บทคัดย่องานวิจัย

 บทคัดย่องานวิจัย 

 

(1)

 

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่องวิจัย                              ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน

ในเครือข่ายศรีบัวบาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครพนม  เขต 1

ชื่อผู้เขียน                                 นางสาวกนกวรรณ   ทองเรือง

ชื่อปริญญา                              ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา                                 การบริหารการศึกษา

ปีการศึกษา                              2550

อาจารย์ที่ปรึกษา                      รองศาสตราจารย์  สังคม   ลาภเจริญ

 

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey  Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือข่าย

ศรีบัวบาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต 1ศรีบัวบาน  สักงัดแ และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือข่ายศรีบัวบาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต 1 โดยจำแนกตามเพศ และประสบการณ์การทำงาน ประชากร

ที่ใช้ศึกษาครั้งนี้เป็นครูโรงเรียนในเครือข่ายศรีบัวบาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต 1 จำนวน  116  คน  ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  จำนวน  86  คน 

ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน  86  คน  คิดเป็น 100 %  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะนำค่าคะแนนเฉลี่ย ไปทำการทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ

 

            ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปได้ดังนี้ 

            1.  ครูมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือข่ายศรีบัวบาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ

(2)

 

ด้านการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการบริหาร  ด้านการพัฒนาบุคลากรโดยการพัฒนาตนเอง ด้านการพัฒนาบุคลากรโดยการปฏิบัติงาน และด้านการฝึกอบรม 

            2.  ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือข่าย

ศรีบัวบาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต 1 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

            3.  ครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือข่ายศรีบัวบาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต 1

ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): บทคัดย่อ งานวิจัย 
 หมายเลขบันทึก: 207512
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

พระเอก
เขียนเมื่อ Wed Sep 10 2008 15:08:33 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับแนวทางการทำวิจัยครับ

Krumoo
เขียนเมื่อ Wed Sep 10 2008 15:17:51 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทคัดย่อ

สมส่วน
IP: xxx.7.183.163
เขียนเมื่อ Sat Jun 13 2009 11:44:07 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมาก ๆ ครับ ที่ได้รับทราบวิธีการเขียนบทคัดย่อ

วิลาวัณย์ เบื่อน้อย
IP: xxx.26.120.215
เขียนเมื่อ Mon May 30 2011 19:23:01 GMT+0700 (ICT)

ถูกใจ ขอบคุณมากค่ะเป็นแนวทางงานวิจัย

yoot
IP: xxx.172.139.193
เขียนเมื่อ Tue Sep 20 2011 08:40:33 GMT+0700 (ICT)

คุณหน่อย งานวิจัยดีมาก กรุณาติดต่อเพื่อนเก่าด้วยนะ ตามเมล์ด้านบน

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า