โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

 โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องดักจับยุง

 

      
ผู้จัดทำนางสาวเกศราภรณ์   มีเที่ยง

นางสาววราภรณ์     ผางดวงดี

                                      นายพีรพงษ์      แซ่ตั้ง

  อาจารย์ที่ปรึกษานางวิไลพร   ประเสริฐสิทธิโรงเรียนสักงามวิทยา     อำเภอคลองลาน   จังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กำแพงเพชร  เขต 2รายงานนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย     กิตติกรรมประกาศ                 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  เรื่องเครื่องดักจับยุง  สำเร็จได้โดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้อำนวยการ นายชาญศักดิ์  กนกสิงห์  ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับทั้งคำแนะนำ  และงบประมาณจนทำให้โครงงานลุล่วงไปด้วยดี                นอกจากนี้ผู้จัดทำได้รับการสนับสนุนและให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชิ้นนี้  จากท่านอาจารย์สุรินทร์ เจดีย์  และนายอนันต์  บัวรมย์ ลูกจ้างประจำของโรงเรียนสักงามวิทยาที่มีความรู้ความสามารถด้านไฟฟ้า และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องดักจับยุง  จนกระทั่งถึงวิธีการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง                ขอขอบคุณ อาจารย์วิไลพร  ประเสริฐสิทธิ์  ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่กรุณาให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการทำโครงงาน  เรื่องเครื่องดักจับยุง  สำเร็จลงได้ด้วยดี  คณะผู้จัดทำโครงงาน ฯจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้                                                                                                                                  คณะผู้จัดทำ                   ชื่อโครงงาน  เครื่องดักจับยุงระดับ             มัธยมศึกษาตอนปลายประเภท         สิ่งประดิษฐ์ผู้จัดทำ           1. นางสาวเกศราภรณ์   มีเที่ยง         2. นางสาววราภรณ์   ผางดวงดี         3. นายพีรพงษ์    แซ่ตั้งโรงเรียน        สักงามวิทยา   ตำบลสักงาม  อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร   62180ครูที่ปรึกษาโครงงาน     นางวิไลพร   ประเสริฐสิทธิ์ที่ปรึกษาพิเศษ    นายสุรินทร์  เจดีย์   นายอนันต์   บัวรมย์ààààààààààààààààààààà บทคัดย่อ                โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องดักจับยุง  ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ดักจับยุงที่เป็นพาหะของโรค โรคที่มียุงเป็นพาหะและเป็นอันตราถึงแก่ชีวิตได้ ที่สามารถกำจัดยุงได้ปริมาณมาก กว่าอุปกรณ์ที่วางขายตามท้องตลาดที่เรียกว่า ไม้ตียุง และไม่เป็นอัตราเหมือนกับการใช้ยาจุดและยาฉีดกันยุง ซึ่งการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เรียกว่า  เครื่องดักจับยุงที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเกิดจากการดัดแปลงมาจากไม้ตียุงที่มีขายตามท้องตลาด โดยนำหลอด แบล็คไลท์ (Black light) ที่มีคุณสมบัติเป็นแหล่งกำเนิดแสง ซึ่งให้แสงสีม่วงสำหรับล่อยุง และได้มีการศึกษา ดังนี้1.       ศึกษาการทำงานของไม้ตียุงที่มีขายในปัจจุบัน2.       ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องดักจับยุงกับไม้ตียุงในปัจจุบัน               สารบัญเรื่อง                                                                                                                                                       หน้ากิตติกรรมประกาศ                                                                                                                               บทคัดย่อ                                                                                                                                                สารบัญ                                                                                                                                                  สารบัญตาราง                                                                                                                                       สารบัญรูปภาพ                                                                                                                                    บทที่ 1  บทนำ                ที่มาและความสำคัญของโครงการ                                                                                   1                จุดมุงหมายของการศึกษา                                                                                                   1                สมมติฐานของการศึกษา                                                                                                    1ขอบเขตของการศึกษา                                                                                                        2คำนิยามศัพท์เฉพาะ                                                                                                            2                สถานที่ทำการศึกษา                                                                                                            2บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                                                                 3              บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ                                                                                                                    วัสดุ อุปกรณ์                                                                                                                         7                วิธีดำเนินการทดลอง                                                                                                          7บทที่ 4  ผลการทดลอง                                                                                                                        8บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง                                                                                    9เอกสารอ้างอิงภาคผนวก            สารบัญตาราง                หน้าตารางที่ 1  แสดงเปรียบเทียบของเครื่องดักยุงกับไม้ตียุงที่ขายตามท้องตลาด                                                                8                               สารบัญรูปภาพ                                                                                                                                                                                หน้ารูปที่ 1 แสดงอุปกรณ์ต่าง ๆ                                                                                                                               10รูปที่ 2  แสดงอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้กำจัดยุง                                                                                             11รูปที่ 3  แสดงการทำฐานเครื่องดักจับยุง                                                                                                         12-13รูปที่ 4 แสดงอุปกรณ์การต่อวงจรไฟฟ้า                                                                                                          14รูปที่ 5 แสดงอุปกรณ์และขั้นตอนการประกอบตะแกรงลวด                                                                     15รูปที่ 6 แสดงอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์พร้อมการใช้งาน                                                                                        16                                       บทที่1บทนำที่มาและความสำคัญของโครงงาน เนื่องจากสภาพดแวดล้อมบริเวณหมู่บ้านต่างๆ  ตำบล สักงาม  อำเภอคลองลาน    จังหวัดกำแพงเพชร  มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาบลุ่มและมีป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์   คือ มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติคลองลาน  จึงเป็นสาเหตุให้พบแมลงหลายชนิดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนและ หนึ่งในแมลงที่พบนั้นได้ชื่อว่าเป็นพาหะนำโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนในหลายประเทศนั้นคือ  ยุง ในช่วงของฤดูฝนของทุกๆปีเป็นช่วงที่สัตว์หลายๆชนิดวางไข่และแพร่พันธุ์และเจริญเติบโตเป็นจำนวนมาก        แนวคิด            เครื่องดักยุงที่ประดิษฐ์ขึ้น  ได้แนวคิดมาจากไม้ตียุงที่มีวางขายตามท้องตลาด  แต่ไม้ตียุงที่วางขายนั้นส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาว่าซื้อมาแล้ว ตียุงไม่ตาย อายุงานใช้งานน้อย  ราคาแพงแต่ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ  ส่วนการประดิษฐ์โดยนำหลอดหลอดแบล็คไลท์ (Black light)       เป็นส่วนประกอบของเครื่องดักจับยุง โดยอาศัยความรู้จากการสังเกตที่ชาวบ้านนำหลอดแบล็คไลท์ (Black light ) มาล่อให้แมลงบินเข้ามาหาและตกลงไปในภาชนะรองรับ จุดมุ่งหมายของการมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 1.  เพื่อศึกษาความชุกชุมของยุง 2.  เพื่อลดปริมาณยุงและแมลงร้ายให้ลดลง3.  เพื่อลดการใช้สารเคมีในการกำจัดยุงและแมลงต่างๆ4.   ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องดักจับยุงกับไม้ตียุงในปัจจุบัน สมมติฐาน     เครื่องดักจับยุงสามารถดักจับยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และดีกว่าไม้ตียุงที่วางขายตามท้องตลาดทั่วไป     ขอบเขตของการศึกษา          ในการศึกษาครั้งนี้   ได้ทำการทดลองเครื่องดักจับยุงกับสถานที่ต่างๆ  บ้านผู้ประดิษฐ์และโรงเรียนสักงามวิทยา    จังหวัดกำแพงเพชร นิยามศัพท์เฉพาะ เครื่องดักจับยุง  หมายถึง  อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยที่ใช้แสงเพียงอย่างเดียวล่อให้ยุงบินเข้ามาหาและถูกช๊อตและตกลงไปในภาชนะรองรับ สถานที่ทำการศึกษา                 โรงเรียนสักงามวิทยา  และบ้านของผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประโยชน์ 1. ช่วยลดปริมาณของยุงภายในบ้านหรือสถานที่ต่างๆ2. ช่วยในการลดการใช้สารเคมี3. มีคุณภาพในการใช้งานทนทาน4. มีราคาถูก           บทที่2เอกสารที่เกี่ยวข้องยุงไข้เลือดออกชื่อพาหะนำโรค      ยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก
ชื่อวิทยาศาสตร์      Aedes aegypti   ( Scientific Name )      Aedes albopictus
ชื่อท้องถิ่น      ยุงลาย   Common Name      mosquito
ลักษณะสำคัญ
  • ชีววิทยาของพาหะนำโรค
  • นิเวศวิทยาของพาหะนำโรค
  •   อนุกรมวิธานของพาหนะนำโรค                                                                                                                    Aedes aegypti    เป็นยุงที่มีขนาดเล็กมีสีดำสลับขาว ตรงปล้องข้อต่อของขา มีลายขาวพาดขวาง ส่วนอกมีเกล็ดสีขาวลักษณะคล้ายเคียว
          
  •   ลักษณะคล้ายยุงลาย Ae. aegypti.   ต่างกันที่บนด้านหลังของส่วนอกมีเกล็ดสีขาวเป็นเส้นตรงอนุกรมวิธานของพาหะนำโรค
   ยุงพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบ
  • อนุกรมวิธานของพาหะนำโรค
ยุงพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 114343
 เขียน:  
 ความเห็น: 347  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
พลอย ฟ้า
IP: xxx.172.161.66
เขียนเมื่อ Thu Jan 17 2008 12:36:28 GMT+0700 (ICT)

ก็ดีน่ะค่ะ

น่าสนใจดี

แต่โหลดช้าไปหน่อย

กอบได้ไหมค่ะ

ขอบคุณ

ชุติมา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Jun 17 2008 10:27:44 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจดีค่ะขอนำไปเป็นตัวอย่างทำต่อนะคะ ขอบคุณค่ะ

โมทามิ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sat Jul 19 2008 09:36:25 GMT+0700 (ICT)

ผมว่า มันน่านำไปประยุกค์ ใช้ให้เหมาะสม กับพื้นที่คับ

ลีน่า
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Jul 21 2008 16:42:14 GMT+0700 (ICT)

ดีจังเลย ยุงจะได้ไม่มากัดเรา

อารัยก้อม่ายยู้
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Jul 30 2008 15:39:20 GMT+0700 (ICT)

ดีอ่า เรากำลังหาโครงงานทำอยู่ เป็นไอเดียที่ดีมาก เราจะนำมันมาเป็นตัวอย่างนะ ^_^

พี
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Jul 31 2008 14:39:55 GMT+0700 (ICT)

ทำให้สวยสวยหน่อยนะ (อย่าชุ่ย)

ไฟซอล
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sun Aug 03 2008 20:38:47 GMT+0700 (ICT)

ห้ามทำ(ชุ่ยๆ)สิครับขอบคุณเข้าใจ

(บิว)
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Aug 20 2008 18:37:38 GMT+0700 (ICT)

โครงงานสิ่งประดิษฐวิทยาศาสตร์ ที่เป็นเนื้อเรื่อง

(บิว)
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Aug 20 2008 18:42:13 GMT+0700 (ICT)

โครงงานสิ่งประดิษฐวิทยาศาสตร์ ที่เป็นเนื้อเรื่อง

satawat tongdee
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Sep 17 2008 13:51:30 GMT+0700 (ICT)

ขอดูรูปสิ่งประดิษฐ์หน่อย

ป่าน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Sep 17 2008 13:58:37 GMT+0700 (ICT)

I LovE you

สายป่าน
IP: xxx.42.71.116
เขียนเมื่อ Mon Sep 29 2008 11:05:41 GMT+0700 (ICT)

ขอดูภาพสำเร็จได้มัยจ๊ะ

ดี
IP: xxx.172.141.117
เขียนเมื่อ Tue Oct 21 2008 15:46:06 GMT+0700 (ICT)

ดีค่ะ

เปงสิ่งประดิษฐ์ที่ดีมากเลยค่ะ

อยากดูภาพอ่าคร่า

น้องกิ๊ก
IP: xxx.172.194.36
เขียนเมื่อ Fri Nov 07 2008 09:43:57 GMT+0700 (ICT)

ความคิดดีมากขอเอาไปทำด้วยคนนะ

ohm
IP: xxx.172.179.69
เขียนเมื่อ Mon Nov 17 2008 09:29:28 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับผมขอนำไปประยุกใช้ทำโครงงานนะครับ

nox
IP: xxx.25.254.95
เขียนเมื่อ Mon Dec 01 2008 14:08:40 GMT+0700 (ICT)

ชอบม๊าก.................

น้อย
IP: xxx.174.163.122
เขียนเมื่อ Tue Jan 06 2009 21:30:11 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอนำไปประยุกต์ใช้กับโครงงานนะ

พิม
IP: xxx.174.98.124
เขียนเมื่อ Thu Feb 19 2009 19:15:12 GMT+0700 (ICT)

เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะ

ขอสนับสนุน

ทำให้เป็นแรงบันดาลใจในการทำโครงงาน

ขอบคุณมากๆค่ะ

°o.O ปลายฟ้า O.o°
เขียนเมื่อ Fri Apr 17 2009 16:56:29 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

มาพบกันโดยบังเอิญ

เพราะกำลังหาโครงงานอยู่ค่ะ

ไม่ทราบว่ายังบันทึกอยู่หรือเปล่าค่ะ

ถ้าว่างแวะไปทักทายกันนะคะ

 

☺-♫☼☼
IP: xxx.157.239.229
เขียนเมื่อ Mon May 18 2009 13:56:25 GMT+0700 (ICT)

มั้ยเข้าจัย

น้องเอ้
IP: xxx.27.185.228
เขียนเมื่อ Thu May 21 2009 17:05:31 GMT+0700 (ICT)

ดีค่ะ

น่านำไปทำโครงงานต่อ

ขอยืมเรื่องนี้ไปทำโครงงานส่งอาจารย์

ได้มั้ยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เอ้ เด็กแม่กลอง(สมุทรสงคราม)

เก่ง
IP: xxx.42.94.115
เขียนเมื่อ Wed Jun 17 2009 15:44:05 GMT+0700 (ICT)

ยุงร้ายทำลายชาติ

แจจุนซู
IP: xxx.142.13.202
เขียนเมื่อ Tue Aug 11 2009 19:45:22 GMT+0700 (ICT)

ก็ดีน่ะค่ะ

ไอเดียแจ่มไปลุย

เดี๊ยวจะลองเอาไปคิดต่อน่ะค่ะ

ann_0800288061
IP: xxx.173.227.39
เขียนเมื่อ Fri Sep 25 2009 12:23:45 GMT+0700 (ICT)

ต้องการรูปและวิธีทำ

IP: xxx.44.70.61
เขียนเมื่อ Thu Oct 01 2009 14:19:03 GMT+0700 (ICT)

ดีจัง

สรสิทธิ์
IP: xxx.175.15.186
เขียนเมื่อ Mon Oct 19 2009 11:25:15 GMT+0700 (ICT)

เครื่องดักจับยุง

ต้องการรูปและวิธีทำ

nut
IP: xxx.9.54.56
เขียนเมื่อ Sat Oct 24 2009 11:12:49 GMT+0700 (ICT)

ต้องการรูปและวิธีทำครับ

มุก
IP: xxx.27.254.170
เขียนเมื่อ Mon Nov 09 2009 18:13:19 GMT+0700 (ICT)

ขอวิธีการทำหน่อยค่ะ

555+
IP: xxx.27.117.252
เขียนเมื่อ Mon Nov 23 2009 18:14:11 GMT+0700 (ICT)

555+

ไม่บอก
IP: xxx.31.1.70
เขียนเมื่อ Mon Jan 11 2010 15:11:44 GMT+0700 (ICT)

ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะ

รีน
IP: xxx.27.64.135
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 09:31:49 GMT+0700 (ICT)

ก็ดีนะ

มะนาว
IP: xxx.174.34.248
เขียนเมื่อ Wed Jan 20 2010 20:43:45 GMT+0700 (ICT)

ก็ดีนะคะ

แต่น่าจะจัดรูปแบบให้ออกมาดูดีหน่อย งงง่ะ

อ้อ

แล้วเอกสารน่าจะพิมน้า

หายังไม่ได้เลย

เเต่ยังไงก็ขอบคุณจ้า

ช่วยได้พอสมควร

ต๊ะ
IP: xxx.175.217.175
เขียนเมื่อ Wed Jan 27 2010 11:54:52 GMT+0700 (ICT)

ก้องั้นแหละดีก้อได้

อิง
IP: xxx.47.65.136
เขียนเมื่อ Sun Feb 07 2010 09:42:58 GMT+0700 (ICT)

ดีค่ะชอบอ่านแล้วเพลินดีเข้าใจง่ายสนุกตื่นเต้น

สุนิสา
IP: xxx.7.219.156
เขียนเมื่อ Wed Feb 10 2010 11:44:13 GMT+0700 (ICT)

รูปแบบลงไม่รู้เรื่องเลย

ป้าง
IP: xxx.172.100.106
เขียนเมื่อ Sat Feb 13 2010 13:46:51 GMT+0700 (ICT)

ข้อมูลไม่ครบอ่า บทที่ 2 ก้อมีข้อมูลน้อย แล้วก้อไม่มีสรุปผล ตารางเปรียบเทียบก้อไม่มี แล้วอ่านยากมาก งงงงงงงงงงงงงงงง

ตัวเล็ก
IP: xxx.175.133.48
เขียนเมื่อ Thu Mar 04 2010 12:18:44 GMT+0700 (ICT)

มันอ่านยางไงเหรอม่ายเข้าจายเลยอะ แต่ก้อดีนะ

หนูเห็น
IP: xxx.157.175.196
เขียนเมื่อ Fri Mar 26 2010 18:06:42 GMT+0700 (ICT)

มีรูปภาพมั้ย เนื้อหาน้อยมาก อ่านยากมาก

แอน
IP: xxx.53.139.186
เขียนเมื่อ Fri May 21 2010 14:04:40 GMT+0700 (ICT)

ยากจังเลย

ดาค่ะ
IP: xxx.180.41.138
เขียนเมื่อ Wed May 26 2010 18:19:21 GMT+0700 (ICT)

ก็น่าสนใจดีค่ะ ตอนนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะทำโครงงานอะไร

เจมส์
IP: xxx.8.85.198
เขียนเมื่อ Sat Jun 05 2010 17:05:50 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้มากกว่านี้ในการทำเดครื่องกำดับยุงและของให้มีรูปภาพให้ด้วย

-
IP: xxx.123.62.207
เขียนเมื่อ Sat Jun 05 2010 21:43:09 GMT+0700 (ICT)

งงมาก

ปวดสายตาอะ

หน้าจะจัดรูปแบบให้ดีกว่านี้นะคะ

IP: xxx.31.8.223
เขียนเมื่อ Sun Jun 06 2010 16:20:57 GMT+0700 (ICT)

ดีมากเลยค่ะ

IP: xxx.173.107.249
เขียนเมื่อ Mon Jun 14 2010 12:10:53 GMT+0700 (ICT)

ดูภาพ

IP: xxx.172.181.253
เขียนเมื่อ Thu Jul 01 2010 14:48:59 GMT+0700 (ICT)

อยากเห้น

IP: xxx.49.192.192
เขียนเมื่อ Sat Aug 14 2010 12:24:56 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้จักโครงงานอีกอ่ะ

มีมาเพิ่มอีกหรือป่าว

oooo
IP: xxx.7.235.69
เขียนเมื่อ Tue Dec 14 2010 15:32:36 GMT+0700 (ICT)

ไม่เห็นเรียบร้อย

oooo
IP: xxx.7.235.69
เขียนเมื่อ Tue Dec 14 2010 15:32:41 GMT+0700 (ICT)

ไม่เห็นเรียบร้อย

นิรนาม
IP: xxx.207.100.71
เขียนเมื่อ Fri Jan 21 2011 10:29:46 GMT+0700 (ICT)

ขอโทษนะคะ

ข้อความข้างบนน่ะไม่ได้ลบหลู่หรอกนะคะแต่ว่า

ไม่อยากให้คนที่มาอ่านอีกต้องมาเดือดร้อน

นำไปโพสต่อ

กรุณาอย่าทำอีกนะคะ

IP: xxx.232.241.127
เขียนเมื่อ Sat Jan 22 2011 08:06:19 GMT+0700 (ICT)

ขอโทษด้วยนะคะ

คือดิฉันกลัวจริงๆค่ะ

มีจิตดี
IP: xxx.173.224.115
เขียนเมื่อ Thu Feb 10 2011 09:06:00 GMT+0700 (ICT)

โทษนะคุณเชื่อมากไปรึป่าว

แค่ถอดจิตก็พอใจแล้ว

IP: xxx.175.3.110
เขียนเมื่อ Tue May 24 2011 14:48:08 GMT+0700 (ICT)

อ่านง่ายค็อดๆๆ

รูปแบบน่าสนใจ

น่าค้นหามากเรยยยอ่า

คิดด้ายงัยอ่ะ

เจนจิรา
IP: xxx.172.216.209
เขียนเมื่อ Thu May 26 2011 18:10:16 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีมักมากคร๊

วาด
IP: xxx.49.225.137
เขียนเมื่อ Sat May 28 2011 08:34:37 GMT+0700 (ICT)

อ่านยากมากมาย

ทรายแก้ว
IP: xxx.49.225.137
เขียนเมื่อ Sat May 28 2011 08:37:38 GMT+0700 (ICT)

อ่านยากมากเลยลองจัดรูปแบบใหม่น่าจะอ่านง่าย

nana
IP: xxx.180.119.30
เขียนเมื่อ Tue Jun 07 2011 20:41:20 GMT+0700 (ICT)

ไม่รู้เรื่องเรยอ่า

เนม
IP: xxx.205.70.104
เขียนเมื่อ Sun Jun 12 2011 12:21:30 GMT+0700 (ICT)

ทำไมไม่กำหนดปัญหาอ่ะคะ

บาล์มรักพี่นัย
IP: xxx.173.188.130
เขียนเมื่อ Tue Jun 14 2011 21:03:06 GMT+0700 (ICT)

ก็ k น้ะค้ะ

อยากได้อันที่ง่าย ๆ เพราะหนุอยุ่แค่ ป.6เองค่ะ เป็นหัวหน้าห้องเรยต้องไปแข่ง โครงงาน

วิทยาศาสตร์อ่าค่ะ

กี่
IP: xxx.164.241.153
เขียนเมื่อ Sat Jun 25 2011 13:44:54 GMT+0700 (ICT)

ดีมีสาระ

แม็ก
IP: xxx.49.235.29
เขียนเมื่อ Sun Jul 03 2011 10:34:37 GMT+0700 (ICT)

ก็ดีนะครับ

มายด์
IP: xxx.49.240.97
เขียนเมื่อ Sun Jul 03 2011 14:52:51 GMT+0700 (ICT)

ดูยากมากเลยค่ะ น่าจะจัดระเบียบให้ดีกว่านี้

ด่ะด้ด่เ
IP: xxx.206.107.242
เขียนเมื่อ Tue Jul 12 2011 19:09:15 GMT+0700 (ICT)

ดีน่ะมากๆด้วย

tong
เขียนเมื่อ Fri Jul 15 2011 01:07:39 GMT+0700 (ICT)

มีประโยชน์มากเลยครับ คือบังเอิญผมกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักการของไม้ตียุง แต่ยังหาไม่ได้ครับ อยากได้หลักการมากเลยครับ จะทำโครงงานที่เกี่ยวกับไม้ตียุงจะเอาไปใช้กับแมลงวันครับ พอจะมีข้อมูลบ้างไหมครับ ถ้ามีขอความกรุณาส่งให้ที่อีเมลนี้ได้ไหมครับ tong_google289@hotmail.com ต้องการมากเลยครับหาหลายเว็บแล้ว รบกวนด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณมากครับ

ห่วยขั้นเทพ
IP: xxx.232.14.248
เขียนเมื่อ Sat Jul 16 2011 17:21:43 GMT+0700 (ICT)

แมคอินไทแลน

ทินกร
IP: xxx.232.14.248
เขียนเมื่อ Sat Jul 16 2011 17:26:03 GMT+0700 (ICT)

สุดยอดทางพร้าว

bb
IP: xxx.19.66.21
เขียนเมื่อ Sun Jul 17 2011 09:06:22 GMT+0700 (ICT)

มะค่อยรู้เรื่องเลยค่ะ

เก้า จิรายุ
IP: xxx.183.111.97
เขียนเมื่อ Fri Jul 22 2011 14:32:14 GMT+0700 (ICT)

ไม่เข้าใจมากกกกกก มึงทำอะไรของมึง ไอห่า งง ชิบหาเลย

โดม ปกรณ์
IP: xxx.183.111.97
เขียนเมื่อ Fri Jul 22 2011 14:34:27 GMT+0700 (ICT)

น้องครับ พี่โดมขอให้น้องไปตายซะ

ถามหาพ่องมึงหรอ
IP: xxx.183.111.97
เขียนเมื่อ Fri Jul 22 2011 14:35:17 GMT+0700 (ICT)

ไอเหี้ยอ่านไม่ออก

shia labuff
IP: xxx.172.222.179
เขียนเมื่อ Fri Jul 22 2011 14:38:28 GMT+0700 (ICT)

i am sas mak may

นานา
IP: xxx.49.225.64
เขียนเมื่อ Sun Jul 31 2011 20:41:48 GMT+0700 (ICT)

จัดเป็นระเบียบกว่านี้นะ ข้อมูลก็ โอเซ แต่อ่านยากไปหน่อยทำความเข้าใจไม่ได้เลย ทำได้แค่นี้ก็ถือว่าดีคะ ชมเชย

pongsri
IP: xxx.49.227.33
เขียนเมื่อ Thu Aug 04 2011 14:47:27 GMT+0700 (ICT)

อยากเห็นรูปสิ่งประดิษฐ์ที่ทำ

คนน่ารัก
IP: xxx.174.68.48
เขียนเมื่อ Sat Aug 06 2011 08:02:30 GMT+0700 (ICT)

ดีมากเรยเกี่ยวกับโครงงานวิทย์แบบสิ่งประดิษฐ์ที่ดีมากๆๆๆๆๆๆๆ

คนอ่านไม่รู้เรื่อง
IP: xxx.230.40.214
เขียนเมื่อ Sun Aug 14 2011 17:13:35 GMT+0700 (ICT)

อยากให้มีอีก

กาโต๊ะ
IP: xxx.143.166.126
เขียนเมื่อ Thu Aug 18 2011 09:54:50 GMT+0700 (ICT)

เก่งมากความคิดดี พยายามต่อยอดความคิดต่อน่ะ

Michael M.
IP: xxx.8.70.255
เขียนเมื่อ Tue Aug 23 2011 10:27:05 GMT+0700 (ICT)

สนใจมาก มีทำจำหน่ายไหมครับ ถ้ามีก็ขอรายละเอียด

เกี่ยวกับราคาและการจัดส่งด้วยครับ ขอบคุณครับ.

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า