รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบ "เงินทอง ของมีค่า"ระดับประถมศึกษา

 โรงเรียนต้นแบบ "เงินทอง ของมีค่า" 

บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง                    รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบ เงินทอง ของมีค่า” ระดับประถมศึกษา

                                สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2

ผู้รายงาน                 นางปฐมาภรณ์  แก้วทอน

ปีที่รายงาน               พ.ศ.2550

                รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบ เงินทอง ของมีค่า ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการ ในด้านความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการ ความเหมาะสมและความเพียงพอของปัจจัยในการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการประกอบด้วยประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และเปรียบเทียบผลการประเมินการดำเนินโครงการด้านผลผลิต ระหว่างก่อนและหลังการดำเนินโครงการ โดยกำหนดสมมติฐานการประเมิน  คือ ผลการประเมินการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบ เงินทอง ของมีค่า ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ในด้านผลผลิตระหว่างก่อนและหลังการดำเนินโครงการแตกต่างกัน

                ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในโครงการ  จำนวน 102  คน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบ จำนวน 25 คน และครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายที่ผ่านการอบรมหลักสูตร เงินทอง ของมีค่า ระดับประถมศึกษา จำนวน 77  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือแบบสอบถามผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบค่าที (t-test)

                ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

  1. ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการในภาพรวม มีความเหมาะสมและความพร้อมอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบและพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบ เงินทอง ของมีค่า ระดับประถมศึกษา 

2. ด้านปัจจัยของโครงการในภาพรวม มีความเหมาะสมและความเพียงพออยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบและพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร เงินทอง ของมีค่า 

3. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ  พบว่า  มีการดำเนินงานตามโครงการอยู่ในระดับมาก และพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  และจัดกิจกรรมที่กำหนดตามขั้นตอนทุกกิจกรรม  

4. ด้านผลผลิตของการดำเนินงานตามโครงการ เกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ  และพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือจัดกิจกรรมและโครงงานด้านการออม  การลงทุน และการหารายได้   ด้านผลผลิตของการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน   ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ และพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการออม การลงทุน การหารายได้    สำหรับด้านผลผลิตของการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ และพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือประหยัดและออม  

5. ผลการประเมินการดำเนินโครงการเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนด คือ ผลการประเมินการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบ เงินทอง ของมีค่า ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ในด้านผลผลิตระหว่างก่อนและหลังการดำเนินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการประเมินหลังการดำเนินโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและสูงกว่าก่อนการดำเนินโครงการในทุกองค์ประกอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 179002
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

เหยี่ยวอินเดีย
เขียนเมื่อ Sun Apr 27 2008 16:41:11 GMT+0700 (ICT)

เจริญพร : ปฐมาภรณ์ แก้วทอน

อาตมาอ่านข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่โยมทำแล้วดีมากเลยนะ

อย่างไรอาตมาขอเสนอแนะนิดเดียว อยากให้โยมทำตัวหนังสือใหญ่ๆสักหน่อยหนึ่งจะดีมากเลย

เพราะอาตมาต้องเพ่งตาอ่าน

เจริญพร ........สุขี ชีวันสุขสันต์ตลอดกาลเทอญ

พิชัย
เขียนเมื่อ Thu Sep 25 2008 14:45:34 GMT+0700 (ICT)

เยี่ยมไปเลยครับ

เงินทองมีแล้วต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ครับถึงจะดี

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า