    กล่าวว่า   ความมุ่งหมายของผู้กำกับลูกเสือ   มิใช่เพียงเพื่อช่วยเด็กที่เฉลียวฉลาด   แต่มุ่งให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่เด็กที่ไม่ค่อยเฉลียวฉลาดนั้นได้รับความสนุกสนานจากชีวิต   และในเวลาอันเดียวกัน  ให้ได้รับประโยชน์และโอกาสบางอย่างที่เด็กซึ่งเคราะห์ดีกว่าได้รับทั้งนี้เพื่อว่าอย่างน้อยที่สุด   เด็กที่ไม่ค่อยเฉลียวฉลาดนั้นจึงได้มีโอกาสพอสมควรในชีวิต

      เด็กที่ได้รับการฝึกอบรมจากโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง    จะช่วยให้การร่วมกิจกรรมในค่ายพักแรม    ดำเนินไปได้ด้วยดีและสะดวกยิ่งขึ้น     การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมเป็นวิชาพิเศษตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ   ว่าด้วยการปกครองหลักสูตร และ วิชาพิเศษของทั้งลูกเสือสามัญ ( ฉบับที่    )   ..           และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ( ฉบับที่  14  )  ..2528 ได้กำหนดหลักสูตรไว้ดังนี้

1.             การสอนโดยการปฏิบัติ   การเล่นเกม  และ  การแข่งขันเป็นระบบหมู่

2.           เกมควรเป็นการแข่งขันเป็นหมู่ลูกเสือ   เพื่อให้เด็กทุกคนได้เล่น  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน    และฝึกให้      ปรับตัวเข้าหากัน  และสร้างเสริมการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข

3.             ให้เชื่อฟังกฏกติกา   อยู่ในระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยสร้างวินัย

4.             เสริมแรงกับเด็กทันทีที่เด็กแข่งขันจบ    ด้วยการชมเชยหรือให้คะแนนสะสม    โดยไม่ตำหนิทันทีด้วยกว่า   แต่ใช้เทคนิควิธีเสนอแนะ    บอกวิธีการที่ถูกให้เด็กเห็นตัวอย่างที่ดี   และยอมรับด้วยตนเอง

  ผู้บริหาร  ควรเรียกประชุมผู้รักผิดชอบทั้งหมด  หรือ  ผู้รู้ที่เห็นว่าจะเป็นหลักในการกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ   และช่วยวางตัวบุคคลลงในกิจกรรมได้เหมาะสม   แผนงานที่พิจารณาร่วมกัน     ควรให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นก่อนจัดสินใจสั่งการ  มอบหมายงาน การวางแผนกำหนดกิจกรรมต่างๆ   ก่อนออกเดินทางไกล   ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ร่วมรับผิดชอบ     

                    1.   ลส.นน.   จะต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อครู   ผู้กำกับ   จะได้ปรับแผนการสอน         เตรียมเด็กไว้ล่วงหน้า

                    2.  หนังสือยินยอมอนุญาติจากผู้ปกครอง    พร้อมทั้งแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบด้วย

                   3.   กำหนดกิจกรรม  การอยู่ค่าย ทำตารางฝึก  ข้อเสนอแนะควรพิจารณาให้มีพิธีการของลูกเสือ   ที่ต้องปฏิบัติ

                                    1.             ปฐมนิเทศ

                                    2.             เปิดในห้องประชุม

                                   3.             ถวายราชสดุดี

                                  4.             เปิดรอบเสาธง

                                   5.             พิธีปิด ( ปิดในห้องประชุมปิดรอบเสาธง )

                                    6.             การตรวจค่ายในตอนเช้า

 

ควรจะสั่งการมอบหมายให้มีการเตรียมการในสิ่งต่าง ๆ  ต่อไปนี้

 1.  สำรวจ ค่ายสถานที่ที่จะนำพา  ลส. – นน.  ไปพักแรมอยู่ค่าย   ที่ต้องคำนึงถึง3.                 การเตรียมเด็กครูก่อนเดินทาง

 

1.1                 ค่าใช้จ่าย

1.2                 ความปลอดภัย

1.3                 ระยะเวลาในการเดินทาง    เส้นทางที่ไป

1.4                 ความสะดวกในการกำหนดกิจกรรม  และ  พักอาศัย

1.5                 ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น

1.6                 พาหนะที่ต้องใช้

1.7                 สภาพภูมิอากาศ   ในขณะนั้น

1.8                 อาหาร

1.9                 สุขา   ห้องน้ำ

1.10          สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด

1.11          จุดที่จะใช้จัดกิจกรรมต่างๆในค่าย  เช่น  บุกเบิก   ผจญภัย    การเดินทางไกล  สำรวจที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

1.12          โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนมาแล้วอย่างต่อเนื่อง   และเตรียมเด็กไว้แล้วในเรื่องต่าง ๆดังนี้

2.           การวางแผน    กำหนดกิจกรรมวางแผน

3.     วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น

 4.                 การเสนอขออนุญาต

5.                 การวางตัวบุคคล

6.                 มาตรการ    การรักษาความปลอดภัย

7.                 บทบาทของผู้อำนวยการฝึก  และ  ผู้กำกับรอง

8.                 การประชุมเพื่อประเมิน  ติดตาม  มอบหมายภาระกิจ

9.                 ระเบียบค่าย

10.                 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม

11.              การรายงานผลการจัดกิจกรรม

12.              การสอบวิชาพิเศษ  (  การใช้เข็มทิศแผนที่    การสังเกต   การสะกดลอย   การบรรจุเครื่องหลัง   การสร้างสมรรถภาพทางกาย   การทำอาหารชาวค่าย  วิชาพิเศษที่จะให้มีการสอบ  สายยงยศ

13.              เกม + การจัดกิจกรรมในการอยู่ค่าย

14.              ตารางกำหนดกิจกรรม  และ  รายละเอียดของกิจกรรม

·       ปฐมนิเทศ

·       พิธีเปิดการฝึกอบรม

14.   การปฐมพยาบาล

15'          การสร้างที่พัก   (การกางเต้น)

16.      การใช้ชีวิตร่วมกันในป่า

17.      บทบาทของนายหมู่หรือสมาชิก

                                                                             ฯลฯ

                                                           

จงจำไว้ว่าเมื้อเด็กเข้าเป็นลูกเสือ   เด็กต้องการเริ่มเรื่องลูกเสือทันที   ดังนั้นไม่ควรปล่อยให้เด็กหมดความกระตือรือร้น    ดังที่มักจะกระทำกันโดยเริ่มที่อธิบายเบื่องต้นมากเกินไปจงสนองความปราถนาของเด็ก  ด้วยการให้เล่นเกมและฝึกงานลูกเสือภาคปฏิบัติ     ส่วนรายละเอียดเบื่องต้นต่าง ๆที่ค่อย ๆสอดแทรกเข้าไปภายหลังตามต้องการ

                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): scouting for boys 
 หมายเลขบันทึก: 231324
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 28  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ครูอ้อย แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Tue Dec 23 2008 06:07:21 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ

กิจกรรมลูกเสือ สร้างวินัย สร้างคน สร้างสามัคคีค่ะ

small man
เขียนเมื่อ Tue Dec 23 2008 06:10:37 GMT+0700 (ICT)

        เรื่องลูกเสือ สมัยผมเป็นผู้บริหารโรงเรียน  ผมเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้มาอย่างหนึ่งครับ คือ เรื่องการทำอาหารของเด็ก (ประถม)

        โรงเรียนเขามักไม่ให้เด็กทำอาหารเองครับ ครูทำให้บ้าง  ซื้อเขาบ้าง    ผมเสนอไปเลยครับ

       1. เด็กต้องทำอาหารเอง

        2. ห้ามใช้เตาแก๊ซ   ต้องใช้เตาถ่าน  ก่อไฟเอง

       3.  ห้ามมาม่า  ปลากระป๋อง

       หลายคนบอกว่า  เป็นไปไม่ได้  ผมบอกเป็นไปได้  ต้องลอง  ถ้าเป็นไปไม่ได้ ล้มเหลว ผมรับผิดชอบเอง

      ผลปรากฏว่า "เด็กสนุก และ ชอบ"ครับ 

-
IP: xxx.147.64.145
เขียนเมื่อ Wed Dec 24 2008 16:23:42 GMT+0700 (ICT)

บ้านส่วนใหญ่จะมีหลังคา หากไม่มีหลังคา เค้าก็จะเรียกว่าตึกมั้ง

สำนึกรักบ้านเกิด สำนึกรักหลังคาบ้านค่ะ

Todsapol
เขียนเมื่อ Wed Dec 24 2008 21:13:48 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับท่าน รอง wijcha งานด้านลูกเสือ สำคัญที่ผู้นำ อย่างที่เขาว่า "หัวส่ายทางไหนหางกระดิดไปทางนั้น" แต่ทุกวันนี้ฝากภาพนี้ให้คิดกัน "ทำไมงูจึงกินกวางตัวใหญ่ๆได้"

 

ใช่ว่าจะบังอาจ อาจเอื้อม แต่ผมไม่ท้อที่จะทำต่อไปตามพระราชประสงค์...งานวิจัยทุกฉบับผลตรงกันว่า "ผู้บริหารมีส่วนสำคัญที่สุดต่อการพัฒนากิจการลูกเสือว่าจะให้เดินไปทางไหน..? "

เห็นวิมาลย์ของใยมดแล้ว

อย่าลืมใช้โอลานซิถึงจะแน่นปึ๊กจะได้หลับฝันดี

 

น้องน้ำใจ ยินดีค่ะ
IP: xxx.121.160.89
เขียนเมื่อ Thu Sep 10 2009 20:54:19 GMT+0700 (ICT)

ชอบการเข้าค่ายมากเลยค่ะ

เพราะเป็นกิจกรรมที่ดีส่งเสริมให้คนรู้การมีน้ำใจ

ดีคับ
IP: xxx.42.72.111
เขียนเมื่อ Fri Dec 18 2009 14:47:41 GMT+0700 (ICT)

จงจำไว้ว่าเมื้อเด็กเข้าเป็นลูกเสือ เด็กต้องการเริ่มเรื่องลูกเสือทันที ดังนั้นไม่ควรปล่อยให้เด็กหมดความกระตือรือร้น ดังที่มักจะกระทำกันโดยเริ่มที่อธิบายเบื่องต้นมากเกินไปจงสนองความปราถนาของเด็ก ด้วยการให้เล่นเกมและฝึกงานลูกเสือภาคปฏิบัติ ส่วนรายละเอียดเบื่องต้นต่าง ๆที่ค่อย ๆสอดแทรกเข้าไปภายหลังตามต้องการ

ดีคับ
IP: xxx.42.72.111
เขียนเมื่อ Fri Dec 18 2009 14:50:33 GMT+0700 (ICT)

ไม่ค่อบชอบการเข้าค่ายแต่เข้าแล้วก็สนุกดีนะครับ

- -

ดี คับ
IP: xxx.42.72.111
เขียนเมื่อ Fri Dec 18 2009 14:53:28 GMT+0700 (ICT)

อยากให้ทุกคนมีความสุขในการเข้าค่ายนะครับ

ทู ใต้ถ้ำ และตั้งใจทำกิจกรรมต่างๆ

xuouinw
IP: xxx.42.72.111
เขียนเมื่อ Fri Dec 18 2009 14:53:56 GMT+0700 (ICT)

มันดีคับผมชอบเฮฮามาก

คำเตือน ห้ามเล่นเว้าในห้องน้ำเดี๋ยวลื่น

สรัล แสงภู
IP: xxx.42.72.111
เขียนเมื่อ Fri Dec 18 2009 14:54:42 GMT+0700 (ICT)

ครับผม

ดีคับ
IP: xxx.42.72.111
เขียนเมื่อ Fri Dec 18 2009 14:57:06 GMT+0700 (ICT)

  โซคราตีส    กล่าวว่า “  ความมุ่งหมายของผู้กำกับลูกเสือ   มิใช่เพียงเพื่อช่วยเด็กที่เฉลียวฉลาด   แต่มุ่งให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่เด็กที่ไม่ค่อยเฉลียวฉลาดนั้นได้รับความสนุกสนานจากชีวิต   และในเวลาอันเดียวกัน  ให้ได้รับประโยชน์และโอกาสบางอย่างที่เด็กซึ่งเคราะห์ดีกว่าได้รับทั้งนี้เพื่อว่าอย่างน้อยที่สุด   เด็กที่ไม่ค่อยเฉลียวฉลาดนั้นจึงได้มีโอกาสพอสมควรในชีวิต ”

สรัล แสงภู
IP: xxx.42.72.111
เขียนเมื่อ Fri Dec 18 2009 14:57:38 GMT+0700 (ICT)

อะไรของคุณครับ   ผมเด็กเรียน

xuouinw
IP: xxx.42.72.111
เขียนเมื่อ Fri Dec 18 2009 15:02:16 GMT+0700 (ICT)

รักชาติคับ

ผม      หนอนโกรกกรากคับ

สดจิงคับ

IP: xxx.42.72.111
เขียนเมื่อ Fri Dec 18 2009 15:04:01 GMT+0700 (ICT)

ท็อปใต้ถ้ำ และนิวใต้ถ้ำ การอยู่ค่ายต้องอญู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขถึงจะดีและเข้าใจกันและกันเชื่อใจกัน

tza
IP: xxx.42.72.111
เขียนเมื่อ Fri Dec 18 2009 15:06:41 GMT+0700 (ICT)

ผมเป็นคนดีครับและผมเป็นคนรักชาติด้วย

ใต้ถ้ำ
IP: xxx.42.72.111
เขียนเมื่อ Fri Dec 18 2009 15:08:18 GMT+0700 (ICT)

การเข้าค่าย็นสิ่งที่ดี ไม่ต้องทำตามกฏระเบียบของค่าย555555555+

gaxgames
IP: xxx.42.72.111
เขียนเมื่อ Fri Dec 18 2009 15:17:13 GMT+0700 (ICT)

123456789101112131415161718192021222324252627282930

1970
IP: xxx.9.240.29
เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 10:29:56 GMT+0700 (ICT)

"กิจกรรมลูกเสือ" นั้นเป็นเรื่องสนุกของเด็กๆ แต่เป็นงานของผู้ใหญ่

หากผู้ใหญ่ทำงานหนักเพียงไร เด็กๆก็จะสนุกมากเช่นกัน

"งาน" ในที่นี้ ไม่ใช่ภาระ หรือ หน้าที่ แต่เป็นสิ่งที่อยากทำครับ

Todsapol
เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 11:00:53 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับท่านที่ส่งข้อความข้างต้นทั้งหมด และโดยเฉพาะ 18. 1970 [IP: 58.9.240.29] เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2553 10:29 #2234623

อัดดีน
IP: xxx.206.74.124
เขียนเมื่อ Tue Feb 08 2011 11:27:15 GMT+0700 (ICT)

กูจะทําอาหารอะไรดี

 

สมชย
IP: xxx.172.204.139
เขียนเมื่อ Tue Feb 08 2011 17:12:54 GMT+0700 (ICT)

พักแรมหน้าสนุกนะค่ะ

Todsapol
เขียนเมื่อ Tue Feb 08 2011 17:51:27 GMT+0700 (ICT)

ตอบ  คุณอัดดีน [IP: 223.206.74.124]  เพราะคุณเป็นคนอย่างนี้นี่เล่า  คุณจึงเป็นแบบนี้....

ขอบคุณท่าน สมชย [IP: 118.172.204.139]
กิจกรรมดี ๆ เริ่มจะเปลี่ยนไปเพราะความไม่พร้อมของครูบางท่าน  น่าเป็นห่วง..เด็กๆและลูกหลานที่ผู้ปกครองของนำมาฝากให้

ไอซ์
IP: xxx.25.246.163
เขียนเมื่อ Thu Feb 17 2011 13:25:16 GMT+0700 (ICT)

น่าเบื่อมาไปทุกปีเลยจนเบื่อแล้วแต่ปีนี้ขอหยุดเพราะไหปลาร้าหัก

ไอซ์
IP: xxx.25.246.163
เขียนเมื่อ Thu Feb 17 2011 13:31:19 GMT+0700 (ICT)

แต่ต้องทำรายงานน่าเบื่อ

 

Todsapol
เขียนเมื่อ Fri Feb 18 2011 09:59:12 GMT+0700 (ICT)

ตอบ ครู ไอซ์

อย่าท้อซิครับ  วันใดที่ครูท้อแท้  วันนั้นมะเล็งเริ่มแพร่ขยายเชื้อสู่สมองน๊ะ....๕๕๕๕๕...

ใครที่เข้ามาสู่วงการลูกเสือ  ต้องอดทน  และเสียสละ  ทุกอย่างที่ครูเข้าไปมีส่วนร่วมถือว่าเป็นคูณที่ได้ช่วยสนองพระราชดำริ ร. ๖  มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับใจที่จะมีให้  ผมจำพระราชดำรัส  ร.๙ ที่ตรัสไว้ว่า

 

"ครู  จะเป็นแบบอย่างที่เด็กจะทำตาม  ครูทำอย่างไร  เด็กก็ทำอย่างนั้น  ลูกเสือสำรองก็จะทำตามลูกเสือรุ่นพี่  พี่จึงเป็นแบบอย่างที่ดีของน้อง ลูกเสือสำรอง  .... คนที่เขาเกียจลูกเสือ  ก็เพราะเห็นความไม่ดีของครู.. "

 

กาญจนา ประสาทศิลป์
IP: xxx.154.239.6
เขียนเมื่อ Wed Jan 11 2012 10:18:16 GMT+0700 (ICT)

ถูกต้องที่สุดค่ะ เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ "ได้เพื่อน เถื่อนธาร การสนุก สุขสม" ถ้าเราได้ทำ ได้ร่วมกิจกรรม และปฏิบัติด้วยความเต็มที่และเต็มใจในสิ่งที่ทำไปเพื่อเด็ก เราจะมีความสุขและภาคภูมิใจทุกครั้งที่ทำ

Todsapol
เขียนเมื่อ Thu Jan 12 2012 03:30:12 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับครูญจนา เป็นครูมันต้องอย่างนี้ซิ จึงขอแสดงความเคารพ ลองคลิกเเข้ไปฟังเพลงนี้ซิครับครู

http://www.youtube.com/watch?v=FQHoSxa_to4&feature=related

ด.ช.พรหมมา
IP: xxx.88.105.144
เขียนเมื่อ Wed Feb 01 2012 09:08:52 GMT+0700 (ICT)

rfu;ai.ptd[muyfddfzfzasbs12

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
    บันทึกก่อนนี้
    บันทึกใหม่กว่า