จรรยาบรรณผู้บริหาร

 ผู้บริหารต้องมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและการครองตน 

จรรยาบรรณของผู้บริหาร

       ผู้บริหารในวงการศึกษา จาก 2 กลุ่มใหญ่ ผู้บริหารในวงการศึกษา ตามลักษณะของงานและหน่วยงานที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู หรือจรรยาบรรณวิชาชีพอื่น อาจแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย ได้ดังนี้

1. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ที่เป็นสถานศึกษา

2. ผู้บริหารการศึกษา หมายถึง ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ที่ไม่ใช่สถานศึกษา

นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หากผู้บริหารในวงการศึกษาผู้ใด เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างอื่นของรัฐ จะต้องปฏิบัติตนตาม จรรยาบรรณกลาง ของ ข้าราชการ และพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ อีกด้วย

จรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้บริหาร เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของ ผู้บริหาร ให้ได้รับการยกย่อง เชื่อถือ ศรัทธา จากสังคมมาก จรรยาบรรณของผู้บริหารมี ดังนี้

จรรยาบรรณต่อตนเอง

 1. พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และพัฒนาตน ให้มีคุณธรรม มี สุขภาพดี ทั้งกายและจิต รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
 2. พึงอุทิศตนเพื่อหน้าที่ มีความเสียสละ และมีความกล้าหาญทางจริยธรรม
 3. พึงมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

 1. พึงซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ
 2. พึงใช้วิชาชีพในการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 3. พึงละเว้นการทำธุรกิจที่อาศัยอำนาจหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ในกิจการนั้น

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

 1. พึงซื่อสัตย์ต่อผู้รับบริการรักษาความลับและผลประโยชน์ในทางที่ถูก ของ ผู้รับบริการ
 2. พึงละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ และให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่ใช้อภิสิทธิ
 3. พึงให้ความสำคัญแก่ผู้รับบริการ บริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้รับบริการ มิใช่เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

จรรยาบรรณต่อบุคลากรในองค์การ

1.      พึงมีความยุติธรรม มีใจเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติด้วยอคติ

2.      พึงบริหารคนด้วยระบบคุณธรรม ไม่เล่นพรรคเล่นพวก

3.      พึงรักษาความสามัคคี ปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยหลักการและเหตุผล

จรรยาบรรณต่อองค์การ ชุมชน และสังคม

 1. พึงให้ความสำคัญ และมีความจงรักภักดีต่อองค์การ
 2. พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรส่วนรวมขององค์การ ย่างประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

    3.พึงสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และสร้างสันติภาพ สันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ป.บัณฑิตบริหาร รุ่น 3 
 หมายเลขบันทึก: 210449
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นางสาวนฤมล แซ่อวง
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Tue Jan 05 2010 15:09:26 GMT+0700 (ICT)

ดีค่ะอ่านแล้วนาไปใช้ไนชีวิตจริงได้ดีเยี่ยม

คาโทนาว่ว
IP: xxx.143.171.226
เขียนเมื่อ Wed Jan 06 2010 09:49:13 GMT+0700 (ICT)

มีความรู้ดีช่วยในการค้นหางานได้ด้วย

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า