การประหยัด

 การประหยัด 
การประหยัด
              การประหยัดเป็นการรู้จักใช้จ่ายตามความจำเป็น รวมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
               ทุกคนเกิดมาต่างก็อยากมีชีวิตอยู่อย่างยาวนาน  อย่างมีความสุข  ความสะดวกสบาย การที่คนเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการดัง
กล่าวนี้  เราจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือจัดหามาด้วยความยากลำบาก  ดังนั้น  เราจึงควรเริ่มประหยัดตั้งแต่วันนี้  เพื่อในวัน
หน้า เราจะได้ไม่เดือดร้อน และทำให้ลูกหลานมีชีวิตและอนาคตที่ดีขึ้นเป็นศักดิ์ศรีแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล
               การประหยัดน้ำหมายถึง  การรู้จักใช้อย่างเหมาะสม  ไม่ฟุ่มเฟือย  จะคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้เป็นอันดับแรก
               การประหยัดมิได้หมายถึง  การใช้ให้ถูกเวลา  แต่หมายถึงการใช้อย่างจำเป็นและเหมาะสม
  การปฏิบัติตนให้เป็นคนดี  เมื่อกล่าวถึงเรื่องการประหยัด หลายคนอาจคำนึงถึงเรื่องการประหยัดทรัพย์เป็นสิ่งสำคัญ แต่แท้จริงแล้ว
ในเรื่องของการประหยัดเรายังสามารถประหยัดสิ่งอื่นได้อีก  ซึ่งผลของการประหยัดจะเป็นการเพิ่มพูนทรัพย์ไปในตัวโดยทางตรง
และทางอ้อม  เช่น
1.ประหยัดมารยาท  หมายถึง  การแสดงอากัปกริยาอย่างสุภาพเรียบร้อยทั้งทางกาย  วาจา และจิตใจ การประหยัดมารยาทจะทำให้เป็น
ที่รักใคร่ของผู้พบเห็น มีคนอยากให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวเราในอนาคต
2.ประหยัดความคิดหมายถึง   คิดดีคิดชอบและไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นให้เดือดร้อน แต่คิดในสิ่งที่มีประโยชน์ซึ่งจะทำให้เป็นคนที่มีมิตรมาก
3.ประหยัดเวลา  การไม่ใช้เวลาในทางที่ผิด ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เช่น ไม่ใช้กับการเที่ยวเตร่ คบเพื่อนไม่ดี เล่นการพนัน หรือ
ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ค่า ผลของการประหยัดเวลาจะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง
4.ประหยัดทรัพย์   หมายถึง  การรู้จักใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า   รวมทั้งรู้จักการเก็บออมทรัพย์  ผลการประหยัดจะทำให้เรามีอนาคตที่มั่นคง
และมีเงินใช้จ่ายเมื่อคราวจำเป็น
5.ประหยัดทรัพยากร   หมายถึง   การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า  เช่น
การรดน้ำต้นไม้เราอาจนำน้ำที่ได้จากการชักผ้ามารดก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): การประหยัด 
 หมายเลขบันทึก: 136848
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า