บทคัดย่อ

 บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่อง การคูณโดยใช้แบบฝึกทักษะ

  ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล)

ผู้รายงาน  นางสุภา  แก้วบริสุทธิ์

ปีการศึกษา  2551

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบฝึกทักษะพัฒนาการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล)  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 1 เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนและเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการคิดคำนวณ เรื่องการคูณ

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551โรงเรียนวัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล)  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาการคิดคำนวณเรื่องการคูณ จำนวน

 7 ชุด รวม 41  แบบฝึก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณ วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะพัฒนาการคิดคำนวณเรื่องการคูณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบ t-test

                ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า แบบฝึกทักษะพัฒนาการคิดคำนวณเรื่องการคูณ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 88.00/82.54 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณ วิชาคณิตศาสตร์ หลังใช้สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการคิดคำนวณ

                               

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): งานวิจัย 
 หมายเลขบันทึก: 211004
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ครูสุภา แก้วบริสุทธิ์
เขียนเมื่อ Wed Sep 24 2008 20:23:20 GMT+0700 (ICT)

เป็นบทคัดย่อที่อ่านแล้วดีมากเลย

มีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้อ่านได้ศึกษา

ดีมั๊ก มากค่ะ

5 ดาวไปเลย

นางสาว ฉวีวรรณ เวชรัมย์
เขียนเมื่อ Thu Sep 25 2008 16:34:45 GMT+0700 (ICT)

ได้อ่านบทคัดย่ออันนี้แล้ว ได้ประโยชน์มากเลยค่ะ เพราะกำลังทำวิจัยอยู่พอดี แต่เป็นวิจัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆที่แบ่งปันค่ะ

ด.ญ.พัชรวรรณ อักษรศณี
IP: xxx.123.139.149
เขียนเมื่อ Tue Feb 03 2009 19:36:54 GMT+0700 (ICT)

อ่านบทคัดย่อของครูสุภาเนี่ยดีม๊าก มากเยย

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า