การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

 การจัดการความรู้ 

          ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู บรรลุตามความมุ่งหมายในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพ ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู  ก.ค.ศ. จึงมีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ดังนี้หลักเกณฑ์1.      ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนด2.      ก่อนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาแจ้งให้ครูผู้ช่วยทราบถึงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี และหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 3.      การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ดำเนินการดังนี้3.1  ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ทุก 3 เดือน ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการ แจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย และรายงานผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ทราบ3.2  เมื่อครบเวลา 2 ปี ให้สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เสนอต่อผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 เพื่อพิจารณาต่อไป4.      การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน  กรณีครูผู้ช่วย ผู้ใดได้ลาคลอดบุตร ลาป่วย ซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล เป็นระยะเวลาเกินกว่า 90 วัน ไม่ให้นับระยะเวลาการลาที่เกิน 90 วันดังกล่าวรวมเป็นเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มวิธีการ1.      ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มจำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธาน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน 1 คน เป็นกรรมการ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดำรงตำแหน่งครูที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ2.      ให้คณะกรรมการมีหน้าที่เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้บรรลุผลตามความมุ่งหมาย3.      เมื่อผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ได้รับรายงานแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้3.1  กรณีที่เห็นว่าครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด หากผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 เห็นว่าควรทบทวนการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ก็อาจให้คณกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผลการประเมิน ยังต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้มีผู้มีอำนาจมาตรา 53 สั่งให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นออกจากราชการภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว3.2  กรณีที่ครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่ ก.ค.ศ. กำหนด และผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 เห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ก็สั่งให้ครูผู้ช่วยนั้นออกจากราชการภายใน  5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว3.3  กรณีที่เห็นว่าครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต่อไป และเมื่อผ่านการประเมินทุกครั้งจนครบสอง ปี และเห็นว่าควรให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นรับราชการต่อไป ก็เสนอให้อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมัติ และผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้น ให้ดำรงตำแหน่งครูต่อไป แล้วให้แจ้งให้ผู้นั้นทราบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 125169
 เขียน:  
 ความเห็น: 30  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

จิระชัย ทีคำ
เขียนเมื่อ Wed Sep 05 2007 11:21:21 GMT+0700 (ICT)

ชัดเจนดีครับ

น่าจะมีรูปด้วยก็จะดี

มาเยี่ยมเป็นกำลังใจครับ

parvida
IP: xxx.26.50.237
เขียนเมื่อ Wed Sep 05 2007 11:31:12 GMT+0700 (ICT)

ลงรูปแล้วชัดเจนเหมือนตัวจริงเลยค่ะ 
ขอบคุณที่มาเยี่ยม
อย่าลืมของเยี่ยมด้วยนะคะ

ruchada
IP: xxx.26.50.237
เขียนเมื่อ Wed Sep 05 2007 11:37:39 GMT+0700 (ICT)

ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหน  ก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดนึ

หนูนวล
เขียนเมื่อ Wed Sep 05 2007 11:41:17 GMT+0700 (ICT)

มาเป็นกำลังใจค่ะ  สู้ต่อไปนะคะ

หนูอ๋อย
เขียนเมื่อ Wed Sep 05 2007 11:49:32 GMT+0700 (ICT)

ทุกตำแหน่งก็ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม..ขอเป็นกำลังให้นะค๊ะ

สตางค์
เขียนเมื่อ Wed Sep 05 2007 12:00:34 GMT+0700 (ICT)

ทำไมรูปหนูไม่มาด้วยหล่ะ

สิริพร แสงบุญเกิด
เขียนเมื่อ Thu Sep 06 2007 11:50:00 GMT+0700 (ICT)

ทำสวยมากเลยค่ะพี่ ขอชื่นชม

อารีวัลย์ รินทระ
IP: xxx.113.21.218
เขียนเมื่อ Mon Jun 01 2009 10:32:45 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันบรรจุเมื่อ 5 มิ.ย.51

เดือน พ.ค.52 ได้ไปสอบใหม่และทำหนังสือขออนุญาตสอบอย่างถูกต้อง

อยากทราบว่าถ้าสอบได้

จะสามารถนับเวลาราชการต่อเลยได้หรือไม่

ข้องใจมากบางคนบอกได้

บางคนบอกไม่ได้

กรุณาตอบให้หายข้องใจด้วยนะคะ

ขอบพระคุณค่ะ

พี่นาถ
เขียนเมื่อ Tue Jun 02 2009 16:55:06 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์อารีวัลย์ คะ

ถ้าสอบได้ก็สามารถนับเวลาราชการต่อได้เลย โดยไปรายงานตัวตามที่เขตที่สอบบรรจุได้ เรียกรายงานตัวและแจ้งทางเขตให้ทำเรื่องให้ แต่ทั้งนี้หากประกาศรับสมัคร ที่อาจารย์ไปสมัครระบุว่าไม่นับเวลาต่อ ก็นับต่อไม่ได้ แต่ส่วนมากจะไม่ประกาศ ใจร้ายอย่างนั้น

คนที่ต้องประเมินครูผู้ช่วย
IP: xxx.10.0.247
เขียนเมื่อ Fri Jun 12 2009 14:08:51 GMT+0700 (ICT)

อยากให้อธิบายวิธีคิดคะแนน ที่จะต้องใส่ในช่อง คะแนนรวมหมวดที่ 1 - 2 ว่าจะให้เอาคะแนนดิบมารวม หรือเอาคะแนนที่สรุปผลคะแนนร้อยละมารวมคะ ขอความกรุณาตอบด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆ...

krueak
IP: xxx.172.113.153
เขียนเมื่อ Thu Sep 23 2010 20:47:12 GMT+0700 (ICT)

รบกวนหน่อยนะครับ พอน้องที่โรงเรียนตอนนี้อยู่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย แล้วกำลังจะลาคลอด ไม่ทราบว่าจะต้องยืดเวลาการประเมินออกไปตามที่ลาคลอดหรือเปล่าครับ

IP: xxx.143.148.27
เขียนเมื่อ Tue Oct 05 2010 11:15:34 GMT+0700 (ICT)

นับต่อเนื่องได้เลยค่ะ ข้าราชการมีสิทธิลาคลอดได้ค่ะ

ครูผู้ช่วย
IP: xxx.173.161.143
เขียนเมื่อ Sat Jan 15 2011 21:17:13 GMT+0700 (ICT)

ในช่วงเกือบ2ปีในการพัฒนาอย่างเข้ม ดิฉันได้ลาคลอดมาแล้ว 90 วัน และมีลาป่วยและลากิจส่วนตัวบ้างเล็กน้อย ไม่ทราบว่าการคิดวันลาจะนับรวมกันเลยใหม(ที่ว่าครูผู้ช่วยลาได้ไม่เกิน 90วันน่ะค่ะ) งงๆค่ะ ว่าจะนับวันลา 90 วันนั้นนับรวมกันไหมในระหว่างลาคลอดบุตร ลาป่วยและลากิจ ถ้านับรวมแสดงว่าดิฉันได้ลาเกิน และต้องทดลองงานต่อใช่ใหมคะ.....อยากทราบมากค่ะ เครียดมาก อยากรู้ความจริง เพราะบางคนบอกว่า นับวันลารวมทั้งหมดในแต่ละครั้ง บางคนบอกว่าไม่นับรวม

พี่นาถ
IP: xxx.143.185.181
เขียนเมื่อ Mon Jan 17 2011 15:38:48 GMT+0700 (ICT)

การลาอยู่ในปีงบประมาณเดียวกันหรือเปล่าค่ะ ถ้าคนละปีงบประมาณก็ไม่นับรวม

IP: xxx.27.217.50
เขียนเมื่อ Wed Jan 19 2011 14:47:51 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้หนูเป็นครูผู้ช่วยกำลังจะคลอดในเดือนเมษายนนี้ซึ่งอยู่ในช่วงปิดเทอมพอดี หนูอยากรู้ว่าจะลาคลอดได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะ

พี่นาถ
IP: xxx.143.185.181
เขียนเมื่อ Wed Jan 19 2011 15:23:25 GMT+0700 (ICT)

ลาคลอดสามารถลาก่อนได้ แต่จะนับวันลารวมกับวันลาคลอดบุตร

IP: xxx.12.97.121
เขียนเมื่อ Sat Apr 09 2011 10:39:10 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้สอนอยู่ มหาสารคามค่ะ ต้องการย้ายสับเปลี่ยนไปที่ปทุมธานี หรือกรุงเทพมหานคร ค่ะ ถ้าหากมีครัยต้องการย้ายติดต่อมาที่ 0847864519 ค่ะ

009
IP: xxx.172.36.240
เขียนเมื่อ Fri Jul 29 2011 15:22:07 GMT+0700 (ICT)

จะเป็นไปได้ไหมคะ มี่ กรณี ครูผู้ช่วยลาคลอด 90 วัน

แล้ว ทางโรงเรียน ยีดเวลาประเมินการพัฒนาฯ ( คือ + เพิ่ม อีก 3 เดือน)

พอดีว่าจำเป็นต้องลาคลอดค่ะ...แต่ อยากให้ผ่านครูผู้ช่วย ภายใน 2 ปี ไม่อยาก ให้ + เพิ่ม

ขอบคุณค่ะ

มาฆพร
IP: xxx.96.12.178
เขียนเมื่อ Wed Sep 07 2011 21:12:40 GMT+0700 (ICT)

อยากจะถามว่าในกรณีที่ดิฉัน มาบรรจุ วันที่ 9 พ.ย. 52 และการประเมินอย่างเข็มในครั้งที่ 1 คือ 9 พ.ย. 52 - 8 ก.พ. 53 แต่ว่า วันที่ 30 พ.ย. 52 ดิฉันลาคลอด ถึงประมาณปลายเดือน ก.พ 53 รวมระยะเวลาการลาคลอด 88 วัน ครูพี่เลี้ยงที่ประเมินให้ บอกว่าครั้งที่1 ไม่สามารถประเมินได้เพราะลาคลอด ทั้งที่ดิฉันก็ทำงานจากวันที่ 9 - 29 พ.ย. 52 ประมาณ 20 วัน คืออ่านระเบียบแล้วไม้เข้าใจคะ ที่ว่าถ้าลาเกิน 90 วัน ไม่นับรวมกับการพัฒนาอย่างเข็ม ซึ่งดิฉัน ลาในครั้งที่1 ค่อมไปในครั้งที่ 2 นิดๆๆ และไม่เกิน 90 วันด้วย อยากจะทราบว่าครูพี่เลี้ยงที่เป็นผู้ประเมินเค้าคิดถูกหรือผิดคะ เพราะว่าดิฉันต้องเพิ่มระยะการประเมินอย่างเข็มอีก 1 ครั้ง และเลื่อนเวลาไปอีก 3 เดือนค่ะ ขอความกรุณาช่วยตอบคำถามด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

พี่นาถ
IP: xxx.143.185.181
เขียนเมื่อ Tue Sep 27 2011 15:14:08 GMT+0700 (ICT)

การลาคลอดหากไม่เกิน90 วัน นับรวมในการพัฒนาอย่างเข้ม เลยไม่ต้องเพ่ิมเวิลาการประเมินอีก 3 เด่ือน

อาทิตยาพร
IP: xxx.51.29.136
เขียนเมื่อ Wed Nov 09 2011 16:41:52 GMT+0700 (ICT)

หนูเป็นครูผู้ช่วยจะครบสองปีวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ค่ะ ซึ่งหนูได้ลากิจไปแล้ว 10 วัน จะมีผลต่อการประเมินมั๊ยค่ะหนูเครียดมากเลยค่ะ(ลากิจเนื่องจากคุณยายเสียชีวิต กับพ่อเข้าโรงพยาลบาลผ่าตัดหัวใจค่ะ)

ครููผู้ช่วยบรรจุใหม่
IP: xxx.172.203.89
เขียนเมื่อ Tue Mar 20 2012 13:24:53 GMT+0700 (ICT)

อยากจะเรียนถามผู้รู้ เกี่ยวกับการลาคลอด

ในกรณีของดิฉัน คืือดิฉันพึ่งบรรจุในวันที่ 17 ก.พ. 55 แต่ช่วงนี้ได้ลงมาช่วยราชการยังไม่ได้ขึ้นไปปฎิบัติงานที่ร.ร.ที่เรียกบรรจุเลย และช่วงที่จะคลอดคือประมาณ วันที่ 10 เม.ย 55 ถ้าในกรณีนี้ดิฉันจะลาคลอด 90 วันได้หรือไม่

แต่ทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้ติดต่อกับดิฉันให้ขึ้นไปปฎิบัติหน้าที่ ในเดือนพ.ค. 55 ซึ่งดิฉันดูแลบุตรยังจะไม่ครบเดือนเลย

ถ้ากรณีนี้ดิฉัน อยากเรียนถามว่าดิฉันควรทำอย่างไร

ถ้าสมมุติว่า ดิฉันขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาจะมีผลต่อการประเมินครูผู้ชาวยไหมค่ะ

(หนูเครียดมาก ขอความกรุณาช่วยตอบดิฉันด้วยค่ะ เพราะสงสารลูกด้วยไม่ได้ดื่มนมแม่เลย เพราะหนูมาบรรจุที่ตามจังหวัดไกลมาก)

กราบขอบพระคุณมาล่วงหน้า

ว่าที่คศ.1
IP: xxx.204.135.83
เขียนเมื่อ Wed May 09 2012 17:01:22 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันเป็นครูผู้ช่วยบรรจุเมื่อ 1 กรกฎา 2554 จะครบสองปี 30 มิถุนา 2555 แต่พอดีตั้งครรภ์ และคลอดเมื่อวันที่ 29 มีนา 55 อยากเรียนถามท่านผู้รู้ดังนี้ค่ะ 1 . รร.เริ่มหยุดวันที่ 8 เมษา และเปิดวันที่ 1 พฤษภา ดิฉันควรจะเริ่มลาเมื่อไหร่ ถ้าจะลากิจหรือลาป่วย 29 มีนา ถึง 8 เมษา แล้วค่อยเริ่มลาคลอด 1 พฤษภา จะได้ไหมคะ 2. เนื่องจากดิฉันจะผ่านประเมิน 30 มิถุนา แต่อยู่ในช่วงที่ลาคลอด รร.จะให้พัฒนาอย่างเข้มต่ออีก 3 เดือน เนื่องจากเค้าให้เหตุผลว่าระหว่าง 3 เดือนนี้ดิฉันไม่ได้มาทำงานแล้วจะเอาคะแนนประเมินครั้งสุดท้ายนี้มาจากไหน ดิฉันควรทำอย่างไรดีคะ

yui
IP: xxx.93.234.169
เขียนเมื่อ Fri Jul 27 2012 09:09:36 GMT+0700 (ICT)

เพิ่งจะผ่านครูผู้ช่วยแต่คำสั่งยังไม่ออกจะสามารถเขียนย้ายได้ไหมคะ

ปลาสร้อย ปลาซิว
IP: xxx.228.37.54
เขียนเมื่อ Sat Jul 28 2012 08:43:51 GMT+0700 (ICT)

พี่นาถตอบด่วนเลย

ตอนนี้น้องทดลองงาน ครบ 2 ปีแล้วแต่ทางโรงเรียนยังไม่ได้แจ้งผลการประเมินไปยังเขตพื้นที่และยังไม่ผ่าน อกคศ.หากน้องทำเรื่องขอย้ายในช่วงนี้ 1 - 15 .................2555 ที่จะถึงนี้ สามารถทำเรื่องย้ายได้ไหม เกี่ยวข้องกับการปรับเป็นครู คศ. 1 หรือเปล่าหรือว่าไม่เกี่ยวคนละส่วนกัน ตอบด่วนจี๋เลย

น้องใหม่
IP: xxx.171.54.148
เขียนเมื่อ Sun Sep 23 2012 11:52:18 GMT+0700 (ICT)

รบกวนสอบถามค่ะ ถ้าเราเพิ่งได้บรรจุครูผู้ช่วยไม่ถึง 6 เดือนแต่ว่า จะคลอดแล้วสามารถลาได้ไหม คะ แล้วมีผลต่อการผ่านไม่ผ่านครูผู้ช่วยหรือเปล่าคะ

ชยุต สายเพ็ชร
IP: xxx.51.55.202
เขียนเมื่อ Wed May 22 2013 13:53:45 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับสำหรับรายละเอียดที่ช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างเข้มเรื่องการลา


เอกลักษณ์
IP: xxx.93.130.8
เขียนเมื่อ Mon Jun 17 2013 22:48:09 GMT+0700 (ICT)

ถ้ายังไม่ครบ หก เดือนลากิจได้มั้ยครับ ถ้าได้ๆกี่วันครับ รบกวนทีครับผม

นายสาโรจน็ รอดสีเสน
IP: xxx.0.202.10
เขียนเมื่อ Tue Aug 06 2013 20:41:27 GMT+0700 (ICT)

กรณีที่ ครูผู้ช่วยประสบอุบัติเหตุต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 1 เดือน (30วัน)ตามด้วยลาคลอด 3 เดือน (90 วัน)

( หมายเหตุ;ขณะเกิดอุบัติเหตุตั้งครรค์ 7 เดือน ) ตามระเบียบบอกว่าการลาต้องไม่เกิน 90 วัน อยากทราบว่า วันลาที่เกินไป 30 วัน นั้นจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง เพราะตอนนี้เลยระยะเวลาการพัฒนาอย่างแข้ม มา 1เดือน( เท่ากับวันลาที่เกิน)   (อายุราชการ 2 ปี 1เดือน ) ยังมั่ยมีการประเมินใดๆ ทางโรงเรียนยังไม่ได้แจ้งผลการประเมินไปยังเขตพื้นที่และยังไม่ผ่าน อกคศ. จะเขียนย้ายได้มั้ย ในช่วง วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2556 

ขอบคุณมากครับ

ปรึกษาแทนภรรยา

ครูบ้านนอกโดนแกล้ง
IP: xxx.29.30.208
เขียนเมื่อ Tue Sep 02 2014 09:22:00 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าถ้าทางโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเข้มครูไม่ตรงตามที่พรบ.กำหนดจะสามารถแย้ง ผอ.ได้ไหมหรือคัดค้านการประเมินรอบนั้นได้ไหม

เพราะคนข้างนอกไม่สามารถรู้การปฏิบัติงานของเราได้นอกจากคนในโรงเรียนเดียวกัน

ส่งผลให้คะแนนประเมินต่ำ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า