การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันที่ถูกวิธี

 ทุก ๆ สิ่งในโลกล้วนมีทั้งดีและไม่ดี เรานำสิ่งที่ดีของสิ่งเหล่านั้นมาใช้ปรับปรุงให้เข้ากับตัวเรา ดีกว่ามัวแต่สนใจแต่เรื่องไม่ดี แล้วทำให้ชีวิตเศร้าหมอง  

บันทึก  การจัดการความรู้   :  KMวันที่  17    ตุลาคม    2550ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเรือ  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม เรื่อง  การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันที่ถูกวิธี                    ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเรือ   โดยดิฉัน  นางสาวนันทวัน  วัฒนา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  4    เลขานุการศูนย์ ฯ    จัดอบรมถ่ายทอดความรู้  เรื่อง  การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันที่ถูกวิธี     ศาลาหมู่ที่  6  ตำบลท่าเรือ  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยนัดเกษตรกรกลุ่มปลูกปาล์มน้ำมัน  จำนวน  40  คน  ในเวลา  13.30 น.  การนัดเกษตรกรของดิฉัน  ดิฉันจะใช้วิธีการหลายวิธี   คือ  วิธีแจกจดหมายเชิญโดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการศูนย์ ฯ    วิธีการใช้หอกระจายข่าวหมู่บ้าน  วิธีการใช้วิทยุชุมชน             
เวลา  13.30 น.
            เกษตรกรกลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันเริ่มทยอยมาลงทะเบียน  และรับเอกสารเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน  ซึ่งดิฉันได้เตรียมไว้  เอกสารดังกล่าวดิฉันสะสมไว้ทุกครั้งที่ไปรับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าวเพื่อต่อไปจะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรของดิฉัน  เวลา  14.00 น.  วิทยากรเกษตรกร  ลุงสมนึก  บัวอินทร์  จากตำบลทุ่ง  อำเภอไชยา   ซึ่งประสบความสำเร็จในการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน  โดยได้ผลผลิตประมาณ  6  ตันต่อไร่ต่อปี เดินทางมาถึง  ลุงสำนึกดำเนินการถ่ายทอดความรู้  โดยใช้วิธีเล่าเรื่องจากประสบการณ์จริง และมีเอกสารเกี่ยวกับปุ๋ยสูตรต่างๆ  มาแจกให้สมาชิกได้รับทราบ    การจัดการสวนปาล์มน้ำมันเริ่มจากการเลือกพันธุ์ที่จะนำมาปลูก  จะเลือกจากแปลงที่ได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร  ต้นที่สมบูรณ์แข็งแรง  ในการปลูกจะปลูกแบบสามเหลี่ยม  ได้ไร่ละ  22  ต้น  แต่ลุงจะเน้นการใส่ปุ๋ยเป็นสำคัญนั้นคือ  ปาล์มน้ำมันจะเน้นปุ๋ยเชิงเดี่ยวคือแม่ปุ๋ย  3  ตัว   ได้แก่  ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซี่ยม  และที่ขาดไม่ได้อีก  2  ชนิด  คือ  แมกนีเซี่ยม  และโบรอน  ลุงสมนึกแนะนำวิธีการใส่ในสวนของลุงคือ  นำปุ๋ยทั้ง  5  ชนิดใส่รถกระบะ  เมื่อถึงต้นใดก็ดูลักษณะอาการ  แล้วจึงจะใส่ปุ๋ยชนิดนั้นๆ ใส่ต้นละ ประมาณ  1  แก้ว  โดยไม่ได้นำปุ๋ยมาผสมกันเลย   ดูแลกันต้นต่อต้น  ลุงเปรียบเทียบปาล์มน้ำมันเหมือนภรรยาเมื่อเราเอาใจใส่ดูแลดีก็จะได้ลูก (ผลผลิต) ดีด้วย   การใส่จะใส่ปีละ  3  ครั้ง  แต่ที่สำคัญ    ในแต่ละปีลุงจะต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์  ซึ่งได่แก่  ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยน้ำชีวภาพ  อย่างน้อย  1  ครั้ง  แต่ไม่นิยมซื้อที่มีขายในท้องตลาด  เนื่องจากมักจะผสมดินเสียส่วนใหญ่  เหตุผลที่ต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์เปรียบเสมือนฟองน้ำช่วยซับปุ๋ยเคมีไว้ให้ต้นปาล์มน้ำมันใช้    ดิฉันได้ช่วยเสริมตรงจุดนี้ว่า   ปุ๋ยเคมีเมื่อเราใส่มาก ๆ  ทุกปี  ก็จะทำให้ดินแข็งแต่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นจุลลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินทำให้ดินร่วนซุย  การใส่ปุ๋ยจึงจำเป็นต้องผสมผสานทั้งอินทรีย์และเคมีด้วยกัน  เพราะมีประโยชน์ทั้งสองฝ่าย  (  ทุก ๆ สิ่งในโลกล้วนมีทั้งดีและไม่ดี   เรานำสิ่งที่ดีของสิ่งเหล่านั้นมาใช้ปรับปรุงให้เข้ากับตัวเรา  ดีกว่ามัวแต่สนใจแต่เรื่องไม่ดี  แล้วทำให้ชีวิตเศร้าหมอง )  การให้น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญของลุงสมนึกอีกอย่างหนึ่งในการจัดการสวน  เพราะว่าน้ำถ้าต้นไม้ได้รับอย่างสม่ำเสมอผลผลิตออกมาก็จะดีด้วย  ลุงจะให้น้ำโดยใช้ระบบน้ำเป็นแบบหัวฉีด  ให้ตลอด  24  ชัวโมง  โดยใช้มอเตอร์  2  ตัวสลับไปมา  แหล่งน้ำที่ใช้คือ  น้ำบาดาล  เกษตรกรได้สอบถามว่าถ้าในสวนมีน้ำขัง  ลุงแนะนำให้ระบายน้ำออกเพราะถ้าปล่อยไว้ต้นจะเหลืองซีด  ปุ๋ยไม่สามารถใส่ได้  และเนื่องจากพื้นที่ในการปลูกปาล์มน้ำมันของตำบลท่าเรือและอำเภอไชยาคล้ายคลึงกัน  คือปลูกในนาข้าวเดิม  ลุงจึงไม่แนะนำให้ขุดเป็นร่องปลูก  แต่แนะนำให้มีคูระบายน้ำได้  เพราะการขุดเป็นร่องปลูกทำให้มีน้ำขังตลอดเวลาปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำขัง  แต่ถ้าพื้นที่นั้นจำเป็นต้องขุดร่องก็อนุโลมได้แต่ต้องทำการระบายน้ำอย่างดี   มีเกษตรกรซักถามเรื่องการใส่ปุ๋ยว่าจะใส่กี่กิโลกรัมต่อต้น  ลุงแนะนำจากการใส่ในสวนคือ  อายุ  6  ปี  ขึ้นไปใส่ประมาณ  12  กิโลกรัมต่อต้นต่อปี    ถ้าอายุน้อยกว่าก็ลดหลั่นลงมาตามความเหมาะสม  ในระหว่างการถ่ายทอดความรู้เกษตรอำเภอได้เดินทางมาร่วมรับฟังด้วย  และได้พูดคุยพบปะกับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน           
เวลา  16.00 น.  ลุงสมนึกไดเดินทางกลับแต่ก่อนจะกลับลุงแนะนำการทดสอบดูว่าพื้นที่ใดมีน้ำบาดาลพื้นที่ใดไม่มีน้ำบาดาลโดยใช้เหล็กเส้นจากเสาไฟฟ้า  2  เส้น  มาทำการทดสอบ  ดังรูป  เกษตรกรที่สนใจลองทดสอบดูด้วยความสนุกสนาน
            จากการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้  สรุปได้ว่า  เกษตรกรตำบลท่าเรือไม่กล้าปฏิบัติด้วยตนเองเพราะเรื่องที่รับฟังในวันนี้เกษตรกรตำบลท่าเรือส่วนใหญ่รับทราบมาแล้ว  แต่เมื่อเรานำเกษตรกรด้วยกันที่ประสบความสำเร็จมาถ่ายทอดให้ฟังก็จะเชื่อถือและกล้าที่จะนำไปปฏิบัติ  ดิฉันคิดว่าเหตุผลนั้นคืองานที่ดิฉันต้องนำไปเป็นการบ้านในการทำงานต่อไป ( การเปลี่ยนแปลงความเชื่อเรื่องเก่า ๆ  เป็นเรื่องที่ยากมาก  ๆ )  สู้ตายค่ะ 
ผู้เล่าเรื่อง  นางสาวนันทวัน  วัฒนา
ผู้บันทึก  นางสาวนันทวัน  วัฒนา                     
วันที่  1
9   ตุลาคม   2550

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 148090
 เขียน:  
 ความเห็น: 34  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

เธียรไชยา
เขียนเมื่อ Wed Nov 21 2007 11:09:11 GMT+0700 (ICT)
    ***เป็นองค์ความรู้ที่เยี่ยมมากครับ เพราะเกษตรกรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของลุงนึก เพื่อที่จะนำไปปรับใช้กับงานของตนเองได้อย่างเหมาะสมและลงตัวครับ
หมูแอน
เขียนเมื่อ Wed Nov 21 2007 15:49:26 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นค่ะ

หนุ่ม ร้อยเกาะ
เขียนเมื่อ Sat Nov 24 2007 16:59:56 GMT+0700 (ICT)

หวัดดีน้องแอน

  • ได้ทั้งเครือข่าย ได้ทั้ง งานในพื้นที่
  • ไม่ทราบว่า เชิญลุงนึก มาได้อย่างไรครับ
  • และพี่ๆในหน่วยงานละ
palm1214
IP: xxx.27.198.95
เขียนเมื่อ Sat Nov 24 2007 17:46:20 GMT+0700 (ICT)

หวัดดีน้องแอน

พี่จะคอยอ่านตอนต่อไปและเป็นกำลังใจให้จ๊ะ

หมูอ้วน
IP: xxx.27.175.78
เขียนเมื่อ Mon Nov 26 2007 12:49:16 GMT+0700 (ICT)
เชิญลุงสมนึกผ่านหมอดินตำบลค่ะ  เพราะว่าหมอดินตำบลไปอบรมการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันของสถานีพัฒนาที่ดิน  หน.  เลยให้เบอร์มา  และกำลังของบจาก  อบต.  ไปดูงานที่แปลงลุงสมนึกอยู่ค่ะ
เมืองตะลุง
เขียนเมื่อ Thu Nov 29 2007 11:53:24 GMT+0700 (ICT)
สวัสดีครับ คุณหมูอ้วน ดีจังเลยครับ พัทลุงเริ่มปลูกปาล์ม จะนำไปประยุกต์ใช้ครับ
นู๋แดง(ป่าพะยอม)
IP: xxx.123.138.225
เขียนเมื่อ Sun Dec 16 2007 13:52:37 GMT+0700 (ICT)

ได้อ่านแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง นน่าสนใจมาก

คุณฉุย
เขียนเมื่อ Tue Jan 08 2008 16:07:33 GMT+0700 (ICT)

ถือว่าเป็น Best practice การใส่ปุ๋ยปาล์ม

ว่างๆจะไปดูงานนะครับ...ขอบคุณครับ 

คุณฉุย...สมุย

เอนก
IP: xxx.91.18.206
เขียนเมื่อ Sun May 11 2008 11:17:01 GMT+0700 (ICT)

ปาล์มน้ำมันจะเน้นปุ๋ยเชิงเดี่ยวคือแม่ปุ๋ย 3 ตัว ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซี่ยม และที่ขาดไม่ได้อีก 2 ชนิด คือ แมกนีเซี่ยม และโบรอน ให้ดูลักษณะอาการการขาดธาตุอาหาร แล้วจึงจะใส่ปุ๋ยชนิดนั้นๆ

ในแต่ละปีจะต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งได่แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ อย่างน้อย 1 ครั้ง

ครับเป็นการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องครับ ที่สำคัญต้องดูอาการขาดธาตุอาหารของปาล์มให้ถูกต้อง ช่วยลดต้นทุน แต่จะให้ดีใส่แต่ละครั้งร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ไปเลยดีกว่า

เหตุผล

-จุลินทรีย์ในปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานสามารถช่วย ในกระบวนการตรึงไนโตรเจน ตลอดจนกระบวนการย่อยสลายอินทรีวัตถุเร็วขึ้น ทำให้ประโยชน์ของ ไนโตรเจน ฟอตฟอรัส หรือกำมะถันเพิ่มขึ้น ลดการระเหย และการชะล้าง

บริษัท ไอออนิค จำกัด www.ionique.co.th รัฐบาลร่วมลงทุน

เกษตรกรปรึกษาได้ที่ คุณมานพ 0841895550/0856555217สุราษ

หมูแอน
เขียนเมื่อ Wed May 14 2008 22:22:23 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ คุณเอนก มาก ที่แสดงความคิดเห็น จริงๆแล้วเรื่องปุ๋ยปาล์มมีมากกว่าที่เขียนถ้าลงมาอยู่ในพื้นที่เพราะว่าความรู้มักจะมาจากประสบการณ์ที่ลงมือทำ

ทองหยอด
IP: xxx.47.201.53
เขียนเมื่อ Wed Jun 04 2008 10:14:30 GMT+0700 (ICT)

ได้อ่านแล้ว มีกำลังใจทำสวนขึ้นเยอะ ที่ได้ข้อมูลว่า โดยเฉลี่ย ได้ประมาณ 6 ตันต่อปี

แต่ที่ใส่ปุ๋ยเชิงเดี่ยว ขอรบกวนอีกนิดครับ ใช้สูตรอะไรครับ เพราะมีหลายสูตร จะได้เดินตามแบบครับ ขอบคุณครับ

หมูแอน
IP: xxx.173.35.239
เขียนเมื่อ Wed Jun 04 2008 22:21:50 GMT+0700 (ICT)

คุณทองหยอด ช่วยเข้าไปอ่าน ในเรื่องปุ๋ยเชิงเดี่ยวในสวนปาล์ม นะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

สง่า ศิวาโมกข์
IP: xxx.113.1.130
เขียนเมื่อ Thu Apr 02 2009 14:50:04 GMT+0700 (ICT)

ผมปลูกปาล์ม 50 ไร่ 1000 ต้น

โดนหนูกินไป 300 ต้น

ต้องปลูกใหม่ หนูกินอีก

มีวิธีป้องกันอย่างไรครับ

ขอคำแนะนำด้วยครับ

( ตัวกระผมอยู่ต่างอำเภอกับสวนครับ )

สง่า

089-6572822

ตูเอง เจ้าของสวนปาล์มตัวจริง
IP: xxx.47.209.246
เขียนเมื่อ Sat May 02 2009 05:25:52 GMT+0700 (ICT)

ใช้ยาเบื่อหนูผงสีดำคลุกปลาย่างโรยให้รอบสวน เดือนละครั้ง หนูตายเรียบครับคุณสง่า

ศุ
IP: xxx.25.120.214
เขียนเมื่อ Tue Jun 09 2009 15:28:47 GMT+0700 (ICT)

หวัดดี พี่แอน

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะ กำลังศึกษาเรื่องปุ๋ยปาล์ม ได้อ่านแล้วจะนำไปทดลองใช้ต่อค่ะ

น้องใหม่ปลูกปาล์ม
IP: xxx.149.25.234
เขียนเมื่อ Wed Jun 24 2009 19:19:45 GMT+0700 (ICT)

หวัดดีคะ

เพิ่งปลูกปาล์มได้ 3ปี แต่รู้สึกไม่โตเท่าที่ควร ขอบคุณคะสำหรับความรู้ที่เผยแพร่ เพราะอ่านแล้วจะได้เอาไปปรับปรุงที่สวน

พชร
IP: xxx.128.115.128
เขียนเมื่อ Sat Jul 25 2009 02:55:22 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...แวะเข้ามาอ่านเป็นครั้งแรกค่ะ ไม่เคยรู้เรื่องปาล์มเลย แต่ปีหน้าจะเข้าไปอยู่ที่สวนปาล์มแล้วค่ะ คงต้องมาหาอ่านอีก เป็นประโยชน์ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ธนา
IP: xxx.142.27.60
เขียนเมื่อ Mon Aug 10 2009 11:41:52 GMT+0700 (ICT)

ผมหนักใจเกี่ยวกับสวนปาล์มมากครับ ปาล์มให้ผลผลิตไม่เต็มที่ คือผมเพิ่งซื่อจากเจ้าของเดิมมาได้ 2เดือนแล้ว ต้นปาล์มอายุ 6ปี ผมเพิ่งมีสวนปาล์มเป็นครั้งแรก ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย ผมไม่รู้ไปปรึกษาใครดี ปาล์ม 12ไร่ ประมาณ 210 ต้น ได้ผลผลิตประมาณ 1 ตัน/ครั้ง ครั้งละ 20วัน แทบจะไม่พอผ่อนธนาคาร จนผมคิดกับครอบครัวว่าจะขายดีไหม ผมไม่รู้จะปรึกษาใครดี ใครที่ให้ความรู้กับผมได้บ้างครับ

ติดต่อผมได้ที่เบอร์

086-3130511

E-MAIL tana_ksri@hotmail.com

ขอคุณครับ

preccha
IP: xxx.173.34.229
เขียนเมื่อ Sat Aug 15 2009 06:57:18 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าการใช้สารไคโตซานในสวนยางช่วยให้ปาล์มโตเร็วและเพิ่มผลผลิต

หรือไม่

รานียา
IP: xxx.149.25.235
เขียนเมื่อ Mon Aug 24 2009 12:12:08 GMT+0700 (ICT)

ต้นปาลม์มีอายุ 6 ปีแล้ว ไม่ได้ใส่ปุ๋ยมา 2ปี แล้ว ถามว่าถ้าเราจะใส่แต่ ปุ๋ยอินทรีย์ อย่างเดียวจะได้มั้ย โดยไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ช่วยตอบด้วยค่ะ

ชยพร แอคะรัจน์
เขียนเมื่อ Mon Aug 24 2009 12:20:29 GMT+0700 (ICT)
  • บันทึกนี้ ดีมาก ๆ เลยนะครับ
  • ขอบคุณมากนะครับ
  • ขอเป็นกำลังใจด้วยอีกคนนะครับ
จี
IP: xxx.27.245.82
เขียนเมื่อ Wed Aug 26 2009 13:42:54 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในปาล์มที่มีอายุ 1 ปี ใส่ครั้งหนึ่ง 1 กระสอบปุ๋ยจะมากไปหรือเปล่า  และใส่ตั้งแต่โคนต้นมาเลยหรือว่าใส่ตรงทางใบ  ขอบคุณมากนะค๊ะ

น้ำปั่น
IP: xxx.173.53.159
เขียนเมื่อ Thu Sep 17 2009 13:15:56 GMT+0700 (ICT)

ทีบ้านเป็นพื้นที่ติดทะเลคะ แต่มันไม่ได้โดนน้ำทะเล100%อยากจะทดลองปลูกก่อนประมาณสัก60ต้น

ไม่ทราบว่าปัญหามันจะมีมากกว่าปลูกพื้นที่อื่นไม่คะ ขอคำแนะนำหน่อยอยากรู้จิงๆคะ

ชาญชัย
IP: xxx.142.241.52
เขียนเมื่อ Tue Jan 19 2010 15:59:04 GMT+0700 (ICT)

ผมปลูกปาลม์แล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยคับผมจะใช้น้ำขี้หมูรด ต้นปาลม์ได้ป่าวคับจะผลทำให้ปาลม์ตายได้ป่าวคับถ้ารดน้ำขี้หมูมากเกินไป

ช่วยตอบด้วยนะคับไม่มีความรู้เลยในด้านนี้

หมูแอน
เขียนเมื่อ Tue Jan 19 2010 20:25:12 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณชาญชัย ปาล์มน้ำมัน และพืชทุกชนิดต้องการปุ๋ยทั้งนั้นค่ะ ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยแล้วพืชจะเอาที่ไหนมาปรุงอาหารค่ะ โดยเฉพาะปาล์มนั้นต้องการมากเพื่อการเจริญเติบโตในระยะการสร้างต้น (อายุ 1-3ปี) ส่วนขี้หมูนั้นเป็นอินทรีย์ช่วยทำให้โครงสร้างของดินร่วนซุยรากสามารถชอนไชหาอาหารได้สะดวก ควรมีการใส่เคมี (อนินทรีย์) บ้าง การใส่ขี้หมูมากน้อยไม่เป็นปัญหาค่ะ การปลูกปาล์มต้องศึกษามากๆค่ะ ที่สำคัญควรนำดินไปวิเคราะห์ธาตุอาหารก่อนปลูก ใน KM ของดิฉันมีสูตรปุ๋ยที่ทางกรมวิชาการเกษตรแนะนำลองศึกษาดูนะจ๊ะ ขอบคุณมากที่เข้ามาอ่าน

ธีรกร แก้วมาก
IP: xxx.173.34.84
เขียนเมื่อ Mon Jan 25 2010 08:29:35 GMT+0700 (ICT)

ผมขอความรู้ในการใส่ปุ่ยอายุปาล์ม 4 - 5 ปี ปลูกในนาข้าวขุดร่อง เลยหน้าฝนมาสังเกตุต้นปาล์มใบจะเหลือง

ไม่ทราบว่าจะใส่ปุ่ยสูตรอะไรดี

juicer
IP: xxx.128.71.209
เขียนเมื่อ Sun May 16 2010 23:07:33 GMT+0700 (ICT)

กลับจากการประชุม สมาคมสวนปาล์มน้ำมัน ที่โรงแรม สยามธานี ฟังลุงสมนึกบรรยายเรื่องการทำปาล์มน้ำมันให้ได้ 6 ตันแล้ว

ต้นทุนสูงมาก รามทั้งวิธีการ และการจัดการ อีกทั้งการจัดการในการใส่ปุ๋ยก็ไม่ชัดเจน ผมไม่แน่ใจว่าจะได้กำไร หรือขาดทุน หากจัดการแบบที่ลุงสมนึกจัดการ ใว้ว่างๆ ผมจะไปเก็บข้อมูลรายละเอียดต้นทุนมาให้ พี่น้องทราบ หรือหากว่าใครมีข้อมูลจากลุงสมนึกช่วยบอกเล่าเก้าสิบด้วย เพื่อเป็นวิทยาทาน

สุชาติ
IP: xxx.123.5.118
เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 14:00:39 GMT+0700 (ICT)

ขายปุ๋ยชีวภายสำหรับปาล์มนำมันราคาถูกมาก โทร. 086-3575326

jittana
IP: xxx.87.67.80
เขียนเมื่อ Thu Jun 03 2010 10:39:02 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากน่ะค่ะ สำหรับวิธีการใส่ปุ๋ย อ่านแล้วรู้สึกว่าการใส่ปุ๋ย การบำรุงต้นปาล์มนั้นไม่ยากอย่างที่เราคิด

แต่อยากทราบว่า การปลูกบนเนื้อที่ที่เป็นที่สูง แร่ธาตุ อาหารมันจะต่างกับพื้นที่ราบหรือเป่า ค่ะ

แล้ววิธีการดูแล จะต่างกับที่ราบหรือเปล่าค่ะ

หมูแอน
เขียนเมื่อ Thu Jun 03 2010 22:14:35 GMT+0700 (ICT)

ตอบ คุณจินตนา ต่างกันเรื่องน้ำ ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ต้องการน้ำสูง เฉลี่ยแล้วเป็นร้อยลิตรต่อต้น เคยพาเกษตรกรไปดูงานที่บริษัทยูนิวานิช กระบี่ เขาปลูกที่ดอนเขาใช้ระบบน้ำหยดทุกต้น ที่สูงจังหวัดอะไรละค่ะ จากการอ่านหนังสือของศูนย์วิจัยปาล์มเขาปลูกกันได้ไม่เกินจังหวัดชุมพรถึงจะให้ผลผลิตที่ดี ยิ่งใกล้เส้นศูนย์สูตรยิ่งดี (มาเลเซีย)

พศวีร์
IP: xxx.123.99.138
เขียนเมื่อ Sat Jun 05 2010 12:35:15 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณแอน ผมมีสวนปาล์มอยู่ที่เคียนซา ผลผลิตไม่ค่อยดีเลยครับ ปีที่ผ่านมา( 2552) เฉลี่ยที่ประมาณ 2.5 ตันต่อไร่ต่อปี ผมกำลังศึกษาเรื่องการดูแลปาล์มน้ำมันให้ได้ผลผลิตที่ดี คุณแอนพอจะมีคำแนะนำบ้างไหมครับ สำหรับมือใหม่ ขอบคุณมากครับ

หมูแอน
เขียนเมื่อ Sat Jun 05 2010 18:56:05 GMT+0700 (ICT)

ตามคำแนะนำด้านบน หรือติดต่สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา เพราะว่ามีนักวิชาการเก่งๆหลายคน

นันทินี
IP: xxx.25.81.81
เขียนเมื่อ Mon Dec 06 2010 14:53:21 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันมีสวนปาล์มอยู่ที่อำเภอปะทิว ชุมพร ผลผลิตไม่ค่อยดี มีลักษณะที่เรียกว่า ขาดคอ อยากได้คำแนะนำเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณแอนมีข้อแนะนำมั๊ยค๊ะ เป็นมือใหม่ในการดูแลสวนปาล์ม

เน
IP: xxx.210.216.74
เขียนเมื่อ Tue Sep 27 2011 20:57:14 GMT+0700 (ICT)

คุณนันทวัน รบกวนขอเอกสารการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันด้วยครับ PO.PO555@HOTMAIL.COM

ขอบคุณครับ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า