บทคัดย่องานวิจัยภาษาไทย

  

 

บทคัดย่อ

 

ชื่องานวิจัย              :  ผลการใช้เทคนิคแบบร่วมมือในการเรียนวรรณคดีไทย

                                  ตามกรอบแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้เอง   ของนักเรียน

                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15             

ชื่อผู้วิจัย                 :  นางนงคราญ   ติกุล

ปีที่ทำการวิจัย          :  2550

 

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคแบบร่วมมือในการเรียนวรรณคดีไทยตามกรอบแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้เอง  เพื่อศึกษาผลการใช้เทคนิคแบบร่วมมือในการเรียนวรรณคดีไทยตามกรอบแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้เอง และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนเทคนิคแบบร่วมมือในการเรียนวรรณคดีไทยตามกรอบแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้เอง ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1/2   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแบบร่วมมือในการเรียนวรรณคดีไทย  ตามกรอบแนวคิด ผู้เรียนสร้างความรู้เอง  จำนวน  5  แผน   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก และ  แบบประเมินคุณภาพการจดบันทึกของผู้เรียนตามเกณฑ์รูบริคส์ (Rubrics)  ข้อมูลทั้งหมดที่ได้นำมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย    ค่าร้อยละ  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือในการเรียนวรรณคดีไทย  ตามกรอบแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้เองมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเท่ากับ  85.18/84.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 80.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 กำหนดไว้ร้อยละ 70  ผลงานของผู้เรียนขณะทำการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ  7.56   ของคะแนนเต็ม   10    คะแนน    ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการประเมินคุณภาพการจดบันทึกของผู้เรียนตามเกณฑ์      รูบริคส์ (Rubrics)   ขณะทำการสอน จำนวน 11  ครั้ง มีแนวโน้มสูงขึ้นความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือในการเรียนวรรณคดีไทย  ตามกรอบแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้เองอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.54 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เทคนิคแบบร่วมมือโดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย = 4.50  จึงกล่าวได้ว่า  การใช้รูปแบบการสอนเทคนิคกลุ่มร่วมมือในการเรียนวรรณคดีไทย  ตามกรอบแนวคิด ผู้เรียนสร้างความรู้เองทำให้นักเรียนมีพัฒนาการของการสร้างองค์ความรู้ในการเรียนวรรณคดีไทยสูงขึ้น                    

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 196398
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

แดงศรี
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Jul 30 2008 09:26:35 GMT+0700 (ICT)

น่าจะเป็นนวตกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน สมควรที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับครูผู้สอน

พัชรี
เขียนเมื่อ Wed Jul 30 2008 09:38:55 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากที่นำมาเผยแพร่ จะขอบพระคุณมากค่ะถ้าจะนำผลงานบางส่วนมานำเสนอบน Blog

แว่นแก้ว
เขียนเมื่อ Sat Aug 02 2008 03:43:50 GMT+0700 (ICT)

ขอให้ประสบผลสำเร็จในการทำงานครั้งนี้นะคะ

ครูมือใหม่
IP: xxx.172.197.31
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 22:21:32 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับการแผยแพร่ ถ้ามีสิ่งที่ดีให้นำมาทำอีกนะคะ

ด้วง
IP: xxx.47.127.166
เขียนเมื่อ Mon Apr 27 2009 09:10:14 GMT+0700 (ICT)

ส่งกำลังใจในความสำเร็จที่รออยู่

จีรพงษ์
IP: xxx.123.213.232
เขียนเมื่อ Fri Sep 04 2009 18:52:50 GMT+0700 (ICT)

มีสาระมากเลยคะ หนู่ชอบมาก

Natthaworada Jirakorawong
เขียนเมื่อ Wed Sep 16 2009 23:42:11 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะที่เผยแพร่งานวิจัยดีๆ สู่สาธารณชน

surattana
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ Tue May 03 2011 11:10:46 GMT+0700 (ICT)

ดีใจที่เผยแพร่ผลงานให้ได้อ่าน

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า