บทเรียนสำเร็จรูป

 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 

ชื่อผู้วิจัย  นางมณี  ขิระนะ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  ตำบลบ้านกร่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

1.  ชื่อปัญหาการวิจัย  รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก

 2.  ความสำคัญของปัญหา

     จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องหลักการสร้างคำในภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่ามีนักเรียนจำนวน  44  คน  จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด  159  คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ  27.67  ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน  จากการสอบถามนักเรียนพบว่าเวลาในการเรียนมีน้อยทำให้เรียนไม่ทันเพื่อนเพราะไม่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องนี้มาก่อน  สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนมีน้อยไม่เพียงพอที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้และไม่สนองตอบความต้องการของผู้เรียน                

3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทยสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

        2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

       3.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทย

 4.  วิธีดำเนินการวิจัย               

       4.1  ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา                       

ประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2551 จำนวน 139 คน

 กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2551 จำนวน 1 ห้องเรียน  จำนวน 40 คน               

       4.2  เครื่องมือที่ใช้                    

              ก.  เครื่องมือในการแก้ปัญหา /  แนวทางแก้ปัญหา                           

            1.   แผนการสอนเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย  จำนวน  14  ชั่วโมง  

            2.  บทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทยจำนวน  4  เรื่อง  คือ  1. เรื่องคำมูล  2. เรื่องคำประสม  3. เรื่องคำซ้อน  4. เรื่องคำซำ

              3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 40 ข้อ   

            4.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทย               

              ข.  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล                               

             1.  แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน                               

            2.  บทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทย จำนวน 4 เรื่อง แบ่งเป็น 6 เล่ม                               

            3.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป                     

4.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล                               

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมขอมูลจากการประเมินผลของนักเรียนดังนี้ 

        1.  ผลการทดสอบก่อนเรียน

        2.  การตรวจแบบฝึกหัดและกิจกรรมการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป                               

        3.  ผลการทดสอบหลังเรียน                               

        4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป                     

4.4  สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล                               

       1.  ค่าเฉลี่ย                                 

       2.  ค่าร้อยละ                               

       3.  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.                               

       4.  หาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปด้วยE1/E2                               

       5.  หาค่าความแตกต่างก่อนและหลังเรียนด้วย t-test                               

5.  สรุปผลการวิจัยที่ได้                               

     1  บทเรียนสำเร็จรูปที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  สามารถแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนได้เพราะนักเรียนมีผลการเรียนพัฒนาขึ้นจากผลการทดลองบทเรียนสำเร็จรูปมีประสิทธิภาพ  86.50/83.25 ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 

     2  คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ผลการเรียนของนักเรียนมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01                               

     3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทย มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ได้ค่าเฉลี่ย = 4.82, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.39)

ข้อเสนอแนะ  ก่อนใช้บทเรียนสำเร็จรูปครูและนักเรียนต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ โดยเฉพาะครูผู้สอนควรเน้นให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): บทเรียนสำเร็จรูป 
 หมายเลขบันทึก: 107374
 เขียน:  
 ความเห็น: 14  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ปณิธิ ภูศรีเทศ
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ Sat Aug 11 2007 20:07:42 GMT+0700 (ICT)
  • มีความพยายามและตั้งใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอน เห็นได้จากบทเรียนสำเร็จรูปและรายงานการวิจัยที่เผยแพร่ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมใหนบางหัวข้อเช่น ผลการประเมินความคิดเห็น จะดียิ่งขึ้นครับ ....ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนางานครับ
มณี ขิระนะ
เขียนเมื่อ Sun Aug 12 2007 18:15:10 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม  ทั้งให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่ผู้จัดทำเป็นอย่างดี  ขอรับคำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขต่อไป  ขอบคุณมากค่ะ

สุนันท์ พลับเที่ยง
เขียนเมื่อ Sat Aug 25 2007 22:39:16 GMT+0700 (ICT)
      จากการที่ได้อ่านบทเรียนสำเร็จรูปชุดนี้   ขอชื่นชมในความตั้งใจของครูมณี  ที่มุ่งมั่นจะแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน   ขอเป็นกำลังใจค่ะ
มณี ขิระนะ
เขียนเมื่อ Mon Aug 27 2007 22:21:09 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณครูสุนันท์มากนะคะที่เป็นกำลังใจให้

ครู ศิริกร เมฆาจิรพล
เขียนเมื่อ Mon Oct 01 2007 14:49:54 GMT+0700 (ICT)

เป็นกำลังใจให้เหมือนกันค่ะ ครูมณี

มยุรี อรรฆยมาศ
IP: xxx.113.71.196
เขียนเมื่อ Thu Oct 11 2007 19:42:37 GMT+0700 (ICT)

ชื่นชมคุณครูมณีมาก ในความมุ่งมั่นตั้งในพัฒนานักเรียน ขอให้คุณครูทำต่อไปนะคะ

♥LOY♥
เขียนเมื่อ Tue Nov 13 2007 16:35:57 GMT+0700 (ICT)
เป็นบทเรียนที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อนักเรียน สามารถนำมาเป็นตัวอย่างในการทำบทเรียนเรื่องอื่น ๆ ได้
พนมพร (จี๊ด) โคราช
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sun Aug 17 2008 12:40:23 GMT+0700 (ICT)

คงจำได้น่ะค่ะขอชื่นชมความตั้งใจ ว่าง ๆก็เมล์หานะตามเมล์ที่ให้ไว้ คิดถึงจ้า

นายประจักษ์ ปานอินทร์
เขียนเมื่อ Sun Aug 17 2008 12:49:07 GMT+0700 (ICT)
  • บทเรียนสำเร็จรูปแบบนี้
  • ถ้านักเรียนต้องการเรียนเสริมเพิ่มเติม
  • ก็สามารถเรียนรู้เองได้ด้วยใช่ไหมครับ
  • ดีมากครับ
มณี ขิระนะ
เขียนเมื่อ Tue Apr 07 2009 09:18:17 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้

ออน
IP: xxx.123.141.206
เขียนเมื่อ Sun Jan 24 2010 23:06:48 GMT+0700 (ICT)

หนูเป็นนักศึกษาฝึกสอนอยากขอคำปรึกษาเรื่องงานวิจัยในชั้นเรียนได้ไหมคะ

ถ้าได้ช่วยตอบในเมลนะคะ

ขอบคุณคะ

มณี
IP: xxx.172.210.188
เขียนเมื่อ Wed Feb 03 2010 16:49:17 GMT+0700 (ICT)

ยินดีมากที่จะให้คำปรึกษาเรื่องงานวิจัยในชั้นเรียนค่ะ

อรุณศรี เงินเสือ
IP: xxx.172.210.188
เขียนเมื่อ Wed Feb 03 2010 16:58:41 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ คุณครูมณี

แวะมาทักทายและแสดงความชื่นชมคุณครูค่ะ ขอให้กำลังใจคุณครูต่อการปฏิบัติหน้าที่คุณครูและเป้าหมายสำคัญของคุณครูคือตัวนักเรียนนั่นเอง ยินดีให้การสนับสนุนทุกเรื่องที่จะทำเพื่อนักเรียนและโรงเรียนของเราค่ะ

มณี ขิระนะ
เขียนเมื่อ Thu May 26 2011 23:50:14 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า