3. การผลิตนวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป

 นวัตกรรม 

การผลิตนวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป
          
1. ศึกษาหลักสูตร / วิเคราะห์หลักสูตร / กำหนดเวลาเรียน / กำหนดเนื้อหา /จุดประสงค์การเรียนรู้ /     กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้
           2.
ศึกษาวิธีการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป
           3.
แบ่งเนื้อหาเป็นเรื่องย่อย ทำเป็นกรอบตามรูปแบบของการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป
           4.
จัดทำบทเรียนสำเร็จรูป / ทดลองใช้ / ปรับปรุง
           5.
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
           1.
นำเข้าสู่บทเรียน
           2.
ชี้แจงการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กรณีที่ผู้เรียนยังไม่เคยใช้
           3.
แจกบทเรียนสำเร็จรูปให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผู้เรียนต้องศึกษาบทเรียนด้วยตนเองตามลำดับขั้นตอน คือ
-             --- ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้
-            --- ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
--            -- ศึกษาบทเรียน - ทำแบบฝึกหัด ทีละกรอบ ไปจนสิ้นสุดบทเรียน
--            -- ทำแบบทดสอบหลังเรียน
           4.
ผู้เรียนและครูสรุปบทเรียน
           5.
ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้รับเป็นชิ้นงาน / เก็บในแฟ้มสะสมงาน

การประเมินผล
          1. วัดและประเมินผลจากการทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน / การทำแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
          2.
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): การเรียน การสอน 
 หมายเลขบันทึก: 214887
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า