คลินิกอายุรกรรม

 คลินิกอายุรกรรม 

คลินิกอายุรกรรม  หน่วยผู้ป่วยนอก3 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ให้บริการผู้ป่วยทางด้านอายุกรรมที่ซับซ้อนร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ   อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย  สะดวก  รวดเร็ว   ค่ารักษาเป็นธรรม เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานและค้นคว้าวิจัย

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการผู้ป่วยนอกด้านอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง  ที่มีอายุตั้งแต่  15  ปี  ขึ้นไป  ครอบคลุม  5  โรคแรก เช่น  ความดันโลหิตสูง , เบาหวาน ,  โรคกระเพาะอาหาร  ,ไขมันในเลือดสูง,  ตับอักเสบ   ประเมินและประมวลข้อมูลผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือจากทีมสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม    ประเมินปัญหาผู้ใช้บริการที่มีอาการฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ เช่น Cardiac arrest   ,  hypoglycemia  ,  GI  bleeding  ,  ชัก เป็นต้น  สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจให้การช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น การช่วยฟื้นคืนชีพ  การเปิดเส้นเลือดดำ เพื่อให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เตรียมความพร้อมของผู้ใช้บริการ เพื่อรับการทำหัตถการ เช่น การส่องกล้องทางเดินอาหาร  ,  การส่องกล้องทางเดินหายใจ   บูรณาการความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ใช้บริการที่มารับการตรวจรักษาโรคทางอายุรศาสตร์ สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น    เช่น การนำหลักฐานเชิงประจักษ์และผลงานวิจัยมาใช้ในการสร้างหรือปรับปรุงแนวทางการพยาบาลผู้ใช้บริการที่มารับการตรวจรักษาโรคอายุรศาสตร์  ร่วมกับทำวิจัยเกี่ยวกับการดูแลผู้ใช้บริการที่มารับการตรวจรักษาโรคทางอายุรศาสตร์

 

 ลักษณะสำคัญของงานบริการและปริมาณงาน

1. คลินิกอายุรกรรมทั่วไป  เปิดให้บริการทุกวันราชการเวลา  7.15  -  16.30  น.มีจำนวนผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไปเฉลี่ยวันละ  300-400  คนต่อวันเป็นผู้ป่วยนัด  250 350   คนต่อวัน เป็นผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้เฉลี่ย 20- 50 คน ต่อวันเปิดรับตั้งแต่ 7.15 -12.00 น. ยกเว้น สามจังหวัดชายแดนภาคใต้รับถึง 15.00 น.   รับผู้ป่วยปรึกษาจากคลินิกต่างๆ  ตั้งแต่  7.15-12.00  น.

2. มีคลินิกเฉพาะโรค    มี  12  คลินิกดังตาราง

 

วันทำการ

คลินิกเฉพาะโรค

วันจันทร์

9.00-16.00 น.  คลินิกโรคมะเร็ง

9.00-16.00 น.  คลินิกโรคหัวใจ

13.00-16.00 น. คลินิกโรคติดเชื้อ

วันอังคาร

 

 

 

วันอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน

9.00-16.00 น.  คลินิกโรคไต

9.00-16.00 น.  คลินิกโรคหัวใจ

9.00-16.00 น.  คลินิกโรคข้อ

13.00-16.00 น. คลินิกโรคระบบประสาท

9.00-12.00 น.  คลินิกโรคพาร์คินสัน

วันพุธ

9.00-12.00 น .  คลินิกโรคปอด

9.00-16.00 น.    คลินิกโรคเลือด

9.00-12.00 น.   คลินิกต่อมไร้ท่อ

13.00-16.00 น. คลินิกโรคทางเดินอาหาร

วันพฤหัส

9.00-12.00 น.   คลินิกโรคกระดูกพรุน

วันศุกร์

9.00-12.00 น.   คลินิกต่อมไร้ท่อ  คลินิกโรคลมชัก

 

ตารางแพทย์ตรวจคลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

หมายเลขโทรศัพท์              :-             074-451754, 074-451757

วันจันทร์               เวลา 08.30-12.00น.           

                นพ. คณิตพงษ์    ปราบพาล

                นพ. ศรายุทธ    ลูเซียนกีเตอร์

                นพ. สุเทพ    จารุรัตนศิริกุล

วันจันทร์               เวลา 09.00-12.00น.           

                พญ. ดาวลดา    คงกับพันธ์

                พญ. บุญจริง    ศิริไพฑูรย์

                พญ. ปดิพร    ลิ้มอัมพรเพชร

                นพ. พงษ์เทพ    วิบูลย์จันทร์

                พญ. วิไลวรรณ    วิริยะไชโย

                นพ. ศิริบูรณ์    อัตศรัณย์

                พญ. อุษณีย์    บุญศรีรัตน์

วันจันทร์               เวลา 17.00-20.00น.           

                พญ. วรางคณา    ฤทธิรักษ์

                นพ. ศรายุทธ    ลูเซียนกีเตอร์

                วันอังคาร              เวลา 08.30-12.00น.           

                นพ. กรีฑา    ธรรมคำภีร์

                พญ. ไปรยา    รุจิโรจน์จินดากุล

                พญ. รัตนา    ลีลาวัฒนา

                พญ. วัจนา    ปรีชาไว

                นพ. อุทัย    เก้าเอี้ยน

วันอังคาร              เวลา 09.00-12.00น.           

                นพ. นพดล    ชำนาญผล

                นพ. อานุภาพ    เลขะกุล

วันอังคาร              เวลา 17.00-20.00น.           

                พญ. ดาวลดา    คงกับพันธ์

                นพ. บดินทร์    ขวัญนิมิตร

วันพุธ    เวลา 08.30-12.00น.           

                พญ. พรเพ็ญ    แสงถวัลย์

                นพ. วรวุฒิ    จินตภากร

วันพุธ    เวลา 09.00-12.00น.           

                นพ. ถวาย    เงินศรีตระกูล

                นพ. พิสุทธิ์    ศิริไพฑูรย์

                พญ. ภัทรพิมพ์    สรรพวีรวงศ์

                นพ. รังสรรค์    ภูรยานนทชัย

                พญ. สุวรรณา    เศรษฐวัชราวนิช

วันพุธ    เวลา 17.00-20.00น.           

                นพ. ศรายุทธ    ลูเซียนกีเตอร์

                นพ. สุเทพ    จารุรัตนศิริกุล

วันพฤหัสบดี        เวลา 08.30-12.00น.           

                นพ. วรวงษ์    เสตสุบรรณ

                พญ. วรางคณา    ฤทธิรักษ์

                นพ. ศรัณยู    สุวรรณอักษร

                นพ. สุภมัย    สุนทรพันธ์

วันพฤหัสบดี        เวลา 09.00-12.00น.           

                นพ. ขจรศักดิ์    ศิลปโภชากุล

                นพ. ธีระ    พิรัชวิสุทธิ์

                นพ. บัญชา    โอวาทฬารพร

                นพ. พงศ์ศักดิ์    ด่านเดชา

                นพ. สิริชัย    ชีวธนากรณ์กุล

วันพฤหัสบดี        เวลา 17.00-20.00น.           

                นพ. บดินทร์    ขวัญนิมิตร

วันศุกร์   เวลา 08.30-12.00น.           

                นพ. ธีระพงษ์    สุขไพศาล

                นพ. บดินทร์    ขวัญนิมิตร

                นพ. พรชัย    สถิรปัญญา

                พญ. พรรณทิพย์    ฉายากุล

                นพ. ศิวศักดิ์    จุทอง

วันศุกร์   เวลา 09.00-12.00น.           

                พญ. ตรีชฎา    วิสารทพงศ์

                นพ. อดิศร    วังศิริไพศาล

วันศุกร์   เวลา 17.00-20.00น.           

                นพ. รังสรรค์    ภูรยานนทชัย

                พญ. วรางคณา    ฤทธิรักษ์

วันเสาร์  เวลา 09.00-12.00น.           

                พญ. บุญจริง    ศิริไพฑูรย์

                พญ. วรางคณา    ฤทธิรักษ์

                นพ. สุเทพ    จารุรัตนศิริกุล

วันอาทิตย์              เวลา 09.00-12.00น.           

                พญ. พรเพ็ญ    แสงถวัลย์

                นพ. ศรายุทธ    ลูเซียนกีเตอร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 188137
 เขียน:  
 ความเห็น: 20  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ดารารัตน์
IP: xxx.47.22.26
เขียนเมื่อ Mon Jul 06 2009 23:58:04 GMT+0700 (ICT)

ฝากข่าวได้มั๊ยค่ะ ถึงหมอติ๊ก กับบดินทร์ว่าคิดถึงมากกกกก

เพื่อนเก่าจร้า

เพื่อน ส.ก.น.ห้อง 3/1
IP: xxx.24.79.13
เขียนเมื่อ Wed Aug 19 2009 00:38:22 GMT+0700 (ICT)

ขอฝากบอกอาจารย์หมอแอ้ (น.พ.พิสุทธิ์) เพื่อนสวนนนท์คิดถึงนะ อยู่ไกลเลยไม่ได้มาร่วมกิจกรรมกันเลย

รบกวนหน่อยคะ
IP: xxx.67.61.45
เขียนเมื่อ Fri Nov 13 2009 15:28:21 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่า นายแพทย์ ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ รักษาดีไหมคะ

พอดีพาพ่อไปรักษามะเร็งปอด แต่คุณหมอไม่ค่อยพูดกับคนไข้เลย

เจอแต่คุยโทรศัพท์ไปด้วยรักษาไปด้วย เลยไม่มั่นใจคะ

รบกวนให้ข้อมูลหน่อยคะ ถ้าท่านใดพอจะรู้ เพราะบอกตรงๆ ว่ากังวลมากคะ

ขอบคุณมากๆ คะ

ปล

ต้องขอโทษด้วยนะคะ ถ้าเป็นการรบกวน แต่กังวลเรื่องอาการคุณพ่อจริงๆ คะ

เลยค้นชื่อคุณหมอทางเนต แล้วก็เจอเวบนี้ ถ้าท่านใดพอจะทราบรบกวนหน่อยนะคะ

แอมมี่
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 13:40:42 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณคนที่ 3 นะคะ

เท่าที่ทราบมา นพ.ศรายุทธ กีเตอร์ เป็นหมอมะเร็งปอดที่เก่งและเป็นที่ยอมรับมากกค่ะ ญาติของดิชั้นหลายคนก็รักษากับคุณหมอ และก็ได้รับการดูแลอย่างดีค่ะ คุณหมอมักจะใช้เวลาในการตรวจคนไข้แต่ละรายไม่มากนัก เพราะจำนวนคนไข้ที่มารอคุณหมอในแต่ละวันนั้นมีเยอะมาก แอบทราบมาว่ามากกว่าหมอท่านอื่น 2-3 เท่า คุณหมอจึงมาทำงานแต่เช้าค่ะ และที่คุณเห็นคุณหมอคุยโทรศัพท์นั้น บางครั้งก็เป็นการให้คำปรึกษาแก่คุณหมอท่านอื่น หรือญาติคนไข้โทรมาปรึกษาค่ะ ดิชั้นเองยังเคยโทรไปปรึกษาคุณหมอนอกเวลางาน และคุณหมอก็ให้คำแนะนำอย่างดีค่ะ

ดิชั้นคิดว่าคุณพ่อของคุณโชคดีแล้วล่ะค่ะที่มีคุณหมอเป็นเจ้าของไข้

คนไข้
IP: xxx.173.32.63
เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 16:23:45 GMT+0700 (ICT)

ฝากบอกอาจารย์หมอปดิพรด้วนะครับ

คุณหมอปดิพรเป็นหมอที่เก่งมากเลยครับ

คุณหมอเป็นเหมือนผู้ไห้ชีวิตผมอีกครั้งผมนับถือคุณหมอมากเลยครับแต่ไม่ขอบอกว่าผมเป็นใครเดียวเวลาไปหาคุณหมอกลัวคุณหมอจับติดอิอิอิอิ

ได้ข่าวว่าตอนนี้ได้เจ้าหนูน้อยแล้วไม่ทราบว่าชายหรือหญิงผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

รักและนับถือ

คนไข้ (ผู้ชาย)อิอิอิอิ

เอื้อง
IP: xxx.53.15.3
เขียนเมื่อ Tue Mar 23 2010 13:58:05 GMT+0700 (ICT)

คิดถึงหมอติ๊ก(วรางคณา)และหมอบดินทร์เหมือนกัน

ไม่เคยได้เจอหน้าหลานเลยนะ เมื่อไหร่เราจะได้เจอกันเนี่ย

ทั้งที่จริงก็อยู่ไม่ไกลกันเลย

เพื่อน ว.ช. 6/3

IP: xxx.173.42.161
เขียนเมื่อ Fri Mar 26 2010 21:45:42 GMT+0700 (ICT)

อยากได้อีเมลคุณหมอปดิพรจัง

ชุตกาญจน์
IP: xxx.128.153.123
เขียนเมื่อ Thu Aug 12 2010 19:37:02 GMT+0700 (ICT)

ต้องขอขอบคุณ คุณหมอนพดลมากที่ช่วยรักษาดิฉันจนหายดีจากอาการโรคหัวใจและดิฉันต้องขอโทษที่ทุกวันอังคารที่ดิฉันไปจ้องนั่งมองคุณหมออยู่อันที่จริงดิฉันไม่ได้คิดอะไรนอกจากจะขอคำปรึกษาจากคุณหมอเพราะว่าโรงพยาบาลที่คุณหมอส่งไปรักษาต่อนั้นเข้าให้ดิฉันกลับบ้านและก็ไม่นัดตรวจอีกเลยจนทำให้ดิฉันกังวงใจเลยอยากกลับไปตรวจกับคุณหมอนพดล.

NOK
IP: xxx.173.163.130
เขียนเมื่อ Tue May 24 2011 19:07:11 GMT+0700 (ICT)

ท่านคุณหมอ( บางท่านครับ แรงมากไม่สนใจไคร เทวดาจุติมาเกิด )และพยาบาลที่เคารพ ช่วยกรุณาพูดกับคนไข้ด้วยถ้อยคำที่ดีกว่าที่ทำทุกวันนี้จะได้ไหม พูดเหมือนกับคนไข้และญาติโง่เหมือนลา มาแล้วท่านรักษาให้ฟรีโดยท่านไม่ได้เงินเดือนสักบาท ท่านหมอดอกเตอร์ ช่วยพูดจาภาษาดอกไม้ ดูบ้างเผื่อว่าโลกจะสร้างสรรค์ให้ท่านมีคู่ แล้วท่านจะรู้ว่าเวลาโดนเพื่อนพูดจา ว่าท่านไม่รู้เรื่องแล้วเป็นอย่างไร

รัตนา
IP: xxx.173.144.197
เขียนเมื่อ Tue Jul 19 2011 18:42:46 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันมีคุณพ่อเป็นคนไข้ของคุณหมอศรัณยู สุวรรณอักษรค่ะ เป็นโรคหัวใจโต และลิ้นหัวใจรั่ว

อยากทราบเบอร์โทรศัพท์ของคุณหมอค่ะ อยากปรึกษาคุณหมอ เพราะตอนนี้อาการของคุณพ่อไม่ค่อยดีเลยค่ะ

ไม่ทราบว่าพอจะมีเบอร์โทรศัพท์ของคุณหมอไหมค่ะ

นาง ลักษมี สารบรรณ
เขียนเมื่อ Wed Jul 20 2011 06:30:20 GMT+0700 (ICT)

เบอร์ส่วนตัวไม่มีนะคะ

ติดต่อผ่านทางโรงพยาบาลตามบัตรนัดค่ะ

ไพชร พรชัย
IP: xxx.53.182.178
เขียนเมื่อ Thu Aug 25 2011 07:28:03 GMT+0700 (ICT)

สามีดิฉันเป็นมะเร็งตับอักเสบ รักษากับคุณหมอธีระ พิรัชวิสุทธิ์ ท่านเป็นหมอที่เก่งมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยและติดอันดับท็อปเทนของภูมิภาคก็ว่าได้ ดิฉันรู้จักท่านจากการสืบค้นข้อมมูลหมดที่เก่งในการรักษาโรคของประเทศไทย โชคดีของเราที่มีหมอเก่ง ๆ อย่างท่าน รักษาจนโรคมะเร็งตับหาย ขอบคุณท่านและทีมงาน NKC ทุกท่านจริง ๆ แต่ตอนนี้สามีกำลังเข้ารับการรักษาโรคไตอีก เหนื่อยหน่อยแต่ก็กำลังใจดีอยู่ ขอฝากความหวังไว้ที่คุณหมอโรงพยาบาล มอ. อีกนะค่ะ

นาง ลักษมี สารบรรณ
เขียนเมื่อ Thu Aug 25 2011 07:37:32 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณแทนคุณหมอนะคะ จะนำเรียนคำชมให้ท่านทราบ

น้อง
IP: xxx.93.237.33
เขียนเมื่อ Thu Sep 15 2011 13:19:09 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าคุณหมอวรวุฒิ จินตภากร เปิดคลินิกส่วนตัวหรือเปล่าคะ ขอเบอร์โทรด้วยก็ดีค่ะ

คนเจ็บใจ
IP: xxx.93.237.33
เขียนเมื่อ Thu Sep 15 2011 13:33:32 GMT+0700 (ICT)

ทำไมการตรวจรักษากับ มอ. ยากเหลือเกิน คนไข้เจ็บหน้าอกซ้าย ก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับหัวใจ สืบทราบมาว่าคุณหมอที่รักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจที่เก่งๆ คือ คุณหมอที่ตรวจนอกเวลาวันเสาร์ คลินิกอายุรกรรม ก็เลยโทรไปจองตรวจล่วงหน้า เจ้าหน้าที่รับจองคิวเรียบร้อย พอถึงวันนัด ไปยื่นบัตรกลายเป็นว่าคุณหมอไม่ตรวจให้ เพราะคนไข้ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับหัวใจ หรือไม่มีใบส่งตัวจากทางโรงพยาบาล ทั้งๆที่ถามเจ้าหน้าที่รับจองคิวแล้ว ว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ต้อง ให้มาแต่ตัว ไม่เข้าใจว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้ตรวจรักษา

pk
IP: xxx.242.180.73
เขียนเมื่อ Tue Jan 22 2013 10:16:07 GMT+0700 (ICT)

ท่านคุณหมอ( บางท่านครับ แรงมากไม่สนใจไคร เทวดาจุติมาเกิด )และพยาบาลที่เคารพ ช่วยกรุณาพูดกับคนไข้ด้วยถ้อยคำที่ดีกว่าที่ทำทุกวันนี้จะได้ไหม พูดเหมือนกับคนไข้และญาติโง่เหมือนลา มาแล้วท่านรักษาให้ฟรีโดยท่านไม่ได้เงินเดือนสักบาท ท่านหมอดอกเตอร์ ช่วยพูดจาภาษาดอกไม้ ดูบ้างเผื่อว่าโลกจะสร้างสรรค์ให้ท่านมีคู่ แล้วท่านจะรู้ว่าเวลาโดนเพื่อนพูดจา ว่าท่านไม่รู้เรื่องแล้วเป็นอย่างไร


ู^

^

comment นี้ถูกใจมาก  เพิ่งเจอกรณีนี้มาสดๆร้อนๆ  ถ้าอยู่ใน fb อยากกดไลค์ซักล้านครั้ง  รู้สึกเหมือนผู้คอมเมนต์ท่านนี้จริงๆ อันนี้ขอย้ำว่า "แค่บางคน" ที่เป็นแบบนี้  คุณหมอและพยาบาลส่วนใหญ่ 99.99 เปอร์เซ็นต์ น่ารักค่ะ 

thitiporn maleeyam
IP: xxx.207.149.115
เขียนเมื่อ Mon Apr 22 2013 00:20:42 GMT+0700 (ICT)

พาพ่อไปตรวจครั้งแรกประทับใจมากคุณหมอวิภู เอาใจใส่คนไข้ดีมากๆ ถึงแม้อายุยังน้อยแต่ทำหน้าที่ได้เหมาะสม
กับอาชีพของหมออย่างแท้จริง

อรวรรณ
IP: xxx.207.177.124
เขียนเมื่อ Sat Jun 08 2013 12:43:12 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบชื่อคุณหมอที่เก่งในการรักษาเกี่ยวกับโรคไตนะค่ะ

a
IP: xxx.101.230.198
เขียนเมื่อ Thu Jul 18 2013 21:38:34 GMT+0700 (ICT)

คุณหมอปดิพร มีเบอร์โทร์ส่วนตัว หรือมีคลินิคไหมค่ะ อยู่ที่ไหน บอกด้วยค่ะ จะปรึกษาเรื่องลูกเป็นไทยรอยด์หมอให้หยุดยาแล้ว นัดอีก 6 สัปดาห์ แต่ลูกมีอาการเหนื่อย หัวใจเต้นเร็วอีกแล้วค่ะ ทำไงดีช่วยหน่อยค่ะ อยากได้คำตอบเร็ว ๆ

Adam
IP: xxx.180.39.79
เขียนเมื่อ Sat Feb 01 2014 10:21:18 GMT+0700 (ICT)

พอดีคุณพ่อหายใจไม่ออกแบบเฉียบพลัน นอนโรงพยาบาลเดือนนี้ 2 ครั้งแล้ว อยากทราบว่าคุณหมอศิวศักดิ์ลงเวรวันไหนครับ หรือไม่ก็อยากทราบว่าคุณหมอปิดคลีนิกข้างนอกรึเปล่า อยากพาพ่อมาหา บ้านอยู่ปัตตานี ยังไงรบกวนสอบถามด้วยครับ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า