การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning)

 รูปแบบจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถจัดได้อย่างหลากหลาย แต่ทุกแบบมีลักษณะร่วมกัน คือ แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ประมาณ 2-6 คน โดยสมาชิกทุกคนช่วยเหลือกัน มีการฝึกฝนการทำงานกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม และการประเมินผลเป็นรายบุคคล  

หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกัน โดยในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีข้อดีหลายประการ อาทิ

— ช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นของนักเรียน

— ช่วยพัฒนาความคิดของนักเรียน

— ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

— ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียน

— ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกัน

— ทำให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์หรือมุมมองกว้างขึ้น

— ช่วยการปรับตัวในสังคมดีขึ้น

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีรูปแบบอย่างหลากหลาย ดังต่อไปนี้

1.คิดและคุยกัน(Think Pairs Share) , เพื่อนเรียน(Partners) , ผลัดกันพูด(Say and Switch)

ทั้ง 3 รูปแบบเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คล้ายคลึงกัน ให้นักเรียนจับคู่กันในการตอบคำถาม อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ หรือทำความเข้าใจเนื้อหาที่เป็นความคิดรวบยอดที่กำหนดให้

2.กิจกรรมโต๊ะกลม(Roundtable หรือ Roundrobin)                                                 

ป็นรูปแบบการสอนที่จัดกลุ่มนักเรียนที่มีจำนวนมากกว่า 2 คนขึ้นไป เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน เขียนความคิดเห็นของตน บอกเล่าประสบการณ์ความรู้ หรือสิ่งที่ตนกำลังศึกษาให้เพื่อนคนที่อยู่ถัดไปโดยเวียนไปทางด้านใดด้านหนึ่ง สมาชิกทุกคนจะใช้เวลาเท่าๆกันหรือใกล้เคียง

3.คู่ตรวจสอบ(Pairs Check) , มุมสนทนา(Corners) , ร่วมกันคิด(Numbered Heads together)

เป็นรูปแบบการสอนที่คล้ายคลึงกัน คือ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ให้ช่วยกันตอบคำถาม แก้โจทย์ปัญหา หรือทำแบบฝึกหัด เมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มย่อยสามารถตอบปัญหา หรือแก้โจทย์ได้แล้ว ให้แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบคำตอบ โดยการจับคู่ตรวจสอบ หรือจัดมุมสนทนา

4.การสัมภาษณ์แบบสามขั้นตอน(Three Step Interview)                                               

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบนี้มี 3 ขั้นตอน โดยครูกำหนดคำถามหรือประเด็นโจทย์ปัญหาให้นักเรียนตอบ มีหลักการดังนี้

— นักเรียนจับคู่กัน คนที่ 1 เป็นผู้สัมภาษณ์โดยถามคำถามให้คนที่ 2 เป็นผู้ตอบ

— นักเรียนสลับบทบาทกัน จากผู้ถามเป็นผู้ตอบ และจากผู้ตอบเป็นผู้ถาม

— นักเรียนในแต่ละกลุ่มย่อย ผลัดกันเล่า สิ่งที่ตนรู้จากคู่ของตน ให้กลุ่มทราบ

5.การแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม(Team Games Tournament หรือ TGT) , การแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์(Student Team Achievement Division หรือ STAD)                                       

เป็นรูปแบบการสอนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคล้ายคลึงกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

— การนำเสนอบทเรียน(Class Presentation)

— การจัดทีม(Team)

— การแข่งขัน/การทดสอบ(TGTใช้การแข่งขัน ส่วน STADใช้การทดสอบ)

— การยอมรับความสำเร็จของทีม(Team Recognition)

6.ปริศนาความรู้(Jigsaw)                                                                                            

เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ทุกกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมเดียวกันโดยครูผู้สอนแบ่งเนื้อหาของเรื่องที่จะเรียน ออกเป็นหัวข้อย่อยเท่าจำนวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม และมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มค้นคว้าคนละหัวข้อย่อย โดยนักเรียนแต่ละคนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ที่ตนได้รับมอบหมายจากกลุ่ม สมาชิกต่างกลุ่มที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อเดียวกันจะร่วมกันศึกษา จากนั้นแต่ละคนจะกลับเข้ากลุ่มเดิมของตน เพื่ออธิบายหัวข้อที่ตนศึกษาให้เพื่อนร่วมกลุ่มฟัง

7.การสืบสอบเป็นกลุ่ม(Group Investigation)                                                               

เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นบรรยากาศการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ ที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะเลือกหัวข้อย่อย และเลือกวิธีการแสวงหาคำตอบในเรื่องนั้นๆด้วยตัวเอง หลังจากนั้นสมาชิกแต่ละคน จะรายงานความก้าวหน้าและผลการทำงานให้กลุ่มตนเองทราบ

8.การเรียนรู้เป็นกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล(Team Assisted Individualization หรือ TAI)

เป็นการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนแบบร่วมมือ และการเรียนการสอนแบบรายบุคคลเข้าด้วยกัน เน้นการสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ ส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

9.การเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานการอ่านและการเขียน(Cooperative Integrated Reading and Composition หรือ CIRC)

เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มีองค์ประกอบน่าสนใจ ได้แก่ การสร้างกลุ่มอ่าน การจัดกลุ่มย่อย กิจกรรมการอ่านพื้นฐาน การหาเพื่อนช่วยตรวจสอบ การทดสอบ การสอนอ่าน การสอนเขียน เป็นต้น

รูปแบบจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถจัดได้อย่างหลากหลาย แต่ทุกแบบมีลักษณะร่วมกัน คือ แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆประมาณ 2-6 คน โดยสมาชิกทุกคนช่วยเหลือกัน มีการฝึกฝนการทำงานกลุ่ม  กระบวนการ กลุ่ม และการประเมินผลเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ ยังพบว่าไม่มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งสามารถใช้ได้กับบทเรียนได้ทุกลักษณะ ในการเรียนการสอนเนื้อหาในบทหนึ่งๆ ครูผู้สอนอาจจะต้องใช้รูปแบบมากกว่าหนึ่งรูปแบบมาผสมผสาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative learning)โดยวิธีJigsaw และ Student Team Achievement Division(STAD) คลิ๊ก!

ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ เรื่อง การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด(การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยวิธี TGT และ Numbered Heads together ) คลิ๊ก!

การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยวิธีนิทรรศการ(Exhibition) คลิ๊ก!

เชื่อเถอะ! การเรียนรู้แบบTGTและNumbered Heads together..สนุกแน่ๆ คลิ๊ก!

หนังสืออ้างอิง

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2543. เอกสารชุดเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุด การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ. โรงพิมพ์การศาสนา กรมศาสนา.กรุงเทพฯ.   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 209790
 เขียน:  
 ความเห็น: 15  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Thu Sep 18 2008 21:01:37 GMT+0700 (ICT)

มาอ่านแผนค่ะ  จะได้มีเรื่องเสวนากับครูวิทย์ที่โรงเรียน

ของพี่คิมเคยพบแบบนี้ค่ะ (วิจัยเล็กๆ)

1. ทำงานกลุ่ม ได้ความรัก ความเอื้ออาทร  แต่เด็กบริหารเวลาไม่เป็น

ทำให้เสร็จช้า

2. ทำงานเดี่ยว เสร็จเร็ว แต่ไม่เอื้ออาทร

นันทา
เขียนเมื่อ Thu Sep 18 2008 21:24:34 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการสอนที่เยี่ยมมากค่ะ

ธนิตย์ สุวรรณเจริญ
เขียนเมื่อ Thu Sep 18 2008 22:21:04 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณข้อคิดเห็นของครูคิมและครูสุนันทาครับ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Mon Oct 06 2008 06:35:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

นานละไม่ได้อ่านบันทึกของคุณครู

พี่คิมมีเอกสาร  "กระบวนการเรียนรู้  82 นวัตกรรม"

ของ ดร. ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์

ถ่ายเอกสารยับหมดแล้วค่ะ  เคยเห็นไหมคะ

ที่ศูนย์จุฬา ในมน. มีขายค่ะ

 

ธนิตย์ สุวรรณเจริญ
เขียนเมื่อ Mon Oct 06 2008 10:46:10 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครูคิมครับ

มีโอกาสจะลองไปหาดู..

ranu sawapanongkul
IP: xxx.156.32.78
เขียนเมื่อ Mon May 04 2009 09:38:51 GMT+0700 (ICT)

ครูธนิตย์ มีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง

ตรรกศาตร์ไหมคะ หรือเรื่องอื่น ๆ ในระดับม.ปลายก็ได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ธนิตย์ สุวรรณเจริญ
เขียนเมื่อ Wed May 06 2009 22:27:37 GMT+0700 (ICT)
  • เรียนคุณranu sawapanongkul
  • แผนคณิตศาสตร์ไม่มีครับ..
krutoiting
เขียนเมื่อ Sat May 16 2009 23:27:41 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะคะ อ.

ครูต้อยมาเรียนรูh เนื้อหาsนะลืมไปหมดแล้ว แต่สิ่งที่ได้คือความสบายตาที่อ.ใช้สีพื้นถนอมสายตา ครูต้อยอยากทำมั่งแต่ทำไม่เป็น

และชอบมากก็คือการนำวิธีการประเมินตามสภาพมาใช้ เพื่อการพัฒนาเด็กน้อน

ขอบคุณค่ะ

นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี
เขียนเมื่อ Sun May 17 2009 06:34:15 GMT+0700 (ICT)

ตามครูต้อยเข้ามาจากอนุทิน

  • ขอบคุณมากครับ ผมเอาไปใช้ในการจัดอบรม หรือสอนนศ.ได้ด้วย
IP: xxx.122.51.11
เขียนเมื่อ Tue Jul 14 2009 19:56:53 GMT+0700 (ICT)

ขอคำแนะนำหนังสือที่เกี่ยวกับการเรียนแบบ Cooperative Learning ที่เยี่ยม นะค่ะ

ธีรเดช รัตนากร
เขียนเมื่อ Tue Jul 14 2009 20:00:56 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับจะนำไปดัดแปลงให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่รับหน้าที่อยู่ครับ

noktalay
เขียนเมื่อ Sun Aug 30 2009 16:53:46 GMT+0700 (ICT)

นักเรียนมีความสุขมาก....คนเป็นครูเห็นแล้วสบายใจค่ะ

Sumonmart Sribuangam
IP: xxx.29.38.251
เขียนเมื่อ Wed Sep 30 2009 17:07:46 GMT+0700 (ICT)

Thank you for your information. It is useful for the readers.

นักศึกษา
IP: xxx.172.143.78
เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 04:31:15 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ นะคะ

กำัลงหาข้อมูลไปทำรานงานพอดีเลยค่ะ ^^"

IP: xxx.12.97.122
เขียนเมื่อ Tue Mar 23 2010 21:17:52 GMT+0700 (ICT)

ขอบคูคนะคะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์