โครงการค่ายภาษาอังกฤษ

 การจัดค่ายภาษาอังกฤษ 

 

 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษ 

                 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษ  ประจำปีการศึกษา 2551 ณ  หอประชุม โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2551 ผู้ศึกษาขอนำเสนอดังนี้

                                1.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา                                   2.  กลุ่มที่ศึกษา

                                3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล                                4. การเก็บรวบรวมข้อมูล     

        5. สรุปผลการศึกษา                                                    6. อภิปรายผล

                                7. ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 เพื่อประเมินโครงการค่ายภาษาอังกฤษ  ประจำปีการศึกษา 2551

 กลุ่มที่ศึกษา

       กลุ่มที่ศึกษา ได้แก่   นักเรียน  ระดับช่วงชั้นที่ 3  โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อำเภอชุมพลบุรี 

จังหวัดสุรินทร์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

       การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ใช้เครื่องมือ  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ

ที่คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลเป็นผู้ออกแบบและสร้างขึ้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล

      คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันเป็นผู้ออกแบบเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงาน

โครงการ  และให้นักเรียนทำแบบประเมินโครงการเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน

 สรุปผลการศึกษา

             ผลประเมินโครงการค่ายภาษาอังกฤษ  ประจำปีการศึกษา 2551 พบว่า   รายการประเมินที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเหมาะสมกิจกรรมฐาน อยู่ในระดับดีมาก (  = 4.86 ) รองลงมาคือการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน อยู่ในระดับดีมาก (  = 4.78) และความเหมาะสมกิจกรรมเพลง  อยู่ในระดับดีมาก (  = 4.72 )  ตามลำดับ

 อภิปรายผล

                 ผลการประเมินโครงการภาษาอังกฤษ  ประจำปีการศึกษา 2551  พบว่า รายการประเมินที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเหมาะสมกิจกรรมฐาน อยู่ในระดับดีมาก (  = 4.86 ) รองลงมาคือการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน อยู่ในระดับดีมาก (  = 4.78) และความเหมาะสมกิจกรรมสมกิจกรรมเพลง  อยู่ในระดับดีมาก (  = 4.72 )  ตามลำดับ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญของโครงการ พร้อมกับต้องการส่งเสริมความสามารถของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน กล้าคิดกล้าแสดงออก และเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงได้อีกแนวทางหนึ่ง  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ครูที่ปรึกษาและนักเรียนให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในห้องเรียน จากครูสู่นักเรียนและจากนักเรียนสู่นักเรียน

 ข้อเสนอแนะ

                1. ควรเชิญวิทยากรต่างชาติมาให้มากกว่านี้

                2. ควรจัดกิจกรรมให้ห้องอื่นในระดับชั้นเดียวกันด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 223147
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นายประจักษ์ ปานอินทร์
เขียนเมื่อ Sat Nov 15 2008 16:10:42 GMT+0700 (ICT)
พวงอ้อย ไชยดี
IP: xxx.26.66.235
เขียนเมื่อ Mon Dec 15 2008 00:31:55 GMT+0700 (ICT)

เป็นกิจกรรมที่ดีมาก อยากให้อาจารย์กรุณาส่งเมล์การจัด กิจกรรมฐาน เกม เพลง เพื่อเป็นวิทยาทาน เพราะที่โรงเรียนจะจัดวันที่ 20 ธ.ค. นี้

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า